Besluit van 22 juli 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Overgangswet verzorgingshuizen en het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 17 mei 2000 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en enige andere besluiten in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een verzorgingshuis en het flexibiliseren van de aanspraak op verzorging en verpleging (Stb. 221)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juli 2000, Z/VU-2088256;

Gelet op artikel 69, eerste lid, van de Overgangswet verzorginghuizen en artikel IX van het koninklijk besluit van 17 mei 2000 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en enige andere besluiten in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een verzorgingshuis en het flexibliseren van de aanspraak op verzorging en verpleging (Stb. 221);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen 26, 50 tot en met 60, 62 tot en met 64 en 66 van de Overgangswet verzorgingshuizen treden in werking met ingang van 1 januari 2001.

  • 2. Het koninklijk besluit van 17 mei 2000 tot wijziging van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering en enige andere besluiten in verband met het regelen van de aanspraak op zorg door een verzorgingshuis en het flexibliseren van de aanspraak op verzorging en verpleging (Stb. 221) treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 22 juli 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. M. Vliegenthart

Uitgegeven de eenendertigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthbals

Naar boven