Besluit van 8 juli 1999 tot wijziging van een aantal koninklijke besluiten in verband met de invoering van de Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juni 1999 (Z/VU-991558), gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst en Onze Minister van Justitie;

Gelet op de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de orgaandonatie, het Wetboek van Strafvordering, de Wet persoonsregistraties, de Wet ziekenhuisvoorzieningen, de Wet financiering Volksverzekeringen, de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Overgangswet verzorgingshuizen;

De Raad van State gehoord (advies van 24 juni 1999, No. W13.99.0285/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 1999, Z/VU-991864, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst en Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Aanwijzingsbesluit verzekerden Zfw1 wordt als volgt gewijzigd:

A. In de artikelen 1, onder g, 14d en 14e, tweede lid, wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

B. In de artikelen 2a, 5a, vijfde lid, 6, vierde lid, 9, vierde lid, 11b, vijfde lid, 12, vijfde lid, 12a, zesde lid, 14, vierde lid onder a en b, 14a, derde lid en 16, tweede lid, wordt telkens «artikel 71 van de Ziekenfondswet» vervangen door: artikel 1q van de Ziekenfondswet.

C. In artikel 16, tweede lid, wordt «artikel 71, eerste lid, van de Ziekenfondswet» vervangen door: artikel 1q van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL II

Het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering2 wordt als volgt gewijzigd:

A. In de artikelen 3, vijfde lid, 6, derde lid, 7, tweede lid, 8, zevende lid, en 9, derde lid, wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

B. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel 10

Het College voor zorgverzekeringen kan aan het centraal administratiekantoor en de verbindingskantoren voorschriften geven welke hij nodig acht in het belang van een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Voor de toepassing van de artikelen 39, eerste lid, en 40 van de wet worden het centraal administratiekantoor en de verbindingskantoren gelijkgesteld met ziekenfondsen.

C. Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

De Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie houdt toezicht op de werkzaamheden van het centraal administratiekantoor en van de verbindingskantoren.

ARTIKEL III

In het Besluit beperking kring verzekerden Ziekenfondswet3 wordt in artikel 1, onder b en c, «artikel 71 van de Ziekenfondswet» vervangen door: artikel 1q van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL IV

In artikel 7 van het Besluit controletaak uitvoeringsorganen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten4 wordt in artikel 7 «De Ziekenfondsraad» vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL V

In artikel 6 van het Besluit controletaak ziekenfondsen5 wordt «De Ziekenfondsraad» vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL VI

In artikel 7 van het Besluit donorregister6 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen, genoemd in artikel 1a van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL VII

In artikel 1, onder 5°, van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering (Stb. 141)7 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL VIII

In artikel 1, eerste lid, onder t, van het Besluit van 19 december 1989, houdende uitvoering van artikel 17, onder b en c, van de Wet persoonsregistraties (Stb. 569)8 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL IX

In het Besluit financieel beheer College voor ziekenhuisvoorzieningen9 wordt in artikel 5, tweede lid, «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL X

Het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering10 wordt gewijzigd als volgt:

A. In de artikelen 2, 3, 4, eerste, tweede en vierde lid, 5, 6, 7, eerste lid, 8, 9 en 10 wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

B. Artikel 7, tweede lid komt als volgt te luiden:

  • 2. Indien een ziekenfonds, een ziektekostenverzekeraar of een uitvoerend orgaan op een naar het oordeel van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie onverantwoorde wijze op beheerskosten bespaart, wordt de uitkering, bedoeld in het eerste lid, aan dat ziekenfonds, die ziektekostenverzekeraar of dat uitvoerend orgaan voor het desbetreffende kalenderjaar door het College voor zorgverzekeringen verlaagd met het bedrag van die besparing, tenzij voornoemde commissie anders besluit.

C. Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

De Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie is bevoegd opgaven en gegevens van een ziekenfonds, ziektekostenverzekeraar, uitvoerend orgaan, verbindingskantoor, regionaal contactkantoor en het Centraal administratiekantoor, die van invloed zijn op de omvang van de ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten besteedbare middelen en op de hoogte van de vergoedingen en uitkeringen ingevolge dit besluit, op hun juistheid te beoordelen en te verbeteren.

ARTIKEL XI

Het Besluit financiering ziekenfondsen Ziekenfondswet11 wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door «het College voor zorgverzekeringen» en «artikel 71 van de Ziekenfondswet» door «artikel 1q van de Ziekenfondswet».

B. Artikel 4a wordt gewijzigd als volgt:

  • 1. In het eerste lid wordt «De Ziekenfondsraad» vervangen door «Het College voor zorgverzekeringen» en «de Ziekenfondsraad» door «de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie».

  • 2. In het derde lid wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door:

    het College voor zorgverzekeringen.

C. In artikel 4b wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie.

D. Artikel 7 wordt gewijzigd als volgt:

  • 1. In het eerste lid wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door:

    het College voor zorgverzekeringen.

  • 2. Het cijfer «3» voor het derde lid wordt vervangen door «2» en in het tot tweede lid vernummerde lid wordt «De Ziekenfondsraad» vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

E. In de artikelen 3, eerste en derde lid, 4, 4c, eerste lid, 8, eerste lid, en 9, wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door: «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

F. Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid wordt «De Ziekenfondsraad» vervangen door «Het College voor zorgverzekeringen» en «de Ziekenfondsraad» door «de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie».

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Indien een ziekenfonds op een naar het oordeel van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie onverantwoorde wijze op beheerskosten bespaart, wordt de uitkering, bedoeld in het eerste lid, aan dat ziekenfonds voor het desbetreffende kalenderjaar door het College voor zorgverzekeringen verlaagd met het bedrag van die besparing, tenzij de voornoemde commissie anders besluit.

3. In het derde lid wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie.

4. In het vierde lid wordt «de Ziekenfondsraad vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

G. Artikel 11 komt te luiden:

Artikel 11

De Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie is bevoegd opgaven en gegevens van een ziekenfonds die van invloed zijn op de omvang van de ten laste van de Algemene Kas besteedbare middelen en op de hoogte van de vergoedingen en uitkeringen ingevolge dit besluit, op hun juistheid te beoordelen en te verbeteren.

H. In artikel 16, eerste lid, wordt «heeft de Ziekenfondsraad» vervangen door «heeft het College voor zorgverzekeringen» en «van de Ziekenfondsraad verantwoorde» door «van de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie verantwoorde».

ARTIKEL XII

In artikel 5 van het Besluit gegevensverstrekking sociale verzekeringen 199712 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XIII

In artikel 2 van het Besluit medefinancieringsregeling13 wordt «De Ziekenfondsraad» vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XIV

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit premieheffing ziekenfondsverzekering bij samenloop van verzekeringsgronden14 wordt «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

ARTIKEL XV

Het Besluit regeling vergoeding Bijzondere Ziektekostenverzekering15 wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 8, eerste lid, wordt «De Ziekenfondsraad» vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

B. Artikel 9 komt te luiden als volgt:

Artikel 9

Het College voor zorgverzekeringen kan aan het centraal betaalkantoor en aan de instellingen bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede volzin, voorschriften geven welke hij nodig acht in het belang van een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Voor de toepassing van het bepaalde in de artikelen 39, eerste lid, en 40 van de wet worden het centraal betaalkantoor en de genoemde instellingen gelijkgesteld met ziekenfondsen.

C. Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

De Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie houdt toezicht op de werkzaamheden van het centraal betaalkantoor en van de genoemde instellingen.

ARTIKEL XVI

In artikel 3, eerste lid, onder e, van het Besluit toetsingskader andere taken16 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XVII

In de artikelen 7, tweede lid, en 21, tweede lid, van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 199917 wordt telkens «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XVIII

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit werkingssfeer maximumtarieven WTG18 wordt «artikel 73, eerste lid, onder d, van de Ziekenfondswet» vervangen door: artikel 1p, eerste lid, onder a en f, van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL XIX

In artikel 3 van het Besluit werkingssfeer WTG 199219 wordt «artikel 73, eerste lid, onder d, van de Ziekenfondswet» vervangen door: artikel 1p, eerste lid, onder b, van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL XX

In de artikelen 33, tweede lid, en 34, eerste lid onder c, derde en vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken bijzondere ziektekostenverzekering20 wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door: «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

ARTIKEL XXI

In de artikelen 1, derde lid, en 4, tweede lid, onder a, van het Bijdragebesluit zorg21 wordt telkens «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XXII

In de artikelen 2, 2a, en 13 van het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 199222 wordt telkens «De Ziekenfondsraad» vervangen door: Het College voor zorgverzekeringen.

ARTIKEL XXIII

In de artikelen 1, derde lid, 2, 3, 4, vierde lid, 5, derde lid, 9, 12, 14, vijfde lid, 16, 21, 21a, en 22, eerste lid, van het Inschrijvingsbesluit ziekenfondsverzekering23 wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

ARTIKEL XXIV

Artikel 1, onder a, van het Besluit van 11 december 1996 houdende uitvoering van artikel 1, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen en wijziging van enige andere besluiten op grond van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (Stb. 639) komt te luiden als volgt:

a. de vormen van hulp voor de kosten waarvan een subsidie wordt verstrekt uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten dan wel uit de Algemene Kas op grond van artikel 1p, eerste lid, onder a tot en met d en f, van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL XXV

In de artikelen 4, tweede lid, 11k, vierde lid, 21, derde lid, 25, eerste lid, onder b, c, e, 26, eerste lid, 27, 29, eerste lid, en 30 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering24 wordt telkens «de Ziekenfondsraad», onderscheidenlijk «De Ziekenfondsraad», vervangen door «het College voor zorgverzekeringen», onderscheidenlijk «Het College voor zorgverzekeringen».

ARTIKEL XXVI

Het Vrijstellingsbesluit WTG25 wordt gewijzigd als volgt:

A. In artikel 2 wordt «de Ziekenfondsraad» vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

B. In artikel 2 wordt «artikel 73, eerste lid, onder d, van de Ziekenfondswet» vervangen door: artikel 1p, eerste lid, onder b van de Ziekenfondswet.

ARTIKEL XXVII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1999. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 juni 1999, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 1999.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 8 juli 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de tiende augustus 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

1 Stb. 1996, 66, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 maart 1999, Stb. 157.

2 Stb. 1983, 253, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 oktober 1997, Stb. 508.

3 Stb. 1986, 694, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 27 maart 1999, Stb. 157.

4 Stb. 1984, 229, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 1997, Stb. 720.

5 Stb. 1978, 708, gewijzigd bij besluit van 16 december 1997, Stb. 720.

6 Stb. 1998, 41.

7 Stb. 1987, 141, gewijzigd bij besluit van 22 december 1998, Stb. 1999, 4.

8 Stb. 1989, 569, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 juni 1998, Stb. 413.

9 Stb. 1975, 56, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 1997, Stb. 720.

10 Stb. 1996, 121, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 1997, Stb. 720.

11 Stb. 1984, 429, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 1997, Stb. 720.

12 Stb. 1997, 99, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 december 1997, Stb. 761.

13 Stb. 1986, 281, gewijzigd bij besluit van 16 december 1998, Stb. 699.

14 Stb. 1987, 505, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 16 december 1997, Stb. 716.

15 Stb. 1971, 505, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 2 oktober 1997, Stb. 447.

16 1997, 98, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 30 juni 1999, Stb. 297.

17 Stb. 1998, 746.

18 Stb. 1991, 733, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 november 1997, Stb. 548.

19 Stb. 1991, 732, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 november 1997, Stb. 548.

20 Stb. 1993, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 november 1998, Stb. 626.

21 Stb. 1996, 486, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 mei 1999, Stb. 221.

22 Stb. 1991, 722, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 januari 1998, Stb. 94.

23 Stb. 1965, 653, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 28 januari 1998, Stb. 94.

24 Stb. 1996, 63, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 juni 1999, Stb. 272.

25 Stb. 1996, 119, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 januari 1999, Stb. 64.

NOTA VAN TOELICHTING

Op 1 juli 1999 treedt de Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet Ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee, hierna te noemen de wet uitvoeringsorganen volksgezondheid, in werking.

Met de wet uitvoeringsorganen volksgezondheid worden taak, samenstelling en werkwijze van enkele belangrijke zelfstandige bestuursorganen, te weten de Ziekenfondsraad (ZFR), het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (Cotg), het College voor ziekenhuisvoorzieningen (CvZ) en de Commissie sanering ziekenhuisvoorzieningen (CSZ), gewijzigd. De wet uitvoeringsorganen volksgezondheid is het sluitstuk van de herziening van de advies- en uitvoeringsstructuur op dit terrein van overheidsbeleid. In de beleidsmatige context waarin dit plaatsvindt, staan twee uitgangspunten centraal: scheiding van de functies advies, overleg en uitvoering en herstel van het primaat van de politiek. In de memorie van toelichting bij de wet uitvoeringsorganen volksgezondheid (TK 1997/1998, 26 011, nr. 3) wordt hierop nader ingegaan. Toepassing van de uitgangspunten leidt voor de betrokken organen tot veranderingen. Om deze belangrijke veranderingen duidelijk zichtbaar te maken, is bepaald dat de namen van de organen gewijzigd worden. De woorden «raad», «orgaan» en «commissie» zijn vervangen door de aanduiding «college».

Met het onderhavige besluit wordt in een groot aantal besluiten de naam van de Ziekenfondsraad gewijzigd in «College voor zorgverzekeringen». De namen van het Cotg, het CvZ, en de CSZ worden, gelet op de datum van inwerkingtreding van de daarop betrekking hebbende artikelen in het wetsvoorstel, met een later besluit gewijzigd.

In de wet uitvoeringsorganen volksgezondheid is voorts aandacht besteed aan het toezicht. Op dit moment wordt het toezicht op de ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen van de AWBZ krachtens delegatie van de ZFR uitgevoerd door de Commissie toezicht uitvoeringsorganisatie (CTU). Vanwege het brede draagvlak dat in de Tweede Kamer bestaat voor een geheel onafhankelijke positionering van het toezicht ten opzichte van het College, is bepaald dat er een verzelfstandigd bestuursorgaan voor het toezicht komt. Deze wijziging wordt echter door middel van een afzonderlijke wetswijziging geïmplementeerd.

Vooruitlopend hierop is met de wet uitvoeringsorganen volksgezondheid een eerste stap gezet door aan de CTU een wettelijke basis te geven in de artikelen 1u tot en met 1x van de Ziekenfondswet. De huidige positie, het werkterrein en de bevoegdheden van de CTU zijn hierin vastgelegd.

Gelet hierop wordt met het onderhavige besluit in een aantal besluiten waar nodig bepaald dat de CTU de hem door de wet uitvoeringsorganen toebedeelde bevoegdheden uitoefent. Waar nodig is de tekst van de artikelen verduidelijkt.

In enkele gevallen is gekozen voor het toevoegen van een nieuw artikel waarin de desbetreffende bevoegdheid van de CTU wordt vastgelegd. Nadat het toezicht door middel van een afzonderlijke wetswijziging is geregeld, zal de CTU een zelfstandig bestuursorgaan zijn en worden de relevante besluiten dan opnieuw aangepast.

Voorts zijn waar nodig in een aantal besluiten correcties doorgevoerd. Deze correcties hebben betrekking op een juiste vernummering van artikelen en op de juiste benaming van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt dat de Regelen met betrekking tot de eedsaflegging Ziekenfondsraad niet zijn aangepast. Dit besluit is gebaseerd op artikel 66 van de Ziekenfondswet, dat met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel uitvoeringsorganen volksgezondheid is komen te vervallen.

Door de invoering van de wet uitvoeringsorganen volksgezondheid, waarbij artikel 71 van de Ziekenfondswet is komen te vervallen, is aan het Besluit instelling afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden, welk besluit is gebaseerd op artikel 71 van de Ziekenfondswet, de grondslag ontvallen. Gelet hierop wordt in een apart besluit het Besluit instelling afzonderlijke kas ziekenfondsverzekering zeelieden, opnieuw vastgesteld.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers


XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid jo vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven