Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2000, 336AMvB

Besluit van 28 juli 2000, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering, alsmede vaststelling van het tijdstip, bedoeld in artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, mede namens Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 17 juli 2000, Directie Wetgeving, nr. 5040740/00/6;

Gelet op artikel X van de Wet opheffing College van beroep studiefinanciering en artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet opheffing College van beroep studiefinanciering, met uitzondering van artikel VII, treedt in werking met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 2

Het tijdstip, bedoeld in artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000, is 1 januari 2001.

Onze Minister van Justitie en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen zijn belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 28 juli 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de vierentwintigste augustus 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Mede namens mijn ambtgenoot van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen merk ik ter toelichting nog het volgende op:

Artikel 1

De Wet opheffing College van beroep studiefinanciering treedt in werking met ingang van 1 januari 2001, zodat het College op die datum zal ophouden te bestaan. De in artikel VII van de Wet opgenomen zogenaamde uittredingsregeling voor de met rechtspraak belaste leden en de gerechtsauditeurs van het College treedt echter ingevolge artikel X van de Wet reeds in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Wet is geplaatst.

Artikel 2

Artikel 14.1 van de Wet studiefinanciering 2000 bepaalt, dat hoofdstuk VII van de oude Wet op de studiefinanciering, houdende bepalingen inzake het beroep bij het College van beroep studiefinanciering, van toepassing blijft tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dat tijdstip behoort te zijn het tijdstip waarop het College ophoudt te bestaan. Gelet op artikel 1 van dit besluit is dat 1 januari 2001.

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals