Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 1997, 677AMvB

Besluit van 15 december 1997, houdende het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 10 december 1997, nr. J. 9711402, Directie Juridische Zaken, handelende in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel VII van de wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet (Stb. 360);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet (Stb. 360), treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van artikel VI.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 december 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

Het onderhavige besluit strekt ertoe de wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet (Stb. 360), per 1 januari 1998 in werking te doen treden. Met de inwerkingtreding van de wet van 2 mei 1997 wordt onder meer het stelsel van regulerende mineralenheffingen in de Meststoffenwet geïntroduceerd. De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 1998 werd reeds voorzien in de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid (kamerstukken II, 1995/1996, 24 445) en bij de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel (kamerstukken II, 1995/1996, 24 782).

Van de inwerkingtreding is uitgezonderd artikel VI van de wet van 2 mei 1997. Dit artikel geeft de opdracht om de Meststoffenwet te hernummeren en deze hernummerde tekst in het Staatsblad te plaatsen. Vooralsnog wordt van inwerkingtreding van dit artikel per 1 januari 1998 afgezien in verband met de Aanpassingswet derde tranche Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1997, 510) en de wet van 16 december 1997 (kamerstukken II, 1996/1997, 25 525), die beide wijzigingen in de Meststoffenwet aanbrengen. Nadat deze wijzigingen in werking zijn getreden zal artikel VI van de wet van 2 mei 1997 alsnog op een bij koninklijk besluit bepaald tijdstip inwerkingtreden.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen