Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 1998, 259AMvB

Besluit van 20 april 1998 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 5 februari 1998 (Stb. 112) houdende wijziging van enkele besluiten in verband met regels voor een inhoudingsbedrag, materiële instandhouding, stageduur en symbiose, ambulante begeleiding in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en de klassenassistent

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 8 april 1998, nr. 1998/14832 (6064), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van het Besluit van 5 februari 1998 (Stb. 112), houdende wijziging van enkele besluiten in verband met regels voor een inhoudingsbedrag, materiële instandhouding, stageduur en symbiose, ambulante begeleiding in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en de klassenassistent;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 5 februari 1998 (Stb. 112), houdende wijziging van enkele besluiten in verband met regels voor een inhoudingsbedrag, materiële instandhouding, stageduur en symbiose, ambulante begeleiding in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en de klassenassistent treedt voor wat betreft de artikelen I, II en V in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I, onderdeel B, terug tot en met 1 januari 1998 en voor wat betreft artikel II, onderdelen F en G, tot en met 17 maart 1995.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 april 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de eerste mei 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager