Besluit van 28 oktober 1997, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 19 juli 1997, houdende een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet op het RIVM (Stb. 1997, 376)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 oktober 1997, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, DWJZU-971544, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel III van het Besluit van 19 juli 1997, houdende een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet op het RIVM (Stb. 1997, 376);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 19 juli 1997, houdende een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van een aantal besluiten in verband met de invoering van de Wet op het RIVM (Stb. 1997, 376), treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de achttiende november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven