Besluit van 17 december 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie van 16 december 1997, nr. 669897/97/6, directie Wetgeving;

Gelet op artikel 13 van de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 17 december 1997, Stb. 697, houdende regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen) treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 17 december 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven