Besluit van 10 december 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 17 oktober 1997, Stb. 489, tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (verstrekken van subsidies)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 december 1997, nr. MJZ 97581271, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel II van het besluit van 17 oktober 1997, Stb. 489, tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (verstrekken van subsidies);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 17 oktober 1997, Stb. 489, tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 (verstrekken van subsidies) treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 1997

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven