Besluit van 24 december 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 4 december 1997, houdende Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 1997, directie Arbeidsmarkt nr. AM/RAW/97/2718;

Gelet op artikel 39 van de Wet inschakeling werkzoekenden;

Hebben goed gevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet inschakeling werkzoekenden treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet inschakeling werkzoekenden treedt met ingang van 1 januari 1998 in werking. Op deze wet is vooralsnog één algemene maatregel van bestuur gebaseerd. Het Besluit uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden wordt een dezer dagen in het Staatsblad gepubliceerd.

In de Staatscourant zullen in verband met de inwerkingtreding van de wet vóór 1 januari 1998 nog verschijnen: de Regeling langdurig werkloze Wet inschakeling werkzoekenden en de Regeling uitvoering en financiering Wet inschakeling werkzoekenden.

Voor de volledigheid wordt verder nog opgemerkt dat de Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang alleenstaande ouders voor het jaar 1998 zal worden gebaseerd op de Kaderwet SZW-subsidies. Deze regeling zal vanaf 1999 opgaan in de Wet inschakeling werkzoekenden. Genoemde regeling zal binnenkort worden gepubliceerd.

Ten behoeve van de informatievoorziening zal begin 1998 nog een afzonderlijke regeling worden gepubliceerd. Deze zal eerst medio 1998 in werking treden.

Op dit moment zijn in de Eerste Kamer nog twee wetsvoorstellen in behandeling die, bij aanvaarding, met ingang van 1 januari 1998 tot wijzigingen in de Wet inschakeling werkzoekenden leiden. Het betreft het wetsvoorstel Nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten en enige andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW 1997) (Kamerstukken 25 641) en het wetsvoorstel Wijziging van technische aard van enige belastingwetten c.a. (Kamerstukken 25 692). Het betreft voorgestelde wijzigingen in de artikelen 2, tweede lid, 4, zevende lid, 15, tweede lid, 23, eerste lid, onder a, 24, derde en vierde lid, en 30 van de Wet inschakeling werkzoekenden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Naar boven