Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 1999, 292AMvB

Besluit van 1 juli 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, III en IV van het Besluit van 19 mei 1999 (Stb. 230), houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten (invoering leerwegen mavo en vbo, en praktijkonderwijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, van 25 juni 1999, nr. WJZ/1999/26089 (6077), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V, eerste lid, van het Besluit van 19 mei 1999 (Stb. 230), houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten (invoering leerwegen mavo en vbo, en praktijkonderwijs);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, III en IV van het Besluit van 19 mei 1999 (Stb. 230), houdende wijziging van het Inrichtingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerwegen in het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs, alsmede ten aanzien van het praktijkonderwijs; technische aanpassing enkele andere besluiten (invoering leerwegen mavo en vbo, en praktijkonderwijs) treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juli 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de dertiende juli 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

TOELICHTING

Over de keuze van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I van het Besluit van 19 mei 1999 (Stb. 230) wordt nog het volgende opgemerkt.

De inrichtingsvoorschriften voor het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs zoals luidend ingevolge dat artikel, treden direct in werking. Dat is geregeld met het oog op de invoering van de leerwegen, en is in overeenstemming met artikel XVII, eerste lid, van de Wet van 25 mei 1998, Stb. 337 (Leerwegen mavo, vbo). In dat lid is bepaald dat de scholen voor mavo en voor vbo hun onderwijs al met ingang van 1 augustus 1999 vanaf het eerste leerjaar verzorgen «met het oog op» de regels voor de leerwegen die bij en krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs zijn vastgesteld (waaronder het nu gewijzigde Inrichtingsbesluit W.V.O.). Die regels betreffen het derde en vierde leerjaar en zullen voor het eerst van toepassing zijn met ingang van het schooljaar 2001–2002.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund