Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1999, 487AMvB

Besluit van 13 november 1999 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een onderdeel van artikel 145 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van het Besluit verzorgende in de individuele gezondheidzorg

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport van 11 november 1999, kenmerk CSZ/BO-2013190;

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 3 van het Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel 145 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover betrekking hebbende op de Wet op de ziekenverzorgers en ziekenverzorgsters, treedt in werking met ingang van 1 december 1999.

Artikel 2

Het Besluit verzorgende in de individuele gezondheidszorg treedt in werking met ingang van 1 december 1999.

Onze Minister van Volkgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 november 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de dertigste november 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals