Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 1998, 732AMvB

Besluit van 15 december 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Experimentenwet Stad en Milieu

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 december 1998, nr. MJZ 98120115, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 17 van de Experimentenwet Stad en Milieu;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Experimentenwet Stad en Milieu treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de negenentwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals