Besluit van 10 september 1999, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 september 1999, nr. CDJZ/WBI/1999-1028, Centrale Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het koninklijk besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel I, onderdelen A, E, F, G, onder 1, H, I, onder 1, en AA, onder 3, van Ons besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268), treden in werking met ingang van 15 september 1999.

ARTIKEL II

De artikelen I, onderdelen B tot en met D, G, onder 2 tot en met 4, I, onder 2, J, L tot en met O, Q tot en met AA, onder 1 en 2, en II van Ons besluit van 27 mei 1999, houdende wijziging van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer met betrekking tot de uitvoering van het Startprogramma Duurzaam Veilig (Stb. 268), treden in werking met ingang van 15 december 1999.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 september 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de veertiende september 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven