Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatsblad 2000, 288AMvB

Besluit van 5 juli 2000 tot vaststelling van de geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Bernhard Lucas Emmanuel van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Annette Sekrève

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 4 juli 2000, nr. 5038532/00/6, directie wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;

Gelet op artikel 5, elfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Bernhard Lucas Emmanuel van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Annette Sekrève luidt: Van Vollenhoven.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2000

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

W. Kok

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de zevende juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals