Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1999, 251AMvB

Besluit van 11 juni 1999 tot vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst, van 3 juni 1999, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/GSV/99/30395;

Gelet op artikel XVII van de Wet beperking export uitkeringen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet beperking export uitkeringen treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 juni 1999

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de negenentwintigste juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen (hierna: de Wet BEU). De datum van inwerkingtreding van deze wet is gesteld op 1 januari 2000. Met de keuze voor deze datum is rekening gehouden met artikel XVII van de Wet BEU dat bepaalt dat de datum van inwerkingtreding niet eerder is gelegen dan zes maanden na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin de Wet BEU is geplaatst.

De inwerkingtreding van de Wet BEU heeft tot gevolg dat uitkeringsgerechtigden, die op of na 1 januari 2000 emigreren naar een land waarmee Nederland (nog) geen verdrag met handhavingsbepalingen heeft, hun socialeverzekeringsuitkering verliezen. Uitkeringsgerechtigden die op 1 januari 2000 reeds in een niet-verdragsland woonachtig zijn verliezen hun uitkeringsrecht drie jaar later. Evenmin kan recht op uitkering ontstaan als een verzekerde, op het moment dat zijn uitkering zou ingaan, in een niet-verdragsland woont. De regering beoogt zo spoedig mogelijk met deze landen alsnog een verdrag met handhavingsbepalingen te sluiten opdat voor betrokkenen het recht op een socialeverzekeringsuitkering behouden kan blijven, dan wel kan ontstaan.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst