Wet van 27 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering (strafbaarstelling van belaging)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in het Wetboek van Strafrecht en in het Wetboek van Strafvordering voorzieningen te treffen in verband met strafbaarstelling van belaging;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 37a, eerste lid, onder 1°, wordt na «285, eerste lid,» ingevoegd: 285b.

B

Na artikel 285a wordt een nieuw artikel 285b ingevoegd, luidende:

Artikel 285b

  • 1. Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

  • 2. Vervolging vindt niet plaats dan op klacht van hem tegen wie het misdrijf is begaan.

ARTIKEL II

Het Wetboek van Strafvordering2 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 67, eerste lid, onderdeel b, wordt na «285, eerste lid,» ingevoegd: 285b,.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 27 juni 2000

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de elfde juli 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 2000, Stb. 173.

XNoot
2

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 mei 2000, Stb. 204.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1997/1998, 25 768.

Handelingen II 1998/1999, blz. 5658–5675; 5688–5711; 5938.

Kamerstukken I 1999/2000, 25 768 (67, 67a, 67b).

Handelingen I 1999/2000, blz. 1348–1372.

Naar boven