Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 1998, 2AMvB

Besluit van 17 december 1997, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 15 december 1997, nr. J. 9713597, Directie Juridische Zaken, handelende in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 11 van het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit gebruik dierlijke meststoffen treedt in werking met ingang van 9 januari 1998.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de achtste januari 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit strekt ertoe het Besluit gebruik dierlijke meststoffen 1998 met ingang van 9 januari 1998 in werking te doen treden. Laatstgenoemd, op de Wet bodembescherming gebaseerd, besluit geeft regels met betrekking tot het op of in de bodem brengen van dierlijke meststoffen.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen