Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 1999, 15AMvB

Besluit van 28 december 1998 houdende gedeeltelijke inwerkingtreding van de Natuurbeschermingswet 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 december 1998, No. TRCJZ/1998/1671, Directie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 74 van de Natuurbeschermingswet 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1, aanhef en onderdeel a, 27 en 28 van de Natuurbeschermingswet 1998 treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 december 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G. H. Faber

Uitgegeven de éénentwintigste januari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals