Besluit van 17 november 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van verschillende artikelen en onderdelen van artikelen van de wet van 10 april 1997, houdende uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieu-verslaglegging) (Stb. 170)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 november 1998, nr. MJZ98112033, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens Onze Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel VI van de wet van 10 april 1997, houdende uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging) (Stb. 170);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 10 april 1997, houdende uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging) (Stb. 170) treedt in werking met ingang van 1 januari 1999, met uitzondering van artikel I, onderdelen B en C, die in werking treden met ingang van 1 januari 2004.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 november 1998

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Uitgegeven de zevenentwintigste november 1998

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Dit inwerkingtredingskb voorziet in de inwerkingtreding van de wet van 10 april 1997, houdende uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieu-verslaglegging) met ingang van 1 januari 1999. Voor artikel I, onderdelen B en C, van die wet is voorzien in een ander tijdstip van inwerkingtreding, te weten 1 januari 2004. Aldus krijgt het bevoegd gezag vijf jaren de tijd om de vergunningvoorschriften in overeenstemming te brengen met de systematiek van titel 12.1 van de Wet milieubeheer. Voor een meer uitgebreide toelichting op het overgangsrecht wordt hier kortheidshalve verwezen naar paragraaf 6 van de nota van toelichting bij het Besluit milieuverslaglegging (Stb. ).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

Naar boven