Wet van 26 februari 1997, houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 in te voeren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

c. Sociale Verzekeringsbank: de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 3 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

d. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

e. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

f. Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, genoemd in artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet;

g. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in artikel 39 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet.

HOOFDSTUK 2. HET COLLEGE VAN TOEZICHT SOCIALE VERZEKERINGEN EN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK

Artikel 2

Het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in artikel 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel 3

De Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 21 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt als rechtspersoon gehandhaafd en is de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in artikel 17 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

HOOFDSTUK 3. HET TIJDELIJK INSTITUUT VOOR COÖRDINATIE EN AFSTEMMING, DE BEDRIJFSVERENIGINGEN EN DE VERENIGING GAK

Artikel 4

 • 1. Alle vermogensbestanddelen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

 • 2. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Werkloosheidsfonds dat ingevolge artikel 103 van de Werkloosheidswet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.

 • 3. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Arbeidsongeschiktheidsfonds dat ingevolge artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.

 • 4. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds dat ingevolge artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.

 • 5. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Toeslagenfonds en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van het Toeslagenfonds dat ingevolge artikel 31 van de Toeslagenwet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen afzonderlijk wordt beheerd en geadministreerd.

Artikel 5

 • 1. Alle vermogensbestanddelen van de bedrijfsverenigingen, gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is.

 • 2. De vermogensbestanddelen die deel uitmaken van de wachtgeldfondsen en ingevolge het eerste lid overgaan, gaan deel uitmaken van de wachtgeldfondsen, die ingevolge artikel 102 van de Werkloosheidswet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen gezamenlijk worden beheerd en afzonderlijk worden geadministreerd, overeenkomstig regels die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen worden gesteld.

 • 3. Alle vermogensbestanddelen van de vereniging «Gemeenschappelijk Administratiekantoor», statutair gevestigd te Amsterdam, opgericht bij notariële akte op 19 december 1995, gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zonder dat daarvoor een akte of betekening nodig is, overeenkomstig door het Landelijk instituut sociale verzekeringen te stellen regels.

 • 4. Onze Minister kan, in afwijking van het eerste en derde lid, vermogensbestanddelen aanwijzen die niet overgaan op het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 5. Onze Minister kan regels stellen omtrent het beheer en de administratie van de vermogensbestanddelen die van de bedrijfsverenigingen en de vereniging «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» zijn overgegaan op het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 6. Onze Minister kan regels stellen omtrent de transacties die verband houden met de onroerende zaken van de bedrijfsverenigingen en de vereniging «Gemeenschappelijk Administratiekantoor» die zijn overgegaan op het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 7. Ter zake van de in het eerste en derde lid bedoelde overgang van vermogensbestanddelen blijft heffing van overdrachtsbelasting achterwege.

 • 8. De tenaamstelling in de kadastrale leggers van de vermogensbestanddelen die op grond van het eerste en derde lid overgaan, wordt gewijzigd op opgave van het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan de desbetreffende hypotheekbewaarder.

Artikel 6

De publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming en de bedrijfsverenigingen gaan over op het Landelijk instituut sociale verzekeringen voorzover in deze wet of de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 dit niet anders is geregeld.

Artikel 7

 • 1. Een besluit dat door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming of een bedrijfsvereniging is genomen, geldt als een besluit van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Een tot het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming of een bedrijfsvereniging gericht verzoek om een besluit te nemen, wordt beschouwd als te zijn gericht tot het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 3. Een erkenning als uitvoeringsinstelling op grond van artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, geldt als een erkenning van een rechtspersoon op grond van artikel 59, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel 8

 • 1. Bij civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures ter zake van handelingen of besluiten van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming en de bedrijfsverenigingen treedt het Landelijk instituut sociale verzekeringen in de plaats van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming onderscheidenlijk de betrokken bedrijfsvereniging, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureur-stelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.

 • 2. Beroep waarvoor de termijn is aangevangen vóór de inwerkingtreding van deze wet staat voor het Landelijk instituut sociale verzekeringen open gedurende het resterende gedeelte van de beroepstermijn.

 • 3. Beroep dat op grond van artikel 64, zesde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, werd ingesteld bij het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming wordt beschouwd als bezwaar dat is ingediend bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, waarbij de datum waarop dit beroep werd ingesteld geldt als datum waarop het bezwaar werd ingediend.

 • 4. Tegen beslissingen van het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming op grond van de artikelen 64, vijfde lid, 65, tweede of derde lid, en 66, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, die zijn genomen vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, kan een belanghebbende beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.

HOOFDSTUK 4. WIJZIGING VAN BIJZONDERE WETTEN

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 9. Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen b, c en d worden vervangen door:

b. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

c. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

d. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

2. Na onderdeel g wordt een onderdeel h toegevoegd, luidende:

h. sector: een sector als bedoeld in artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

In de artikelen 94, tweede zin, 103, 116, eerste en tweede lid, wordt «het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

In de artikelen 16, zesde en zevende lid, 17a, vierde lid, 19, vijfde en zesde lid, 20, zesde lid, 21, vierde lid, 26, tweede en derde lid, 52d, vierde lid, 59, 94, eerste volzin, 95, eerste lid, 96, tweede lid, 103, wordt «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In de artikelen 16, tiende lid, 17b, vierde lid, 22, tweede lid, 22a, eerste en tweede lid, 26, eerste lid, onderdelen c, h en j, 27, eerste, tweede en vijfde lid, 27a, eerste en derde lid, 27b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 27c, tweede lid, 27g, achtste lid, 28, tweede lid, 31, derde en vijfde lid, 33, tweede en derde lid, 35a, 36, eerste en tweede lid, 52j, eerste lid, 58, eerste lid, onderdeel b en derde lid, 63, tweede lid, 64, onderdelen a en b, 66, eerste lid, 83, eerste lid, 89, onderdelen b, e, en f, 129 en 135a, wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In de artikelen 18, tweede lid, 22, eerste lid, 23, 30, 31, eerste, tweede en vierde lid, 32, 33, eerste lid, 53, eerste en tweede lid, 54, derde lid, 56a, en 66, tweede lid wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

F

In de artikelen 4, derde lid, onderdeel d, en 45, eerste lid, wordt «bedrijfstak» vervangen door: sector.

G

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging, die het ziekengeld betaalbaar stelt» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen dat het ziekengeld betaalbaar stelt.

2. In het tweede en derde lid wordt «de bedrijfsvereniging, die deze uitkering betaalbaar stelt» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen dat deze uitkering betaalbaar stelt.

3. Het vierde lid wordt vervangen door:

 • 4. Ingeval het Landelijk instituut sociale verzekeringen de uitkering bedoeld in het eerste tot en met derde lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, teneinde deze uitkering door diens tussenkomst te doen uitbetalen, treedt voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid, deze in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever.

H

In artikel 17b, vierde lid, wordt «haar» vervangen door: zijn.

I

In artikel 22a, eerste lid, wordt «zij» vervangen door: hij.

J

In artikel 24, vijfde lid, wordt «, dat deel uitmaakt van het tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, of de bedrijfsvereniging» vervangen door: of het wachtgeldfonds.

K

In artikel 24, zesde lid, wordt «Het tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

L

In de artikelen 25, 26, eerste lid, onderdeel b, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

M

In artikel 26, eerste lid, onderdeel a, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

N

Artikel 27, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Indien de werknemer een verplichting, hem op grond van de artikelen 24, eerste lid, onderdeel b, onder 1° of 4°, vijfde lid, of 26 opgelegd, of de verplichting bedoeld in artikel 89, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, niet of niet behoorlijk is nagekomen, dan wel de verplichting bedoeld in artikel 25 niet binnen de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen, weigert het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de uitkering tijdelijk of blijvend, geheel of gedeeltelijk.

O

Artikel 27, zevende lid, wordt vervangen door:

 • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het derde en vierde lid.

P

In artikel 27a, vierde lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Q

Artikel 27a, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

R

In artikel 27b, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

S

Artikel 27c, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid.

T

In artikel 27d, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

U

Artikel 27e wordt vervangen door:

Artikel 27e
 • 1. Een boete wordt opgelegd binnen een jaar nadat het Landelijk instituut sociale verzekeringen de werknemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 27b, vierde lid, in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Indien terzake aangifte is gedaan of proces-verbaal is opgemaakt en ingezonden vangt de termijn van een jaar aan op de dag na die waarop het openbaar ministerie aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen heeft medegedeeld dat geen strafvervolging wordt ingesteld.

 • 2. Een boete wordt in elk geval niet opgelegd na verloop van vijf jaren nadat de desbetreffende gedraging heeft plaatsgevonden.

V

Artikel 27g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. De artikelleden 4 tot en met 10 worden vernummerd tot artikelleden 3 tot en met 9.

4. In het vierde tot derde lid vernummerde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «tweede of vierde lid» vervangen door: tweede of derde lid.

6. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «het derde en vierde lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

7. In het zesde tot vijfde vernummerde wordt «, derde of vierde lid» vervangen door: of derde lid.

8. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: vierde lid.

9. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

10. In het tiende tot negende vernummerde lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

W

In artikel 28, eerste lid, wordt «De bedrijfsvereniging die een maatregel als bedoeld in artikel 27 heeft opgelegd, zet,» vervangen door: Indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen een maatregel als bedoeld in artikel 27 heeft opgelegd, zet het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

X

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «aan de bedrijfsvereniging op haar verzoek inlichtingen die de bedrijfsvereniging» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen op zijn verzoek inlichtingen die dit instituut.

Y

In artikel 36, vierde lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Z

Artikel 36b wordt vervangen door:

Artikel 36b

Het Landelijk instituut stelt regels gesteld met betrekking tot de terugvordering en de tenuitvoerlegging van besluiten tot terugvordering als bedoeld in de artikelen 36 en 36a.

AA

Artikel 37 wordt vervangen door:

Artikel 37

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels voor de betaalbaarstelling van de uitkering door tussenkomst van een andere uitvoeringsinstelling, indien de werknemer recht heeft op een uitkering over een periode waarover hij tevens uitkering op grond van deze wet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt van een andere uitvoeringsinstelling.

BB

In artikel 38, tweede lid, wordt «bij de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

CC

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

DD

In artikel 39a wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

EE

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

 • 2. Onze Minister stelt met betrekking tot de vaststelling van het dagloon nadere regels.

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, zo nodig in afwijking van de door Onze Minister op grond van het tweede lid gestelde regels, regels stellen met betrekking tot de vaststelling van het dagloon voor één of meer categorieën van werknemers.

3. Het vierde lid vervalt onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot vierde en vijfde lid.

4. In het tot vierde lid vernummerde vijfde lid wordt «in het tweede, derde en vierde lid,» vervangen door: in het tweede en derde lid.

5. Het tot vijfde lid vernummerde zesde lid wordt vervangen door:

 • 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 46 kunnen de in het tweede en derde lid bedoelde regels bepalingen bevatten op grond waarvan het dagloon tijdens de uitkering kan worden herzien.

FF

In artikel 54, eerste lid, wordt «de in artikel 55 bedoelde bedrijfsvereniging» vervangen door: de uitvoeringsinstelling overeenkomstig de regels die het Landelijk instituut sociale verzekeringen daaromtrent krachtens artikel 55, eerste lid, stelt.

GG

Artikel 55, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels waaruit blijkt welke uitvoeringsinstelling ten aanzien van de in artikel 54 bedoelde personen met betrekking tot besluiten omtrent toelating tot de vrijwillige verzekering, werkzaamheden verricht als bedoeld in artikel 39 van de Organisatiewet sociale verzekeringen.

HH

In artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

II

Artikel 76 wordt vervangen door:

Artikel 76
 • 1. Indien de werknemer die recht heeft op een uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb, deelneemt of gaat deelnemen aan een voor hem, naar het oordeel van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, noodzakelijke opleiding of scholing, blijft volgens door Onze Minister te stellen regels het recht op uitkering op grond van het desbetreffende hoofdstuk bestaan totdat die opleiding of scholing is beëindigd.

 • 2. In de door Onze Minister te stellen regels, die voor verschillende groepen werknemers verschillend kunnen luiden, worden in ieder geval voorschriften en beperkingen gegeven met betrekking tot de aard, de omvang en de duur van de opleiding of scholing als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan nadere regels stellen omtrent het tweede lid.

JJ

Artikel 77 wordt vervangen door:

Artikel 77
 • 1. De werknemer die onbeloonde activiteiten verricht doet daarvan mededeling aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. De werknemer heeft voor het verrichten van bijzondere vormen van onbeloonde activiteiten voorafgaande toestemming van het Landelijk instituut sociale verzekeringen nodig.

 • 3. Onze Minister kan regels stellen omtrent het eerste en het tweede lid.

 • 4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan nadere regels stellen omtrent het eerste en tweede lid.

KK

Artikel 80 wordt vervangen door:

Artikel 80

De premie wordt onderscheiden in een deel dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert en een deel dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

LL

Artikel 81, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds dat het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de betrokken sector afzonderlijk administreert, is voor de helft door de werkgever en voor de helft door de werknemer verschuldigd.

MM

Artikel 85, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds wordt volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels door het Landelijk instituut sociale verzekeringen bepaald op een percentage van het loon van de werknemer.

NN

Artikel 86 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Bij de vaststelling van het deel van de premie bedoeld in de eerste zin blijft de premie bedoeld in artikel 68 van de Ziektewet buiten beschouwing.

2. Onder vernummering van het tweede, derde en vierde lid tot derde, vierde en vijfde lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt de premie vast voor de vrijwillige verzekering bedoeld in artikel 68 van de Ziektewet.

3. In het vernummerde derde lid wordt «in het eerste lid» vervangen door: in het eerste en het tweede lid.

4. In het vernummerde vijfde lid wordt «in afwijking van het derde lid» vervangen door: in afwijking van het vierde lid.

OO

In artikel 89 wordt onderdeel c vervangen door:

c. de bedragen, die het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van artikel 93, onderdeel d, ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds brengt.

PP

Artikel 90 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a wordt «bij dezelfde bedrijfsvereniging verzekerd is geweest» vervangen door: in dezelfde sector werkzaam is geweest.

2. In het eerste lid wordt onderdeel d vervangen door:

d. de uitvoeringskosten, voorzover deze betrekking hebben op de in onderdelen a, b, en c bedoelde uitkeringen;

3. In het eerste lid, onderdeel e, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

4. In het eerste lid wordt onderdeel f vervangen door:

f. uitgaven die op grond van artikel 74, zesde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ten laste van een wachtgeldfonds worden gebracht.

5. In het eerste lid, onderdeel g, wordt «in artikel 56a van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: in artikel 38, eerste lid, onderdeel g, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

6. Het tweede lid wordt vervangen door:

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is bevoegd in bijzondere gevallen voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel a, werkzaamheden in de ene sector gelijk te stellen met werkzaamheden in een andere sector.

7. Het vierde lid wordt vervangen door:

 • 4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen brengt hetgeen ten laste van het wachtgeldfonds komt, ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds voor zoveel dit meer bedraagt dan het voor het wachtgeldfonds op grond van artikel 94 vastgestelde maximum.

QQ

In artikel 92 worden de onderdelen d en e vervangen door twee nieuwe onderdelen, luidende:

d. de bedragen, die het Landelijk instituut sociale verzekeringen ontvangt door de toepassing van artikel 36, voor zover deze bedragen betrekking hebben op uitkeringen, die ten laste van dat fonds zijn gebracht;

e. de bedragen die het Landelijk instituut sociale verzekeringen ontvangt door de uitoefening van zijn bevoegdheid op grond van artikel 66.

RR

Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. de uitvoeringskosten, voor zover deze betrekking hebben op de in de onderdelen a en b bedoelde uitkeringen.

2. In onderdeel e wordt «een bedrijfsvereniging bij het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds in rekening zijn gebracht» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds zijn gebracht.

3. In onderdeel f wordt «bijdragen» vervangen door: subsidies.

SS

Artikel 97 wordt vervangen door:

Artikel 97

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regelen stellen omtrent de verrekening tussen het Algemeen Werkloosheidsfonds en de wachtgeldfondsen enerzijds en de uitvoeringsinstellingen anderzijds van ontvangen premies en overige ontvangsten enerzijds en van verstrekte uitkeringen en gemaakte kosten anderzijds.

TT

Artikel 98 wordt vervangen door:

Artikel 98

In de uitvoering van deze wet wordt voorzien door het Landelijk instituut sociale verzekeringen en door uitvoeringsinstellingen die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verrichten.

UU

Artikel 99 wordt vervangen door:

Artikel 99
 • 1. De werknemer is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Ten aanzien van de werknemer worden de werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij zijn werkgever is aangesloten of het sectoronderdeel waartoe zijn werkgever behoort.

 • 3. Indien de werkgever is aangesloten bij meer dan één sector, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ten aanzien van de werknemer verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

 • 4. Indien de werkzaamheden die de werkgever doet verrichten behoren tot meer dan één sectoronderdeel worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor het sectoronderdeel waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

VV

Artikel 100 wordt vervangen door:

Artikel 100
 • 1. Ten aanzien van de werknemer wiens uitkering op grond van artikel 21 of 52d is herleefd, verricht, onverminderd artikel 99, de uitvoeringsinstelling de werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, die dergelijke werkzaamheden bij de vaststelling van de uitkering verrichtte.

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is bevoegd regels te stellen, waarbij in geval van:

  a. onderbreking van werkloosheid door korte perioden van werken;

  b. gelijktijdig of opeenvolgend verlies van arbeidsuren uit een of meer dienstbetrekkingen;

  c. samenloop van meer dan één uitkering op grond van deze wet; of

  d. samenloop van een uitkering op grond van deze wet en een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering; zo nodig in afwijking van artikel 99 en van het eerste lid, een uitvoeringsinstelling wordt aangewezen die ten aanzien van de werknemer werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht.

 • 3. Ten aanzien van de werknemer die recht heeft op uitkering op grond van hoofdstuk IV, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij zijn werkgever, die verkeert in een toestand als bedoeld in artikel 61, eerste lid, is aangesloten, of het sectoronderdeel waartoe zijn werkgever, die verkeert in een toestand als bedoeld in artikel 61, eerste lid, behoort.

WW

Artikel 101 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt een uitkeringsreglement werkloosheidsverzekeringen vast.

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Het uitkeringsreglement mag geen bepalingen bevatten, welke strijdig zijn met deze wet en de daarop berustende bepalingen.

XX

Artikel 102 wordt vervangen door:

Artikel 102

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheert de middelen tot dekking van de uitgaven, bedoeld in artikel 89, en de uitgaven, bedoeld in artikel 90, eerste lid, met betrekking tot de wachtgeldfondsen gezamenlijk en administreert deze middelen voor elk wachtgeldfonds per sector afzonderlijk.

YY

Artikel 116 wordt vervangen door:

Artikel 116
 • 1. De door het Landelijk instituut sociale verzekeringen op grond van de artikelen 16, zesde en zevende lid, 17a, vierde lid, 20, zesde lid, 24, zesde lid, 26, derde lid, 45, derde lid, 76 derde lid, en 77, vierde lid, gestelde regels behoeven de goedkeuring van Onze Minister.

 • 2. Een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen vastgesteld besluit inzake een gemiddeld premiepercentage voor alle sectoren als bedoeld in artikel 86, eerste lid, behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

ZZ

Artikel 121 vervalt.

AAA

Artikel 124 wordt vervangen door:

Artikel 124

Het door het Landelijk instituut sociale verzekeringen vastgestelde besluit met betrekking tot het premiepercentage dan wel met betrekking tot het door de werkgevers en werknemers verschuldigde deel van de premie bedoeld in artikel 86, eerste lid, behoeft goedkeuring van Onze Minister. Indien Onze Minister goedkeuring onthoudt aan het door het Landelijk instituut sociale verzekeringen vastgestelde percentage dan wel vastgesteld verschuldigd deel stelt hij het percentage dan wel het verschuldigde deel zelf vast.

BBB

Artikel 117 van de Werkloosheidswet vervalt.

CCC

In artikel 91 wordt, onder het vervallen van het tweede en derde lid en het vervallen van de aanduiding «1» voor het eerste lid, «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

DDD

In artikel 51, derde lid, wordt «45, vijfde lid» vervangen door: 45, vierde lid.

Artikel 10. De Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria

De Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

2. Onderdeel d. vervalt.

B

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het derde lid wordt «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming kan regels stellen» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels.

C

In artikel 9 wordt het negende lid vervangen door twee nieuwe leden, luidende:

 • 9. Onze Minister kan, in afwijking van het eerste tot en met vijfde lid, regels stellen ter bepaling van het dagloon dat ten grondslag ligt aan de uitkering van de werkloze persoon wiens arbeidsongeschiktheidsuitkering voor de toepassing, bedoeld in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, werd uitbetaald op grond van artikel 36a, tweede of derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of artikel 46a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 • 10. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, zo nodig in afwijking van de door Onze Minister op grond van het negende lid gestelde regels, regels stellen met betrekking tot de vaststelling van het in het negende lid bedoelde dagloon voor één of meer categorieën van werknemers. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

D

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

De werkloze persoon, die recht heeft of heeft gehad op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en recht krijgt op een uitkering, is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «artikel 74 van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: artikel 71 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

2. In het derde en vijfde lid wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3. Het vierde en zesde lid vervallen onder vernummering van het vijfde lid in het vierde lid.

Artikel 11. Ziektewet

De Ziektewet3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b, wordt «bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

2. Onderdeel c wordt vervangen door:

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

3. Onderdeel d wordt vervangen door:

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

4. Na onderdeel d wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

e. sector: een sector als bedoeld in artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

B

In de artikelen 26a, 28, vierde lid, 29, derde en achtste lid, 31, vierde en vijfde lid, 33b, 37, tweede lid, 45, eerste lid, onderdeel j en 71 wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

Artikel 15 wordt vervangen door:

Artikel 15
 • 1. Voor de berekening van het ziekengeld, waarop ingevolge deze wet aanspraak bestaat, wordt als dagloon beschouwd: hetgeen de werknemer tijdens het genot van het ziekengeld bij een vijfdaagse werkweek gemiddeld per dag zou hebben kunnen verdienen in het beroep, dat hij laatstelijk voor het ontstaan van de ongeschiktheid tot werken uitoefende.

 • 2. Onze Minister stelt met betrekking tot de vaststelling van het dagloon nadere regels.

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, zo nodig in afwijking van de door Onze Minister op grond van het tweede lid gestelde regels, regels stellen met betrekking tot de vaststelling van het dagloon voor één of meer categorieën van werknemers. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

 • 4. De in het tweede en derde lid bedoelde regels kunnen bepalingen bevatten op grond waarvan het dagloon tijdens de uitkering kan worden herzien.

D

In de artikelen 2b, 7, onderdeel b, 28, eerste en vierde lid, 30, tweede lid, 30a, eerste en tweede lid, 31, eerste lid, 33, eerste en tweede lid, 38, vierde lid, 40, eerste en vijfde lid, 45, eerste lid, onderdeel c, onderdeel i en onderdeel j, en derde lid, 45a, eerste en derde lid, 45b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 45c, tweede lid, 45g, achtste lid en 54, tweede lid, 68, eerste lid, onderdeel b, 81 wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In de artikelen 28, tweede lid, 30, derde lid, 32, derde lid, 37, eerste lid, 39, 42, tweede en derde lid, 44, eerste lid, 45, eerste lid, 52a, 54, eerste lid, 66, derde lid, en 67a, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

F

In artikel 7, onderdeel c, wordt «een bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging, welke beslist over de aldaar bedoelde uitkering» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «de bedrijfsvereniging, die de aldaar bedoelde uitkering betaalbaar stelt» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen dat deze uitkering betaalbaar stelt of in wiens naam deze uitkering betaalbaar wordt gesteld.

3. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Ingeval het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling in naam van dit instituut, de uitkering bedoeld in het eerste en het tweede lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 9, 10 of 12, teneinde deze uitkering door diens tussenkomst te doen uitbetalen, treedt voor de toepassing van het eerste tot en met het tweede lid, deze in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever.

H

In de artikelen 30a, eerste lid, en 39, eerste lid, wordt «zij» vervangen door: hij.

I

1. In artikel 29a, vierde lid, wordt de tweede volzin vervangen door:

De werkgever meldt dit zo spoedig mogelijk, doch in elk geval niet later dan op de derde dag aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In artikel 29a, vierde lid, wordt de derde volzin vervangen door:

Indien de vrouwelijke verzekerde geen werkgever heeft als bedoeld in paragraaf 3 van deze wet, meldt de verzekerde de dag waarop zij aanspraak maakt op het ziekengeld in verband met haar bevalling aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

J

In artikel 33, vierde lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

K

In artikel 35, achtste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

L

Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging waarbij hij is aangesloten» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het tweede en derde lid wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

M

Artikel 38a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «bedrijfsvereniging die met de uitvoering is belast» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen..

2. In het tweede en derde lid wordt « de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

N

Artikel 39a wordt vervangen door:

Artikel 39a
 • 1. Indien de werkgever terzake van de begeleiding van zieke werknemers artikel 18, tweede lid, van de Arbeidsomstandighedenwet in acht neemt en een afschrift van de schriftelijke vastlegging als bedoeld in artikel 18, derde lid, onder a, van de Arbeidsomstandighedenwet of een afschrift van de schriftelijke overeenkomst, als bedoeld in artikel 18, derde lid, onder b, van de Arbeidsomstandighedenwet, aan de uitvoeringsinstelling heeft verstrekt, kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen de tot die werkgever in dienstbetrekking staande werknemers, aan wie op grond van artikel 29, eerste lid, geen ziekengeld wordt uitgekeerd, gedurende het in artikel 38, eerste lid, bedoelde tijdvak van dertien weken, niet verplichten:

  1°. gevolg te geven aan een ingevolge artikel 37, eerste lid, gedaan verzoek om te verschijnen en inlichtingen te geven;

  2°. zich op grond van artikel 28 te onderwerpen aan een geneeskundig onderzoek, behalve met het oog op de toepassing van artikel 44, eerste lid, onder a;

  3°. zich ingevolge artikel 30 te doen inschrijven bij de Arbeidsvoorzieningsorganisatie; en

  4°. de in artikel 39, tweede lid, bedoelde controlevoorschriften na te leven.

 • 2. De uitvoeringsinstelling tekent onverwijld de datum van ontvangst aan op het afschrift bedoeld in het eerste lid.

 • 3. De uitvoeringsinstelling zendt de werkgever onverwijld een bewijs van ontvangst, waarin die datum is vermeld.

 • 4. Zodra de uitvoeringsinstelling constateert dat zij, van een werkgever die is aangesloten bij de sector waarvoor zij de wetten uitvoert, geen afschrift als bedoeld in het eerste lid heeft ontvangen, doet zij hiervan onverwijld mededeling aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan dan met betrekking tot de werknemers bedoeld in het eerste lid, taken verrichten als bedoeld in artikel 39, eerste lid.

 • 5. Op verzoek van de werkgever kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen met betrekking tot werknemers als bedoeld in het eerste lid, die in het buitenland verblijven, taken verrichten als bedoeld in artikel 39, eerste lid.

 • 6. Indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen de in het vierde en vijfde lid bedoelde taken verricht, worden de kosten die hieruit voortvloeien volgens door hem te stellen regels in rekening gebracht bij de werkgever tot wie de desbetreffende werknemers in dienstbetrekking staan.

O

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt ter uitvoering van de controle op het bestaan van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid controlevoorschriften vast, die voor een of meer bepaalde groepen van bij hem verzekerde werknemers kunnen verschillen.

2. In het derde lid wordt «haar controlebevindingen» vervangen door: zijn controlebevindingen.

3. In het derde lid wordt «Zij» vervangen door: Hij.

4. In het derde lid wordt «volgens de haar ter beschikking staande gegevens» vervangen door: volgens de gegevens die het Landelijk instituut sociale verzekeringen ter beschikking staan.

P

Artikel 40, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «en de bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: en het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. «is de bedrijfsvereniging bevoegd» wordt vervangen door: is het Landelijk instituut sociale verzekeringen bevoegd.

Q

Artikel 42, derde lid, wordt «zij van haar» vervangen door: hij van zijn.

R

Artikel 44, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de in dit artikel bepaalde bevoegdheid van het Landelijk instituut sociale verzekeringen de uitkering van het ziekengeld geheel of gedeeltelijk te weigeren.

S

Artikel 45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt onderdeel j vervangen door:

j. indien de verzekerde door zijn doen en laten het Algemeen Werkloosheidsfonds of het wachtgeldfonds benadeelt of zou kunnen benadelen. Onder benadeling in de zin van dit onderdeel is niet begrepen het niet nakomen van de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 31, eerste lid, en 49.

2. Het vijfde lid wordt vervangen door:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

T

Artikel 45a, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

U

Artikel 45c, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid.

V

In artikel 45a, vierde lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

W

In artikel 45b, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

X

In artikel 45d, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: de betrokken uitvoeringsinstelling.

Y

Artikel 45e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «nadat de bedrijfsvereniging» vervangen door: nadat het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het eerste lid wordt «aan de bedrijfsvereniging» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen of de betrokken uitvoeringsinstelling.

Z

Artikel 45g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. De artikelleden 4 tot en met 10 worden vernummerd tot artikelleden 3 tot en met 9.

4. In het vierde tot derde lid vernummerde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «tweede of vierde lid» vervangen door: tweede of derde lid.

6. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «het derde en vierde lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

7. In het zesde tot vijfde vernummerde wordt «, derde of vierde lid» vervangen door: of derde lid.

8. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: vierde lid.

9. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

10. In het tiende tot negende vernummerde lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

AA

In artikel 46, eerste lid, wordt «tegenover de bedrijfsvereniging waarbij hij laatstelijk verzekerd was» vervangen door: tegenover het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

BB

In artikel 49 wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

CC

Artikel 51 wordt vervangen door:

Artikel 51

In afwijking van artikel 68 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is het Rijk niet aansprakelijk voor het doen van uitkeringen of de verstrekking van bijdragen als bedoeld in artikel 59.

DD

Hoofdstuk III van de Ziektewet, de aanhef, wordt als volgt gewijzigd: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen.

EE

Artikel 53 wordt vervangen door:

Artikel 53

In de uitvoering van deze wet wordt voorzien door het Landelijk instituut sociale verzekeringen en door uitvoeringsinstellingen, die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verrichten.

FF

Artikel 55 wordt vervangen door:

Artikel 55
 • 1. De werknemer is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen. Behoudens het bepaalde in de volgende leden worden ten aanzien van de werknemer de werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij zijn werkgever is aangesloten of het sectoronderdeel waartoe zijn werkgever behoort.

 • 2. Ten aanzien van degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge artikel 7, onderdeel a, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht met betrekking tot de aldaar bedoelde uitkering.

 • 3. Ten aanzien van degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge artikel 7, onderdeel c, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen uitvoeringsinstelling.

 • 4. Ten aanzien van degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge artikel 8, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht met betrekking tot de aldaar bedoelde uitkering.

 • 5. Indien de werkgever is aangesloten bij meer dan één sector, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ten aanzien van de werknemer verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

 • 6. Indien de werkzaamheden die de werkgever doet verrichten behoren tot meer dan één sectoronderdeel worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor het sectoronderdeel waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

 • 7. Voor de toepassing van deze wet gelden aaneensluitende verzekeringen bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen als één verzekering.

GG

Artikel 56 wordt vervangen door:

Artikel 56
 • 1. Bij overgang van een werkgever van een sector naar een andere sector blijven ziekengelduitkeringen, verschuldigd ter zake van ongeschiktheid tot werken van werknemers van die werkgever, ontstaan voor de dag van diens overgang, voor rekening van de sector, welke het risico van hun verzekering droeg op de dag, waarop de ongeschiktheid tot werken is ontstaan.

 • 2. De ziekengelduitkeringen, ingevolge artikel 46 verschuldigd ter zake van ongeschiktheid tot werken van gewezen werknemers van de in het eerste lid bedoelde werkgever, ontstaan na de dag van diens overgang, komen voor rekening van de sector waarbij de werkgever laatstelijk vóór zijn overgang was aangesloten.

HH

1. In artikel 59 wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In artikel 59 wordt «hen» vervangen door: hem

II

In Hoofdstuk IV wordt het opschrift «Van de vrijwillige verzekering bij de bedrijfsvereniging» vervangen door: De vrijwillige verzekering.

JJ

In artikel 64, eerste lid wordt «De bedrijfsverenigingen zijn» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is.

KK

In artikel 66, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging, bedoeld in artikel 67» vervangen door: de uitvoeringsinstelling overeenkomstig de regels die het Landelijk instituut sociale verzekeringen daaromtrent krachtens artikel 67 stelt.

LL

Artikel 67 wordt vervangen door:

Artikel 67

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels waaruit blijkt welke uitvoeringsinstelling ten aanzien van de in artikel 66 bedoelde personen met betrekking tot besluiten omtrent toelating tot de vrijwillige verzekering, werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht.

MM

1. In artikel 80, eerste lid wordt «meer dan één bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In artikel 80, tweede lid, wordt «meer dan één bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

NN

In artikel 31, vervalt het zesde lid.

OO

In artikel 54, eerste lid, wordt «vast, dat evenals een latere wijziging daarvan de goedkeuring behoeft van het College van toezicht sociale verzekeringen» vervangen door: vast.

PP

In artikel 31, eerste lid, wordt «haar reglement» vervangen door: zijn reglement.

QQ

Artikel 62 wordt vervangen door:

Artikel 62

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verstrekt, volgens nadere bij ministeriële regeling vast te stellen regels, uit de door de uitvoeringsinstelling gevoerde administratie aan een daartoe door Onze Minister aangewezen onder hem ressorterende ambtenaar gegevens omtrent het ziekteverzuim van werknemers van werkgevers die zijn aangesloten bij de sector waarvoor de uitvoeringsinstelling werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht.

RR

1. Artikel 31, zesde lid, vervalt.

2. Artikel 39, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt ter uitvoering van de controle op het bestaan van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid controlevoorschriften vast, die voor een of meer bepaalde groepen van werknemers kunnen verschillen.

SS

Artikel 48 wordt vervangen door een nieuw artikel 48 luidende:

Artikel 48

Voor zover betreft het in ontvangst nemen van een uitkering ingevolge deze wet en het verlenen van kwijting voor de betaling daarvan, wordt een minderjarige met een meerderjarige gelijkgesteld. Indien de wettelijke vertegenwoordiger zich tegen de betaling aan de minderjarige schriftelijk verzet bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen, geschiedt de uitbetaling aan de wettelijke vertegenwoordiger.

Artikel 12. Wet overgangsregeling Ziektewet

De Wet overgangsregeling Ziektewet4 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 11, eerste lid, onderdeel e, 16, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

In artikel 15 wordt «de bedrijfsvereniging, bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

C

In artikel 19, tweede lid, wordt «De bedrijfsvereniging, bedoeld in de Organisatiewet Sociale Verzekering» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

D

Artikel 21 vervalt.

Artikel 13. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering5 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 worden de onderdelen b, c en d vervangen door:

b. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

In artikel 4, derde lid, onderdeel d, wordt «bedrijfstak» vervangen door: sector.

C

1. In artikel 7, worden «de bedrijfsvereniging» en «een bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging, welke beslist over de aldaar bedoelde uitkering» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het tweede lid wordt «de bedrijfsvereniging, die de aldaar bedoelde uitkering betaalbaar stelt» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

3. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Ingeval het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling de uitkering bedoeld in het eerste en tweede lid, vermeerderd met de daarover door de werkgever verschuldigde premies, betaalt aan de werkgever, bedoeld in artikel 8, 9 of 11, teneinde deze uitkering door diens tussenkomst te doen uitbetalen, treedt voor de toepassing van het eerste en het tweede lid, deze in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, onafhankelijk van het voortbestaan van de dienstbetrekking met die werkgever.

E

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt vervangen door:

 • 2. Onze Minister stelt met betrekking tot de vaststelling van het dagloon nadere regels.

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, zo nodig in afwijking van de door Onze Minister op grond van het tweede lid gestelde regels, regels stellen met betrekking tot de vaststelling van het dagloon voor één of meer categorieën van werknemers. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

F

In de artikelen 19, eerste lid, 36, derde lid, 57b, 71a, eerste lid, tweede volzin, 72, 73a, 76, vijfde lid en 85 wordt «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

In de artikelen 26, 34, zevende lid, 72 en 78, eerste lid, wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

H

In de artikelen 23, eerste en tweede lid, 24, 25, tweede lid, 27, 28, 30, eerste lid, 34, tweede lid, 35, tweede lid, 50, zesde lid, 63, derde lid, 71a, vierde lid, 83, derde lid, 83b en 90, eerste lid, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

I

In de artikelen 23, eerste, tweede en derde lid, 28, 29, tweede lid, 29a, eerste en derde lid, 29b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 29c, tweede lid, 29g, achtste lid, 30, vierde lid, 31, 34, vijfde lid, 36, tweede lid, 36a, eerste en tweede lid, 46, eerste lid, 50, eerste lid, 53, achtste lid, 54, eerste lid, 57, eerste en tweede lid, 62, eerste lid, onderdelen a en b, 63, eerste en achtste lid, 64, 71a, 76, tweede en derde lid, 77, eerste en derde lid, 84, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, 88 en 90, tweede lid, en 97 wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

J

Artikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a wordt «de bedrijfsvereniging of de door haar daartoe aangewezen deskundige» vervangen door: de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen deskundige.

2. In het eerste lid, onderdeel b wordt «de bedrijfsvereniging daartoe aangewezen deskundige» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen deskundige.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «door de bedrijfsvereniging of de door haar daartoe» vervangen door: door het Landelijk instituut sociale verzekeringen of de door hem daartoe.

K

In artikel 27 vervalt «behoeven de goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen en».

L

In artikel 28 wordt onderdeel d vervangen door:

d. indien de belanghebbende de controlevoorschriften, bedoeld in artikel 27, of de verplichting bedoeld in artikel 88 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, niet of niet behoorlijk is nagekomen dan wel de verplichting bedoeld in artikel 80 niet binnen de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;

M

Artikel 29 vierde lid wordt vervangen door:

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

N

Artikel 29a, zesde lid wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

O

Artikel 29c, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid.

P

In artikel 29a, vierde lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

Q

In artikel 29b, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling.

R

In artikel 29d, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

S

Artikel 29e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «nadat de bedrijfsvereniging» vervangen door: nadat het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het eerste lid wordt «aan de bedrijfsvereniging» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen of aan de betrokken uitvoeringsinstelling.

T

Artikel 29g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. De artikelleden 4 tot en met 10 worden vernummerd tot artikelleden 3 tot en met 9.

4. In het vierde tot derde lid vernummerde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «tweede of vierde lid» vervangen door: tweede of derde lid.

6. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «het derde en vierde lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

7. In het zesde tot vijfde vernummerde wordt «, derde of vierde lid» vervangen door: of derde lid.

8. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: vierde lid.

9. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

10. In het tiende tot negende vernummerde lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

U

In artikel 43a vervalt het derde lid onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

V

In artikel 48, eerste lid, wordt «heropend door de bedrijfsvereniging welke de uitkering heeft ingetrokken» vervangen door: heropend door het Landelijk instituut sociale verzekeringen. Werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden met betrekking tot de ingetrokken uitkering verrichtte.

W

In de artikelen 23, tweede lid, 24, en 28, eerste lid, onderdelen a en b, wordt «haar» telkens vervangen door: hem.

X

1. In artikel 50, zesde lid, wordt «haar» vervangen door: hem.

2. In artikel 63, achtste lid, wordt «haar» vervangen door: zijn.

Y

In artikel 50 wordt het zevende lid vervangen door:

7. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels omtrent de betaalbaarstelling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in arbeidsongeschiktheidsuitkering over een periode waarover hij tevens een uitkering op grond van de Werkloosheidswet ontvangt.

Z

In artikel 51 wordt «het bestuur der betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

AA

Artikel 54, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «en de bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: en het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. «is de bedrijfsvereniging bevoegd» wordt vervangen door: is het Landelijk instituut sociale verzekeringen bevoegd.

BB

In artikel 57, vierde lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

CC

In artikel 62, eerste en derde lid, wordt «Een bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

DD

In hoofdstuk III wordt het opschrift «§ 1. Uitvoering door bedrijfsverenigingen» vervangen door: § 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen.

EE

De artikelen 66, 67, 68 en 69, worden vervangen door:

Artikel 66
 • 1. De werknemer is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Behoudens het bepaalde in de volgende leden worden ten aanzien van de werknemer werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij zijn werkgever is aangesloten of het sectoronderdeel waartoe zijn werkgever behoort.

 • 3. Ten aanzien van degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge artikel 7, onderdeel a, of 7a, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht met betrekking tot de aldaar bedoelde uitkering.

 • 4. Ten aanzien van degene, die als werknemer wordt beschouwd ingevolge artikel 7, onderdelen d en e, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen uitvoeringsinstelling.

 • 5. Indien de werkgever is aangesloten bij meer dan één sector, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ten aanzien van de werknemer verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

 • 6. Indien de werkzaamheden die de werkgever doet verrichten behoren tot meer dan één sectoronderdeel worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor het sectoronderdeel waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter aanwijzing van de uitvoeringsinstelling die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht ten aanzien van een persoon als bedoeld in artikel 17, vierde lid.

Artikel 67

Voor de toepassing van deze wet gelden aaneensluitende verzekeringen bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen als één verzekering.

Artikel 68
 • 1. Ongeacht het bepaalde bij of krachtens artikel 66, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997:

  a. indien de werknemer meer dan één werkgever heeft: uitgevoerd door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij de werkgever is aangesloten of het sectoronderdeel waartoe de werkgever behoort, die hem in de laatste maand vóór het intreden van de arbeidsongeschiktheid het grootste bedrag aan loon heeft uitbetaald;

  b. indien artikel 19, tweede of derde lid, toepassing vindt: uitgevoerd door de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van betrokkene bij de aanvang van de laatstelijk ingetreden periode van arbeidsongeschiktheid deze werkzaamheden verrichtte, of, indien hij op bedoeld tijdstip niet verzekerd was, door de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem vóór dat tijdstip laatstelijk deze werkzaamheden verrichtte;

  c. indien betrokkene recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, welke is toegekend met ingang van een dag, gelegen vóór die, waarop hij recht heeft op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering: uitgevoerd door de uitvoeringsinstelling welke ten aanzien van betrokkene deze werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen, onder goedkeuring van Onze Minister, waarbij, zo nodig in afwijking van artikel 66 of het eerste lid, een uitvoeringsinstelling wordt aangewezen die de werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht met betrekking tot de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel 69

Ongeacht het bepaalde bij of krachtens artikel 66 worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 met betrekking tot de herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de toekenning van die uitkering.

