Besluit van 16 december 1998 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet privatisering FVP

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 14 december 1998, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&P/98/40809;

Gelet op artikel 16 van de Wet privatisering FVP;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet privatisering FVP treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot inwerkingtreding van de Wet privatisering FVP (hierna te noemen: de Wet). Op basis van artikel 16 van de Wet treedt die wet in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

De datum van inwerkingtreding van de Wet hangt samen met het moment waarop door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een stichting wordt aangewezen die voldoet aan de Wet. Aan deze stichting kunnen per die datum de vermogensbestanddelen van het Fonds Voorheffing pensioenverzekering worden overgedragen. Inmiddels is een stichting opgericht die voldoet aan de voorwaarden van de Wet. Deze stichting zal tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Wet, met ingang van 1 januari 1999, worden aangewezen.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

Naar boven