Besluit van 17 december 1997, houdende de formalisering van de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 6 november 1997, nr. AD97/U1000, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Gelet op:

– artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet,

– artikel 1, tweede lid, van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen,

– artikel 6 van de Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218) en

– artikel 1, derde lid, van de Wet bezoldiging Nationale ombudsman;

De Raad van State gehoord (advies van 4 december 1997, nr. W04.79.0723);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 december 1997, nr. AD97/1201, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid, directie Personeelsmanagement Rijksdienst, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociaal Beleid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. De gedifferentieerde salarisverhoging per 1 januari 1998

ARTIKEL I

Het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 19841 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 21, tweede lid, wordt het bedrag van f 247,83 vervangen door f 252,83.

B

De bijlage B wordt vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage I.

Paragraaf 2. De algemene salarisverhoging per 1 juli 1998

ARTIKEL II

Het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 8, tweede lid, onderdeel b, worden de bedragen f 14 801,00, f 15 122,00 en f 15 444,00 vervangen door onderscheidenlijk f 15 156,00, f 15 485,00 en f 15 814,00.

B

In artikel 21, tweede lid, wordt het bedrag van f 252,83 vervangen door f 258,90.

C

In de bijlage A wordt het bedrag van f 15 444,00 telkens vervangen door f 15 814,00.

D

De bijlage B wordt vervangen door de bij dit besluit behorende bijlage II.

ARTIKEL III

  • 1. Voor zover de onderdelen A, C en D van artikel II aanleiding geven tot het wijzigen van de bedragen van toelagen, toegekend met toepassing van artikel 19 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948, die ingevolge artikel 13 van de Overgangsregeling Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 nog worden gehandhaafd, geschiedt dit door Onze Minister, hoofd van het desbetreffende departement van algemeen bestuur, met inachtneming van de daarvoor door Onze Minister van Binnenlandse Zaken te geven richtlijn.

  • 2. Voor zover de onderdelen A, C en D van artikel II aanleiding geven tot het wijzigen van bijzondere regelingen getroffen met toepassing van artikel 26 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, geschiedt dit bij gemeenschappelijke regeling van Onze Minister, hoofd van het desbetreffende departement van algemeen bestuur, en Onze Minister van Binnenlandse Zaken.

ARTIKEL IV

De bij de onderdelen A, C en D van artikel II aangebrachte wijzigingen in de bezoldiging van het burgerlijk rijkspersoneel dragen een algemeen karakter.

ARTIKEL V

De bedragen, genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, worden vervangen door onderscheidenlijk f 17 988,00 en f 16 866,00.

ARTIKEL VI

De Wet van 11 september 1964, houdende vaststelling van een nieuwe regeling van de bezoldiging van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, alsmede van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer (Stb. 1993, 218), wordt als volgt gewijzigd:

A

De bedragen, genoemd in artikel 1, eerste lid, worden vervangen door onderscheidenlijk f 17 988,00, f 16 866,00 en f 15 814,00.

B

De bedragen, genoemde in artikel 4, eerste lid, worden vervangen door onderscheidenlijk f 17 988,00 en f 15 814,00.

ARTIKEL VII

De bedragen, genoemd in artikel 1, eerste lid, van de Wet bezoldiging Nationale ombudsman, worden vervangen door onderscheidenlijk f 17 988,00 en f 15 814,00.

Paragraaf 3. INWERKINGTREDINGSBEPALING

ARTIKEL VIII

  • 1. Paragraaf 1 van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 1998.

  • 2. Paragraaf 2 van dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 17 december 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de dertiende januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Het onderhavige besluit betreft de formalisering van de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999 voor de contractperiode 1 april 1997 tot 1 juni 1999. Deze maatregelen zijn:

1. de gedifferentieerde salarisverhoging per 1 januari 1998;

2. de structurele salarisverhoging per 1 juli 1998 van 2,4%.

Bij circulaire van 12 mei 1997, AD97/U384 (Stcrt. 1997, 100), werd genoemde overeenkomst bekend gemaakt door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Per 1 oktober 1997 is het Besluit inkomenstoeslag rijkspersoneel ingetrokken. De hierbij vrijgekomen geldmiddelen worden aangewend voor een gedifferentieerde verhoging van de salarisbedragen per 1 januari 1998 teneinde de inkomensachteruitgang als gevolg van de intrekking van genoemd besluit zo veel mogelijk te compenseren. Omdat deze salarisverhoging geen algemeen karakter heeft, werkt deze verhoging niet door naar:

– bezoldigingsbedragen van enkele bij wet bezoldigde functionarissen;

– uitkeringen zoals wachtgelden en uitkeringen wegens functioneel leeftijdsontslag;

– de pensioenen.

Per 1 juli 1998 vindt een structurele salarisverhoging plaats. In het onderhavige besluit vindt de formalisering daarvan voor het burgerlijk rijkspersoneel plaats. In verband met het algemeen karakter daarvan vindt aanpassing daaraan plaats van de bezoldigingsbedragen van enkele bij wet bezoldigde functionarissen. Deze doorwerking betreft de bezoldiging van de ministers en de staatssecretarissen, van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer en van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman. Deze salarisverhoging werkt ook door naar de wachtgelden e.d. en naar pensioenen.

De kosten van het totale pakket aan maatregelen, neergelegd in meergenoemde overeenkomst, worden gefinancierd uit het budget dat beschikbaar is voor de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van het personeel voor de sector Rijk.

Met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel is over dit besluit overeenstemming bereikt.

Artikelsgewijs

Artikelen II tot en met VII

Deze artikelen hebben betrekking op de salarisverhoging per 1 juli 1998 ter grootte van 2,4%. Deze salarisverhoging draagt een algemeen karakter ingevolge artikel IV. In verband daarmee worden in de volgende artikelen de bezoldigings-bedragen van de ministers en de staatssecretarissen, van de vice-president van de Raad van State en de staatsraden, van de president en de overige leden van de Algemene Rekenkamer en van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsman aan die wijziging aangepast.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Bijlage I

Deze bijlage behoort bij het besluit van 17 december 1997, houdende de formalisering van de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999.

Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

HOOFDGROEP I

Niveaugroep IaNiveaugroep IbNiveaugroep Ic
Schaal 1Schaal 2Schaal 3
maandbedragen in guldens)
    133 508
  123 216123 410
  113 117113 310
102 922103 020103 216
92 85792 92293 117
82 79482 85783 020
72 73172 79472 922
62 66962 73162 857
52 60852 66952 794
42 54842 60842 731
32 48632 54832 669
22 42922 48622 608
12 37712 42912 548
02 32502 37702 486
J 201 976J 202 020J 202 113
J 191 744J 191 783J 191 865
J 181 511J 181 545J 181 616
J 171 279J 171 307J 171 367
J 161 279J 161 307J 161 367
J 151 279J 151 307  

HOOFDGROEP II

Niveaugroep IIaNiveaugroep IIbNiveaugroep IIc
Schaal 3Schaal 4Schaal 5
(maandbedragen in guldens)
133 508     
123 410123 706123 903
113 310113 607113 804
103 216103 508103 706
93 11793 41093 607
83 02083 31083 508
72 92273 21673 410
62 85763 11763 310
52 79453 02053 216
42 73142 92243 117
32 66932 85733 020
22 60822 79422 922
12 54812 73112 857
02 48602 66902 794
J 202 113J 202 269J 202 375
J 191 865J 192 002J 192 096
J 181 616J 181 735J 181 816
J 171 367J 171 468J 171 537
J 161 367J 161 468  

HOOFDGROEP II

Niveaugroep IId  
Schaal 6  
(maandbedragen in guldens)
114 101    
104 003     
93 903     
83 804     
73 706    
63 607     
53 508     
43 410     
33 310    
23 216     
13 117     
03 020    

HOOFDGROEP III

Niveaugroep IIIaNiveaugroep IIIbNiveaugroep IIIc
Schaal 5Schaal 6Schaal 7
(maandbedragen in guldens)
123 903    
113 804114 101   
103 706104 003104 494
93 60793 90394 337
83 50883 80484 200
73 41073 70674 101
63 31063 60764 003
53 21653 50853 903
43 11743 41043 804
33 02033 31033 706
22 92223 21623 607
12 85713 11713 508
02 79403 02003 410
J 202 375     
J 192 096     
J 181 816    
J 171 537    

HOOFDGROEP III

Niveaugroep IIIdNiveaugroep IIIe 
Schaal 8Schaal 9 
(maandbedragen in guldens)
105 067105 724   
94 86995 504  
84 67385 284   
74 49475 067  
64 33764 869   
54 20054 673  
44 10144 494   
34 00334 337  
23 90324 200   
13 80414 101  
03 706 04 003  

HOOFDGROEP IV

Niveaugroep IVaNiveaugroep IVbNiveaugroep IVc
Schaal 8Schaal 9Schaal 10
(maandbedragen in guldens)
105 067105 724106 373
94 86995 50496 153
84 67385 28485 933
74 49475 06775 724
64 33764 86965 504
54 20054 67355 284
44 10144 49445 067
34 00334 33734 673
23 90324 20024 337
13 80414 10114 101
03 70604 00303 903

HOOFDGROEP IV

Niveaugroep IVdNiveaugroep IVe 
Schaal 11Schaal 12 
(maandbedragen in guldens)
107 285108 296   
96 97297 956  
86 66087 618   
76 37377 285  
66 15366 972   
55 93356 660  
45 72446 373   
35 50436 153  
25 28425 933   
15 06715 724  
04 67305 504  

HOOFDGROEP V

Niveaugroep VaNiveaugroep VbNiveaugroep Vc
Schaal 10Schaal 11Schaal 12
(maandbedragen in guldens)
106 373107 285108 296
96 15396 97297 956
85 93386 66087 618
75 72476 37377 285
65 50466 15366 972
55 28455 93356 660
45 06745 72446 373
34 67335 50436 153
24 33725 28425 933
14 10115 06715 724
03 90304 67305 504

HOOFDGROEP V

Niveaugroep VdNiveaugroep VeNiveaugroep Vf
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
(maandbedragen in guldens)
109 3131010 3261011 341
98 97499 987911 002
88 63589 648810 661
78 29679 313710 326
67 95668 97469 987
57 61858 63559 648
47 28548 29649 313
36 97237 95638 974
26 66027 61828 635
16 37317 28518 296
06 15306 97207 956

HOOFDGROEP VI

Niveaugroep VIaNiveaugroep VIbNiveaugroep VIc
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
(maandbedragen in guldens)
109 3131010 3261011 341
98 97499 987911 002
88 63589 648810 661
78 29679 313710 326
67 95668 97469 987
57 61858 63559 648
47 28548 29649 313
36 97237 95638 974
26 66027 61828 635
16 37317 28518 296
06 15306 97207 956

HOOFDGROEP VI

Niveaugroep VIdNiveaugroep VIeNiveaugroep VIf
Schaal 16Schaal 17Schaal 18
(maandbedragen in guldens)
1012 3531013 3711014 480
912 014913 032914 110
811 675812 693813 740
711 341712 353713 371
611 002612 014613 032
510 661511 675512 693
410 326411 341412 353
39 987311 002312 014
29 648210 661211 675
19 313110 326111 341
08 97409 987011 002

Bijlage II

Deze bijlage behoort bij het besluit van 17 december 1997, houdende de formalisering van de salarismaatregelen per 1 januari 1998 en 1 juli 1998 uit de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 1997–1999.

Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bevattende de indelingsstructuur (hoofd- en niveaugroepen) waarbinnen de zwaarte van de functies wordt bepaald, alsmede de daarbij behorende salarisschalen voor de ambtenaren

HOOFDGROEP I

Niveaugroep IaNiveaugroep IbNiveaugroep Ic
Schaal 1Schaal 2Schaal 3
(maandbedragen in guldens)
    133 592
  123 293123 491
  113 192113 389
102 992103 092103 293
92 92692 99293 192
82 86182 92683 092
72 79672 86172 992
62 73362 79662 926
52 67052 73352 861
42 60942 67042 796
32 54632 60932 733
22 48722 54622 670
12 43412 48712 609
02 38102 43402 546
J 202 024J 202 069J 202 164
J 191 786J 191 826J 191 910
J 181 548J 181 582J 181 655
J 171 310J 171 339J 171 400
J 161 310J 161 339J 161 400
J 151 310J 151 339  

HOOFDGROEP II

Niveaugroep IIaNiveaugroep IIbNiveaugroep IIc
Schaal 3Schaal 4Schaal 5
(maandbedragen in guldens)
133 592     
123 491123 795123 997
113 389113 694113 896
103 293103 592103 795
93 19293 49193 694
83 09283 38983 592
72 99273 29373 491
62 92663 19263 389
52 86153 09253 293
42 79642 99243 192
32 73332 92633 092
22 67022 86122 992
12 60912 79612 926
02 54602 73302 861
J 202 164J 202 323J 202 432
J 191 910J 192 050J 192 146
J 181 655J 181 776J 181 860
J 171 400J 171 503J 171 574
J 161 400J 161 503  

HOOFDGROEP II

Niveaugroep IId  
Schaal 6  
(maandbedragen in guldens)
114 200    
104 099     
93 997     
83 896     
73 795    
63 694     
53 592     
43 491     
33 389    
23 293     
13 192     
03 092    

HOOFDGROEP III

Niveaugroep IIIaNiveaugroep IIIbNiveaugroep IIIc
Schaal 5Schaal 6Schaal 7
(maandbedragen in guldens)
123 997    
113 896114 200   
103 795104 099104 602
93 69493 99794 441
83 59283 89684 301
73 49173 79574 200
63 38963 69464 099
53 29353 59253 997
43 19243 49143 896
33 09233 38933 795
22 99223 29323 694
12 92613 19213 592
02 86103 09203 491
J 202 432     
J 192 146     
J 181 860    
J 171 574    

HOOFDGROEP III

Niveaugroep IIIdNiveaugroep IIIe 
Schaal 8Schaal 9 
(maandbedragen in guldens)
105 189105 861   
94 98695 636  
84 78585 411   
74 60275 189  
64 44164 986   
54 30154 785  
44 20044 602   
34 09934 441  
23 99724 301   
13 89614 200  
03 79504 099  

HOOFDGROEP IV

Niveaugroep IVaNiveaugroep IVbNiveaugroep IVc
Schaal 8Schaal 9Schaal 10
(maandbedragen in guldens)
105 189105 861106 526
94 98695 63696 301
84 78585 41186 075
74 60275 18975 861
64 44164 98665 636
54 30154 78555 411
44 20044 60245 189
34 09934 44134 785
23 99724 30124 441
13 89614 20014 200
03 79504 09903 997

HOOFDGROEP IV

Niveaugroep IVdNiveaugroep IVe 
Schaal 11Schaal 12 
(maandbedragen in guldens)
107 460108 495   
97 14098 147  
86 82087 801   
76 52677 460  
66 30167 140   
56 07556 820  
45 86146 526   
35 63636 301  
25 41126 075   
15 18915 861  
04 78505 636  

HOOFDGROEP V

Niveaugroep VaNiveaugroep VbNiveaugroep Vc
Schaal 10Schaal 11Schaal 12
(maandbedragen in guldens)
106 526107 460108 495
96 30197 14098 147
86 07586 82087 801
75 86176 52677 460
65 63666 30167 140
55 41156 07556 820
45 18945 86146 526
34 78535 63636 301
24 44125 41126 075
14 20015 18915 861
03 99704 78505 636

HOOFDGROEP V

Niveaugroep VdNiveaugroep VeNiveaugroep Vf
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
(maandbedragen in guldens)
109 5371010 5741011 613
99 189910 226911 266
88 84289 879810 917
78 49579 537710 574
68 14769 189610 226
57 80158 84259 879
47 46048 49549 537
37 14038 14739 189
26 82027 80128 842
16 52617 46018 495
06 30107 14008 147

HOOFDGROEP VI

Niveaugroep VIaNiveaugroep VIbNiveaugroep VIc
Schaal 13Schaal 14Schaal 15
(maandbedragen in guldens)
109 5371010 5741011 613
99 189910 226911 266
88 84289 879810 917
78 49579 537710 574
68 14769 189610 226
57 80158 84259 879
47 46048 49549 537
37 14038 14739 189
26 82027 80128 842
16 52617 46018 495
06 30107 14008 147

HOOFDGROEP VI

Niveaugroep VIdNiveaugroep VIeNiveaugroep VIf
Schaal 16Schaal 17Schaal 18
(maandbedragen in guldens)
1012 6501013 6921014 828
912 303913 345914 449
811 955812 997814 070
711 613712 650713 692
611 266612 303613 345
510 917511 955512 997
410 574411 613412 650
310 226311 266312 303
29 879210 917211 955
19 537110 574111 613
09 189010 226011 266

XNoot
1

Stb. 1983, 571, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 4 december 1997, Stb. 655.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven