Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 1999, 305AMvB

Besluit van 8 juli 1999, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 25 februari 1999 tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1999, 122), van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Stb. 1999, 234), van het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen (Stb. 1999, 237) en van het koninklijk besluit van 8 juni 1999 tot wijziging van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen (Stb. 1999, 238)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 1999, nr. MJZ 9918974, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst;

Gelet op artikel VII van de wet tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet, (Stb. 1999, 122), artikel 35 van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Stb. 1999, 234), artikel 9 van het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen (Stb. 1999, 237) en artikel II van het besluit tot wijziging van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen (Stb. 1999, 238);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet, (Stb. 1999, 122), het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Stb. 1999, 234), het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen (Stb. 1999, 237) en het besluit tot wijziging van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen (Stb. 1999, 238) treden in werking met ingang van 19 juli 1999.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juli 1999

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de vijftiende juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit koninklijk besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip waarop de Wet tot wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet rampen en zware ongevallen en de Arbeidsomstandighedenwet, het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (BRZO 1999), het Besluit rampbestrijdingsplannen inrichtingen en het besluit tot wijziging van het Besluit informatie inzake rampen en zware ongevallen in werking treden.

Met bovengenoemde regelgeving vindt implementatie plaats van de richtlijn nr. 96/82/EG van de Raad van de Europese Unie van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (de Seveso II-richtlijn).

Een aantal onderdelen van het BRZO 1999 wordt uitgewerkt in de Regeling risico's zware ongevallen. Deze regeling treedt gelijktijdig met de in dit koninklijk besluit opgenomen regelgeving in werking.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk