Besluit van 24 november 1997 tot wijziging van het Besluit van 22 december 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 oktober 1997, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/97/3843;

Gelet op artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

De Raad van State gehoord (advies van 20 oktober 1997, No. W12.97.0652);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 1997, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/97/4364;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het besluit van 22 december 19721, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 52 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 wordt vervangen door:

Artikel 8

  • 1. De bij de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7 noodzakelijke omrekening van de in een buitenlandse munteenheid uitgedrukte uitkering op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in de Nederlandse munteenheid geschiedt voorzover het inkomen is uitgedrukt in de munteenheid van een lid-staat van de Europese Unie, volgens de op basis van artikel 107 van verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 1972 (Pb EG L74) tot vaststelling van de wijze van toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71 vastgestelde kwartaalkoersen, en voorzover de uitkering niet is uitgedrukt in de munteenheid van een lid-staat, met behulp van de door De Nederlandsche Bank NV geadviseerde wisselkoersen.

  • 2. Een wijziging in de in het eerste lid bedoelde koers beïnvloedt het op grond van de artikelen 1 tot en met 7 en artikel 9 tot uitbetaling komende bedrag niet, met dien verstande dat:

    a. bij herziening van het bedrag van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, anders dan op grond van artikel 15 van de Wet op de arbeids-ongeschiktheidsverzekering of bij wijziging van het tot uitbetaling komende bedrag als gevolg van de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7, een omrekening plaatsvindt; en

    b. tenminste een keer per jaar een omrekening plaatsvindt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 24 november 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de vierde december 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

Het besluit van 22 december 1972, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 52 van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft tot doel het voorkomen of beperken van samenloop van een uitkering op grond van deze wet met een uitkering op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid.

In artikel 8 wordt aangegeven welke wisselkoers bij de omrekening van de buitenlandse uitkering in de Nederlandse munteenheid moet worden gehanteerd. Verordening (EEG) nr. 574/72 geeft in artikel 107 voorschriften voor een omrekening van buitenlandse valuta. Artikel I beoogt hierbij aan te sluiten. Voorzover de uitkering niet is uitgedrukt in de munteenheid van een lid-staat van de Europese Unie geschiedt de omrekening op basis van de door De Nederlandsche Bank NV geadviseerde wisselkoersen.

Bij herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering of bij wijziging van het tot uitbetaling komende bedrag als gevolg van de toepassing van de artikelen 1 tot en met 7 moet een omrekening plaatsvinden. Dit geldt niet voor een herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering die voortvloeit uit een herziening van het bedrag genoemd in artikel 8, eerste lid, onder c, van de Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag.

Om uitvoeringstechnische redenen is bepaald dat bij gelijkblijvende uitkering op grond van de sociale wetgeving van een andere Mogendheid de uitkering tenminste één keer per jaar herberekend wordt op grond van koersverschillen. In bijzondere gevallen kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen dit ook vaker doen. Een bijzonder geval kan zich voordoen wanneer bij een gelijkblijvende uitkering de wisselkoers tussentijds sterk wijzigt. Zonder de mogelijkheid tot tussentijdse aanpassing bij een sterk wijzigende wisselkoers zou betrokkene bijna een jaar moeten wachten op herberekening van de uitkering op grond van dit koersverschil. Dit zou onder omstandigheden bezwaarlijk kunnen zijn.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave


XNoot
1

Stb. 1972, 772.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vierde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven