Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 1998, 127AMvB

Besluit van 21 februari 1998 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie, Stb. 773

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 11 februari 1998, nr. 680063/98/6, directie wetgeving;

Gelet op artikel 1 van hoofdstuk X van de wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie, Stb. 773;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 24 december 1997 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie, Stb. 773, treedt in werking met ingang van 1 april 1998.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 21 februari 1998

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie,

E. M. A. Schmitz

Uitgegeven de tiende maart 1998

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager