Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 1997, 751AMvB

Besluit van 19 december 1997, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Kaderwet LNV-subsidies

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1997, nr J.9713 533, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Kaderwet LNV-subsidies treedt, met uitzondering van de artikelen 10 en 12, in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de negenentwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager