Besluit van 24 december 1997 tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/97/5331;

Gelet op artikel XXXVII, eerste lid, van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen treedt in werking met ingang van 31 december 1997, met uitzondering van:

a. artikel XVI, onderdeel IJ, onder B, het nieuwe artikel 21c, onderdeel d, van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en terug werkt tot en met 1 januari 1996;

b. artikel XXII, de onderdelen K en L, en artikel XXIV, de onderdelen Y en Z;

c. Artikel XXVI, onderdeel A, onder 12, de onderdelen 3°, 4° en 5°, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst en terugwerken tot en met 1 oktober 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Het Oude Loo, 24 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de dertigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen. De Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen bevat een aantal aanpassingen die voortvloeien uit de volgende wetten:

– Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet PEMBA)

– Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ)

– Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG)

– Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

– Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

– Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

De twee laatstgenoemde wetten zijn in werking getreden met ingang van 1 maart 1997. De beoogde datum van inwerkingtreding van de vier eerstgenoemde wetten is 1 januari 1998.

De datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen is gesteld op 31 december 1997. Deze datum is gekozen om misverstanden over het geldende regime met ingang van 1 januari 1998 te voorkomen.

Voor een aantal onderdelen is een uitzondering gemaakt op de voornoemde datum van inwerkingtreding.

Artikel XVI, onderdeel IJ, onder B, het nieuwe artikel 21c, onderdeel d, van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP.

Deze wijziging voorziet in de lacune die bestond ten aanzien van de bestemming van de bedragen die door het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel (FAOP) op grond van artikel 32 van de Wet privatisering ABP met overeenkomstige toepassing van artikel 46 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) worden verhaald. Het nieuwe artikel 21c, onderdeel d, van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP regelt dat die bedragen ten gunste van het FAOB komen. Deze wijziging krijgt terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1996 omdat op die datum de WAO-conforme regeling werd ingevoerd.

Artikel XXII, onderdelen K en L (artikel 47, vierde lid, en artikel 48, zesde lid, van de WAZ) en Artikel XXIV, onderdelen Y en Z (artikel 39, vierde lid, en artikel 40, zesde lid, van de WAJONG)

De voorgestelde wijzigingen in de onderdelen K en L van artikel XXII en de onderdelen Y en Z van artikel XXIV houden verband met de Wet van 25 april 1996 tot wijziging van de sociale zekerheidswetten in verband met de nadere vaststelling van een stelsel van administratieve sancties, alsook tot wijziging van de daarin vervatte regels tot terugvordering van ten onrechte betaalde uitkeringen en de invordering daarvan (Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid). Deze wijzigingen op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden na evaluatie van die wet. Tot dat moment geldt artikel XXXV.

Artikel XXVI, onderdeel A, onder 12, de onderdelen 3°, 4° en 5° (artikel 75 WAO)

De hier voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op artikel 75 WAO. Aan dit artikel is bij het Besluit van 2 september 1997 tot vaststelling van de data van de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Stb. 391) terugwerkende kracht gegeven tot en met 1 oktober 1997. Om die reden is het wenselijk om ook de wijzigingen in dat artikel terug te laten werken tot en met 1 oktober 1997. Temeer daar onderdeel 3° een wijziging bevat die erin voorziet dat door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met de Minister van Financiën aangewezen overheidswerkgevers niet verplicht zijn tot het afgeven van een schriftelijke garantie en het wenselijk is om buiten twijfel te stellen dat aanvragen voor het eigen-risicodragen die vóór 1 oktober 1997 zijn ingediend, maar waar geen garantie was bijgevoegd, in het geval van bedoelde overheidswerkgevers in behandeling kunnen worden genomen en gehonoreerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Naar boven