Wet van 11 december 1997, houdende wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige wetten te wijzigen teneinde het middelenbeheer in de sociale fondsen te integreren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Organisatiewet sociale verzekeringen 19971 wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 67 wordt vervangen door:

Artikel 67

 • 1. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheren en administreren elk fonds, met uitzondering van de wachtgeldfondsen, afzonderlijk.

 • 2. Het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheert de wachtgeldfondsen gezamenlijk en administreert elk wachtgeldfonds afzonderlijk.

 • 3. Indien met betrekking tot een fonds de lasten de baten blijken te overtreffen, wordt het tekort niet gedekt uit een ander fonds.

 • 4. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen houden, elk afzonderlijk, de financiële middelen die deel uitmaken van hun fondsen in één of meer rekeningen-courant bij Onze Minister van Financiën.

 • 5. In afwijking van het vierde lid kunnen de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen een deel van de in het vierde lid bedoelde financiële middelen buiten de in het vierde lid bedoelde rekeningen-courant houden.

 • 6. Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, de omvang van het in het vijfde lid bedoelde deel van de financiële middelen vast.

 • 7. Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze Minister nadere regels stellen omtrent het vierde tot en met het zesde lid.

B

Artikel 68 wordt vervangen door:

Artikel 68

 • 1. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen kunnen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken, beschikken over de financiële middelen die zij in rekening-courant bij Onze Minister van Financiën houden.

 • 2. Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, regels omtrent de rente die over de saldi van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant wordt vergoed onderscheidenlijk in rekening wordt gebracht.

 • 3. Onze Minister van Financiën brengt voor het beheer van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant geen kosten in rekening.

 • 4. Bij een tekort aan financiële middelen maken de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen gebruik van de kredietfaciliteiten die door Onze Minister van Financiën worden verleend.

C

Na artikel 71 wordt een nieuw artikel 71a toegevoegd, luidende:

Artikel 71a

 • 1. Onze Minister van Financiën informeert dagelijks de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen ten aanzien van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant, in elk geval met betrekking tot:

  a. de slotstanden per dag;

  b. alle dagelijks geboekte mutaties of transacties in de desbetreffende rekening-courant.

 • 2. De Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen informeren Onze Minister van Financiën ten aanzien van de in artikel 67 bedoelde rekeningen-courant, in elk geval met betrekking tot de prognoses van de saldi van de desbetreffende rekening-courant.

 • 3. Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen, nadere regels stellen omtrent het eerste en tweede lid.

D

Artikel 72 wordt vervangen door:

Artikel 72

Onze Minister kan met betrekking tot de door de Sociale Verzekeringsbank en het Landelijk instituut sociale verzekeringen beheerde fondsen regels stellen betreffende:

a. de onderscheiding van het vermogen van het fonds in verschillende bestanddelen en de normen tot vaststelling van de omvang van deze bestanddelen;

b. de vorming, omvang en instandhouding van reserves.

ARTIKEL II

De Wet financiering volksverzekeringen2 wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 41 wordt vervangen door:

Artikel 41

 • 1. De Ziekenfondsraad houdt de financiële middelen die deel uitmaken van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, in rekening-courant bij Onze Minister van Financiën.

 • 2. De Ziekenfondsraad kan, voor de uitvoering van zijn wettelijke taken, beschikken over de financiële middelen die hij in rekening-courant bij Onze Minister van Financiën houdt.

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan de Ziekenfondsraad een deel van de in het eerste lid bedoelde financiële middelen buiten de in het eerste lid bedoelde rekening-courant houden.

 • 4. Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de Ziekenfondsraad, de omvang van het in het derde lid bedoelde deel van de financiële middelen vast.

 • 5. Bij een tekort aan financiële middelen maakt de Ziekenfondsraad gebruik van de kredietfaciliteiten die door Onze Minister van Financiën worden verleend.

 • 6. Onze Minister van Financiën informeert dagelijks de Ziekenfondsraad ten aanzien van de rekening-courant in elk geval met betrekking tot:

  a. de slotstanden per dag;

  b. alle dagelijks geboekte mutaties of transacties in de rekening-courant.

 • 7. De Ziekenfondsraad informeert Onze Minister van Financiën ten aanzien van de rekening-courant, in elk geval met betrekking tot de prognoses van de saldi van de rekening-courant.

 • 8. Onze Minister van Financiën brengt voor het beheer van de rekening-courant geen kosten in rekening.

 • 9. Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de Ziekenfondsraad, regels omtrent de rente die over de saldi van de in het eerste lid bedoelde rekening-courant wordt vergoed onderscheidenlijk in rekening wordt gebracht.

 • 10. Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, na overleg met de Ziekenfondsraad, regels stellen omtrent het eerste, zesde en zevende lid.

B

Artikel 45 vervalt.

ARTIKEL III

De Werkloosheidswet3 wordt als volgt gewijzigd.

A

Artikel 79 wordt vervangen door:

Artikel 79

 • 1. De financiële middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van de wachtgeldfondsen en het Algemeen Werkloosheidsfonds, alsmede de financiële middelen voor het vormen en in stand houden van reserves voor bedoelde fondsen worden gevonden door het heffen van premie.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de vorming en instandhouding van reserves.

B

Artikel 91 vervalt.

C

Artikel 96 vervalt.

ARTIKEL IV

De Ziekenfondswet4 wordt als volgt gewijzigd.

A

Na artikel 72 wordt een nieuw artikel 72a toegevoegd, luidende:

Artikel 72a

 • 1. De Ziekenfondsraad houdt de financiële middelen die deel uitmaken van de Algemene Kas, in rekening-courant bij Onze Minister van Financiën.

 • 2. De Ziekenfondsraad kan, voor de uitvoering van zijn wettelijke taken, beschikken over de financiële middelen die hij in rekening-courant bij Onze Minister van Financiën houdt.

 • 3. In afwijking van het eerste lid kan de Ziekenfondsraad een deel van de in het eerste lid bedoelde financiële middelen buiten de in het eerste lid bedoelde rekening-courant houden.

 • 4. Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Ziekenfondsraad, de omvang van het in het derde lid bedoelde deel van de financiële middelen vast.

 • 5. Bij een tekort aan financiële middelen maakt de Ziekenfondsraad gebruik van de kredietfaciliteiten die door Onze Minister van Financiën worden verleend.

 • 6. Onze Minister van Financiën informeert dagelijks de Ziekenfondsraad ten aanzien van de rekening-courant, in elk geval met betrekking tot:

  a. de slotstanden per dag;

  b. alle dagelijks geboekte mutaties of transacties in de rekening-courant.

 • 7. De Ziekenfondsraad informeert Onze Minister van Financiën ten aanzien van de rekening-courant in elk geval met betrekking tot de prognoses van de saldi van de rekening-courant.

 • 8. Onze Minister van Financiën brengt voor het beheer van de rekening-courant geen kosten in rekening.

 • 9. Onze Minister van Financiën stelt in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Ziekenfondsraad, regels omtrent de rente die over de saldi van de in het eerste lid bedoelde rekening-courant wordt vergoed onderscheidenlijk in rekening wordt gebracht.

 • 10. Onze Minister van Financiën kan in overeenstemming met Onze Minister, na overleg met de Ziekenfondsraad regels stellen omtrent het eerste, zesde en zevende lid.

B

Artikel 106a vervalt.

ARTIKEL V. OVERGANGSBEPALING

Onze Minister van Financiën, Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen, in overeenstemming met de Sociale Verzekeringsbank, het Landelijk instituut sociale verzekeringen en de Ziekenfondsraad afzonderlijk, financiële middelen, leningsarrangementen of beleggingen met betrekking tot de hen toebehorende fondsen aanwijzen waarop deze wet gedurende een door hen te bepalen periode niet van toepassing is, indien toepassing van deze wet naar hun oordeel ondoelmatig zou zijn.

ARTIKEL VI

Na de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit premievaststelling en reservevorming wachtgeldfondsen op artikel 79 van de Werkloosheidswet.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 11 december 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

De Minister van Financiën,

G. Zalm

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1997, 95, gewijzigd bij de wet van 4 december 1997, Stb. 580.

XNoot
2

Stb. 1989, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 april 1997, Stb. 178.

XNoot
3

Stb. 1987, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1997, Stb. 465.

XNoot
4

Stb. 1992, 391, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 1997, Stb. 660.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1996/97, 25 342.

Handelingen II 1997/98, blz. 1045.

Kamerstukken I 1997/98, 25 342 (77, 77a (herdr.)).

Handelingen I 1997/98, zie vergadering d.d. 10 december 1997.

Naar boven