Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2000, 125Wet

Wet van 2 maart 2000, houdende wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding tot therapiebaden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de werkingssfeer van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden uit te breiden tot therapiebaden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden1 wordt gewijzigd als volgt.

A

In artikel 1 wordt de omschrijving van het begrip «zweminrichting» vervangen door: badinrichting: een voor het publiek of voor personen, behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën, toegankelijke plaats, welke is ingericht om te worden gebruikt voor het zwemmen of baden, tezamen met de daarbij behorende terreinen, gebouwen, getimmerten en uitrustingen.

B

In de artikelen 2, 5, eerste lid, 7, eerste en derde lid, 10, eerste lid, 10a, eerste lid, 10c, eerste lid, en 11, eerste lid, wordt «zweminrichting» vervangen door: badinrichting.

C

In artikel 2 wordt na «zwemmen» ingevoegd: of baden.

D

In de artikelen 3, eerste lid, onder a, 4, eerste lid, onder c, 10a, eerste lid, en 11, derde en vierde lid, wordt «het zwemwater» vervangen door: het zwem- en badwater.

E

In de artikelen 3, eerste en derde lid, 4, eerste lid, 10a, tweede lid, 10b, eerste lid, en 10d, eerste lid, wordt «zweminrichtingen» vervangen door: badinrichtingen.

F

Aan artikel 3, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel h door een komma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

i. preventieve maatregelen ter bescherming van de gezondheid.

G

In artikel 10b, eerste lid, en artikel 11, vierde lid, wordt «de plannen als bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren» respectievelijk «de plannen, bedoeld in de artikelen 11 en 12 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren» vervangen door: de plannen, bedoeld in de artikelen 5 en 7 van de Wet op de waterhuishouding.

H

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27

Deze wet kan worden aangehaald als: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 maart 2000

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de achtentwintigste maart 2000

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1982, 494, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 juni 1998, Stb. 394.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1998/1999, 1999/2000, 26 567.

Handelingen II 1999/2000, blz. 3357.

Kamerstukken I 1999/2000, 26 567 (170, 170a).

Handelingen I 1999/2000, blz. 773.