FF

Artikel 76, vierde lid, wordt vervangen door:

 • 4. Ter financiering van de in hoofdstuk IIa genoemde reïntegratie-maatregelen stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor elk kalenderjaar ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds per paragraaf van dat hoofdstuk en per sector of sectoronderdeel als bedoeld in artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 een budget vast.

GG

Artikel 78, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. Indien herziening van het in het eerste lid bedoelde premiepercentage ingaat op een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, gaat het Landelijk instituut sociale verzekeringen bij de berekening en inning van de premie uit van een door dit instituut, onder goedkeuring van Onze Minister, voor alle sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven vast te stellen gemiddeld premiepercentage dat zal gelden voor het gehele kalenderjaar. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen waarin gevallen worden aangewezen waarbij wordt uitgegaan van de percentages bedoeld in het eerste lid.

HH

Artikel 79 wordt vervangen door:

Artikel 79

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen omtrent de verrekening van ontvangen premies en overige ontvangsten enerzijds en van verstrekte uitkeringen en gemaakte kosten anderzijds, tussen de uitvoeringsinstellingen en dit instituut in verband met het door dit instituut beheerde Arbeidsongeschiktheidsfonds.

II

In artikel 80 wordt «de bedrijfsvereniging, die bevoegd is tot toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

JJ

In artikel 81, eerste lid, wordt «De bedrijfsverenigingen zijn» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is.

KK

In artikel 83, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging, bedoeld in artikel 83a» vervangen door: de uitvoeringsinstelling overeenkomstig de regels die het Landelijk instituut sociale verzekeringen daaromtrent krachtens artikel 83a stelt.

LL

Artikel 83a wordt vervangen door:

Artikel 83a

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels waaruit blijkt welke uitvoeringsinstelling ten aanzien van de in artikel 81 bedoelde personen met betrekking tot besluiten omtrent toelating tot de vrijwillige verzekering, werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht.

MM

In artikel 98c wordt «aan de bedrijfsvereniging en door de bedrijfsvereniging aan» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen en.

Artikel 14. Algemene Arbeidsongeschiktheidswet

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

2. De onderdelen d en e worden vervangen door:

d. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

e. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

B

In de artikelen 8, derde lid, 17, 36a, achtste lid, wordt «het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

In de artikelen 6, eerste lid, onderdeel a, 24, zesde lid, 26, derde lid, 48b, 69, wordt «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In de artikelen 14, eerste en tweede lid, 16, tweede lid, 18, 19, aanhef, 21, eerste lid, 24, tweede lid, 25, tweede lid, 41, zesde lid, 41a, eerste lid, 57, eerste, tweede en zesde lid, 57a, eerste lid, 58, eerste en derde lid, 59a, eerste lid, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In de artikelen 14, eerste, tweede en derde lid, 19, onderdelen, a, b en d, 20, tweede lid, 20a, eerste en derde lid, 20b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 20c, tweede lid, 20g, achtste lid, 21, vijfde lid, 22, 24, vijfde lid, 26, tweede lid, 26a, eerste en tweede lid, 35, 41, 44, achtste lid, 45, eerste en tweede lid, 48, eerste en tweede lid, 58, tweede lid, 79 en 87 wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

F

In artikel 14, eerste lid, wordt «zij» telkens vervangen door: hij.

G

In de artikelen 14, tweede lid, 19, onderdelen a en b, 41, zesde lid, wordt «haar» vervangen door: hem.

H

In artikel 15 wordt «De bedrijfsvereniging en de door haar daartoe aangewezen deskundige» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de door hem daartoe aangewezen deskundige.

I

In de artikelen 23, eerste en derde lid, 28, 29, tweede lid, 29a, eerste en derde lid, 29b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 29c, tweede lid, 29g, achtste lid, 30, vierde lid, 31, 34, vijfde lid, 36, tweede lid, 36a, eerste en tweede lid, 46, eerste lid, 50, eerste lid, 53, zevende lid, 54, eerste lid, 55, 57, eerste en tweede lid, 62, eerste lid, onderdelen a en b, 63, eerste en achtste lid, 64, 71a, 76, tweede en derde lid, 77, eerste en derde lid, 84, eerste lid, onderdeel b, en derde lid, 88 en 90, tweede lid, en 97 wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

J

In artikel 18 vervalt «behoeven de goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen en».

K

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «de bedrijfsvereniging of de door haar daartoe aangewezen deskundige» vervangen door: de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen deskundige.

2. In het eerste lid, onderdeel b wordt «de bedrijfsvereniging daartoe aangewezen deskundige» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen deskundige.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «door de bedrijfsvereniging of de door haar daartoe» vervangen door: door het Landelijk instituut sociale verzekeringen of de door hem daartoe.

4. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «weigert de bedrijfsvereniging» vervangen door: weigert het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

L

Artikel 20, vierde lid, wordt vervangen door:

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste lid.

M

Artikel 20a, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

N

Artikel 20c, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid.

O

In artikel 20a, vierde lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

P

In artikel 20b, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling.

Q

In artikel 20d, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: de betrokken uitvoeringsinstelling.

R

Artikel 20e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «nadat de bedrijfsvereniging» vervangen door: nadat het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het eerste lid wordt «aan de bedrijfsvereniging» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen of de betrokken uitvoeringsinstelling.

S

Artikel 20g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. De artikelleden 4 tot en met 10 worden vernummerd tot artikelleden 3 tot en met 9.

4. In het vierde tot derde lid vernummerde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «tweede of vierde lid» vervangen door: tweede of derde lid.

6. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «het derde en vierde lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

7. In het zesde tot vijfde vernummerde wordt «, derde of vierde lid» vervangen door: of derde lid.

8. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: vierde lid.

9. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

10. In het tiende tot negende vernummerde lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

T

Artikel 32a, derde lid, vervalt onder vernummering van het vierde lid tot het derde lid.

U

In artikel 39, eerste lid, wordt «heropend door de bedrijfsvereniging welke de uitkering heeft ingetrokken» vervangen door: heropend door het Landelijk instituut sociale verzekeringen. Werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden daarbij verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden met betrekking tot de ingetrokken uitkering verrichtte.

V

In artikel 41a, tweede lid, wordt «bedrijfstak» vervangen door: sector.

W

In artikel 42 wordt «het bestuur der betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het bestuur van de betrokken uitvoeringsinstelling.

X

In artikel 48, vierde lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

Y

In hoofdstuk IV wordt het opschrift «§ 1. Uitvoering door bedrijfsverenigingen» vervangen door: § 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen.

Z

Artikel 60 wordt vervangen door:

Artikel 60

In de uitvoering van deze wet wordt voorzien, voor zover bij of krachtens deze wet niet anders is bepaald, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen en door uitvoeringsinstellingen die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verrichten.

AA

De artikelen 61 en 62 worden vervangen door:

Artikel 61
 • 1. De verzekerde is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Ten aanzien van de verzekerde die in geval van arbeidsongeschiktheid aanspraak heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, worden de werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem deze werkzaamheden met betrekking tot de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering verricht.

 • 3. Ten aanzien van een verzekerde als bedoeld in artikel 8, eerste en tweede lid, onderdeel a, op wie het tweede lid niet van toepassing is, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de door Onze Minister na overleg met Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen uitvoeringsinstelling.

 • 4. Ten aanzien van de verzekerde die een bedrijf of beroep uitoefent en op wie het tweede of derde lid niet van toepassing is, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij hij ingevolge artikel 52 en 53 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is aangesloten of zou zijn aangesloten, indien voor het bedrijf of beroep dat hij uitoefent, personeel in zijn dienst was.

 • 5. Ten aanzien van de verzekerde die meewerkt in het bedrijf of beroep van zijn echtgenoot en op wie het tweede, derde en vierde lid niet van toepassing zijn, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden ingevolge het vierde en achtste lid ten aanzien van zijn echtgenoot verricht of zou verrichten indien het tweede of derde lid geen toepassing gevonden zou hebben.

 • 6. Ten aanzien van de verzekerde die een gehuwde vrouw is en op wie het tweede, derde, vierde of vijfde lid niet van toepassing is, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen uitvoeringsinstelling.

 • 7. Ten aanzien van de verzekerde die niet behoort tot de in het tweede tot en met het zesde lid bedoelde categorieën van verzekerden, wordt deze wet uitgevoerd door een door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen uitvoeringsinstelling.

 • 8. Indien ten aanzien van de in het vierde lid bedoelde verzekerde werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ingevolge laatstgenoemde wet door meer dan één uitvoeringsinstelling zouden worden uitgevoerd, worden deze werkzaamheden ten aanzien van deze verzekerde verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector of het sectoronderdeel waartoe de bedrijfs- of beroepswerkzaamheden behoren waarvoor door deze verzekerde in de regel het grootste bedrag aan loon wordt of vermoedelijk zal worden betaald.

 • 9. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, onder goedkeuring van Onze Minister, nadere regels stellen waarbij voor één of meer categorieën van personen van de vorige leden kan worden afgeweken.

Artikel 62

Ongeacht het bepaalde bij of krachtens artikel 61 worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 met betrekking tot de herziening van een arbeidsongeschiktheidsuitkering verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verrichtte met betrekking tot de toekenning van die uitkering.

BB

In artikel 65 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht.

CC

In artikel 78, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging, die bevoegd is tot toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, op haar verzoek» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen op zijn verzoek.

DD

Artikel 89, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. «Degene» wordt vervangen door: Ten aanzien van degene.

2. «is in afwijking van het aldaar bepaalde, verzekerd bij de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» wordt vervangen door: worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen daartoe aangewezen uitvoeringsinstelling.

Artikel 15. Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet aanpassing daglonen Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering7 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 3, eerste lid, onderdeel c, en 7, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

B

In artikel 3, eerste en vierde lid, en 8, eerste, derde, vijfde en achtste lid, wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» telkens vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 16. Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering

De Wet overgangsregeling arbeidsongeschiktheidsverzekering8 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 10, eerste lid, 36, tweede lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

B

In de artikelen 39, tweede lid, 43, eerste lid, 44, eerste lid, 45, 49, derde lid, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

In artikel 46, eerste lid, wordt «De bedrijfsverenigingen zijn» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is.

D

Artikel 53 wordt vervangen door:

Artikel 53

Indien artikel 13, 14 of 15 van deze wet of artikel 11, eerste lid, van de Liquidatiewet ongevallenwetten toepassing vindt dan wel mede toepassing vindt – voor zover laatstgenoemd artikel betreft ter zake van een op of na de ingangsdatum van de in dat artikel het eerst genoemde uitkeringen ontstaan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering – geschiedt de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering door het Landelijk instituut sociale verzekeringen:

a. indien het betreft aansluiting op een uitkering, als bedoeld in artikel 16 van de Ongevallenwet 1921,

b. indien het betreft aansluiting op een uitkering, als bedoeld in artikel 37 van de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922,

c. indien het betreft aansluiting op een uitkering, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Zeeongevallenwet 1919.

E

Artikel 54 wordt vervangen door:

Artikel 54

Indien artikel 12 toepassing dan wel mede toepassing vindt, geschiedt – onverminderd het bepaalde in artikel 53 – de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, indien het betreft het geval, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 1°, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, dat het ziekengeld verleende en, indien het betreft het geval, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder 2°, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, dat ziekengeld zou hebben dienen te verlenen, indien betrokkene niet van de verzekering ingevolge de Ziektewet uitgezonderd zou zijn geweest.

F

Artikel 55 wordt vervangen door:

Artikel 55

Indien uitsluitend artikel 3 of 4 van toepassing is, geschiedt de toekenning van de arbeidsongeschiktheidsuitkering door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

In artikel 55a, wordt «de Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

H

Artikel 56 vervalt.

I

In artikel 57 worden de leden 1 tot en met 4 vervangen door:

 • 1. Degene, bedoeld in artikel 43, wordt voor de in dat artikel genoemde voorziening in aanmerking gebracht door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Degene, bedoeld in artikel 44 of 45, wordt, indien ter zake van het ongeval of mede ter zake van het ongeval, dat aan het in aanmerking brengen voor de in deze artikelen genoemde voorziening ten grondslag ligt, recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan deze wet wordt ontleend, voor de in deze artikelen genoemde voorziening in aanmerking gebracht door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, dat de arbeidsongeschiktheidsuitkering verleent.

 • 3. Indien:

  a. geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan deze wet wordt ontleend,

  b. anders dan ter zake van het ongeval, dat aan het in aanmerking brengen voor de voorziening ten grondslag ligt, reeds recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan deze wet wordt ontleend, wordt de betrokkene voor de in artikel 44 of 45 genoemde voorziening in aanmerking gebracht door het Landelijk instituut sociale verzekeringen dat arbeidsongeschiktheidsuitkering zou hebben dienen te verlenen, indien ter zake van arbeidsongeschiktheid als gevolg van vorenbedoeld ongeval recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens deze wet zou zijn ontstaan.

 • 4. Bij toepassing van het derde lid, onder b, geschiedt de verdere behandeling van de daar bedoelde arbeidsongeschiktheidsuitkering, zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 69 van de wet, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

J

In artikel 61 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

K

In artikel 62 wordt «de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 17. Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies

De Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies9 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 59a, eerste lid wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

B

In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

Artikel 3a wordt vervangen door een nieuw artikel 3a:

Artikel 3a

Voor de toepassing van artikel 69 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt onder de in dat artikel bedoelde uitkering op grond van wetten waarvan de uitvoering is opgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank of het Landelijk instituut sociale verzekeringen, mede verstaan de overhevelingstoeslag op die uitkering bedoeld in artikel 1 van de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies.

Artikel 18. Toeslagenwet

De Toeslagenwet10 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, wordt «bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

2. Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door:

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

3. Artikel 1, eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

4. Aan artikel 1, eerste lid, wordt een onderdeel i toegevoegd, luidende:

i. sector: de sector bedoeld in artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

In de artikelen 11, eerste, en zevende lid, 15, vijfde lid, 17, eerste lid, 18, 19, eerste en tweede lid, en 30 wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

In de artikelen 11, tweede lid, 11a, eerste en tweede lid, 13, 14, eerste en derde lid, 14a, eerste lid en derde lid, 14b, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 14c, tweede lid, 14g, achtste lid, 20, eerste lid, tweede lid en vierde lid, 22, 38 en 43a wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In artikel 12 wordt «aan de bedrijfsvereniging op haar verzoek of onverwijld uit eigen beweging» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen op zijn verzoek of onverwijld uit eigen beweging.

E

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 91, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: artikel 89, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

2. Het vijfde lid wordt vervangen door:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

F

Artikel 14a, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

G

Artikel 14c, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt nadere regels met betrekking tot het eerste lid.

H

Artikel 20b wordt vervangen door:

Artikel 20b

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt regels met betrekking tot de terugvordering en de tenuitvoerlegging van besluiten tot terugvordering als bedoeld in de artikelen 20 en 20a.

I

In artikel 14a, vierde lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht,.

J

In artikel 14b, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen of een uitvoeringsinstelling.

K

In artikel 14d, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

L

Artikel 14e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «nadat de bedrijfsvereniging» vervangen door: nadat het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het eerste lid wordt «aan de bedrijfsvereniging» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen of de betrokken uitvoeringsinstelling.

M

Artikel 14g wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «zevende lid » vervangen door: zesde lid.

2. Het derde lid vervalt.

3. De artikelleden 4 tot en met 10 worden vernummerd tot artikelleden 3 tot en met 9.

4. In het vierde tot derde lid vernummerde lid wordt «de bedrijfsvereniging die de boete heeft opgelegd» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

5. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «tweede of vierde lid» vervangen door: tweede of derde lid.

6. In het vijfde tot vierde vernummerde lid wordt «het derde en vierde lid» vervangen door: het tweede of derde lid.

7. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «, derde of vierde lid» vervangen door: of derde lid.

8. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «vijfde lid» vervangen door: vierde lid.

9. In het zesde tot vijfde vernummerde lid wordt «tweede, derde of vierde lid in combinatie met het vijfde lid» vervangen door: tweede of derde lid in combinatie met het vierde lid.

10. In het tiende tot negende vernummerde lid wordt «Het negende lid» vervangen door: Het achtste lid.

N

Artikel 15, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. De uitvoeringsinstelling betaalt de toeslag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand nadat het Landelijk instituut sociale verzekeringen het recht op die toeslag heeft vastgesteld.

O

In artikel 23 wordt het vijfde lid als volgt gewijzigd:

 • 5. De overlijdensuitkering wordt op verzoek aan de rechthebbende of rechthebbenden genoemd in het eerste lid, door het Landelijk instituut sociale verzekeringen uitbetaald.

P

Artikel 27 wordt vervangen door:

Artikel 27
 • 1. De op grond van deze wet te betalen toeslagen en de aan de uitvoering van deze wet verbonden kosten komen ten laste van het Toeslagen fonds.

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt ten laste van het Toeslagenfonds aan de uitvoeringsinstellingen gelden ter beschikking voor de financiering van de in het eerste lid bedoelde lasten.

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen ter uitvoering van het bepaalde in het eerste en tweede lid.

Q

Artikel 29 wordt vervangen door:

Artikel 29
 • 1. In de uitvoering van deze wet wordt voorzien door het Landelijk instituut sociale verzekeringen en door uitvoeringsinstellingen die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verrichten.

 • 2. Het recht op toeslag ingevolge deze wet bestaat tegenover het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

R

In artikel 30 komt de tweede volzin te luiden: Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van deze wet.

S

Artikel 31 wordt vervangen door:

Artikel 31

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheert en administreert afzonderlijk de middelen tot dekking van de uitgaven, bedoeld in artikel 27, eerste lid, in de vorm van een Toeslagenfonds dat deel uitmaakt van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 19. Invaliditeitswet

Artikel 164, vierde lid, van de Invaliditeitswet11 vervalt.

Artikel 20. Coördinatiewet sociale verzekering

De Coördinatiewet sociale verzekering12 wordt als volgt gewijzigd:

A

1. In artikel 1, eerste lid, onderdeel b, wordt «bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

2. Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, wordt vervangen door:

c. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

3. Artikel 1, eerste lid, onderdeel d, wordt vervangen door:

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

4. Artikel 1, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. Met betrekking tot de Ziekenfondswet wordt onder «uitvoeringsinstelling» verstaan: de uitvoeringsinstelling die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht voor de sector waarbij de werkgever op grond van de bepalingen van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is aangesloten of aangesloten zou zijn, dan wel het sectoronderdeel waartoe hij behoort of behoord zou hebben indien de bij hem in dienst zijnde werknemers verzekerd waren op grond van de Ziektewet.

B

In artikel 3a, tweede lid, wordt «de bedrijfsvereniging die die uitkering verstrekt» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

In de artikelen 6, eerste lid, onderdeel p, en tweede lid, 7, eerste en tweede lid, 16a, tweede lid, onderdeel b en derde lid wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

Artikel 10, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. De werkgever doet, met inachtneming van door Onze Minister daaromtrent te stellen regels, opgave van het door de werknemer genoten loon aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen

E

Artikel 11 wordt vervangen door:

Artikel 11
 • 1. De vaststelling van de door de werkgever verschuldigde premie, alsmede de invordering daarvan, geschiedt door het Landelijk instituut sociale verzekeringen die werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 laat verrichten voor de sector waarbij de werkgever is aangesloten of het sectoronderdeel waartoe de werkgever behoort. Indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen premie is verschuldigd over een uitkering stelt hij de premie vast en vordert die in. De vaststelling en invordering geschieden met inachtneming van door Onze Minister te stellen regels. Bij deze regels kan worden bepaald dat van de werkgever een voorschotpremie wordt gevorderd. De premie wordt naar beneden afgerond op hele guldens.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan ten aanzien van bepaalde groepen van werknemers worden afgeweken van het in de eerste volzin van het vorige lid bepaalde.

 • 3. Indien ten onrechte geen bedrag aan premie is vastgesteld, dan wel na de vaststelling van het te betalen bedrag aan premie of voorschotpremie blijkt, dat een lager bedrag is vastgesteld dan verschuldigd is, stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen het alsnog door de werkgever verschuldigde bedrag aan premie of voorschotpremie vast, zowel voor wat betreft de reeds verstreken betalingstermijnen als, ten aanzien van de voorschotpremie, voor wat betreft de nog resterende periode van het lopende premiebetalingstijdvak.

 • 4. Indien een hoger bedrag aan premie of voorschotpremie is vastgesteld dan verschuldigd is, stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen, het verschuldigde op het juiste bedrag vast. Het teveel betaalde wordt verrekend, dan wel aan de werkgever terugbetaald.

 • 5. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen vermeldt op de beschikking, bedoeld in dit artikel, binnen welke termijn de betaling van de premie, onderscheidenlijk de betaling van de voorschotpremie, dient te geschieden.

F

In de artikelen 12, eerste en derde lid, 14, 15, eerste, tweede en vijfde lid, 16, 16d, tiende en elfde lid, 16h, 17, eerste en tweede lid en 18b wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

Artikel 15a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

H

Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «en geacht te zijn aangesloten bij de bedrijfsvereniging, waarbij de werkgever is aangesloten» vervangen door: en geacht te zijn aangesloten bij de sector, waarbij de werkgever is aangesloten.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling.

3. Het derde lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. de wijze waarop de onder a bedoelde uitvoeringsinstelling van de aangifte mededeling doet aan andere uitvoeringsinstellingen.

I

In artikel 16b, achtste lid, vervalt «en geacht te zijn aangesloten bij de bedrijfsvereniging, die hem op grond van dit artikel voor de betaling van de premie aanspreekt».

J

In artikel 16d, tweede lid, wordt «de bedrijfsvereniging» telkens vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

K

In artikel 16g, eerste lid, wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

L

1. Artikel 6, eerste lid, onderdeel p, wordt vervangen door:

p. eenmalige uitkeringen en verstrekkingen ter zake van overlijden van de werknemer, zijn echtgenoot of degene die op grond van artikel 35 van de Ziektewet hieraan is gelijkgesteld, of zijn eigen kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen, voor zover deze uitkeringen en verstrekkingen niet driemaal het loon over een maand overtreffen, bepaald met inachtneming van door het Landelijk instituut sociale verzekeringen te stellen regels;

M

2. Artikel 16a, tweede lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. in de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen aan te wijzen gevallen.

N

In artikel 14 wordt «haar» vervangen door: zijn.

Artikel 21. Algemene Ouderdomswet

De Algemene Ouderdomswet13 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17b, eerste lid, wordt de zinsnede: «bedoeld in artikel 91, vierde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: bedoeld in artikel 89, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

Artikel 17b, vijfde lid, wordt vervangen door:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.

C

Artikel 17c, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

D

Artikel 15, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

E

In artikel 17i, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 22. Algemene nabestaandenwet

De Algemene nabestaandenwet14 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 38, vijfde lid, wordt vervangen door:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

B

Artikel 39, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

C

In artikel 45, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

Artikel 15, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

Artikel 23. Algemene Kinderbijslagwet

De Algemene Kinderbijslagwet15 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17, eerste lid, wordt de zinsnede: «bedoeld in artikel 91, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: bedoeld in artikel 89, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

Artikel 17, vijfde lid, wordt vervangen door:

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

C

Artikel 17a, zesde lid, wordt vervangen door:

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot het eerste en het tweede lid.

D

Artikel 16, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. De Sociale Verzekeringsbank is bevoegd controlevoorschriften vast te stellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

E

In artikel 17g, derde lid, wordt « de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 24. Wet financiering volksverzekeringen

De Wet financiering volksverzekeringen16 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 11, derde lid, en 47 wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen

B

In de artikelen 46 en 49 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

In artikel 26, eerste lid, onderdeel b, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

Artikel 34 wordt vervangen door:

Artikel 34

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheert en administreert afzonderlijk de middelen tot dekking van de uitgaven, bedoeld in artikel 35, tweede lid, in de vorm van een Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds dat deel uitmaakt van het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In artikel 35, eerste lid, onderdeel d, wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

F

Artikel 37 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen omtrent de verrekening tussen het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds en de uitvoeringsinstellingen van door deze laatsten ontvangen bedragen enerzijds en van de verstrekte uitkeringen en gemaakte kosten anderzijds.

2. In het tweede lid wordt «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming kan, onder goedkeuring van het College van toezicht sociale verzekeringen,» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan.

G

In artikel 46 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 25. Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid

De Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid17 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel j wordt «bedoeld in hoofdstuk II van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: bedoeld in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

2. Onderdeel k wordt vervangen door:

k. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

3. Onderdeel l wordt vervangen door:

l. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

4. Onderdeel m vervalt onder verlettering van onderdeel n tot onderdeel m.

B

In artikel 4, vijfde lid, wordt «de bedrijfsvereniging die het recht op uitkering van de in het eerste, tweede of derde lid bedoelde persoon vaststelt,» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

C

In de artikelen 13, 14, tweede lid, 16, 28, en 50 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In de artikelen 26 en 27, tweede lid, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

E

In artikel 16 vervalt «1.»

F

1. In artikel 66, eerste en tweede lid, wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In de artikelen 31, 43, zesde en zevende lid en 66, eerste lid, wordt «Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

In artikel 14, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging met gebruikmaking van haar bevoegdheid» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen met gebruikmaking van zijn bevoegdheid.

H

Artikel 32 wordt vervangen door:

Artikel 32
 • 1. De persoon bedoeld in artikel 6 is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Ten aanzien van de persoon bedoeld in artikel 6 worden de werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waarbij zijn werkgever is aangesloten of het sectoronderdeel waartoe zijn werkgever behoort.

 • 3. Indien de werkgever is aangesloten bij meer dan één sector, worden werkzaamheden als bedoeld in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 ten aanzien van de persoon als bedoeld in artikel 6 verricht door de uitvoeringsinstelling die deze werkzaamheden verricht voor de sector waartoe de werkzaamheden die deze werkgever doet verrichten, uitsluitend of in hoofdzaak behoren.

 • 4. Het gemeentebestuur waarvan de persoon, bedoeld in artikel 6, uitkering ontvangt, meldt die persoon aan bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 5. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is bevoegd nadere en zo nodig afwijkende regels te stellen met betrekking tot dit artikel. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

I

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Onze Minister stelt met betrekking tot de vaststelling van het dagloon nadere regels.

2. Het vierde lid wordt vervangen door:

 • 4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan, zo nodig in afwijking van de door Onze Minister op grond van het derde lid gestelde regels, regels stellen met betrekking tot de vaststelling van het dagloon voor één of meer categorieën van werknemers. Deze regels behoeven goedkeuring van Onze Minister.

3. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid.

4. Het tot zesde lid vernummerde zevende lid wordt vervangen door:

 • 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 46 van de nieuwe Werkloosheidswet kunnen de in het derde en vierde lid bedoelde regels bepalingen bevatten op grond waarvan het dagloon tijdens de uitkering kan worden herzien.

Artikel 26. Wet van 21 december 1995, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen)

In de wet van 21 december 1995 (Stb. 691) tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) wordt artikel XXXVI vervangen door:

ARTIKEL XXXVI
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen gaat voor de jaren 1997, 1998 en 1999 elk jaar een overeenkomst met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan op grond waarvan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie diensten verleent die erop zijn gericht dat moeilijk plaatsbare werkloze werknemers die recht hebben op uitkering op grond van hoofdstuk IIa of IIb van de Werkloosheidswet en niet behoren tot door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen categorieën van personen, geschikt worden gemaakt voor inschakeling in de arbeid, in het bijzonder door middel van scholing en bijzondere inspanningen voor de arbeidsbemiddeling.

 • 2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds voor de hierna genoemde jaren de daarbij vermelde budgetten vast, waarvan de door het Landelijk instituut sociale verzekeringen of de uitvoeringsinstellingen gemaakte uitvoeringskosten zijn uitgezonderd:

  a. 1996: f 50 000 000,–;

  b. 1997: f 45 000 000,–, vermeerderd met het deel van het budget voor het jaar 1996 waarvoor op 31 december 1996 geen verplichtingen jegens de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn aangegaan;

  c. 1998: f 50 000 000,–;

  d. 1999: f 50 000 000,–.

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt vóór 1 februari 1997, vóór 1 augustus 1997 en vóór 1 augustus 1998 voor respectievelijk 1997, 1998 en 1999 binnen het voor dat jaar krachtens het tweede lid beschikbare budget voor elke sector en elk sectoronderdeel als bedoeld in artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 een deelbudget vast.

 • 4. Uiterlijk op 1 april 1997, 1 oktober 1997 respectievelijk 1 oktober 1998 stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen vast in welke mate ten laste van het deelbudget dat voor respectievelijk 1997, 1998 en 1999 is vastgesteld, verplichtingen zijn aangegaan jegens de Arbeidsvoorzieningsorganisatie. Indien niet ten laste van het gehele deelbudget verplichtingen jegens de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn aangegaan, verdeelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen vóór 1 mei 1997, 1 november 1997 respectievelijk 1 november 1998 het restant van het deelbudget of de deelbudgetten over de deelbudgetten waarvoor wel volledig verplichtingen jegens de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn aangegaan.

 • 5. De uitvoeringskosten die het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen maken ter uitvoering van de vorige leden worden uit het Algemeen Werkloosheidsfonds vergoed.

 • 6. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen zijn bevoegd uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administratie aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie de gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de verlening van diensten op grond van overeenkomsten als bedoeld in het eerste lid.

 • 7. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in kennis van alle afspraken die met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zijn gemaakt over de inzet van de in tweede lid bedoelde budgetten.

Artikel 27. Algemene bijstandswet

In de artikelen 75, eerste lid, en 90 van de Algemene bijstandswet18 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 28. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

In artikel 20f, vierde lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen19 wordt «bedrijfsvereniging» vervangen door: uitvoeringsinstelling.

Artikel 29. Arbeidsvoorzieningswet

De Arbeidsvoorzieningswet20 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 39, derde lid, onderdeel b, van de Arbeidsvoorzieningswet wordt «de verschillende takken van bedrijf of beroep waarvoor een bedrijfsvereniging is erkend of ingesteld» vervangen door: de sectoren als bedoeld in artikel 51 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

Artikel 41 wordt vervangen door:

Artikel 41

Ter zake van het verschuldigd zijn en de grondslag van de heffing, de vaststelling en de invordering van de verschuldigde bijdrage, alsmede het toezicht op het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen is het bepaalde bij en krachtens de Werkloosheidswet, de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering van overeenkomstige toepassing. Bij algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld ten aanzien van de afdracht van de opbrengst van de heffingen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds.

Artikel 30. Wet arbeid gehandicapte werknemers

De Wet arbeid gehandicapte werknemers21 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e, wordt vervangen door:

e. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

2. Onderdeel f, vervalt.

B

1. In artikel 6, tweede lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In artikel 6, derde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

1. In artikel 8, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

2. In het zesde lid wordt: «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

In artikel 10, onderdeel b, wordt «aan de bedrijfsvereniging waarbij hij is aangesloten» vervangen door: aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen

E

In artikel 11, eerste lid, wordt «de bedrijfsvereniging waarbij de werkgever is aangesloten» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 31. Wet op de ondernemingsraden

In artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden22 worden het derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid vervangen door:

 • 3. Indien en voor zover de betrokken ondernemers werkgever zijn in de zin van de Ziektewet, wordt de heffing geïnd door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 • 4. De bedrijfscommissies zijn verplicht, aan de betrokken uitvoeringsinstelling desgevraagd een opgave te verstrekken van de ondernemers op wie, naar hun bekend is, de verplichting rust een ondernemingsraad in te stellen. Tevens zijn de bedrijfscommissies verplicht, aan een uitvoeringsinstelling of aan een ondernemer desgevraagd een schriftelijke verklaring te verstrekken waaruit blijkt of naar hun oordeel de hiervoor bedoelde verplichting op de betrokken ondernemer rust.

 • 5. Ten aanzien van de invordering van de heffing door het Landelijk instituut sociale verzekeringen, zijn de artikelen 11 tot en met 16h van de Coördinatiewet Sociale Verzekering van overeenkomstige toepassing. Met betrekking tot het beroep tegen een heffingsaanslag wordt deze aanslag geacht te zijn opgelegd door de Sociaal-Economische Raad.

 • 6. In een verordening als bedoeld in het eerste lid wordt door de Raad bepaald:

  a. op welke wijze de afdracht van de heffing door de uitvoeringsinstellingen aan de Raad geschiedt;

  b. welke vergoeding door de Raad aan de uitvoeringsinstellingen wordt verleend ter zake van de werkzaamheden, verbonden aan de inning van de heffing.

 • 7. Een verordening als bedoeld in het eerste lid wordt niet vastgesteld dan na overleg met het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 32. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen

De Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen23 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel XIII wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

Artikel 33. Wet terugdringing ziekteverzuim

De Wet terugdringing ziekteverzuim24 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel XXIII wordt vervangen door:

ARTIKEL XXIII
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen is bevoegd tegen kostprijs werkzaamheden te verrichten in opdracht of ten behoeve van een dienst als bedoeld in artikel 17, eerste lid, onderdelen a en c, van de Arbeidsomstandighedenwet.

 • 2. De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid kunnen slechts betrekking hebben op de uit artikel 4a van de Arbeidsomstandighedenwet voortvloeiende taken, voor zover die taken voor 1 mei 1993 door de bedrijfsverenigingen of uitvoeringsinstellingen werden verricht.

 • 3. De bevoegdheid als bedoeld in het eerste lid vervalt met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 34. Wet van 4 september 1987, houdende verlening van een uitkering-ineens aan personen met een werkloosheidsuitkering, die wegens de overgang naar een ander fiscaal regime een netto inkomensachteruitgang hebben ondergaan

De Wet van 4 september 1987, houdende verlening van een uitkering-ineens aan personen met een werkloosheidsuitkering, die wegens de overgang naar een ander fiscaal regime een netto inkomensachteruitgang hebben ondergaan25 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 4 en 5 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

B

In artikel 5 wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 35. Wet van 23 november 1992, tot wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten inzake vrijwillige verzekering voor personen werkzaam in het buitenland

De Wet van 23 november 1992, tot wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten inzake vrijwillige verzekering voor personen werkzaam in het buitenland26 wordt als volgt gewijzigd:

In de artikelen VI Overgangsbepalingen, eerste lid, derde lid en vierde lid, VII, eerste lid, derde lid en vierde lid wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door het Landelijk instituut sociale verzekeringen

Artikel 36. Jeugdwerkgarantiewet

Artikel 33, eerste lid, van de Jeugdwerkgarantiewet27 wordt vervangen door:

 • 1. De Arbeidsvoorzieningsorganisatie, het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de uitvoeringsinstellingen, bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de ambtenaren, bevoegd tot afgifte van een gewaarmerkt afschrift van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens, zijn verplicht de Jeugdwerkgarantieorganisatie kosteloos die inlichtingen te verstrekken en die afschriften kosteloos toe te zenden, die de Jeugdwerkgarantieorganisatie nodig heeft voor een goede uitvoering van deze wet.

Artikel 37. Wet van 9 april 1959, houdende een interimregeling inzake beperking van samenloop van pensioenen en uitkeringen ingevolge de Algemene Weduwenen Wezenwet met renten en uitkeringen ingevolge de Ongevallenwetten, bijslagen op die renten en uitkeringen en toeslagen op renten krachtens de Invaliditeitswet

De Wet interimregeling beperking samenloop uitkeringen AWW en uitkeringen Ongevallenwetten28 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 14 wordt vervangen door:

Artikel 14

De Sociale Verzekeringsbank, de uitvoeringsinstellingen, bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Vereeniging «Zee-Risico» zijn gehouden elkaar wederkerig kosteloos de inlichtingen, welke ten behoeve van de uitvoering van deze wet worden verlangd, te verstrekken en toe te zenden.

B

In artikel 15 wordt het eerste lid vervangen door:

 • 1. Ieder is verplicht aan de College van toezicht sociale verzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de uitvoeringsinstellingen, bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de Vereeniging «Zee-Risico» of aan een daartoe door of vanwege een van deze instanties aangewezen persoon de ten behoeve van de uitvoering van deze wet van hem verlangde inlichtingen te geven.

Artikel 38. Wet van 26 november 1987, tot verlening van een uitkering met het oog op de koopkrachtontwikkeling in 1987 aan groepen van personen, die vanaf 1984 alleen dan wel te zamen met een of meer anderen over niet meer dan een minimuminkomen beschikken (Wet uitkering 1987 aan echte minima)

Artikel 22, eerste lid, van de Wet uitkering 1987 aan echte minima29 wordt vervangen door:

 • 1. De uitvoeringsinstellingen bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997, de Sociale Verzekeringsbank, de Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters, de werkgever van de aanvrager, alsmede iedere instantie of persoon die de aanvrager of zijn echtgenoot inkomen als bedoeld in artikel 5, eerste en vierde lid, verschaft, zijn gehouden aan burgemeester en wethouders of de in artikel 21 bedoelde persoon kosteloos inlichtingen te verstrekken en toe te zenden, welke ten behoeve van de uitvoering van deze wet worden verlangd.

Artikel 39. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

De Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers30 wordt als volgt gewijzigd: In artikel 20f, vierde lid, wordt «de betrokken bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 40. Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens

De Wet tijdelijke bijdrage herstructurering arbeidsvoorziening havens31 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt vervangen door:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

c. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

d. Algemeen Werkloosheidsfonds: het fonds, genoemd in artikel 103 van de Werkloosheidswet;

e. havenpool: de rechtspersoonlijkheid bezittende, en in een havengebied gevestigde onderneming die zich uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bezighoudt met het doen verrichten van havenwerkzaamheden door bij hem in dienst zijnde werknemers bij andere ondernemingen in dat havengebied;

f. partijen: verenigingen van werknemers en verenigingen van werkgevers dan wel een werkgever, die overeenkomsten sluiten over arbeidsvoorwaarden, die gelden voor werkzaamheden in havens.

B

Artikel 2, eerste lid,wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verleent aan door Onze Minister aan te wijzen rechtspersonen ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds bijdragen in de kosten van de herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens met het oog op om-, her- en bijscholing van werknemers en reorganisatie.

C

Artikel 3 wordt vervangen door:

Artikel 3

Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verleent de bijdrage aan de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, indien:

a. voor 1 januari 1996 in een overeenkomst tussen partijen, die ten minste geldig is tot 1 januari 2000, is bepaald, dat voor de inhuur van personeel gebruik wordt gemaakt van de havenpool; en

b. bij die rechtspersoon op basis van die overeenkomst een reservefonds wordt gevormd om tegenvallers in de havenpool op te vangen.

D

Artikel 6 wordt vervangen door:

Artikel 6
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verleent de bijdrage op aanvraag van de aangewezen rechtspersoon.

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen legt bij het verlenen van de bijdrage aan de rechtspersoon in ieder geval verplichtingen op met betrekking tot:

  a. de administratie van de uitgaven;

  b. het verstrekken van gegevens, inzage in bescheiden en medewerking aan boekenonderzoek;

  c. het stellen van zekerheid voor verleende voorschotten;

  d. het afleggen van rekening en verantwoording van de uitgaven.

 • 3. Bij het verlenen van de bijdrage stelt het Landelijk instituut sociale verzekeringen de eis, dat de rechtspersoon ervoor zorg draagt:

  a. dat de havenpool de winst in de periode tot en met 1998 slechts bestemt voor de toename van het eigen vermogen; en

  b. dat het reservefonds, bedoeld in artikel 3, onderdeel b, tenminste in de jaren 1996 tot en met 1999 zal worden gevoed met substantiële geldelijke bijdragen van werkgevers en werknemers.

E

Artikel 7 wordt vervangen door:

Artikel 7
 • 1. Het College van toezicht sociale verzekeringen houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitvoering van deze wet door het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. Artikel 84, tweede lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 is van overeenkomstige toepassing.

F

Artikel 10 wordt vervangen door:

Artikel 10
 • 1. De bijdrage, die het Landelijk instituut sociale verzekeringen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet op grond van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet, zoals dat hoofdstuk luidde op de dag voorafgaande aan die inwerkingtreding, aan een aangewezen werkgever verleent, voortvloeiend uit een loongarantieregeling, kan op verzoek van die werkgever voor het kalenderjaar 1995 vervangen worden door een bijdrage in de kosten van de herstructurering op grond van deze wet. De artikelen 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Hoofdstuk V van de Werkloosheidswet, zoals het hoofdstuk luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de verplichtingen van het Landelijk instituut sociale verzekeringen over de tijdvakken gelegen voorafgaande aan de dag waarop deze wet in werking treedt, voor zover in deze wet niet anders is bepaald.

 • 3. Indien het Landelijk instituut sociale verzekeringen op of na de datum van inwerkingtreding van deze wet op grond van het eerste en tweede lid een bijdrage vaststelt voor een op grond van dat hoofdstuk V van de Werkloosheidswet aangewezen werkgever, kan deze bijdrage aan een rechtspersoon aangewezen op grond van deze wet worden uitbetaald.

G

Artikel 11, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verstrekt op aanvraag aan de op grond van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet, zoals dat hoofdstuk luidde op de dag voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet, aangewezen werkgever, een overgangsbijdrage, indien de arbeidsvoorziening in het havengebied, waarin die werkgever hoofdzakelijk werkzaam is, op 1 januari 1996 niet is gereorganiseerd als in deze wet wordt bedoeld.

Artikel 41. Arbeidsvoorzieningswet 1996

Indien het voorstel van wet Arbeidsvoorzieningswet 199632 (kamerstukken I, 1995/96, 24 450) vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt de Arbeidsvoorzieningswet 1996 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6 wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

In artikel 7 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

C

In artikel 8 wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

D

In artikel 9, eerste lid, wordt de zinsnede «ten behoeve van bedrijfsverenigingen en» vervangen door: ten behoeve van het Landelijk instituut sociale verzekeringen en.

Artikel 42. Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996

A

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 199633 (kamerstukken I, 1995/96, 24 554) vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet niet tot wet is verheven en in werking is getreden en op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet niet tot wet is verheven en in werking treedt, worden in artikel 16 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers het tweede en derde lid vervangen door de volgende leden, die vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij tevens de aanduiding «1» voor het eerste lid vervalt:

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekeringen overheidspersoneel hebben mede tot taak arbeidsbemiddeling uit te oefenen.

 • 3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald tot welke personen de in het tweede lid bedoelde arbeidsbemiddelingstaak zich uitstrekt.

B

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden in artikel 16 van de Wet arbeid gehandicapte werknemers het tweede en derde lid vervangen door de volgende leden, die vervallen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip waarbij tevens de aanduiding «1» voor het eerste lid vervalt:

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel hebben mede tot taak arbeidsbemiddeling uit te oefenen.

 • 3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald tot welke personen de in het tweede lid bedoelde arbeidsbemiddelingstaak zich uitstrekt.

 • 4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen en het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel stellen jaarlijks een plan op dat beschrijft op welke wijze zij uitvoering geven aan het tweede lid.

 • 5. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen voegt het in het vierde lid bedoelde plan bij de begroting bedoeld in artikel 75, tweede lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 • 6. Onze Minister kan regels stellen omtrent het in het vierde lid bedoelde plan van het Landelijk instituut sociale verzekeringen en Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan regels stellen omtrent het in het vierde lid bedoelde plan van het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel.

C

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt de Werkloosheidswet als volgt gewijzigd:

1. Artikel 72 wordt vervangen door:

Artikel 72
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen heeft mede tot taak de inschakeling in de arbeid te bevorderen van werknemers die recht op uitkering hebben op grond van hoofdstuk IIa of IIb, behoudens voor zover het betreft de taken van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996.

 • 2. Bij de uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak werken het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen samen met de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

 • 3. Voor zover de in het eerste lid bedoelde taak inhoudt dat moeilijk plaatsbare werkloze werknemers geschikt worden gemaakt voor inschakeling in de arbeid, in het bijzonder door middel van scholing, en bijzondere inspanningen voor hun arbeidsbemiddeling, draagt het Landelijk instituut sociale verzekeringen deze werkzaamheden op aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie of aan derden, niet zijnde uitvoeringsinstellingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, waarbij betaling aan de Arbeidsvoorzieningsorganisatie uitsluitend kan plaatsvinden indien de aanwending van de rijksbijdrage door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie ten behoeve van die moeilijk plaatsbare werkloze werknemers in een schriftelijke overeenkomst tussen het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de Arbeidsvoorzieningsorganisatie is geregeld.

 • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen bij de toepassing van dit artikel en artikel 93a in acht worden genomen.

2. Artikel 93a wordt vervangen door:

Artikel 93a
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt jaarlijks, ten laste van het Algemeen Werkloosheidsfonds, een budget vast voor de uitvoering van artikel 72, derde lid, alsmede voor de met de uitvoering van het derde lid van dat artikel verband houdende kosten van beheer en administratie door de uitvoeringsinstellingen.

 • 2. Het Landelijk instituut vermeldt in het plan van werkzaamheden bedoeld in artikel 38, vierde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 op welke wijze dit instituut en de uitvoeringsinstellingen uitvoering zullen geven aan artikel 72.

D

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorziening 1996 (kamerstukken I, 1995/1996, 24 554) vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt artikel 18 van die wet vervangen door:

Artikel 18

Tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip gelden artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en artikel 72, derde lid, van de Werkloosheidswet niet met betrekking tot personen als bedoeld in artikel 16, derde lid, van eerstgenoemde wet.

E

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt in de artikelen 111, tweede lid, van de Algemene bijstandswet, 34, tweede lid, van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en 34, tweede lid, van de Wet oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen «en de bedrijfsverenigingen» vervangen door: en het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de uitvoeringsinstellingen.

F

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, vervalt artikel 28 van die wet.

G

Indien het voorstel van wet Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet 1996 vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt artikel 33 van die wet als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt «en vierde»;

2. In het tweede lid wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 43. Wet premieregime bij marginale arbeid

Indien het voorstel van wet de Wet premieregime bij marginale arbeid34 (kamerstukken II, 1994–1995, 24 236) vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden of op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet of een later tijdstip tot wet wordt verheven en in werking treedt, wordt de Wet premieregime bij marginale arbeid als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdelen d, e en f worden vervangen door:

d. uitvoeringsinstelling: een uitvoeringsinstelling als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

e. College van toezicht sociale verzekeringen: het College van toezicht sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

f. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

Artikel 2, eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. Op aanvraag van een werkgever verleent het Landelijk instituut sociale verzekeringen, waarbij deze werkgever op grond van de artikelen 52 en 53 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, van rechtswege is aangesloten, ter zake van een dienstbetrekking tussen deze werkgever en een uitkeringsgerechtigde vrijstelling van de verplichting tot het betalen van de door de werkgever en die uitkeringsgerechtigde verschuldigde premies werknemersverzekeringen.

C

Artikel 3, tweede lid, derde lid, en vierde lid worden vervangen door:

 • 2. De aanvraag bevat in ieder geval het sociaal-fiscaal nummer, bedoeld in artikel 1, onderdeel g, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, van de uitkeringsgerechtigde.

 • 3. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beschikt zo spoedig mogelijk op de aanvraag.

 • 4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan nadere regels stellen voor de aanvraag door de werkgever.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan voor de Tabakverwerkende en Agrarische sector categorieën van werknemers aanwijzen, waarvoor het Landelijk instituut sociale verzekeringen de werkgever ter zake van een dienstbetrekking met een onder die categorie vallende werknemer vrijstelling van de verplichting tot het betalen van de door die werkgever en die werknemer verschuldigde premies werknemersverzekeringen kan verlenen.

2. Artikel 4, derde lid, vervalt.

E

Artikel 5, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verleent voor de Tabakverwerkende en Agrarische sector op aanvraag van een werkgever vrijstelling van de verplichting tot het betalen van premies ter zake van een dienstbetrekking met een werknemer vallend onder een categorie als bedoeld in artikel 4, eerste lid.

F

In artikel 6 wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

G

In artikel 8, tweede lid, wordt «de overige bijdragen» vervangen door: die premies.

§ 2. Justitie

Artikel 44. Wet op de rechtsbijstand

In artikel 25, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de rechtsbijstand35 wordt «de bedrijfsverenigingen» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

Artikel 45. Burgerlijk Wetboek Boek 2

Het Burgerlijk Wetboek36 Boek 2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 68, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Ten behoeve van de uitoefening van het toezicht, bedoeld in lid 2, verstrekt het Landelijk instituut sociale verzekeringen desgevraagd aan Onze Minister van Justitie de inlichtingen die deze behoeft. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verstrekt hem desgevraagd inzage of een uittreksel van de gegevens waarover zij beschikken.

B

Artikel 179, derde lid, wordt vervangen door:

 • 3. Ten behoeve van de uitoefening van het toezicht, bedoeld in lid 2, verstrekken het Landelijk instituut sociale verzekeringen desgevraagd aan Onze Minister van Justitie de inlichtingen die deze behoeft. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen verstrekt hem desgevraagd inzage of uittreksel van de gegevens waarover zij beschikt.

Artikel 46. Burgerlijk Wetboek Boek 7A

Het Burgerlijk Wetboek boek 7a wordt als volgt gewijzigd:

In de artikelen 1638c, derde lid, onderdeel c, 1638ca, eerste en zevende lid en 1638dd, vijfde lid, van boek 7a van het Burgerlijk Wetboek wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 47. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen

De Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen37 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 23 wordt vervangen door:

Artikel 23

De Gemeentelijke Sociale Diensten, de Informatie Beheer Groep, de inspecteur der rijksbelastingen, de Sociale Verzekeringsbank, ziekenfondsen als bedoeld in de Wet van 15 oktober 1964, Stb. 392, houdende regelen met betrekking tot de geneeskundige verzorging door middel van ziekenfondsverzekering, de uitvoeringsinstellingen, bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de ambtenaren van de burgerlijke stand en de gemeentebesturen, voor zover het betreft de gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens, zijn verplicht aan het Bureau kosteloos alle inlichtingen te verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid.

Artikel 48. Beroepswet

De Beroepswet38 wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel 33 van bijlage C bij de Beroepswet wordt vervangen door:

33. Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

§ 3. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Artikel 49. Wet op het basisonderwijs

In artikel 4, twaalfde lid, van de Wet op het basisonderwijs39 wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen

§ 4. Binnenlandse Zaken

Artikel 50. Wet privatisering ABP

De Wet privatisering ABP40 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 32, zevende lid, wordt «wordt het FAOP als bedrijfsvereniging aangemerkt» vervangen door: wordt het FAOP gelijkgesteld met het Landelijk instituut sociale verzekeringen, met dien verstande dat het FAOP, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, geen regelgevende bevoegdheid heeft.

B

Artikel 48, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste en negende lid wordt vervangen door:

 • 4. De artikelen 89 tot en met 93 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 zijn van overeenkomstige toepassing op de overheidswerkgever en de overheidswerknemer, alsmede de in artikel 32 bedoelde gewezen overheidswerknemer, in verband met de uitvoering van de paragrafen 9 en 10, met inachtneming van het vijfde tot en met het negende lid.

 • 5. Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 90 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden voor het eerste en tweede lid gelezen:

  1. De werkgever voert een zodanige administratie dat hij aan de Stichting USZO de inlichtingen kan verstrekken die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de in artikel 46, tweede lid, van de Wet privatisering ABP bedoelde werkzaamheden door de Stichting USZO.

  2. De werkgever verlangt van de verzekerde alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de in artikel 46, tweede lid, van de Wet privatisering ABP bedoelde werkzaamheden door de Stichting USZO ten aanzien van de verzekerde zelf en verstrekt deze gegevens en inlichtingen aan de Stichting USZO.

 • 6. Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 91, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt voor de zinsnede «de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem de in artikel 41 bedoelde werkzaamheden verricht» gelezen: de Stichting USZO die ten aanzien van hem de in artikel 46, tweede lid, van de Wet privatisering ABP bedoelde werkzaamheden verricht.

 • 7. Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 92, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt voor de zinsnede «de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem de in artikel 41 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 bedoelde werkzaamheden verricht» gelezen: de stichting USZO die ten aanzien van de in artikel 46, tweede lid, van de Wet privatisering ABP bedoelde werkzaamheden verricht.

 • 8. Voor de overeenkomstige toepassing van artikel 93 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 wordt:

  1°. in het eerste lid voor «de uitvoeringsinstelling die ten aanzien van hem de in artikel 41 bedoelde werkzaamheden verricht» gelezen: de Stichting USZO die ten aanzien van hem de in artikel 46, tweede lid, van de Wet privatisering ABP bedoelde werkzaamheden verricht;

  2°. in het tweede en derde lid voor «de uitvoeringsinstelling» telkens gelezen: de Stichting USZO.

 • 9. Het FAOP kan bij het in het eerste lid bedoelde uitvoeringsreglement nadere regels stellen met betrekking tot de overeenkomstige toepassing van de artikelen 89 tot en met 93 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, bedoeld in het vierde lid.

Artikel 51. Ambtenarenwet

De Ambtenarenwet41 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2, eerste lid, onderdeel n, wordt vervangen door:

n. de leden van het bestuur van het College van toezicht sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 2 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en de voorzitter en de leden van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

B

Artikel 2, eerste lid, onderdeel o, wordt vervangen door:

o. de voorzitter, de leden van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 3 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel 52. Wet financiële voorzieningen privatisering ABP

De Wet financiële voorzieningen privatisering ABP42 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 43a wordt vervangen door een nieuw artikel 43a luidende:

Artikel 43a
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, kan besluiten dat middelen uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, als bedoeld in artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen, worden aangewend voor de uitgaven van het FAOP, bedoeld in artikel 21a, onderdeel c.

 • 2. Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt in overeenstemming met Onze Minister regels omtrent:

  a. de omstandigheden waaronder het Landelijk instituut sociale verzekeringen tot de in het eerste lid bedoelde beschikbaarstelling van middelen in elk geval overgaat;

  b. de periode gedurende welke ten hoogste middelen uit het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds kunnen worden aangewend voor de in het eerste lid bedoelde uitgaven ten laste van het FAOP.

§ 5. Verkeer en Waterstaat

Artikel 53. Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds

De Wet privatisering Spoorwegpensioenfonds43 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17 wordt vervangen door:

Artikel 17
 • 1. De belanghebbende, bedoeld in de artikelen 8 en 12, alsmede de verzekerde, bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, is verzekerd bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 2. N.S. en het bestuur van de Stichting Spoorwegpensioenfonds melden de personen als bedoeld in artikel 7 aan bij het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

 • 3. Het in het eerste lid genoemde Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt ambtshalve van iedere belanghebbende of verzekerde als bedoeld in dat lid het recht op uitkering, bedoeld in de artikelen 8, 11 en 12 vast.

B

Artikel 18 wordt vervangen door:

Artikel 18
 • 1. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt de belanghebbende of verzekerde onverwijld schriftelijk in kennis van het recht op uitkering, de duur en hoogte van de uitkering, alsmede van het in aanmerking brengen voor voorzieningen, bedoeld in de artikelen 8, 11 en 12.

 • 2. Een beslissing op grond van dit hoofdstuk wordt in voor beroep vatbare vorm afgegeven, indien de belanghebbende zulks verzoekt.

 • 3. Beroep tegen beslissingen op grond van deze wet is slechts toegestaan voor zover het zaken betreft die niet reeds onherroepelijk vaststaan.

§ 6. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 54. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten44 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 56, eerste lid wordt vervangen door:

 • 1. Een ieder verstrekt op verzoek aan de ziekenfondsraad, het College van toezicht sociale verzekeringen, de uitvoeringsinstellingen, bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de Sociale Verzekeringsbank, de Rijksbelastingdienst, het gemeentebestuur, ziekenfondsen, ziektekostenverzekeraars en uitvoerende organen of aan een daartoe door of vanwege een van deze instanties aangewezen persoon kosteloos alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet door de desbetreffende rechtspersoon.

Artikel 55. Ziekenfondswet

De Ziekenfondswet45 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt onderdeel f vervangen door:

f. Landelijk instituut sociale verzekeringen: het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

B

In artikel 11a, derde lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

C

1. In artikel 15 wordt het derde lid vervangen door:

 • 3. De werkgever is gehouden zowel de door de verzekerde als door hem zelf verschuldigde premie te betalen aan het Landelijk instituut sociale verzekeringen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt de verschuldigde premie vast voor alle sectoren van het bedrijfs- en beroepsleven en vordert deze in overeenkomstig de bepalingen van de Coördinatiewet Sociale Verzekering. Indien een herziening van het in de eerste of de tweede volzin van het eerste lid bedoelde premiepercentage ingaat op een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, gaat het Landelijk instituut sociale verzekeringen bij de vaststelling en de invordering van de premie uit van een door hem, onder goedkeuring van Onze Minister en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vast te stellen gemiddeld percentage dat zal gelden voor het gehele kalenderjaar. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen kan regels stellen waarin gevallen worden aangewezen waarbij wordt uitgegaan van de percentages bedoeld in het eerste lid.

2. In artikel 15, vijfde lid, wordt «De bedrijfsvereniging» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

D

Artikel 73b, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. Een ieder verstrekt op verzoek aan de Ziekenfondsraad, het College van toezicht sociale verzekeringen, het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de uitvoeringsinstellingen bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, de Sociale Verzekeringsbank, organen als bedoeld in artikel 19, vijfde lid, van de Algemene Ouderdomswet welke ingevolge een vergunning van de Sociale Verzekeringsbank belast zijn met de betaalbaarstelling van pensioenen ingevolge de Algemene Ouderdomswet, de Rijksbelastingdienst, het gemeentebestuur, ziekenfondsen of aan een daartoe door of vanwege een van deze instanties aangewezen persoon kosteloos alle gegevens en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet door de desbetreffende rechtspersoon ten opzichte van:

  a. hemzelf;

  b. degenen die in aanmerking kunnen komen voor medeverzekering;

  c. degene die ten opzichte van hem bij of krachtens deze wet is of was aangewezen als werkgever;

  d. degene die in zijn dienst dan wel te zijnen behoeve werkt of gewerkt heeft;

  e. degene van wie een pensioen of uitkering wordt, zal worden of is verkregen;

  f. degene aan wie een pensioen of uitkering wordt, zal worden of is verstrekt;

  g. degene van wie inkomen uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven wordt, zal worden of is ontvangen;

  h. degene aan wie inkomen uit of in verband met het verrichten van arbeid in het bedrijfs- of beroepsleven wordt, zal worden of is verstrekt.

E

In artikel 78, tweede lid, wordt «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

§ 7. Financiën

Artikel 56. Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden

Artikel 3, onderdeel c, van de Wet medefinanciering oververtegenwoordiging oudere ziekenfondsverzekerden46 wordt vervangen door:

c. uitvoeringsinstellingen als bedoeld in artikel 41, derde lid van de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997.

Artikel 57. Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993

Artikel 13, eerste lid, onderdeel b, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 199347 wordt vervangen door:

b. uitvoeringsinstellingen: uitvoeringsinstellingen als bedoeld in artikel 41, derde lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;.

Artikel 58. Comptabiliteitswet

Artikel 59, eerste lid, onderdeel e, van de Comptabiliteitswet48 vervalt.

§ 8. Defensie

Artikel 59. Algemene militaire pensioenwet

In artikel X 5, zesde lid, onderdeel b, van de Algemene militaire pensioenwet49 wordt «een bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

Artikel 60. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen50 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 7 wordt vervangen door:

Artikel 7

Het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, is belast met de uitvoering van deze wet, voorzover die uitvoering niet krachtens deze wet aan anderen is opgedragen.

HOOFDSTUK 5. OVERGANGSRECHT UITVOERINGSBESLUITEN

Artikel 61

De door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gestelde regels op grond van artikel 76, eerste en tweede lid, van de Werkloosheidswet, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als regels die door Onze Minister zijn gesteld.

Artikel 62

De door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gestelde regels op grond van artikel 66, tweede lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als regels die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen zijn gesteld op grond van artikel 54 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel 63

A

De door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gestelde regels op grond van artikel 8, derde lid, van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als regels die door het Landelijk instituut sociale verzekeringen zijn gesteld.

B

De door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gestelde regels op grond van artikel 9, negende lid, van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als regels die door Onze Minister zijn gesteld.

Artikel 64

De door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming gestelde regels op grond van artikel 34, derde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, 15, tweede lid, van de Ziektewet, en 14, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals deze artikelen luidden op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, gelden als regels die door Onze Minister zijn gesteld.

Artikel 65

Zolang de onderdelen O en Q van artikel 9, de onderdelen R, S en T van artikel 11, de onderdelen M en N van artikel 13, de onderdelen L en M van artikel 14, onderdeel H van artikel 18 en het vijfde lid van artikel 14 van de Toeslagenwet, zoals dat in artikel 18, onderdeel E, van het voorliggende wetsvoorstel wordt gewijzigd, niet in werking zijn getreden, wordt in de artikelen 27, zevende lid, en 27a, zesde lid, van de Werkloosheidswet, 44, derde lid, 45, vijfde lid, en 45a, zesde lid, van de Ziektewet, 29, vierde lid, en 29a, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 20, vierde lid, en 20a, zesde lid, van de Algemene arbeidsongeschiktheidswet, en 14, vijfde lid, en 14a, zesde lid, van de Toeslagenwet «Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

HOOFDSTUK 6. SLOTBEPALINGEN

Artikel 66

Voor de toepassing van artikel 56 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 worden voor een sector waartoe overheidswerkgevers behoren bij ministeriële regeling aangewezen organisaties van overheidswerkgevers voor een bij die regeling bepaalde periode aangemerkt als representatieve organisaties van werkgevers in de zin van dat artikel.

Artikel 67

1. De Organisatiewet sociale verzekeringen wordt ingetrokken, met dien verstande dat de artikelen 22, 23, 24 en 25, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen tot 1 januari 1999 blijven gelden.

2. In artikel 23 van de Organisatiewet sociale verzekeringen51, dat op grond van het eerste lid blijft gelden, vervalt in het eerste en tweede lid «het bestuur van de Bank en».

3. In de artikelen 23, eerste lid, en 24, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen die op grond van het eerste lid blijven gelden, wordt «voor een periode van vier jaar» vervangen door: voor een periode van ten hoogste vier jaar.

4. In de artikelen van de Organisatiewet sociale verzekeringen die op grond van het eerste lid blijven gelden, wordt «Bank» telkens vervangen door: Sociale Verzekeringsbank.

Artikel 68

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 69

De voorzitter van het Landelijk instituut sociale verzekeringen is tot 1 juli 1997 in het bijzonder belast met het veranderingsproces gericht op regionalisering van de uitvoeringsorganisatie. Hij bewaakt de voortgang van dit proces en rapporteert hierover rechtstreeks aan Onze Minister.

Artikel 70

 • 1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  a. uitvoeringskosten: uitvoeringskosten als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

  b. fondsen: de fondsen, bedoeld in artikel 1, onderdeel h, 1° tot en met 4° en 9°, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

 • 2. Indien door het Landelijk instituut sociale verzekeringen uiterlijk op 31 december 1998 een tussen de bedrijfsvereniging en de uitvoeringsinstelling gesloten en op 1 januari 1996 ingegane administratie-overeenkomst als bedoeld in artikel 57 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, zoals deze luidde op de datum vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, wordt opgezegd, kunnen daaruit voortvloeiende kosten overeenkomstig de in het derde lid bedoelde regels als uitvoeringskosten ten laste van de fondsen worden gebracht.

 • 3. Onze Minister stelt regels omtrent de in het tweede lid bedoelde kosten die ten hoogste ten laste van de fondsen kunnen worden gebracht.

 • 4. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen stelt overeenkomstig de in het derde lid bedoelde regels de bedragen vast die op grond van het tweede lid ten laste van de fondsen worden gebracht.

Artikel 71

In artikel 21, eerste lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen52 wordt «De bedrijfsverenigingen en uitvoeringsinstellingen als bedoeld in hoofdstuk V van de Organisatiewet sociale verzekeringen» vervangen door: Het Landelijk instituut sociale verzekeringen genoemd in hoofdstuk 4 van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel 72

De Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XVI wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt de zinsnede «de leeftijd van 50 jaar» telkens vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

2. Aan het derde lid worden twee zinnen toegevoegd, luidende:

De artikelen 24 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en 34 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals die artikelen luidden op de dag, voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, blijven tot een bij ministeriële regeling te bepalen latere datum dan de datum van inwerkingtreding van deze wet van toepassing op een persoon die op de dag voorafgaande aan die waarop deze wet in werking treedt, recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, en die op de dag van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt maar niet die van 50. Ten aanzien van de in de tweede zin bedoelde persoon beziet het Landelijk instituut sociale verzekeringen op de aldaar bedoelde latere datum of er gronden aanwezig zijn voor herziening of intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

3. In het vierde lid wordt de zinsnede «De in het derde lid bedoelde latere datum» vervangen door: De in de eerste zin van het derde lid bedoelde latere datum.

B

In artikel XX, eerste en derde lid, wordt de zinsnede «de leeftijd van 50 jaar» telkens vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

C

Artikel XXIV wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en derde lid wordt de zinsnede «50 jaar» telkens vervangen door: 45 jaar.

2. Aan het derde lid worden een zin toegevoegd, luidende:

Voor de toepassing van de eerste zin wordt met de daarin genoemde persoon gelijkgesteld de persoon die op de dag van inwerkingtreding van deze wet de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt maar niet die van 50, met dien verstande dat op een door Onze Minister te bepalen latere datum voor die gelijk te stellen persoon wordt bezien of er gronden aanwezig zijn voor herziening of intrekking van het pensioen uit hoofde van ziekten of gebreken.

3. In het vierde lid wordt de zinsnede «De in het derde lid bedoelde latere datum» vervangen door «De in de eerste zin van het derde lid bedoelde latere datum» en wordt de zinsnede «De datum bedoeld in het derde lid» vervangen door: Deze datum.

D

In artikel XXV, derde lid, wordt de zinsnede «50 jaar of ouder is» vervangen door: 45 jaar of ouder is.

Artikel 73

Artikel 2 van de Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid:

a. vervallen de onderdelen b, d en f;

b. worden de onderdelen c en e verletterd tot b en c;

c. wordt aan het einde van het nieuwe onderdeel b na de puntkomma de aanduiding «of» toegevoegd;

d. wordt aan het einde van het nieuwe onderdeel c de aanduiding «; of» vervangen door een punt.

2. In het derde lid wordt de zinsnede «de leeftijd 50 jaar» vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

Artikel 74

In artikel 52, derde lid, van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid wordt de zinsnede «de leeftijd van 50 jaar» vervangen door: de leeftijd van 45 jaar.

Artikel 75

De teksten van de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene arbeidsongeschiktheidswet worden in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 76

Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 26 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de zevenentwintigste februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

1 Stb. 1987, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 januari 1997, Stb. 85.

2 Stb. 1996, 93, gewijzigd bij de wet van 19 december 1996, Stb. 665.

3 Stb. 1987, 88, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 november 1996, Stb. 562.

4 Stb. 1967, 103.

5 Stb. 1987, 89, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 1996, Stb. 619.

6 Stb. 1990, 127, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 januari 1997, Stb. 33.

7 Stb. 1971, 340, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 1994, Stb. 916.

8 Stb. 1967, 440, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 december 1994, Stb. 916.

9 Stb. 1989, 127, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 1996, Stb. 248.

10 Stb. 1987, 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 1996, Stb. 248.

11 Stb. 1913, 205, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 november 1993, Stb. 655.

12 Stb. 1987, 552, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 november 1993, Stb. 655.

13 Stb. 1990, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 1996, Stb. 654.

14 Stb. 1995, 690, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 januari 1997, Stb. 33.

15 Stb. 1990, 128, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 januari 1997, Stb. 33.

16 Stb. 1989, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 december 1996, Stb. 655.

17 Stb. 1987, 94, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 1996, Stb. 665.

18 Stb. 1995, 199, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

19 Stb. 1995, 206, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 1996, Stb. 619.

20 Stb. 1990, 402, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 november 1996, Stb. 562.

21 Stb. 1986, 300, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 1996, Stb. 619.

22 Stb. 1990, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 1997, Stb. 53.

23 Stb. 1993, 412, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 1996, Stb. 665.

24 Stb. 1993, 750, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 februari 1996, Stb. 134.

25 Stb. 1987, 419.

26 Stb. 1992, 675, gewijzigd bij de wet van 16 december 1993, Stb. 650.

27 Stb. 1991, 250, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 november 1996, Stb. 562.

28 Stb. 1959, 140, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 juli 1995, Stb. 355.

29 Stb. 1987, 537.

30 Stb. 1995, 205, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 1996, Stb. 619.

31 Stb. 1995, 685.

32 Stb. 1996, 618, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

33 Stb. 1996, 619.

34 Stb. 1997, 85.

35 Stb. 1993, 775, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 1996, Stb. 334.

36 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

37 Stb. 1995, 198, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 1996, Stb. 334.

38 Stb. 1994, 3, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 januari 1997, Stb. 85.

39 Stb. 1994, 620, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

40 Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 november 1996, Stb. 619.

41 Stb. 1994, 5, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 1996, Stb. 619.

42 Stb. 1994, 302, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 november 1996, Stb. 564.

43 Stb. 1993, 680, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 februari 1996, Stb. 134.

44 Stb. 1992, 392, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

45 Stb. 1992, 391, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

46 Stb. 1986, 117, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

47 Stb. 1994, 252, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

48 Stb. 1992, 351, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 juli 1996, Stb. 378.

49 Stb. 1988, 284, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 1995, Stb. 691.

50 Stb. 1972, 313, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 april 1996, Stb. 248.

51 Stb. 1994, 790, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

52 Stb. 1996, 478, gewijzigd bij de wet van 12 december 1996, Stb. 627.

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2. Het College van toezicht sociale verzekeringen en de Sociale Verzekeringsbank

Hoofdstuk 3. Het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, de bedrijfsverenigingen en de vereniging GAK

Hoofdstuk 4. Wijziging van bijzondere wetten

§ 1. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

§ 2. Justitie

§ 3. Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

§ 4. Binnenlandse Zaken

§ 5. Verkeer en Waterstaat

§ 6. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

§ 7. Financiën

§ 8. Defensie

Hoofdstuk 5. Overgangsrecht uitvoeringsbesluiten

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1996/97, 25 047.

Handelingen II 1996/97, blz. 2357–2382; 2500–2516; 2558–2584; 2642–2643; 2676–2680.

Kamerstukken I 1996/97, 25 047 (175, 145a, 145b, 145c, 145d, 145e).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 25 februari 1997.

Naar boven