Wet van 15 december 1999, houdende verbetering van een aantal wetten (Veegwet SZW 1999)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal wetten verbeteringen aan te brengen alsmede enige wetten te wijzigen om te voorkomen dat het Besluit beslistermijnen sociale verzekeringswetten op 1 januari 2000 van rechtswege vervalt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1 Algemene bijstandswet

De Algemene bijstandswet1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 50, derde lid, onderdeel b, wordt «tenzij het betreft een scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel g» vervangen door: tenzij het betreft een scholing of opleiding als bedoeld in artikel 113, eerste lid, onderdeel e, dan wel een scholing of opleiding als voorziening op grond van de Wet inschakeling werkzoekenden.

B

In artikel 118, tweede lid, wordt na «worden» ingevoegd: , in afwijking van artikel 110, derde lid, van de Gemeentewet,.

C

Artikel 143, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Natuurlijke personen en niet-publiekrechtelijke organen die niet voldoen aan de verplichting omschreven in de artikelen 14a, vijfde lid, 65, vijfde lid, 86, tweede lid, 101, 121 en 122 of die terzake onjuiste inlichtingen verstrekken, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of een geldboete van de tweede categorie.

D

De artikelen 128 en 137a vervallen.

Artikel 2 Algemene Kinderbijslagwet

In artikel 5b van de Algemene Kinderbijslagwet2 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 3 Algemene nabestaandenwet

De Algemene nabestaandenwet3 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 33, vijfde lid, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

B

Artikel 33a wordt vernummerd tot 46a.

C

In het nieuwe artikel 46a, eerste en tweede lid, artikel 53, tweede en zevende lid, artikel 54, tweede lid, en artikel 55, tweede lid, wordt «Sociale Verzekeringsbank» vervangen door: Bank.

D

In artikel 53, tweede lid, wordt «de artikelen 49 of 57» vervangen door: artikel 49 of 57.

E

Artikel 67, vierde lid, en artikel 68 vervallen.

Artikel 4 Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet4 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

B

Artikel 9, elfde lid, vervalt.

C

In artikel 12, eerste lid, vervalt «respectievelijk elfde lid,».

D

Artikel 16a wordt vernummerd tot 19a.

E

In artikel 17a, eerste lid, onderdeel a en c, wordt «artikel 15, tweede lid» vervangen door: artikel 15, tweede lid, of 49.

F

In artikel 17i, negende lid, wordt «17c, vierde lid» vervangen door: 17c, vijfde lid.

Artikel 5 Coördinatiewet Sociale Verzekering

De Coördinatiewet Sociale Verzekering5 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3c wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel e, onder 2°, wordt «een lichaam als bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdelen a, b of d, of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel e» vervangen door: een lichaam als bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel a, b of d, van de Wet op de loonbelasting 1964 of de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964.

2. In het eerste lid, onderdeel v, wordt «de inhoudingsplichtige» vervangen door: de werkgever.

3. In het twaalfde lid wordt:

a. «derde kolom van het twaalfde lid» vervangen door: derde kolom van het elfde lid;

b. «artikel 11, vijftiende lid» vervangen door: artikel 11, twaalfde lid; en

c. «in het veertiende lid» vervangen door: in het elfde lid.

Artikel 6 Invoeringswet herinrichting Algemene bijstandswet

In artikel 16, eerste lid, van de Invoeringswet herinrichting Algemene bijstandswet6 wordt «4 jaren» vervangen door: 5 jaren.

Artikel 7 Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

De Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen7 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel XIII, achtste lid, onderdeel b, en artikel XXIV, zevende lid, onderdeel b, wordt «in de in het tweede lid genoemde» vervangen door: de in het tweede lid genoemde.

B

In artikel LVII, tweede lid, wordt «zowel de datum van uitgifte van Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst» vervangen door: zowel de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Artikel 8 Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

De Organisatiewet sociale verzekeringen 19978 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 56, tweede lid, wordt «indien het bestuur van die rechtspersoon als sectorraad bestaat uit» vervangen door: indien het bestuur van die rechtspersoon bestaat uit.

B

In artikel 114 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 9 Toeslagenwet

In artikel 1a van de Toeslagenwet9 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 10 Werkloosheidswet

In artikel 2a van de Werkloosheidswet10 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 11 Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen11 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van artikel 3a komt te luiden: Afwijking kring verzekerden.

B

In artikel 22, vijfde lid, onderdelen a en b, wordt «artikel 3, derde lid» vervangen door: artikel 3, vierde en vijfde lid.

C

In artikel 23, tweede lid, onderdeel b, wordt «ter beschikking stellen» vervangen door: ter beschikking te stellen.

D

Het opschrift van artikel 55a komt te luiden: Opschorting en hervatting betaalbaarstelling.

E

In artikel 58, tweede lid, wordt «wordt genoten» vervangen door: worden genoten.

F

In artikel 75, vierde lid, wordt «andere» vervangen door: anders.

G

In de artikelen 84 en 86, eerste lid, wordt na «1997» een komma ingevoegd.

H

In artikel 95 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

I

In artikel 99c vervalt de komma na «opgave».

Artikel 12 Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten12 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van artikel 6a komt te luiden: Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering.

B

In artikel 50, eerste en tweede lid, wordt «artikel 2, vierde lid» telkens vervangen door: artikel 2, vijfde lid.

C

In artikel 69 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 13 Wet financiering volksverzekeringen

De Wet financiering volksverzekeringen13 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel f, zoals dat is toegevoegd bij de Wet van 29 april 1998 tot wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering, alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW wordt vernummerd tot artikel 1, onderdeel g.

B

Artikel 35, tweede lid, vervalt.

Artikel 14 Wet incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement

Artikel 1 van de Wet incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees Parlement14 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het eerste lid, onderdeel e, vervalt.

b. In het tweede lid wordt de punt aan het einde van onderdeel d vervangen door een puntkomma en wordt na onderdeel d een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. lid van het bestuur van het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, lid van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 3 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 of lid van het bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel 15 Wet inkomensvoorziening kunstenaars

Artikel 32 van de Wet inkomensvoorziening kunstenaars15 komt te luiden:

ARTIKEL 32

De artikelen 121 tot en met 127 van de Algemene bijstandswet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers16 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 42, tweede lid, wordt na «worden» ingevoegd: , in afwijking van artikel 110, derde lid, van de Gemeentewet,.

B

Artikel 64a vervalt.

C

De artikelen 51 en 59a vervallen.

Artikel 17 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen17 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 42, tweede lid, wordt na «worden» ingevoegd: , in afwijking van artikel 110, derde lid, van de Gemeentewet,.

B

Artikel 64a vervalt.

C

De artikelen 51 en 59a vervallen.

Artikel 18 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag18

In artikel 6, eerste lid, onderdeel h, wordt «een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 34a, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964» vervangen door: een spaarloonregeling als bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964.

Artikel 19 Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering19 wordt als volgt gewijzigd:

A

Van artikel 9, onder 1°, vervalt «g: degene, bij wie de werkzaamheden worden verricht of de opleiding wordt genoten;»

B

In artikel 23, eerste lid, wordt «zij» vervangen door: hij.

C

In artikel 29g, derde lid, wordt «op haar verzoek» vervangen door: op zijn verzoek.

D

In artikel 36a, eerste lid, wordt «zij» vervangen door: hij.

E

In het opschrift van Hoofdstuk IIA wordt na «Hoofdstuk IIA» een punt geplaatst.

F

In artikel 71a, zesde lid, en 75e, vijfde lid, wordt «artikel 29a, derde, vierde en zesde lid» vervangen door: artikel 29a, vierde, vijfde en zevende lid.

G

Artikel 80 wordt als volgt gewijzigd:

a. «in het genot is van arbeidsongeschiktheidsuitkering» wordt vervangen door: in het genot is van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

b. «haar verzoek» wordt vervangen door: zijn verzoek.

H

In artikel 87 wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

Artikel 20 Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten

De Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten20 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. arbodienst: een dienst als bedoeld in artikel 14, derde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet 1998.

B

In artikel 43, eerste lid, onderdeel g, wordt «Ziektewet» vervangen door: ZW.

C

In artikel 46, derde lid, wordt «van een van een» vervangen door: van een.

D

In artikel 49, vierde lid, wordt «Coördinatiewet Sociale Verzekeringen» vervangen door: Coördinatiewet Sociale Verzekering.

E

In artikel 50, eerste lid, wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

F

Artikel 81 wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste, tweede en derde lid, wordt «Ziektewet» telkens vervangen door: ZW.

b. In het tweede lid wordt «Wet sociale werkvoorziening» vervangen door: WSW.

Artikel 21 Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

Artikel XI, vijfde lid, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen21 vervalt.

Artikel 22 Ziektewet

De Ziektewet22 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2b wordt «Deze algemene maatregel van bestuur vervalt op 1 januari 2000» vervangen door: Deze algemene maatregel van bestuur vervalt met ingang van 1 januari 2001.

B

In artikel 7, onderdeel a, vervalt «(Stb. 1986, 566)».

C

In artikel 8b, eerste lid, aanhef, wordt «Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid» vervangen door: Onze Minister.

D

In artikel 33b, tweede lid, wordt «artikelen 36, eerste, vierde, vijfde en zesde lid, en 33a» vervangen door: artikelen 33, eerste, vierde, vijfde en zesde lid, en 33a.

E

In artikel 38, vierde lid, en 38a, zesde lid, wordt «artikel 45a, derde, vierde en zesde lid» vervangen door: artikel 45a, vierde, vijfde en zevende lid.

F

Artikel 39, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste zin wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In de tweede zin wordt «Hij» vervangen door: Het.

G

Artikel 45, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «bedoeld in artikel 49» wordt vervangen door: bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49.

2. «derde lid» wordt vervangen door: eerste lid.

H

In artikel 45a, derde lid, wordt «bedoeld in artikel 49» vervangen door: bedoeld in artikel 31, eerste lid, of 49.

I

In artikel 45g, derde lid, wordt «op haar verzoek» vervangen door: op zijn verzoek.

J

In artikel 80, tweede lid vervalt «, daaronder begrepen een afdelingskas,»

Artikel 23 Inwerkingtreding

  • 1. Deze wet treedt, met uitzondering van de artikelen 1, onderdeel D, 6, 15, 16, onderdeel C, 17, onderdeel C, en 20, onderdeel A, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Deze wet werkt wat artikel 11, onderdeel B, betreft terug tot en met 1 juli 1998, wat artikel 12, onderdeel B, betreft terug tot en met 1 januari 1998, wat artikel 14 betreft terug tot en met 31 december 1997, wat artikel 22, onderdeel D, betreft terug tot en met 1 januari 1999.

  • 3. Artikel 6 treedt op 1 januari 2000 in werking indien het bij koninklijke boodschap van 27 november 1997 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de financiering van gemeentelijke toeslagen als bedoeld in artikel 33 van de Algemene bijstandswet (Kamerstukken II 1997/98, 25 761) op of voor 1 januari 2000 niet tot wet is verheven of op die datum niet in werking is getreden.

  • 4. Artikel 20, onderdeel A, treedt in werking op de dag dat de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in werking treedt. Indien deze wet op een later tijdstip in werking treedt dan de Arbeidsomstandighedenwet 1998, werkt artikel 20, onderdeel A, terug tot en met de dag met ingang waarvan de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in werking treedt.

  • 5. De artikelen 1, onderdeel D, 15, 16, onderdeel C, en 17, onderdeel C, treden in werking met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 24 Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Veegwet SZW 1999.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 december 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Stb. 1995, 199, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 december 1999, Stb. 542.

XNoot
2

Stb. 1990, 128, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XNoot
3

Stb. 1995, 690, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 december 1999, Stb. 543.

XNoot
4

Stb. 1990, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XNoot
5

Stb. 1987, 552, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 december 1999, Stb. 550.

XNoot
6

Stb. 1995, 200, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1998, Stb. 742.

XNoot
7

Stb. 1999, 26, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XNoot
8

Stb. 1997, 95, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 1999, Stb. 185.

XNoot
9

Stb. 1987, 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XNoot
10

Stb. 1999, 21, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 juli 1999, Stb. 307.

XNoot
11

Stb. 1999, 24, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XNoot
12

Stb. 1999, 25, gewijzigd bij de wet van 27 maart 1999, Stb. 185.

XNoot
13

Stb. 1989, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 1999, Stb. 185.

XNoot
14

Stb. 1994, 295, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 juli 1998, Stb. 507.

XNoot
15

Stb. 1998, 59, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1998, Stb. 742.

XNoot
16

Stb. 1995, 205, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 1999, Stb. 185.

XNoot
17

Stb. 1995, 206, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 maart 1999, Stb. 185.

XNoot
18

Stb. 1968, 657, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1999, Stb. 253.

XNoot
19

Stb. 1999, 23, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XNoot
20

Stb. 1998, 290, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 maart 1999, Stb. 184.

XNoot
21

Stb. 1993, 412, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 1997, Stb. 789.

XNoot
22

Stb. 1999, 22, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999, Stb. 250.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1998/1999, 1999/2000, 26 722.

Handelingen II 1999/2000, blz. 1644–1646; 1865–1866.

Kamerstukken I 1999/2000, 26 722 (86, 86a).

Handelingen I 1999/2000, zie vergadering d.d. 13 december 1999.

Naar boven