Besluit van 26 februari 1997, houdende vaststelling datum van inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 februari 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/UB/97/0774;

Gelet op artikel 117 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en artikel 68 van de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 treedt in werking met ingang van 1 maart 1997 met uitzondering van artikel 22, derde lid, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 2

De Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 treedt in werking met ingang van 1 maart 1997 met uitzondering van de volgende artikelen:

9, onderdeel O, Q, en JJ, 11, onderdeel S, subonderdeel 2, 11, onderdeel T, 13, onderdelen M en N, 14, onderdelen L en M, 18, onderdeel E, subonderdeel 2, 18, onderdeel F, 21, onderdelen B en C, 22, onderdelen A, B en D, 23, onderdelen B en C, 42 onderdeel C, voor zover het betreft de artikelen 72, derde en vierde lid, en 93a van de Werkloosheidswet, 72, 73 en 74, die in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Toelichting

In dit besluit wordt de inwerkingtreding van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de bijbehorende invoeringswet op 1 maart 1997 geregeld. Tevens laat dit besluit een artikel van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 niet in werking treden op 1 maart, maar op 1 januari 1998. Het betreft hier de aanstelling van het personeel van de Sociale Verzekeringsbank, die met ingang van genoemde datum op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht worden aangesteld. Voorts zijn een aantal bepalingen in de Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 uitgezonderd van inwerkingtreding. Dit betreft merendeels bepalingen inzake boete-maatregelen. In de nieuwe wet is de bevoegdheid tot het stellen van regels omtrent boete-maatregelen naar het niveau van algemene maatregel van bestuur gebracht. Omdat deze algemene maatregelen van bestuur nog niet gereed zijn en de oude regels van kracht moeten blijven, worden de bepalingen waarin deze regels op door middel van algemene maatregelen van bestuur worden gesteld op een later tijdstip van kracht.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Naar boven