Besluit van 21 juni 1999, houdende de vaststelling van de data van inwerkingtreding van enige artikelen en hoofdstukken van de wet van 26 maart 1997 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) (Stb. 255) en van enige artikelen van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, van 18 juni 1999, nr. DGRLD/JBZ/L 99.210385, Rijksluchtvaartdienst in overeenstemming met Onze Minister van Defensie;

Gelet op artikel XI van de wet van 26 maart 1997 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) (Stb. 255) en op artikel XII van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel X van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 1997 en vervalt met ingang van 1 januari 2002.

Artikel 2

Artikel I, de onderdelen A, B, C, D, titel 2.2 van onderdeel E, de onderdelen F, G, H, I, J, K, artikel 5.17a van onderdeel L, de onderdelen M en O, artikel II, onderdeel 1, en de artikelen III en X van de wet van 26 maart 1997 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) (Stb. 255) treden in werking met ingang van 1 juli 1999.

Artikel 3

Artikel I, onderdeel A, onder 1, voor zover het betreft artikel 1.1, eerste lid, onderdeel g, onderdeel E, onder 1, onderdeel G, onder 4, en onderdeel H, en de artikelen VIII en IX van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235) treden in werking met ingang van 1 juli 1999.

Artikel 4

Artikel I, titels 2.1 en 2.3 van onderdeel E, de artikelen 5.16 en 5.17 van onderdeel L, en onderdeel N, en de artikelen V en VI van de wet van 26 maart 1997 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) (Stb. 255) treden in werking met ingang van 1 oktober 1999.

Artikel 5

Artikel I, onderdeel B, onderdeel E, onder 2, en onderdeel G, voor zover dat betrekking heeft op het toegevoegde onderdeel d aan artikel 11.2, en artikel VI van de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235) treden in werking met ingang van 1 oktober 1999.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 juni 1999

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit strekt tot inwerkingtreding per 1 juli 1999 van de Wet Luchtverkeer voor wat betreft de bepalingen ter bestrijding van het drank- en drugsgebruik door bemanningsleden van een luchtvaartuig en door luchtverkeersleiders. Per 1 juli 1999 treden eveneens het Besluit alcoholonderzoek in de luchtvaart, alsmede enkele daarmee verband houdende regelingen van de Minister van Justitie in werking.

Het onderhavige besluit strekt voorts tot inwerkingtreding per 1 oktober 1999 van de wetgeving inzake het nieuwe stelsel van bevoegdheden (brevettenstelsel).

De bovengenoemde wetgeving is vastgelegd in de wet van 26 maart 1997 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik) (Stb. 255) en in de wet van 29 april 1999 tot wijziging van de Wet Luchtverkeer (luchtvaartuigen en vluchtuitvoering) (Stb. 235).

Met ingang van 1 juli 1999 zal de benaming Wet Luchtverkeer vervangen worden door Wet luchtvaart.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven