Besluit van 22 juli 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 juli 2000, nr. CDJZ/WBI/2000-827, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het koninklijk besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen K en P, van het koninklijk besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268), treedt in werking met ingang van 1 mei 2001.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 22 juli 2000

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingsbesluit heeft betrekking op de onderdelen K en P van artikel I van het koninklijk besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268).

Het onderhavige besluit bewerkstelligt dat de algemene voorrangsregel dat verkeer van rechts voorgaat ook gaat gelden voor fietsers, bromfietsers, bestuurders van een invalidenvoertuig en voor overig langzaam verkeer met uitzondering van voetgangers.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven