Besluit van 20 juli 1998 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 2 juni 1998 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van het totstandbrengen van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en in verband met het onderwijs in allochtone levende talen (Stb. 1998, 413)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 10 juli 1998, nr. 1998/30172 (6071), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel L, derde en vierde lid, van het besluit van 2 juni 1998 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van het totstandbrengen van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en in verband met het onderwijs in allochtone levende talen (Stb. 1998, 413);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, voor wat betreft de onderdelen A tot en met W, Y en Z, II, voor wat betreft onderdeel U, III, IV, V, VIII, X, XI, XIII en IL van het besluit van 2 juni 1998 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur naar aanleiding van het totstandbrengen van een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra en toevoeging van een tweede deel aan de Wet op het voortgezet onderwijs en in verband met het onderwijs in allochtone levende talen (Stb. 1998, 413) treden in werking met ingang van 1 augustus 1998.

  • 2. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 juli 1998, treden de in het eerste lid bedoelde artikelen en onderdelen van artikelen in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werken zij terug tot en met 1 augustus 1998.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 juli 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de dertigste juli 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven