Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 1998, 157AMvB

Besluit van 17 maart 1998, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 12 maart 1998, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, van enige bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en van enige op laatstgenoemde wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 maart 1998, GVM/GGZ/981422;

Gelet op artikel II van de Wet van 12 maart 1998, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op artikel 147, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, op artikel 12 van het Besluit gezondheidszorgpsycholoog en op artikel 12 van het Besluit psychotherapeut;

Hebben gevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 12 maart 1998, houdende wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

Artikel 2

De artikelen 3, eerste lid, voor zover betrekking hebbende op het beroep van gezondheidszorgpsycholoog en van psychotherapeut, 24 tot en met 27, 47, voor zover betrekking hebbende op het beroep van de gezondheidszorgpsycholoog en van psychotherapeut, 104, vijfde lid, en 106 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, treden in werking met ingang van 1 april 1998.

Artikel 3

Het besluit gezondheidszorgpsycholoog en het Besluit psychotherapeut treden in werking met ingang van 1 april 1998.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 maart 1998

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de vierentwintigste maart 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager