Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2000, 310AMvB

Besluit van 14 juli 2000 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel XI van het belastingplan 1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 7 juli 2000, nr. WV2000/393 M, directoraat-generaal Fiscale Zaken, directie Wetgeving Verbruiksbelastingen;

Gelet op artikel XVII, onderdeel i, van de Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van enkele belastingwetten ca. (belastingplan 1999) (Stb. 725);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel XI van de Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van enkele belasingwetten c.a. (belastingplan 1999) (Stb. 725) treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 14 juli 2000

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

In de Wet van 17 december 1998, houdende wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (Stb. 725) is een wijziging opgenomen van de Wet belasting zware motorrijtuigen, waarvan de inwerkingtreding plaatsvindt bij koninklijk besluit. De wijziging van de Wet belasting zware motorrijtuigen betreft de introductie van de mogelijkheid tot teruggaaf van de belasting ingeval het motorrijtuig waarvoor de belasting is betaald wordt ingezet voor gecombineerd vervoer. Deze wijziging treedt in werking met ingang van 1 augustus 2000.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. J. Bos