Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1997, 690Wet

Wet van 4 december 1997 tot wijziging van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen en van de Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het vervallen van de overhevelingstoeslag uit te stellen tot een nader bij koninklijk besluit te bepalen datum;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet brutering overhevelingstoeslag1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de afsluitende punt door een puntkomma, een onderdeel c toegevoegd, luidende:

c. vervaljaar: het krachtens artikel 9 vastgestelde jaar met ingang waarvan de verplichting tot betaling van een overhevelingstoeslag komt te vervallen.

2. In artikel 2, tweede lid, wordt na de zinsnede «in afwijking van» ingevoegd: artikel 1, tweede lid, van de Wet overhevelingstoeslag lonen en van.

3. In artikel 2, derde lid, wordt de zinsnede «in de jaren 1995, 1996 en 1997» vervangen door: in het jaar 1995 en de daaropvolgende jaren.

4. In artikel 2, zesde lid, wordt de zinsnede «1 januari 1998» vervangen door: «1 januari van het vervaljaar», wordt de zinsnede «voor het jaar 1997» vervangen door: «voor het jaar dat aan het vervaljaar voorafgaat», en wordt de zinsnede «uiterlijk 1 januari 1998» vervangen door: uiterlijk op 1 januari van het vervaljaar.

5. In artikel 3, eerste lid, wordt de zinsnede «in het jaar 1997» vervangen door: «in het jaar, voorafgaande aan het vervaljaar», en wordt de zinsnede «met ingang van 1 januari 1998» vervangen door: met ingang van 1 januari van het vervaljaar.

6. In artikel 3, tweede lid, wordt de zinsnede «1 januari 1998» twee maal vervangen door: «1 januari van het vervaljaar», en wordt de zinsnede «voor het jaar 1997» vervangen door: «voor het jaar dat voorafgaat aan het vervaljaar».

7. In artikel 4 wordt de zinsnede «het jaar 1998» twee maal vervangen door: het vervaljaar.

8. In artikel 5 wordt de zinsnede «voor 1997 vastgestelde bedragen» vervangen door «voor het jaar dat voorafgaat aan het vervaljaar vastgestelde bedragen», en wordt de zinsnede «1 januari 1998» vervangen door: 1 januari van het vervaljaar.

9. In artikel 6 wordt de zinsnede «1 januari 1998» tweemaal vervangen door: 1 januari van het vervaljaar.

10. In artikel 9, tweede lid, wordt de zinsnede «op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip» vervangen door: met ingang van 1 januari van een bij koninklijk besluit te bepalen jaar.

ARTIKEL II

In de Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen2 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de afsluitende punt door een puntkomma, een onderdeel m toegevoegd, luidende:

m. vervaljaar: het krachtens artikel 9 van de Wet BOL vastgestelde jaar met ingang waarvan de verplichting tot betaling van een overhevelingstoeslag komt te vervallen.

2. In de artikelen 2, eerste lid, 3, eerste lid, 4, eerste lid, 7, eerste lid, 8 en 18 wordt de zinsnede «het jaar 1998» telkenmale vervangen door: het vervaljaar.

3. In de artikelen 5, 10, 11, 12, 15, 17, 19 en 20 wordt de zinsnede «tot en met 31 december 1997» telkenmale vervangen door: tot en met 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het vervaljaar.

4. In artikel 14 wordt de zinsnede «vóór 15 december 1997» vervangen door: «vóór 15 december van het jaar dat voorafgaat aan het vervaljaar», en wordt de zinsnede «per 1 januari 1998» twee maal vervangen door: per 1 januari van het vervaljaar.

5. In artikel 21, eerste lid, wordt de zinsnede «per 1 januari 1998» vervangen door: per 1 januari van het vervaljaar.

6. In artikel 22 wordt de zinsnede «ingaande 1 januari 1998» vervangen door: ingaande 1 januari van het vervaljaar.

7. Artikel 29 wordt vervangen door:

Artikel 29

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het krachtens artikel 9, tweede lid, van de Wet BOL bepaalde jaar.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 december 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1993, 743, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 april 1997, Stb. 178.

XNoot
2

Stb. 1996, 302.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1997/98, 25 662.

Handelingen II 1997/98, blz. 1541.

Kamerstukken I 1997/98, 25 662 (119).

Handelingen I 1997/98, zie vergadering d.d. 2 december 1997.