Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1999, 240AMvB

Besluit van 1 juni 1999 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige bepalingen van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 mei 1999, Z/VU-991420;

Gelet op artikel XXIII van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185).

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, IV , V, VI, VII, VIII, wat betreft de wijziging van artikel 2, eerste lid , onder r, van de Ambtenarenwet, IX, onder b tot en met v, XI, XII, wat betreft de wijziging van de zinsnede met betrekking tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in artikel 1, onder 4°, van de Wet op de Economische delicten, XIII, XIV, eerste lid, XV, XVI, XIX, eerste lid, XX, eerste lid en vierde lid, voor zover het betreft het College voor zorgverzekeringen en XXI van de Wet van 27 maart 1999 tot wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid) (Stb. 1999, 185) treden in werking met ingang van 1 juli 1999.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 juni 1999

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de zeventiende juni 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals