Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 1999, 405AMvB

Besluit van 20 september 1999, houdende wijziging van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. en het Besluit informatievoorziening WVO met name in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 16 juli 1999, nr. 1999/26547 (3729), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 10b, tiende lid, 10d, tiende lid, 19, derde lid, 23, 76, 77, derde lid, 103, 103a, 106, derde lid, en 112 van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede artikel XV, eerste lid, van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 1998, 337;

De Raad van State gehoord (advies van 19 augustus 1999, No. W05.990374/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, K. Y. I. J. Adelmund, van 15 september 1999, nr. 1999/35546 (3729), directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING BESLUIT INFORMATIEVOORZIENING WVO

Het Besluit informatievoorziening WVO1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Wijze van beschikbaarstelling van gegevens

Op verzoek van Onze Minister stelt het bevoegd gezag gegevens aan hem ter beschikking, die door de school zijn verzameld op grond van artikel 2. De beschikbaarstelling geschiedt overeenkomstig de vragenlijsten die op de school van toepassing zijn, en die zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit. De beschikbaarstelling kan zowel schriftelijk als langs elektronische weg geschieden. In voorkomende gevallen kan Onze Minister bij het verzoek om beschikbaarstelling reeds bij hem bekende gegevens opnemen.

B

Bijlage 1 wordt gewijzigd conform bijlage 1 bij dit besluit.

C

Bijlage 2 wordt gewijzigd conform bijlage 2 bij dit besluit.

ARTIKEL II. WIJZIGING BESLUIT ONDERWIJSBEVOEGDHEDEN W.V.O./O.W.V.O.

Artikel 3e van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O.2 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst wordt het cijfer «4.» geplaatst.

2. Ingevoegd worden een eerste, tweede en derde lid, luidend als volgt:

  • 1. Indien het bevoegd gezag van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend beroepsonderwijs vaststelt dat ten gevolge van de invoering van de leerwegen, vakken en intrasectorale programma's, genoemd in de artikelen 10, 10b en 10d, van de wet of de daarmee gepaard gaande herschikking van leerwegen of afdelingen, onderwijs in enig vak of deel van enig vak niet door een daartoe bevoegde leraar kan worden gegeven, kan dat onderwijs met inachtneming van het tweede lid, door het bevoegd gezag gedurende een periode van ten hoogste vier schooljaren worden opgedragen aan een in vaste dienst benoemde leraar die niet over het voor dat vak of deel van dat vak vereiste bewijs van bekwaamheid, bedoeld in artikel 33, eerste lid, van de wet beschikt, doch door het bevoegd gezag tot het geven van onderwijs in dat vak of deel van dat vak bekwaam wordt geacht.

  • 2. Aan het eerste lid wordt uitsluitend toepassing gegeven, indien tussen het bevoegd gezag en de desbetreffende leraar in ieder geval schriftelijk is vastgelegd onder welke voorwaarden en in welke periode betrokkene zich bekwaamt om de voor het vak vereiste onderwijsbevoegdheid te behalen.

  • 3. Het eerste en tweede lid vervallen met ingang van 1 augustus 2005, met dien verstande dat een voor die datum door het gevoegd gezag genomen beslissing op grond van het eerste lid in elk geval voor een periode van ten hoogste vier schooljaren van kracht kan zijn.

ARTIKEL III. WIJZIGING BEKOSTIGINGSBESLUIT W.V.O.

Het Bekostigingsbesluit W.V.O.3 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 8, eerste lid, eerste volzin, wordt het gedeelte na «van de wet vast» vervangen door een punt.

B

In artikel 10 vervalt «, bedoeld in artikel XV van de wet van 27 februari 1992 (Stb. 112),».

C

In artikel 25 wordt het gedeelte na «van de exploitatiekosten betreft» vervangen door: dat in afwijking van artikel 86, derde lid, van de wet niet worden verstrekt de bedragen, bedoeld onder a en b van dat lid.

D

In artikel 51, tweede lid, wordt «van hoofdstuk III van deel II van dit besluit» vervangen door: van dit hoofdstuk.

ARTIKEL IV. WIJZIGING INRICHTINGSBESLUIT W.V.O.

Het Inrichtingsbesluit W.V.O.4 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 26, tweede lid, wordt in de tabel in de kolom beroepsgerichte leerwegen, onder basis, bij het vak wiskunde het getal 160 vervangen door het getal 120.

B

In artikel 27, vierde lid, wordt «1 december» vervangen door: 1 november.

ARTIKEL V. AANVRAAGPROCEDURE IN SCHOOLJAAR 1999–2000 INTRASECTORALE PROGRAMMA'S EN VERZORGEN ONDERDELEN V.B.O. DOOR ANDERE SCHOOL VOOR V.B.O.

  • 1. In afwijking van artikel 26k, eerste lid, en van artikel 27, vierde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel IV, onderdeel B, worden aanvragen gedaan in het schooljaar 1999–2000 voor het verzorgen van intrasectorale programma's respectievelijk voor het verzorgen van vakken en programma-onderdelen v.b.o. door een andere school voor v.b.o. ingediend voor 1 februari 2000.

  • 2. In afwijking van artikel 26k, vijfde lid, en van artikel 27, vijfde lid, juncto artikel 26k, vijfde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. brengen de provincie en de organisaties ten aanzien van aanvragen als bedoeld in het eerste lid, hun adviezen uit aan Onze Minister voor 1 juni 2000.

  • 3. In afwijking van artikel 26k, zesde lid, en van artikel 27, vijfde lid, juncto artikel 26k, zesde lid, van het Inrichtingsbesluit W.V.O. beslist Onze Minister op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, voor 15 juli 2000.

ARTIKEL VI. INWERKINGTREDING

  • 1. Dit besluit treedt, met uitzondering van artikel I voor wat betreft de gegevens met het doel beleidsinformatie en de artikelen IV en V, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst, met dien verstande dat de artikelen 8,10 en 25 van het Bekostigingsbesluit W.V.O. zoals luidend ingevolge artikel III, voor de eerste maal van toepassing zijn met betrekking tot het schooljaar 2000–2001.

  • 2. Artikel I treedt voor wat betreft de gegevens met het doel beleidsinformatie, in werking 12 maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 3. De artikelen IV en V treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen dan nadat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens een van beide kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in het onderhavige besluit geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 14 juli 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 20 september 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de dertigste september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Praktijkonderwijs

In de Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) is onder meer een nieuwe vorm van voortgezet onderwijs geïntroduceerd, te weten het praktijkonderwijs. Met het oog daarop is het noodzakelijk de bijlage bij het Besluit informatievoorziening WVO technisch aan te passen door in de vragenlijsten ook vragen ten aanzien van het praktijkonderwijs op te nemen. De invoering van het praktijkonderwijs leidt niet tot wijzigingen in het gegevenswoordenboek. De benodigde gegevens voor het invullen van de aangepaste bevragingsformulieren zijn reeds opgenomen in het gegevenswoordenboek.

Over deze aanvullingen heeft overleg plaatsgevonden in het Bestuurlijk Overleg Informatiebeleid Onderwijs (het BOIO). In dit overleg zijn onder meer de besturenorganisaties en de VNG/VOS vertegenwoordigd.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt het besluit tevens te wijzigen met het oog op het feit dat er niet altijd sprake zal zijn van papieren vragenlijsten, maar dat ook gegevenslevering langs elektronische weg (bijvoorbeeld via een diskette) tot de mogelijkheden behoort. Hierbij is sprake van een harmonisatie met het informatiestatuut BVE (zoals opgenomen in hoofdstuk 5 van het Uitvoeringsbesluit WEB).

Tot slot wordt een abusievelijk vervallen bijlage opnieuw vastgesteld.

Bevoegdheden

Met de genoemde Wet van 25 mei 1998 (Stb. 337) is tevens de invoering van de leerwegen middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo) en voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) geregeld. Met het oog op die invoering zullen onder andere nieuwe (combinatie)vakken en intrasectorale programma's worden ingevoerd. Deze invoering gaat gepaard met een herschikkingsproces om het mavo en het vbo niet alleen inhoudelijk, maar ook infrastructureel te versterken. Dit alles kan ertoe leiden dat scholen te maken krijgen met organisatorische problemen op het punt van de inzetbaarheid van het personeel. Het kan voorkomen dat lessen in bepaalde vakken of programma's gedurende een aantal schooljaren niet aan een daarvoor bevoegde leraar kunnen worden opgedragen. Om in dat geval de lessen aan een voor het vak onbevoegde leraar te kunnen opdragen, geldt als hoofdregel dat daarvoor de goedkeuring van de inspectie is vereist, in welk geval die goedkeuring telkens voor ten hoogste één jaar geldt (zie artikel 33, derde en vijfde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO)). In genoemde Wet van 25 mei 1998 is daarom een overgangsbepaling opgenomen die het mogelijk maakt om bij algemene maatregel van bestuur, zo nodig in afwijking van artikel 33 van de WVO, tijdelijk een afwijkingsbevoegdheid te regelen. In artikel II (tijdelijke afwijkingsbevoegdheid) van het onderhavige besluit is daartoe een voorziening getroffen.

Met de besturen- en personeelsorganisaties is over deze wijziging overeenstemming bereikt in het zogenaamde Technisch Overleg.

Technische wijzigingen overige besluiten

In de artikelen III en IV (met een daarbij behorende overgangsbepaling in artikel V) worden in het Bekostigingsbesluit W.V.O. respectievelijk het Inrichtingsbesluit W.V.O. een aantal technische wijzigingen aangebracht.

Financiële gevolgen

De wijzigingen opgenomen in dit besluit hebben geen financiële gevolgen.

Uitvoeringsgevolgen

Aan de wijzigingen opgenomen in dit besluit is geen toename van de uitvoeringslast voor de Centrale Financiën Instellingen (Cfi, de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) of voor het onderwijsveld verbonden.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET BESLUIT INFORMATIEVOORZIENING WVO

Onderdeel A

Scholen dienen op grond van artikel 2 van het Besluit informatievoorziening WVO gegevens te verzamelen, die ze vervolgens op grond van artikel 3 aan de Minister verstrekken, indien hij daarom verzoekt. De gegevens kunnen schriftelijk (op papieren vragenlijsten) dan wel langs elektronische weg worden geleverd. De scholen worden bevraagd overeenkomstig de vragenlijsten zoals opgenomen in bijlage 2. Het woord «overeenkomstig» beoogt aan te geven dat bij het verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens de lay-out en de vorm (niet de inhoud) enigszins kunnen afwijken van de in de genoemde bijlage opgenomen lijsten. Dit maakt het mogelijk om – met het oog op de praktische uitvoerbaarheid – nadere afspraken te maken met de scholen. Met het oog op de gebruikersvriendelijkheid is tevens bepaald dat bij die bevraging bepaalde gegevens die specifiek zijn voor een bepaalde school, al kunnen zijn voorbedrukt of anderszins aangegeven. Te denken valt daarbij aan naam en adres van de school, de schoolsoorten enz. Een school ontvangt derhalve een specifiek op die school toegesneden bevraging.

Onderdeel B en bijlage 1

Bij besluit van 3 oktober 1997, Stb. 455, is bepaald dat onderdeel A4 van het gegevenswoordenboek vervalt met ingang van 1 augustus 1999. Gebleken is evenwel dat onderdeel A4 dient te worden gehandhaafd. Daarom is in artikel II van het besluit van 27 juli 1998, Stb. 487, de bepaling dat onderdeel A4 vervalt, met ingang van 1 augustus 1999 ingetrokken. Op grond van artikel IV van laatstgenoemd besluit is artikel II evenwel pas in werking getreden met ingang van 11 augustus 1999. Dit is te laat, omdat op laatstgenoemde datum onderdeel A4 reeds vervallen was.

In verband met het voorgaande wordt in bijlage 1 van het onderhavige besluit onderdeel A4 opnieuw toegevoegd aan het gegevenswoordenboek. Het tijdstip van inwerkingtreding is, met inachtneming van de artikelen 103 en 103a van de Wet op het voortgezet onderwijs, voor wat betreft de bekostigingsinformatie bepaald op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst en voor wat betreft de beleidsinformatie en het toezicht op 12 maanden na laatstgenoemde datum.

Onderdeel C en bijlage 2

De aanpassingen van bijlage 2 van het Besluit informatievoorziening WVO zoals die zijn opgenomen in bijlage 2 bij dit besluit, betreffen de omzetting van leerjaren in inschrijvingsjaren in de leerlingtelformulieren voor praktijkonderwijs. Anders dan voor het overige voortgezet onderwijs wordt in het praktijkonderwijs geen onderscheid gemaakt naar leerjaren. Op basis van deze aangepaste leerlingtellingen vindt onder meer bekostiging plaats. De gevraagde informatie is ook van belang voor het opstellen van de begroting en voor de ontwikkeling en evaluatie van onderwijsbeleid.

De aanpassingen leiden tot specifieke bevragingen voor scholen waar praktijkonderwijs wordt aangeboden. Het betreft wijzigingen in de formulieren 1, 2, 3, 5 en 11 van genoemde bijlage 2.

Voor praktijkonderwijs geldt een groeiregeling. Voor de uitvoering van deze regeling is een tweede leerlingtelling nodig, de zogenaamde groeitelling op 16 januari (formulier 1a). Deze telling is alleen van toepassing wanneer sprake is van een stijging van het aantal leerlingen zoals gesteld in de groeiregeling.

Voor scholen voor praktijkonderwijs die bekostigd worden op declaratiebasis, geldt een andere faciliteitenregeling voor culturele minderheden en anderstaligen dan voor vo-scholen met lump-sumbekostiging. Voor deze scholen blijft de regeling conform deel II van de WVO (oud ISOVSO) van kracht. Het bevragingsformulier (formulier 3a) is hieraan aangepast. Wanneer de groeitelling van toepassing is, dient ten behoeve van de bekostiging tevens een nieuwe opgave te worden verstrekt (teldatum 16 januari; formulier 3b).

ARTIKEL II. WIJZIGING BESLUIT ONDERWIJSBEVOEGDHEDEN W.V.O./O.W.V.O.

De in artikel II verwoorde nieuwe leden van artikel 3e van het Besluit onderwijsbevoegdheden W.V.O./O.W.V.O. bieden de tijdelijke mogelijkheid om een onbevoegde, in vaste dienst benoemde, leraar voor langer dan één jaar, te weten voor ten hoogste vier jaar, ontheffing te verlenen van de in artikel 33, eerste lid, onderdelen b en c, van de WVO opgenomen bevoegdheidseis, zonder dat daarvoor de goedkeuring van de inspectie is vereist. Met deze regeling wordt derhalve bereikt dat de invoering van het nieuwe stelsel zo veel mogelijk met het zittend personeel kan geschieden. Het bevoegd gezag en de desbetreffende leraar gaan daarbij ten opzichte van elkaar specifieke verplichtingen aan: het bevoegd gezag verbindt zich om de leraar met lessen in een bepaald vak te belasten en de leraar verbindt zich om zich in te spannen om de vereiste onderwijsbevoegdheid te behalen.

In het derde lid is de tijdelijkheid vastgelegd van de in dit artikel geregelde afwijkingsbevoegdheid.

ARTIKEL III. WIJZIGING BEKOSTIGINGSBESLUIT W.V.O.

Onderdelen A, B en C

Deze onderdelen bevatten wijzigingen die verband houden met de Wet van 3 april 1999 (Stb. 172) inzake regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs. Door die wet komt artikel XV van de Wet van 27 februari 1992 (Stb. 112) te vervallen. Als gevolg daarvan moeten de verwijzingen in het Bekostigingsbesluit W.V.O. naar dat artikel komen te vervallen (zie de onderdelen A en B) dan wel worden vervangen door een verwijzing naar het door de Wet van 3 april 1999 nieuw in de Wet op het voortgezet onderwijs opgenomen artikel 86 (zie onderdeel C).

Onderdeel D

In artikel 51 stond een verwijzing naar «hoofdstuk III van titel II van deel II van dit besluit». Artikel 51 is evenwel opgenomen in dat bewuste hoofdstuk. De verwijzing is daaraan aangepast.

ARTIKEL IV. WIJZIGING INRICHTINGSBESLUIT W.V.O.

Onderdeel A

In de adviesurentabel was bij het vak wiskunde voor de basisberoepsgerichte leerweg abusievelijk het aantal 160 opgenomen. Evenals de andere vakken in deze leerweg is het examenprogramma voor het vak wiskunde ontwikkeld op een aantal van 120 uren bovenop het aantal van 400 uit de adviesurentabel basisvorming. Het aantal van 120 is ook steeds gecommuniceerd in de ontwikkeling van zowel de examenprogramma's als de wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. waarbij het aantal is opgenomen in de adviesurentabel (Stb. 1999, 230).

Onderdeel B

In het zojuist genoemde Stb. 1999, 230 is in artikel 26k vastgelegd dat aanvragen voor intrasectorale programma's moeten worden ingediend voor 1 november. In artikel 27 is als indieningsdatum voor aanvragen voor het verzorgen van onderdelen v.b.o. door een andere school voor v.b.o. 1 december opgenomen. Vervolgens worden in artikel 27, vijfde lid, de bepalingen ten aanzien van advisering door de provincie en de organisaties en ten aanzien van de beslissing door de Minister van artikel 26k van overeenkomstige toepassing verklaard, inclusief de termijnen waarop dat dient te geschieden.

De inconsistentie ten aanzien van de indieningsdatum voor aanvragen wordt thans opgeheven. Daarbij is gekozen voor 1 november in verband met de door de provincies voor het opstellen van hun advies benodigde tijd.

ARTIKEL V. AANVRAAGPROCEDURE IN SCHOOLJAAR 1999–2000 INTRASECTORALE PROGRAMMA'S EN VERZORGEN ONDERDELEN V.B.O. DOOR ANDERE SCHOOL VOOR V.B.O.

Op grond van artikel 10b, negende en tiende lid, en 10d, negende en tiende lid, van de WVO kan de Minister op aanvraag toestemming verlenen voor het verzorgen van intrasectorale programma's en van onderdelen v.b.o. door een andere school voor v.b.o. Met het oog op deze bevoegdheid is een beleidsregel opgesteld met criteria voor het behandelen van deze aanvragen, waarover overleg met de besturenorganisaties en het Interprovinciaal overleg, alsmede met de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft plaatsgevonden. De beleidsregel wordt mede daardoor op een zodanig tijdstip gepubliceerd (naar verwachting in september 1999) dat de termijn voor de indiening van aanvragen éénmalig wordt opgeschoven, te weten van 1 november 1999 naar 1 februari 2000. In het verlengde daarvan worden ook de termijnen voor advisering door provincies en besturenorganisaties alsmede voor het beslissen door de Minister eveneens éénmalig opgeschoven naar respectievelijk 1 juni 2000 en 15 juli 2000.

ARTIKEL VI. INWERKINGTREDING

In het tweede lid is geregeld dat artikel I, voor wat betreft de gegevens met het doel beleidsinformatie, in werking treedt 12 maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. Dit houdt verband met het voorschrift dat ter zake is opgenomen in artikel 103a, vierde lid, van de WVO.

In het derde lid is geregeld dat de artikelen IV en V in werking treden bij koninklijk besluit. Dit houdt verband met de in de artikelen 10b, elfde lid, 10d, elfde lid, en 23 van de WVO voorgeschreven voorhangprocedure. Tevens is geregeld dat de wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. ten aanzien van het aantal uren wiskunde in de adviesurentabel, terugwerkt tot en met de datum waarop de vorige wijzigingen (zie Stb. 1999, 230) in werking zijn getreden. Deze terugwerkende kracht is mogelijk, omdat de wijziging begunstigend is voor scholen en leerlingen.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

BIJLAGE BIJLAGE 1 BIJ HET BESLUIT HOUDENDE WIJZIGING VAN HET BESLUIT ONDERWIJSBEVOEGDHEDEN W.V.O./O.W.V.O. EN HET BESLUIT INFORMATIEVOORZIENING WVO MET NAME IN VERBAND MET DE INVOERING VAN LEERWEGEN IN HET MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS EN HET VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS, ALSMEDE TEN AANZIEN VAN HET PRAKTIJKONDERWIJS; TECHNISCHE AANPASSING ENKELE ANDERE BESLUITEN

Aan bijlage 1 bij het Besluit informatievoorziening WVO wordt na punt C2 toegevoegd:

A4. Leerlinggegevens
  
VBO
  
Agrarische Onderwijsinstellingen Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
  
Attribuut:CBSNAT
Omschrijving:CBS-nummer van de nationaliteit
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:DATDPL
Omschrijving:datum diploma behaald
Domein:> = begin vorig schooljaar < begin huidig schooljaar (JJMMDD)
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:6
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:DATTST
Omschrijving:datum start op locatie
Domein:> teldatum vorig jaar < = teldatum huidig schooljaar
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek (JJMMDD)
Lengte:6
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:DATVEX
Omschrijving:datum vertrek extern (buiten het agrarisch onderwijs)
Domein:< startdatum huidig schooljaar > startdatum vorig schooljaar
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek (JJMMDD)
Lengte:6
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:GEBDAG
Omschrijving:geboortedag van de onderwijsvragende
Domein:1 t/m 31
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:2
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:GEBMND
Omschrijving:geboortemaand van de onderwijsvragende
Domein:1 t/m 12
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:2
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:GEBTJR
Omschrijving:geboortejaar van de onderwijsvragende
Domein:1900 t/m 1999
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:4
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:GSLLRL
Omschrijving:geslacht van de onderwijsvragende
Domein:M/V
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:1
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:KODBKL
Omschrijving:code beroepsklasse ouder/verzorger
Domein:A/B/C/D/O
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:1
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:KODKLS
Omschrijving:fase en/of code van een klas (bijv.: 3a of a)
Domein: 
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:6
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie
Attribuut:KODLRG
Omschrijving:code leergang
Domein:V/I
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:1
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:KODSCF
Omschrijving:code van de afdeling
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:MNERES
Omschrijving:mnemonic van het behaalde resultaat
Domein:B/NB/AE/GE/HE/TE/UE
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:2
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:NUMBES
Omschrijving:nummer bestemming extern
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:2
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:NUMFAS
Omschrijving:fase (leerjaar)
Domein:1 t/m 4
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:1
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:NUMORI
Omschrijving:nummer opleidingsrichting
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie
Attribuut:NUMPER
Omschrijving:nummer van de periode
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:NUMSCH
Omschrijving:nummer van de school/locatie
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:NUMSCHOUD
Omschrijving:nummer van de Agrarische school/locatie waar de onderwijsvragende vandaan komt
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden:door het oude nummer van de school/locatie van de onderwijsvragende en het unieke nummer waaronder hij bekent was bij de vorige agrarische school/locatie op te vragen is het mogelijk een onderwijsvragende te volgen in zijn schoolloopbaan.
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:NUMVAR
Omschrijving:nummer van de vakrichting
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden:verplicht voor 4e leerjaar en optioneel voor 3e leerjaar
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:NUMVON
Omschrijving:het nummer van het voorgaand onderwijs
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:NUMVOP
Omschrijving:het nummer van het onderwijs op grond waarvan toegelaten (per type onderwijs)
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:3
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:PKOIND
Omschrijving:indicatie buitenlande postcode
Domein:J/N
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:1
Bijzonderheden: 
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:PKONUM
Omschrijving:numeriek gedeelte van de postcode
Domein:Referentietabellen
Type onderwijs:VBO
Type:numeriek
Lengte:4
Bijzonderheden:Hiermee kan zowel de woonplaats als de gemeente bepaald worden.
Doel:beleidsinformatie, toezicht
Attribuut:SCNRLRL
Omschrijving:uniek nummer van de onderwijsvragende binnen de school/locatie
Domein: 
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:9
Bijzonderheden: 
Doel:bekostigingsinformatie
Attribuut:SCNRLRLOUD
Omschrijving:uniek nummer van de onderwijsvragende bij de school/locatie waar hij vandaan komt
Domein: 
Type onderwijs:VBO
Type:alfanumeriek
Lengte:9
Bijzonderheden:door het oude nummer van de locatie van de onderwijsvragende en het unieke nummer waaronder hij bekend was bij de vorige agrarische school/locatie op te vragen is het mogelijk een onderwijsvragende te volgen in zijn schoolloopbaan.
Doel:bekostigingsinformatie

BIJLAGE BIJLAGE 2 BIJ HET BESLUIT HOUDENDE WIJZIGING VAN HET BESLUIT ONDERWIJSBEVOEGDHEDEN W.V.O./O.W.V.O. EN HET BESLUIT INFORMATIEVOORZIENING WVO MET NAME IN VERBAND MET DE INVOERING VAN LEERWEGEN IN HET MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS EN HET VOORBEREIDEND BEROEPSONDERWIJS, ALSMEDE TEN AANZIEN VAN HET PRAKTIJKONDERWIJS; TECHNISCHE AANPASSING ENKELE ANDERE BESLUITEN

Bijlage 2 van het Besluit informatievoorziening wordt als volgt gewijzigd:

1. In de Verklaring formuliernummers (vragenlijsten) wordt na «form.1: Telformulier Integrale leerlingtellin 1 oktober; » toegevoegd «form. 1a: Groeitelling praktijkonderwijs 16 januari». Voorts worden na «form.3: Telformulier Cumi-vo telling 1 oktober; » toegevoegd «form. 3a: Telformulier Cumi-vo-telling 1 oktober (voor declaratie bekostigde scholen);» en «form.3b: Groeitelling Praktijkonderwijs 16 januari (Cumi bevraging voor declaratie bekostigde scholen)».

2. Formulieren 1, 2, 3, 5 en 11 worden aangevuld met de bijgaande vragenformulieren betreffende het praktijk onderwijs.

Formulier 1

Integrale Leerlingtelling 1 oktober

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

Gegevens school
 BRIN-nummer               
                
2a Opleidingsgegevens              
                
CodeOnderwijstype-afdelingInschrijvingsjaar 1 Inschrijvingsjaar 2 Inschrijvingsjaar 3 Inschrijvingsjaar 4 Inschrijvingsjaar 5 Inschrijvingsjaar 6 of hoger Totaal
  ManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouw
  1234567
 
XXXXPraktijkonderwijs              

Formulier 1a

Groeitelling Praktijkonderwijs 16 januari

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

Gegevens school
 BRIN-nummer               
                
Opleidingsgegevens              
                
CodeOnderwijstype-afdelingInschrijvingsjaar 1 Inschrijvingsjaar 2 Inschrijvingsjaar 3 Inschrijvingsjaar 4 Inschrijvingsjaar 5 Inschrijvingsjaar 6 of hoger Totaal
  ManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouw
  1234567
 
XXXXPraktijkonderwijs              

Formulier 2

Integrale Leerlingtelling nevenvestiging 1 oktober

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

Gegevens school
 BRIN-nummer Adres Vestigingsplaats              
                
Opleidingsgegevens              
                
CodeOnderwijstype-afdelingInschrijvingsjaar 1 Inschrijvingsjaar 2 Inschrijvingsjaar 3 Inschrijvingsjaar 4 Inschrijvingsjaar 5 Inschrijvingsjaar 6 of hoger Totaal
  ManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouw
  1234567
 
XXXXPraktijkonderwijs              

Formulier 3

Cumi-VO telling 1 oktober

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

5a SchoolsoortXX Praktijkonderwijs       Brinnummer 
6a Aantallen Leerlingen
HerkomstCategorieInschrijvingsjaar 
  1234 56 of hogertotaal
  Geslacht  
  ManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouwManVrouw ManVrouw
Turks3a               
Aantal jaren in Nederland               
< 1 jaar              
1–4 jaar              
4–8 jaar              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
                
Marokkaans3a               
Aantal jaren in Nederland               
                
< 1 jaar              
1–4 jaar              
4–8 jaar              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
                
Zuid Europees13a               
Aantal jaren in Nederland               
                
< 1 jaar              
1–4 jaar              
4–8 jaar              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
                
Overig3e               
Aantal jaren in Nederland               
                
< 1 jaar              
1–4 jaar              
4–8 jaar              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
≥ 8 jaar (niet in Ned geboren)              
                
Overig3b               
                
Overig3c               
< 4 schooljaren onderwijs in Nederland              
                
Overig3d               
                
Overig3f               
1 jaar in Nederland              
≥ 1 in Ned en < 2 schooljaren onderwijs in Nederland              

1 Inclusief Tunesië en Kaap Verdië, zie toelichting.

Formulier 3a

Cumi-VO-telling 1 oktober (voor declaratie bekostigde scholen)

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

5a SchoolsoortXX PraktijkonderwijsBrinnummer
                 
6a Aantallen Leerlingen
                 
HerkomstInschrijvingsjaar 
 123 456 of hogertotaal< 4 jaar in Geboren in
 GeslachtNederlandNederland
 mvmv mvmv mvmv mv  
01 Griekenland                
                 
02 Italië                
                 
03 Vml. Joegoslavië                
                 
04 Kaapverdië                
                 
05 Marokko                
                 
06 Portugal                
                 
07 Spanje                
                 
08 Tunesië                
                 
09 Turkije                
                 
10 Suriname                
                 
11 Nederlandse Antillen                
                 
12 Molukken                
                 
13 Vluchtelingen                
                 
14 Niet Engelstaligen1                
                 
15 Aruba                
Totaal                

1 Buiten Europa met uitzondering van Indonesië.

Formulier 3b

Groeitelling Praktijkonderwijs 16 januari (Cumi bevraging voor declaratie bekostigde scholen)

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

5a SchoolsoortXX PraktijkonderwijsBrinnummer
                 
6a Aantallen Leerlingen
                 
HerkomstInschrijvingsjaar 
 123 456 of hogertotaal< 4 jaar in Geboren in
 GeslachtNederlandNederland
 mvmv mvmv mvmv mv  
01 Griekenland                
                 
02 Italië                
                 
03 Vml. Joegoslavië                
                 
04 Kaapverdië                
                 
05 Marokko                
                 
06 Portugal                
                 
07 Spanje                
                 
08 Tunesië                
                 
09 Turkije                
                 
10 Suriname                
                 
11 Nederlandse Antillen                
                 
12 Molukken                
                 
13 Vluchtelingen                
                 
14 Niet Engelstaligen1                
                 
15 Aruba                
Totaal                

1 Buiten Europa met uitzondering van Indonesië.

VRAGENLIJST M.0090BRIN-NUMMER:
Centrale Financiën InstellingenPRAKTIJKONDERWIJS
Centraal Bureau voor de Statistiek   
Info : 070–3375355 / 070–3375314   
Op dit inlegvel alleen de leerlingen vermelden die op de integrale leerlingentelling per 1 oktober 1999 zijn opgegegeven bij de hiernaastvermelde studierichting. → 0090 praktijkonderwijs
Leerlingen, die op 1 oktober 1999 praktijkonderwijs volgen, onderscheiden naar het onderwijs dat zij op 1 oktober 1998 volgden.
Bezochte schoolsoort op 1 oktober 1998 (dus één jaar geleden)De leerlingen zijn op 1 oktober 1999 aanwezig in praktijkonderwijs
  verblijfsjaar 1
mannenvrouwen
avo gemeenschappelijk leerjaar 1001010  
avo+vbo algemeen leerjaar 1002010   
vbo algemeen leerjaar 1003010   
lwoo algemeen leerjaar 1 003510  
mavo leerjaar 1040010  
basisonderwijs008000  
speciale scholen voor basisonderwijs (wpo) (voormalige so-lom, so-mlk en de daaraan verbonden afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters)009300  
speciale scholen voor voortgezet onderwijs (deel II WVO) (voormalige vso-lom en vso-mlk)009400  
overige vormen van speciaal onderwijs (WEC)009500  
overige vormen van voortgezet speciaal onderwijs (WEC)009600  
overig onderwijs   
Gaarne zo nauwkeurig mogelijk omschrijven, d.w.z. schoolsoort en afdeling/studierichting (zie ook codelijst ILT in de toelichting levering leerlinggegevens op diskette).   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
leerjaar:   
TOTAAL=INTEGRALE LEERLINGENTELLING 199999999  

Formulier 11

ROVO: (Regionaal Onderzoek Voorgezet Onderwijs)

Dit blad betreft alleen de telgegevens van eventuele leerlingen in het praktijkonderwijs. Hierbij wordt per inschrijvingsjaar geteld.

Gegevens schoolsoorten             
              
 BRIN-nummer  
 Gemeente 
 OnderwijssoortXXXXPraktijkonderwijs  
              
WoongemeentenInschr. jaar 1 Inschr. jaar 2 Inschr. jaar 3 Inschr. jaar 4 Inschr. jaar 5 Inschr. jaar 6 of hoger
CodeNaamMan Vrouw ManVrouw Man Vrouw ManVrouw Man Vrouw ManVrouw
 

XNoot
1

Stb. 1997, 455, gewijzigd bij besluit van 27 juli 1998, Stb. 487.

XNoot
2

Stb. 1985, 506, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 januari 1999, Stb. 44.

XNoot
3

Stb. 1992, 580, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 19 mei 1999, Stb. 230.

XNoot
4

Stb. 1993, 207, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 mei 1999, Stb. 284.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.