Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1997, 497AMvB

Besluit van 2 september 1997, houdende wijziging van enige rechtspositionele besluiten alsmede toekenning van een eenmalige- en een eindejaarsuitkering in verband met het akkoord arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid sector Politie voor de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 1998

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 12 juni 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, directie Politie, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/U1596;

Gelet op artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993, en artikel 9, zesde lid, van de LSOP-wet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 juli 1997, no WO4.97.0345);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 22 augustus 1997, directoraat-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid, kenmerk EA97/2648;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Met ingang van 1 april 1997 wordt het Besluit algemene rechtspositie politie1 als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen i en j komen als volgt te luiden:

i. volledige betrekking: een betrekking die een arbeidstijd van gemiddeld 38 uur per week omvat;

j. deelbetrekking: een betrekking die een arbeidstijd van gemiddeld minder dan 38 uur per week omvat;

2. Onder verlettering van onderdeel s tot onderdeel t wordt een nieuw onderdeel s ingevoegd dat als volgt komt te luiden:

s. hoofdplaats van tewerkstelling: de plaats van tewerkstelling, bedoeld in artikel 10, tweede lid;

B.

Artikel 10, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel d komt als volgt te luiden:

d. de plaats of de plaatsen van tewerkstelling en het werkgebied;

2. In onderdeel h, wordt «diensttijd» vervangen door: arbeidstijd;

3. Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:

 • 2. Indien aan de ambtenaar meerdere plaatsen als plaats van tewerkstelling zijn aangewezen, wordt in de akte van aanstelling tevens een hoofdplaats van tewerkstelling vermeld.

C.

Het opschrift van hoofdstuk III komt als volgt te luiden: Arbeids- en rusttijden

D.

Artikel 12 komt als volgt te luiden:

 • 1. Het bevoegd gezag stelt de arbeids- en rusttijden vast.

 • 2. Het bevoegd gezag kan in een regeling als bedoeld in artikel 1:4, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet afspraken maken inzake rusttijd en pauze, de arbeidstijd, arbeid op zondag en arbeid in nachtdienst.

 • 3. De arbeidstijd bedraagt gemiddeld 38 uur per week.

 • 4. Het bevoegd gezag deelt een voor de bij hem werkzame ambtenaren vastgesteld rooster uiterlijk een week voor de aanvang van de periode waarop het betrekking heeft, aan de ambtenaar mee.

 • 5. Uiterlijk op de vierde dag, voorafgaande aan die waarop dienst moet worden gedaan, wordt een dagrooster vastgesteld en aan de ambtenaar kenbaar gemaakt, waarin is aangegeven welke de tijdstippen zijn van aanvang en einde van de dienst.

 • 6. De ambtenaar heeft in een kalenderjaar recht op tenminste 26 vrije zondagen waarvan 22 aansluitend aan een vrije dag, dan wel op tenminste 22 periodes van twee aaneengesloten vrije dagen waarbij de aaneengesloten periode een zaterdag of een zondag omvat.

 • 7. Onze Minister kan ter uitvoering van dit artikel nadere regels stellen.

E.

Artikel 13 vervalt onder vernummering van artikel 12a tot artikel 13.

F.

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef van het eerste lid komt als volgt te luiden:

Aan de ambtenaar wordt verlof verleend, voor zover hij op de Nieuwjaarsdag, de Tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de Tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd of 5 mei, tenzij het een zaterdag of een zondag betreft:

2. Het eerste lid, onder b, komt als volgt te luiden:

b. een roostervrije dag heeft genoten op grond van het voor de ambtenaar vastgestelde rooster, bedoeld in artikel 12, vierde lid;

3. In het eerste lid, onder c, wordt «artikel 27, zevende lid,» vervangen door: artikel 27, achtste lid,;

4. In het derde lid wordt «diensttijd» telkens vervangen door arbeidstijd.

G.

Artikel 31 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Onverminderd artikel 12, achtste lid, en artikel 30» vervangen door: Onverminderd artikel 30.

2. Het tweede lid, onder b, komt als volgt te luiden:

b. een roostervrije dag heeft genoten op grond van het voor de ambtenaar vastgestelde rooster, bedoeld in artikel 12, vierde lid;

3. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «artikel 27, zevende lid,» vervangen door: artikel 27, achtste lid,.

H.

Artikel 37, eerste lid, onderdeel g, komt als volgt te luiden:

g. bij bevalling van zijn echtgenote: ten hoogste vijf dienstdagen;

I.

Artikel 62, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt de punt vervangen door een puntkomma.

2. Er wordt een nieuw onderdeel e toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

e. bij een door Onze Minister aan te wijzen organisatie.

J.

In artikel 63, tweede lid, wordt «diensttijd» vervangen door: arbeidstijd.

K.

Artikel 72 vervalt.

ARTIKEL II

Met ingang van 1 april 1997 wordt het Besluit bezoldiging politie2 als volgt gewijzigd:

A.

De bijlagen I en IA worden vervangen door de gelijknamige bijlagen die zijn opgenomen bij dit besluit.

B.

In artikel 1, eerste lid, komen de onderdelen j en k als volgt te luiden:

j. volledige betrekking: een betrekking die een arbeidstijd van gemiddeld 38 uur per week omvat;

k. deelbetrekking: een betrekking die een arbeidstijd van gemiddeld minder dan 38 uur per week omvat;

C.

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, derde volzin en het tweede lid, wordt «Piket» vervangen door: Consignatie.

2. In het eerste, derde, vierde, negende, elfde en twaalfde lid wordt «piket» telkens vervangen door: consignatie.

3. In het vijfde lid wordt «het piket» vervangen door: consignatie.

4. In het zesde lid wordt «zesde lid» vervangen door: vijfde lid.

5. Het zevende lid komt als volgt te luiden:

 • 7. Indien een ambtenaar aan wie consignatie is opgelegd, binnen het tijdvak van consignatie werkzaamheden moet verrichten, is voor de duur van die werkzaamheden sprake van het verrichten van arbeid.

D.

In artikel 23, tweede lid, wordt «ten minste f 236,16 per maand» vervangen door: ten minste f 244,16 per maand.

E.

Artikel 27 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het maximumsalaris van salarisschaal 12» en «behoudens het vijfde lid» vervangen door respectievelijk: het maximumsalaris van salarisschaal 13 en behoudens het zesde lid.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met het veertiende lid tot het derde tot en met het vijftiende lid, wordt een nieuw tweede lid ingevoegd dat als volgt komt te luiden:

 • 2. Het bevoegd gezag kan bij nader vast te stellen regels voor andere situaties dan de situatie genoemd in het eerste lid, aan de ambtenaar die is ingedeeld in een salarisschaal waarvan het maximumsalaris lager is dan het maximumsalaris van salarisschaal 15, een vergoeding voor overwerk toekennen.

3. In het derde lid wordt «diensttijden» en «diensttijd» vervangen door respectievelijk: arbeidstijden en arbeidstijd.

4. In het vierde lid wordt zaterdag vervangen door: dag.

5. In het zesde lid wordt «diensttijd» vervangen door: arbeidstijd.

6. In het negende lid wordt «De in het zevende lid genoemde vergoeding» vervangen door: De in het achtste lid genoemde vergoeding.

7. In het elfde lid wordt «het achtste dan wel negende lid» vervangen door: het negende dan wel tiende lid.

8. In het twaalfde lid wordt «het zevende lid» vervangen door: het achtste lid.

9. In het dertiende lid wordt «het vijfde lid» vervangen door: het zesde lid.

10. In het veertiende lid wordt «diensttijd» vervangen door arbeidstijd.

F.

Na artikel 27 wordt een nieuw artikel 27a ingevoegd dat als volgt komt te luiden:

Artikel 27a

 • 1. Indien de ambtenaar dienst verricht op aan hem volgens het dagrooster verleende vakantie-uren, wordt hem een vergoeding toegekend.

 • 2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is gelijk aan de toeslag als bedoeld in artikel 27, achtste lid. De vergoeding voor delen van een uur wordt vastgesteld op een evenredig deel van de toeslag.

ARTIKEL III

Met ingang van 1 april 1997 wordt het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie3 als volgt gewijzigd:

In artikel 3, derde lid, wordt na «de plaats van tewerkstelling» ingevoegd: dan wel de hoofdplaats van tewerkstelling.

ARTIKEL IV

Met ingang van 1 juli 1997 wordt het Besluit algemene rechtspositie politie als volgt gewijzigd:

A.

Na artikel 13 wordt een nieuw artikel 13a ingevoegd, dat als volgt komt te luiden:

Artikel 13a

 • 1. Tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, wordt op aanvraag van de ambtenaar

  a. van 55 jaar en ouder de arbeidstijd per week met 15,8% verminderd;

  b. van 58 jaar en ouder de arbeidstijd per week met 36,8% verminderd.

 • 2. Tenzij het dienstbelang zich daartegen verzet, wordt op aanvraag van de ambtenaar de arbeidstijd per week voor een lager percentage verminderd dan genoemd in het eerste lid, met dien verstande dat het aantal uren waarmee de arbeidstijd wordt verminderd ten minste 2 uren per week bedraagt.

 • 3. De ingevolge het eerste en tweede lid verminderde arbeidstijd wordt rekenkundig afgerond.

 • 4. De uren waarmee de arbeidstijd per week wordt verminderd, worden aangemerkt als verlof.

 • 5. Over de uren waarmee de arbeidstijd per week wordt verminderd, wordt 50% van het door de ambtenaar over die uren genoten salaris ingehouden.

 • 6. Vermindering van de arbeidstijd per week als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt slechts verleend aan de ambtenaar die minimaal 10 jaar onafgebroken in dienst is geweest bij een regionaal politiekorps, het Korps landelijke politiediensten dan wel het LSOP. Voor de periode van 10 jaar wordt mede in aanmerking genomen de tijd gedurende welke de ambtenaar in dienst is geweest bij het voormalig Korps Rijkspolitie, een voormalig gemeentelijk politiekorps dan wel de voormalige Rijksrecherche.

 • 7. Bij regeling van Onze Minister worden omtrent de verrekening van extra inkomsten uit arbeid of bedrijf met het salaris van de in het eerste en tweede lid bedoelde ambtenaar regels vastgesteld.

B.

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt het cijfer 1 geplaatst.

2. Er wordt een nieuw tweede lid toegevoegd dat als volgt komt te luiden:

 • 2. De verhoging, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op de ambtenaar die op grond van artikel 13a zijn arbeidstijd per week vermindert.

C.

Aan artikel 35 wordt een nieuw achtste lid toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

 • 8. Dit artikel is van toepassing voor zover artikel 35a geen toepassing heeft gevonden.

D.

Na artikel 35 wordt een nieuw artikel 35a toegevoegd, dat als volgt komt te luiden:

Artikel 35a

Het bevoegd gezag kan, in overeenstemming met een of meer hoofdbesturen van de verenigingen van ambtenaren die zijn toegelaten tot het overleg met de commissie, bedoeld in artikel 12, eerste lid, 21, eerste lid, 22, eerste lid, en 22a, eerste lid, van het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994, regels stellen inzake het toekennen van buitengewoon verlof voor vakbondsfaciliteiten.

ARTIKEL V

Met ingang van 1 juli 1997 wordt het Besluit bezoldiging politie als volgt gewijzigd:

A.

De Bijlagen I en IA worden vervangen door de Bijlage I die is opgenomen bij dit besluit.

B.

Bijlage IB vervalt.

C.

In artikel 4, derde lid, vervalt «13,».

D.

In artikel 10, eerste lid, tweede volzin, vervalt de zinsnede beginnend met «, alsmede indien de uit zodanige vaststelling» en eindigend met «zou hebben gegolden,».

E.

Artikel 13 vervalt.

F.

1. In artikel 15, eerste en tweede lid, wordt «van de vaste component, bedoeld in artikel 13 dan wel de operationele toelage» vervangen door: van de operationele toelage.

2. In artikel 15, derde lid wordt «de vaste component, bedoeld in artikel 13 dan wel de operationele toelage» vervangen door: de operationele toelage.

G.

Artikel 17, vierde lid, komt als volgt te luiden:

 • 4. Voor de toepassing van het derde lid wordt onder salaris mede verstaan de toelagen, bedoeld in de artikelen 14, 15, 18 en 20.

H.

In artikel 46, tweede lid, vervalt «de vaste component, bedoeld in artikel 13,».

ARTIKEL VI

Met ingang van 1 januari 1998 wordt het Besluit algemene rechtspositie politie als volgt gewijzigd:

A.

Aan artikel 17 worden twee nieuwe leden drie en vier toegevoegd, die als volgt komen te luiden:

 • 3. Indien de ambtenaar in een kalenderjaar zich niet ziek meldt wegens ziekte, met uitzondering van een ziekmelding in verband met een dienstongeval of zwangerschap, wordt de in het eerste lid bedoelde aanspraak vermeerderd met 8 uur.

 • 4. Indien de ambtenaar zich in een kalenderjaar wegens ziekte, anders dan door een dienstongeval of zwangerschap meer dan vijf maal ziek meldt, wordt de in het eerste lid bedoelde aanspraak verminderd met 8 uur, tenzij het bevoegd gezag bijzondere omstandigheden aanwezig acht.

B.

Artikel 19, vijfde lid, sub b, komt als volgt te luiden:

b. niet aan schuld of nalatigheid van de ambtenaar te wijten ziekte, voor zover de verhindering tot dienstverrichting korter duurt dan 26 weken, dan wel 52 weken in geval van ziekte als gevolg van een dienstongeval;

ARTIKEL VII

Met ingang van 1 april 1998 wordt het Besluit algemene rechtspositie politie als volgt gewijzigd:

A.

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1. De aanspraak op vakantie bedraagt 165,5 uren per kalenderjaar.

2. Het tweede lid vervalt onder vernummering van de leden drie en vier tot twee en drie.

3. In het tweede lid wordt «8 uur» vervangen door: 7,2 uur.

4. In het derde lid wordt «8 uur» vervangen door : 7,2 uur.

B.

De in artikel 18, eerste lid, opgenomen tabel komt als volgt te luiden:

leeftijd verhoging

18 jaar en jonger 21,6 uren

19 jaar 14,4 uren

20 jaar 7,2 uren

van 45 tot en met 49 jaar 7,2 uren

van 50 tot en met 54 jaar 14,4 uren

van 55 tot en met 59 jaar 21,6 uren

60 jaar en ouder 28,8 uren

C.

In artikel 36 wordt het woord «of» aan het slot van onderdeel b vervangen door een punt en vervalt onderdeel c.

D.

Artikel 37, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging verleend:

  a. bij zijn huwelijk: 3 dienstdagen;

  b. tot het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten in de eerste en tweede graad: 1 dienstdag;

  c. bij overlijden van

  1. zijn echtgenote, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen of aangehuwde kinderen: vier dienstdagen;

  2. bloed- of aanverwanten in de tweede graad: twee dienstdagen;

  d. bij bevalling van zijn echtgenote: ten hoogste vijf dienstdagen;

  e. bij ernstige ziekte van zijn echtgenote, ouders, stiefouders, pleegouders, schoonouders, kinderen, stiefkinderen, pleegkinderen of aangehuwde kinderen;

  f. bij zijn 25- of 40-jarig ambtsjubileum: één dienstdag.

ARTIKEL VIII

Met ingang van 1 augustus 1998 wordt het Besluit bezoldiging politie als volgt gewijzigd:

A.

Bijlage I wordt vervangen door de gelijknamige bijlage die is opgenomen bij dit besluit.

B.

In artikel 23, tweede lid wordt «ten minste f 244,16 per maand» vervangen door: ten minste f 249,04 per maand.

ARTIKEL IX

Met ingang van 1 oktober 1998 wordt het Besluit algemene rechtspositie politie als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1, eerste lid, onderdelen i en j, wordt «38 uur» vervangen door: 36 uur.

B.

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «38 uur» vervangen door: 36 uur.

2. Het vierde lid tot en met zevende lid worden vernummerd tot zevende lid tot en met tiende lid.

3. Ingevoegd worden een nieuw vierde, vijfde en zesde lid, die als volgt luiden:

 • 4. Voor de ambtenaar met een volledige betrekking bedraagt het aantal te werken uren per jaar: het aantal kalenderdagen per jaar verminderd met het aantal zaterdagen en zondagen en de Nieuwjaarsdag, de Tweede Paasdag, de Hemelvaartsdag, de Tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koning wordt gevierd en 5 mei, voor zover deze dagen niet op een zaterdag of zondag vallen, vermenigvuldigd met 7,2.

 • 5. Voor de ambtenaar met een deelbetrekking bedraagt het aantal te werken uren per jaar een evenredig deel van het aantal te werken uren volgens de systematiek van de in het vierde lid opgenomen berekeningswijze.

 • 6. Het aantal te werken uren, bedoeld in het vierde en vijfde lid, wordt rekenkundig op hele uren afgerond.

C.

Artikel 13a wordt als volgt gewijzigd:

1. In de leden een, twee, vier en vijf wordt «arbeidstijd per week» telkens vervangen door: gemiddelde arbeidstijd per week.

2. In het eerste lid wordt «15,8%» vervangen door: 11,1%.

3. In het tweede lid wordt «36,8%» vervangen door: 33,3%.

D.

In artikel 18, tweede lid, wordt «arbeidstijd per week» vervangen door: gemiddelde arbeidstijd per week.

E.

In artikel 19, vijfde lid, wordt onder verlettering van de onderdelen a tot en met g tot b tot en met h, een nieuw onderdeel a ingevoegd dat luidt als volgt:

a. teveel gewerkte uren;

F.

De artikelen 30 en 31 vervallen.

G.

In artikel 40a, derde lid, wordt «8 uur» vervangen door: 1 dienstdag.

H.

In artikel 41, tweede lid, wordt «16 uur» vervangen door: 14,4 uur.

ARTIKEL X

Met ingang van 1 oktober 1998 wordt het Besluit bezoldiging politie als volgt gewijzigd:

In artikel 1, eerste lid komen de onderdelen j, k en m als volgt te luiden:

j. volledige betrekking: een betrekking die een arbeidstijd van gemiddeld 36 uur per week omvat;

k. deelbetrekking: een betrekking die een arbeidstijd van gemiddeld minder dan 36 uur omvat;

m. salaris per uur: 1/157 deel van het salaris bij een volledige betrekking;.

ARTIKEL XI

Het Besluit vergoeding dienstreizen politie4 wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1, eerste lid, onder d, wordt «onder o» met ingang van 1 januari 1996 vervangen door: onder r.

B.

Artikel 5, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. Indien de ambtenaar voor een dienstreis zonder toestemming van het bevoegd gezag gebruik maakt van een eigen motorvoertuig, wordt hem geen vergoeding verleend.

C.

In artikel 11 wordt «65» met ingang van 1 april 1994 vervangen door: 64.

ARTIKEL XII

Het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1, eerste lid, onder e, wordt «onder o» met ingang van 1 januari 1996 vervangen door: onder r.

B.

In artikel 1, eerste lid, onder f, wordt «onder p» met ingang van 1 januari 1996 vervangen door: onder s.

C.

In artikel 1, eerste lid, onder f, wordt «onder s» met ingang van 1 april 1997 vervangen door: onder t.

ARTIKEL XIII

 • 1. Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van het Besluit bezoldiging politie wordt in de maand juli 1997 een eenmalige uitkering verstrekt ter grootte van 12% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • 2. De berekeningsbasis, bedoeld in het eerste lid, is het salaris, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van het Besluit bezoldiging politie, dat over de maand juni 1997 is genoten, met inachtneming van de bepalingen in het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie ter zake van buitengewoon verlof, ouderschapsverlof, ziekte, schorsing of vermindering van bezoldiging in geval van non-activiteit en militaire dienst.

 • 3. De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

 • 4. De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL XIV

Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c tot en met f, van het Besluit bezoldiging politie, die op 1 april 1998 in dienst is, wordt in de maand mei 1998 eenmalig een bedrag van f 1450,00 toegekend.

2. Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c tot en met f, van het Besluit bezoldiging politie, die in het tijdvak tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998 in dienst treedt, wordt in de maand november 1998 een eenmalig bedrag toegekend naar rato van het aantal kalendermaanden dat hij in het tijdvak tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998 in dienst is geweest.

3. Voor de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, aan wie in het tijdvak tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998 ontslag wordt verleend, wordt het bedrag dat hem in de maand mei 1998 eenmalig is toegekend, vastgesteld naar rato van het aantal kalendermaanden dat de ambtenaar in dienst is geweest tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998.

4. De ambtenaar is bij zijn ontslag het verschil tussen het bedrag, bedoeld in het eerste lid, en het bedrag, bedoeld in het derde lid, verschuldigd.

5. Aan de ambtenaar met een deelbetrekking, wordt de eenmalige uitkering naar evenredigheid toegekend.

6. De eenmalige uitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL XV

 • 1. Aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder h, van het Besluit bezoldiging politie, wordt over 1998 een eindejaarsuitkering verleend ter grootte van 15,6% van de voor hem geldende berekeningsbasis.

 • 2. De berekeningsbasis, bedoeld in het eerste lid, is het salaris, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, van het Besluit bezoldiging politie, dat over de maand november 1998 is genoten, met inachtneming van de bepalingen in het Besluit algemene rechtspositie politie en het Besluit bezoldiging politie ter zake van buitengewoon verlof, ouderschapsverlof, ziekte, schorsing of vermindering van bezoldiging in geval van non-activiteit en militaire dienst.

 • 3. De ambtenaar, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van dit artikel niet als belanghebbende aangemerkt voor de tijd dat hij ingevolge een wettelijke verplichting als militair in werkelijke dienst is en in verband daarmee de aan zijn ambt verbonden bezoldiging geniet tot een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

 • 4. De eindejaarsuitkering is geen ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP.

ARTIKEL XVI

 • 1. Onverminderd het bepaalde in het Besluit bezoldiging politie wordt, in voorkomend geval onder aanpassing van het salarisnummer, het salaris van:

  a. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met uitzondering van de surveillant van politie die door het bevoegd gezag van de vaste component in artikel 13 van het Besluit bezoldiging politie is uitgesloten;

  b. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie die door het bevoegd gezag is aangewezen voor de vaste component, bedoeld in artikel 13 van het Besluit bezoldiging politie;

  c. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van politie die op 1 juli 1997 recht zou hebben gehad op de harmonisatietoeslag krachtens de circulaire van Onze Minister van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909, indien deze niet zou zijn komen te vervallen;

  d. de bijzondere ambtenaar van politie;

  e. de ambtenaar bezoldigd volgens een der salarisschalen van bijlage IA behorende bij het Besluit bezoldiging politie;

  vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan het salaris zoals dat voor de ambtenaar zou hebben gegolden op 1 juli 1997, indien de in artikel V, onder A, bedoelde vervanging van de bijlagen I en IA , niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met het bedrag van de tijdelijke vaste component die op grond van Bijlage IB van het Besluit bezoldiging politie tot 1 juli 1997 heeft gegolden.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het Besluit bezoldiging politie wordt, in voorkomend geval onder aanpassing van het salarisnummer, het salaris van:

  a. de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie die op 1 juli 1997 geen recht zou hebben gehad op de harmonisatietoeslag, indien deze niet zou zijn komen te vervallen;

  b. de surveillant van politie die door het bevoegd gezag van de vaste component is uitgesloten;

  vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan het salaris zoals dat voor de ambtenaar zou hebben gegolden op 1 juli 1997, indien de in artikel V, onder A, bedoelde vervanging van de bijlagen I en IA niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met tenminste f 100,00.

 • 3. In geval de in het eerste en tweede lid bedoelde vaststelling van het salaris niet kan plaatsvinden op de daar genoemde bedragen, wordt, in voorkomend geval onder aanpassing van het salarisnummer, het salaris van de ambtenaar vastgesteld op het naasthogere bedrag van het salaris zoals dat zou hebben gegolden op 1 juli 1997, indien de in artikel V, onder A, bedoelde vervanging van de bijlagen I en IA niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met het bedrag van de tijdelijke vaste component dan wel tenminste f 100,00.

 • 4. De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde vaststelling van het salaris laat het tijdstip waarop aan de ambtenaar de volgende verhoging in de voor hem geldende schaal kan worden toegekend, onverlet.

ARTIKEL XVII

Door het bevoegd gezag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van het Besluit algemene rechtspositie politie, wordt een regeling getroffen om in voorkomend geval het financieel nadeel van de ambtenaar, als gevolg van het afschaffen van de harmonisatietoeslag krachtens de circulaire van Onze Minister van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909, te compenseren.

ARTIKEL XVIII

Dit besluit treedt, met uitzondering van de artikelen VI, VII, VIII, IX en X, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug wat betreft artikel XI, onderdeel C, tot en met 1 april 1994, wat betreft de artikelen XI, onderdeel A en XII, onderdeel A en B, tot en met 1 januari 1996, wat betreft de artikelen I, II, III en XII, onderdeel C, tot en met 1 april 1997, en wat betreft de artikelen IV, V, XIII, XVI en XVII tot en met 1 juli 1997.

De artikelen VI, VII, VIII, IX en X treden in werking op respectievelijk 1 januari 1998, 1 april 1998, 1 augustus 1998 en 1 oktober 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 2 september 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de zesde november 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN

Op 24 februari 1997 is het akkoord Arbeidsvoorwaarden en Werkgelegenheid Sector Politie voor de periode 1 januari 1997 tot en met 31 december 1998 (verder te noemen: het akkoord) gesloten. In dit akkoord is een aantal maatregelen overeengekomen die leiden tot wijziging van een aantal rechtspositionele regelingen: het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp), het Besluit bezoldiging politie (Bbp), het Besluit vergoeding dienstreizen politie (Bvdp) en het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie (Bvvp). Het onderhavige besluit strekt er onder meer toe de afgesproken wijzigingen in genoemde besluiten door te voeren.

Een deel van de wijzigingen heeft betrekking op het vergroten van de mogelijkheden tot flexibele en efficiënte bedrijfsvoering. De belangrijkste maatregelen hiertoe zijn:

a. wijziging van artikel 12 van het Barp, waardoor ten aanzien van de arbeids- en rusttijden waar nodig en mogelijk de ruimte geboden wordt op decentraal niveau afspraken te maken binnen de grenzen van de zogenoemde overlegnormen van de Arbeidstijdenwet;

b. het opnemen van de mogelijkheid in het Barp om meerdere plaatsen als plaats van tewerkstelling aan te wijzen;

c. de mogelijkheid van detachering naar door de Minister van Binnenlandse Zaken aan te wijzen organisaties, in aanvulling op de limitatieve opsomming van detacheringsmogelijkheden.

In overleg met de korpsen wordt leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkeld. Vooruitlopend daarop wordt, mede ter bevordering van arbeidsparticipatie van oudere politie-ambtenaren, met ingang van 1 juli 1997 in het Barp een regeling ingevoerd die de politie-ambtenaar van 55 jaar en ouder de mogelijkheid biedt zijn arbeidstijd terug te brengen tot 32 uur per week en vanaf 58 jaar tot 24 uur per week. Dit gaat gepaard met gedeeltelijke inlevering van salaris en vakantie-uren.

Het ziekteverzuim in de sector Politie is hoog en behoeft terugdringing. Met name is daarvoor gericht beleid op regionaal niveau nodig. Ter ondersteuning daarvan is een aantal arbeidsvoorwaardelijke maatregelen afgesproken, die in het thans voorliggende besluit zijn opgenomen. Deze maatregelen hebben geen betrekking op ziekteverzuim wegens dienstongeval of verzuim wegens zwangerschap en bevalling. In 1998 zal evaluatie van de diverse maatregelen plaatsvinden.

Voorts is voor de sector Politie overeengekomen de gemiddelde arbeidstijd per week terug te brengen van 38 naar 36 uur. De arbeidstijd van deeltijders wordt naar evenredigheid teruggebracht. Teneinde zoveel mogelijk ruimte te bieden aan het bevoegd gezag om de ambtenaren in te zetten al naar gelang het werkaanbod en anderzijds te voorzien in de behoefte van de politie-ambtenaar om de betaalde arbeid te combineren met andere verantwoordelijkheden, is voor de invulling van arbeidspatronen een scala van modaliteiten beschikbaar. Voorwaarde is dat er sprake dient te zijn van herkenbare vrije tijd. Bij de vaststelling van arbeids- en rusttijden is de Arbeidstijdenwet van toepassing.

Teneinde binnen de sector Politie mogelijkheden te creëren voor het scheppen van banen voor werkzoekenden aan de onderkant van de arbeidsmarkt is afgesproken het begin van schaal 1 te bepalen op het niveau van het wettelijk minimumloon. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de wens om het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de laagste cao-schalen te overbruggen.

In het kader van de financiële arbeidsvoorwaarden zijn in het akkoord, naast incidentele en structurele loonmutaties, onder meer de volgende maatregelen afgesproken:

– inbouw van het restant van de vaste component van de inconveniëntentoelage in één keer in het salaris; de harmonisatietoeslag op grond van de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909 komt daarmee te vervallen;

– aanpassing van de regeling inzake de toekenning van een overwerkvergoeding;

– verhoging van het maandgeld van adspiranten;

– een herstructurering van de salarisschalen.

De bovengenoemde maatregelen zijn de politiekorpsen bekendgemaakt bij circulaire van 26 maart 1997, nr. EA97/U731, waarbij de korpsbeheerders is verzocht alvast de nodige maatregelen te treffen vooruitlopend op de formalisering van het akkoord.

Met de politievakorganisaties is over het ontwerp-besluit overleg gevoerd en zij hebben hiermee ingestemd.

ARTIKELSGEWIJS

ARTIKEL I, ONDERDEEL A

De wijziging van de onderdelen i en j brengt de terminologie van deze onderdelen in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet; het begrip diensttijd is vervangen door arbeidstijd. Met de wijziging is geen rechtspositionele wijziging beoogd. Verder is de hoofdplaats van tewerkstelling in de definitiebepaling opgenomen.

ARTIKEL I, ONDERDEEL B

In de praktijk wordt er thans vanuit gegaan dat aan een ambtenaar slechts één plaats als plaats van tewerkstelling kan worden aangewezen. Bepaalde functionarissen werken in het kader van de normale uitoefening van hun functie echter vanuit meer dan één lokatie. Dit leidt ertoe dat een deel van de tijd die aan te merken is als reistijd woon-werkverkeer, ten onrechte wordt gezien als arbeidstijd. Praktisch probleem is bovendien dat de akte van aanstelling telkens aangepast dient te worden aan de nieuwe plaats van tewerkstelling. Juist omdat in toenemende mate vanuit verschillende lokaties wordt gewerkt, zeker in de nacht en in het weekend, is het van belang dat in het Barp tot uitdrukking komt dat meerdere plaatsen als plaats van tewerkstelling kunnen worden aangewezen. In artikel 10 van het Barp is daarom in een nieuw tweede lid opgenomen dat, indien er meerdere plaatsen als plaats van tewerkstelling zijn aangewezen, in de akte van aanstelling tevens een hoofdplaats van tewerkstelling wordt opgenomen.

Het spreekt voor zich dat bij het aanwijzen van de plaats of de plaatsen waar het werk wordt verricht, de functie van de ambtenaar uitgangspunt is. Tevens dienen bij de aanwijzing redelijke grenzen in geografische afstand in acht te worden genomen. Indien aan de ambtenaar als zijn plaats van tewerkstelling meerdere plaatsen zijn aangewezen, dient het bevoegd gezag in verband met de vergoedingen voor woon-werkverkeer één hoofdplaats van tewerkstelling aan te wijzen. Het ligt hierbij in de rede dat de plaats van tewerkstelling die de ambtenaar was aangewezen vóór de inwerkingtreding van dit besluit, als hoofdplaats van tewerkstelling wordt aangewezen. Ten aanzien van ambtenaren die na inwerkingtreding van dit besluit worden aangesteld, geldt dat de vaststelling van de hoofdplaats van tewerkstelling voor betrokkenen geen onredelijke kosten met zich brengt.

ARTIKEL I, ONDERDEEL C

De nieuwe benaming van hoofdstuk III brengt deze in overeenstemming met de terminologie van de Arbeidstijdenwet.

ARTIKEL I, ONDERDEEL D

Het eerste lid maakt duidelijk dat het bevoegd gezag de arbeids- en rusttijden vaststelt. Hierbij dient het bevoegd gezag de bepalingen van de Arbeidstijdenwet in acht te nemen.

Het tweede lid legt vast dat het bevoegd gezag met de regionale commissie, de commissie Korps landelijke politiediensten (commissie KLPD), de commissie bijzondere ambtenaren van politie dan wel de commissie LSOP, afspraken kan maken over de in dit lid opgesomde onderwerpen inzake arbeids- en rusttijden tot de grenzen van de zogenoemde overlegnormen van de Arbeidstijdenwet. Hiermee wordt bevorderd dat arbeidspatronen tot stand komen die recht doen aan de behoefte van het bevoegd gezag, aan een efficiënte bedrijfsvoering en aan de behoefte van de ambtenaren aan arbeidspatronen die hen in staat stellen betaalde arbeid met andere verantwoordelijkheden te combineren. Om helder te maken dat deze bevoegdheid tot regionale afspraken zich uitstrekt tot alle onderwerpen van de arbeidstijdenwetgeving, worden de onderscheiden onderdelen genoemd. Dit betekent dat daar waar de arbeidstijdenwetgeving de mogelijkheid voor nadere afspraken opent, het bevoegd gezag hiertoe kan overgaan. Deze dient over deze afspraken schriftelijk overeenstemming te bereiken met het overlegorgaan voor zover het beleid betreft en met het medezeggenschapsorgaan voor zover het de uitvoering in de organisatie betreft (vergelijk de artikelen 1:4 en 4:1 van de Arbeidstijdenwet).

In het derde lid wordt de ruimte geboden arbeidspatronen af te spreken waarbij gedurende periodes meer en gedurende andere periodes minder dan 38 uur per week gewerkt wordt. In principe is elk arbeidspatroon waarover met het overleg- dan wel medezeggenschapsorgaan overeenstemming wordt bereikt mogelijk, mits de grenzen van de overlegnormen van de Arbeidstijdenwet in acht worden genomen.

Met betrekking tot de leden vier, vijf en zes wordt het volgende opgemerkt. De in het tweede lid geboden mogelijkheid voor regionale afspraken is ingegeven door de behoefte aan maatwerk. De aard van het werk binnen de politie-organisatie noopt voor alle regio's, het Korps landelijke politiediensten en het LSOP echter tot afwijking van de Arbeidstijdenwet op het punt van bekendmaking van de roosters en het verrichten van dienst op zondag. Daarom is in het Barp vastgelegd de termijn waarbinnen roosters bekendgemaakt dienen te worden (leden vier en vijf), alsmede het minimum aantal vrije zondagen per kalenderjaar waarop de ambtenaar recht heeft (lid zes). Daarbij is bepaald dat de ambtenaar in plaats van tenminste 26 vrije zondagen per kalenderjaar (waarvan 22 aansluitend aan een vrije dag) ook kan kiezen voor tenminste 22 periodes van twee aangesloten vrije dagen per kalenderjaar, waarbij de aaneengesloten periode een zaterdag of zondag omvat. Deze aaneengesloten periode kan aldus bestaan uit een vrijdag en zaterdag, een zaterdag en zondag dan wel een zondag en maandag. Bij de keuze voor vrijdag/zaterdag moet dan wel rekening worden gehouden met het feit dat op grond van de Arbeidstijdenwet de ambtenaar in ieder geval op 13 zondagen per kalenderjaar geen arbeid verricht.

ARTIKEL I, ONDERDEEL E

Met de wijziging van artikel 12 zijn onder meer de bepalingen inzake de inrichting van de dienstroosters komen te vervallen. Het bevoegd gezag stelt met inachtneming van de Arbeidstijdenwet de dienstroosters vast. Aan artikel 13 is dan ook geen behoefte meer.

ARTIKEL I, ONDERDELEN F EN G

De wijziging van de artikelen 30 en 31 hangt samen met de wijziging van artikel 12. In de aanhef van het eerste lid van artikel 30 is nu 5 mei opgenomen.

Op grond van de circulaires van 23 maart 1982 (nr EA82/U854) en 18 april 1995 (nr EA95/U1074) wordt reeds aan de ambtenaar die op 5 mei dienst verricht, een roostervrije dag geniet, verlof heeft dan wel wegens ziekte of vakantie geen werkelijke dienst verricht, op een andere dag verlof toegekend.

ARTIKEL I, ONDERDEEL H

In de praktijk blijkt het betaalde kraamverlof van twee dagen niet langer tegemoet te komen aan veranderingen in de beleving van het vaderschap en ontwikkelingen rond de toenemende zorgverantwoordelijkheid van vaders direct na de bevalling. Derhalve wordt bij bevalling van zijn echtgenote aan de ambtenaar vijf dagen buitengewoon verlof verleend.

ARTIKEL I, ONDERDEEL I

Artikel 62 kent een limitatieve opsomming van mogelijkheden van detachering van politieambtenaren. In de praktijk bestaat behoefte aan meer detacheringsmogelijkheden, ook buiten de kringen van het openbaar bestuur en de politie. Op grond van het nieuwe onderdeel e kan de Minister van Binnenlandse Zaken daarom andere organisaties dan genoemd in de onderdelen a tot en met d aanwijzen waarnaar politieambtenaren kunnen worden gedetacheerd. Uitgangspunt blijft dat de detachering op basis van vrijwilligheid geschiedt.

ARTIKEL I, ONDERDEEL J

Deze wijziging brengt de terminologie van artikel 63 in overeenstemming met de Arbeidstijdenwet.

ARTIKEL I, ONDERDEEL K

In de Arbeidstijdenwet is in artikel 4:8 vastgelegd dat de vrouwelijke ambtenaar het recht heeft de arbeidstijd te onderbreken voor het zogen van haar kind, dan wel de borstvoeding af te kolven. Artikel 72 is daarmee overbodig geworden.

ARTIKEL II, ONDERDEEL A

De vervanging van de bijlagen I en IA, behorende bij het Besluit bezoldiging politie, is het gevolg van de per 1 april 1997 overeengekomen verhoging van het bruto maandsalaris met f 100,00.

ARTIKEL II, ONDERDEEL B

Met deze wijziging wordt de terminologie in overeenstemming gebracht met de Arbeidstijdenwet.

ARTIKEL II, ONDERDEEL D

De verhoging van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering met ingang van 1 april 1997 houdt verband met de verhoging van het bruto maandsalaris met f 100,00. De structurele loonstijging van f 100,00 resulteert in een verhoging van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering met f 8,00.

ARTIKEL II, ONDERDEEL E

Met deze wijziging wordt de terminologie in overeenstemming gebracht met de terminologie in de Arbeidstijdenwet.

In het eerste lid wordt het maximumsalaris van salarisschaal 11 als grens waarboven vergoeding van overwerk niet plaatsvindt, verhoogd naar het maximumsalaris van salarisschaal 12. Deze wijziging is ingegeven door een verdergaande arbeidsduurverkorting van 38 uur naar 36 uur per week met ingang van 1 oktober 1998. Door het terugbrengen van de formele arbeidsduur correspondeert voor het personeel in de hogere salarisschalen de feitelijke arbeidsduur steeds minder met de contractuele arbeidsduur. Voor de noodzakelijk te werken uren die uitgaan boven het aantal uren waarvoor is gecontracteerd, vinden partijen het redelijk compensatie te bieden. Deze compensatie heeft vorm gekregen via twee maatregelen. Enerzijds is de grens die geldt voor het in aanmerking komen voor vergoeding van overwerk in het eerste lid verhoogd, anderzijds is met een nieuw tweede lid geregeld dat door het bevoegd gezag in nader te bepalen situaties een vergoeding voor overwerk wordt toegekend. Daartoe moeten worden gerekend de gevallen waarin leiding wordt gegeven aan het operationeel proces en er sprake is van daadwerkelijke samenwerking onder gelijksoortige omstandigheden. Binnen het Regionaal Georganiseerd Overleg worden afspraken gemaakt over de vraag wanneer er sprake is van dergelijke situaties. Vervolgens fungeren deze afspraken voor het bevoegd gezag als uitgangspunt bij het vergoeden van overwerk. Het vergoeden van overwerk in bijzondere situaties geldt voor ambtenaren van wie het maximumsalaris lager is dan het maximum van salarisschaal 15.

De wijziging in het vierde lid waarmee zaterdag wordt vervangen door dag, houdt verband met de redactie van het nieuwe artikel 12, zesde lid van het Barp. Ingevolge de redactie van dit lid kan de medewerker kiezen voor de combinatie zondag/maandag roostervrij, of, behoudens de 13 keer per jaar dat hij op zondag vrij moet zijn ingevolge de Arbeidstijdenwet, voor de combinatie vrijdag/zaterdag vrij. Door aanpassing van het vierde lid heeft de medewerker ook in geval van overwerk de keuze uit de combinatie zondag/maandag roostervrij.

ARTIKEL II, ONDERDEEL F

In dit artikel wordt geregeld dat bij het werken op een vakantiedag een toeslag wordt verleend die gelijk is aan de toeslag voor het verrichten van overwerk.

ARTIKEL III

Indien een ambtenaar meerdere plaatsen als plaats van tewerkstelling zijn aangewezen, dient de afstand tussen de oude woning en de hoofdplaats van tewerkstelling tenminste 50 kilometer te bedragen.

ARTIKEL IV, ONDERDELEN A EN B

In het kader van een leeftijdsbewust personeelsbeleid bij de politie is afgesproken binnen de sector Politie een Regeling Partieel Uittreden (RPU) voor ambtenaren vanaf 55 jaar in te voeren. De regeling biedt de individuele ambtenaar de mogelijkheid zijn feitelijke wekelijkse arbeidstijd te verminderen. Zijn formele arbeidstijd blijft ongewijzigd. Voor het aantal uren dat de ambtenaar minder werkt, wordt de ambtenaar geacht met verlof te zijn. De RPU vermindert de belastbaarheid van de oudere ambtenaar en kan aldus de arbeidsparticipatie verlengen. Bovendien blijft de in de organisatie aanwezige kennis en ervaring langer behouden. De ambtenaar wordt met de invoering van deze regeling in staat gesteld vanaf 55 jaar zijn wekelijkse arbeidstijd met 15.8% te verminderen en vanaf een leeftijd van 58 jaar met 36.8%, mits het dienstbelang zich hiertegen niet verzet. De ambtenaar kan er ook voor kiezen zijn arbeidstijd met een lager percentage te verminderen. De vermindering van de arbeidstijd moet echter tenminste twee uren per week bedragen. Dit betekent dat de ambtenaar die op 55-jarige leeftijd reeds gebruik heeft gemaakt van de RPU en in dat kader zijn wekelijkse arbeidstijd heeft teruggebracht van bijvoorbeeld 38 naar 32 uren, op 58-jarige leeftijd nogmaals beroep kan doen op de RPU. De wekelijkse arbeidstijd dient dan opnieuw met minimaal twee uren te worden teruggebracht. De ambtenaar die gebruik maakt van de RPU, kan bij het bevoegd gezag een verzoek indienen zijn wekelijkse arbeidstijd weer te vermeerderen.

Of hiertoe ook daadwerkelijk wordt overgegaan, is afhankelijk van onder meer de beschikbare formatieve ruimte binnen de organisatie.

Dient het aantal uren waaruit de arbeidstijd na vermindering bestaat te worden afgerond dan gebeurt dit rekenkundig. Dit betekent dat 0,5 uren of hoger naar boven wordt afgerond en minder dan 0,5 uren naar beneden.

Voor het gedeelte waarmee de arbeidstijd is verminderd wordt de ambtenaar geacht met verlof te zijn. Voor een dergelijke constructie is gekozen omdat in artikel 3.1 vierde lid van het Pensioenreglement is bepaald dat gedurende de tijd welke de ambtenaar met verlof is en niet volledig in het genot is van zijn inkomen, onder zijn inkomen wordt verstaan het inkomen dat voor hem zou hebben gegolden indien hij geen verlof had genoten. Op deze manier blijft het salaris formeel gezien 100%, dat wil zeggen het salaris dat de ambtenaar zou hebben genoten als hij niet aan de RPU zou deelnemen. Dit betekent dat alle aan het salaris gerelateerde aanspraken op basis van het oude 100% salaris worden berekend. Deelname aan de RPU heeft derhalve geen gevolgen voor bijvoorbeeld de pensioenopbouw, de wachtgelduitkering en de vakantie-uitkering. Over het gedeelte van de arbeidstijd waarvoor vermindering heeft plaatsgevonden, vindt een inhouding plaats op het salaris. De ambtenaar levert over de uren waarmee de arbeidstijd is verminderd 50% van het oorspronkelijke salaris in.

De ambtenaar dient wanneer hij voor het eerst gebruik wenst te maken van de regeling, minimaal 10 jaar onafgebroken in politiedienst te zijn. De diensttijd van 10 jaar hoeft overigens niet binnen hetzelfde korps te zijn doorgebracht. In het kader van de mobiliteit zou dit ook ongewenst zijn.

Opgemerkt wordt dat een onderbreking gedurende dertig kalenderdagen of minder niet als onderbreking van de dienst wordt beschouwd.

De ambtenaar die deelneemt aan de RPU levert naast een gedeelte van zijn salaris, ook zijn extra vakantiedagen die hij heeft in verband met zijn leeftijd in. De opbouw van vakantie-aanspraken wijzigt niet.

Vanaf het moment dat de ambtenaar gebruik maakt van de RPU zullen alle nieuwe of extra inkomsten die de ambtenaar geniet, worden gekort op zijn salaris, zijnde het salaris waarop de RPU-inhouding heeft plaatsgevonden. Deze korting kan echter nooit hoger zijn dan de 50% die wordt ingehouden op het salaris over de uren die de ambtenaar minder werkt. De RPU-deelnemer dient immers in ieder geval zijn volledige salaris te ontvangen over de door hem gewerkte uren.

Deze anticumulatieregeling heeft tot doel te voorkomen dat de ambtenaar de nieuwe verworven, gedeeltelijk doorbetaalde, vrije tijd invult door extra werkzaamheden bij een andere werkgever. De minister zal hiervoor nadere regels vaststellen.

ARTIKEL IV, ONDERDELEN C EN D

Artikel 35a maakt het mogelijk dat het bevoegd gezag, in overeenstemming met de hoofdbesturen van de verenigingen van ambtenaren die zijn toegelaten tot de regionale commissie, de commissie KLPD, de commissie bijzondere ambtenaren van politie of de commissie LSOP, het aantal uren buitengewoon verlof voor vakbondsfaciliteiten vaststelt. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoefte in de praktijk het buitengewoon verlof voor vakbondsfaciliteiten flexibeler te kunnen toekennen. Afhankelijk van de ervaring, deskundigheid en (vakbonds)taak van de ambtenaar kan het aantal uren buitengewoon verlof per ambtenaar verschillen. Het ligt namelijk in de rede dat een voorzitter of secretaris meer uren nodig heeft dan een ander lid.

Artikel 35a biedt tevens de mogelijkheid bij grote reorganisaties de faciliteiten voor vakbondsactiviteiten vast te stellen boven het in artikel 35 bepaalde maximum.

ARTIKEL V

De vervanging van de bijlagen I en IA door een nieuwe bijlage I en het vervallen van bijlage IB is het gevolg van de afspraak om met ingang van 1 juli 1997 het restant van de vaste component van de inconveniëntentoelage in één keer in het salaris in te bouwen en het salarisgebouw te herstructureren. Tevens is overeengekomen dat met de inbouw van de vaste component in de salarisschalen de harmonisatietoeslag op grond van de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909, vervalt.

Met de inbouw van het resterende gedeelte van de vaste component in het salaris, is de inbouw van de vaste component voltooid. Artikel 13 van het BBP heeft dientengevolge geen betekenis meer en kan vervallen. Door de versnelde inbouw van de vaste component, wordt voor de meeste ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, het wegvallen van de harmonisatietoeslag gecompenseerd. Voor de ambtenaren in deze categorie waarvan de harmonisatietoeslag zo hoog was dat deze niet door de versnelde inbouw van de vaste component wordt ingelopen, wordt door het bevoegd gezag een regeling getroffen om het financieel nadeel te compenseren.

Voor de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, is bij de inpassing in de geherstructureerde schaal, bepalend of hij op 1 juli 1997 nog recht zou hebben gehad op de harmonisatietoeslag.

Bij de inpassing geldt het volgende regime:

1. De ambtenaar die op de peildatum van 1 juli 1997 (nog) recht heeft op de harmonisatietoeslag, wordt in de voor hem geldende geherstructureerde salarisschaal zodanig ingepast, dat in het nieuwe salaris minimaal de inbouw van het restant van de vaste component is verdisconteerd.

2. De ambtenaar die op de peildatum van 1 juli 1997 geen recht (meer) heeft op de harmonisatietoeslag, wordt in de voor hem geldende geherstructureerde salarisschaal ingepast op het salarisbedrag dat minimaal f 100,00 meer bedraagt dan het oude salaris.

Met de herstructurering zijn de onevenwichtigheden in de structuur van de salarisschalen als gevolg van de inbouw van de vaste component verdwenen. Tevens zijn voor alle salarisschalen de aanvangssalarissen verlaagd en geldt voor alle salarisschalen, uitgezonderd salarisschaal 10, dat er minimaal een trede is toegevoegd. Daarnaast zijn de diensttijduitlopen in de salarisschalen 1 tot en met 5 komen te vervallen.

In verband met het vervallen van de vaste component dient de redactie van de artikelen 10, 15, 17 en 46 aangepast te worden.

ARTIKEL VI, ONDERDEEL A

In het derde lid van artikel 17 wordt bepaald dat de ambtenaar die gedurende een kalenderjaar geen ziekteverzuim heeft gehad, 8 uren extra vakantieverlof geniet. In het vierde lid wordt bepaald dat op de vakantieaanspraak van de ambtenaar, die zich gedurende een kalenderjaar meer dan 5 keer ziek meldt, 8 uren in mindering wordt gebracht. Deze vermindering geldt niet bij ziekte wegens dienstongeval of zwangerschap en wordt evenmin toegepast in bijzondere omstandigheden. Daarvan is in ieder geval sprake wanneer naar het oordeel van de bedrijfsgeneeskundige de periodiciteit van de ziekmelding voortvloeit uit de aard van de ziekte (bijvoorbeeld bij chronisch zieken).

De extra toekenning, respectievelijk vermindering van vakantie-uren vloeit voort uit de wens het ziekteverzuim terug te dringen.

Voor de ambtenaar met een deelbetrekking wordt op grond van het eerste lid van artikel 19 de aanspraak op vakantie ingevolge de artikelen 17 en 18 naar evenredigheid vastgesteld.

ARTIKEL VI, ONDERDEEL B

In het kader van het beleid inzake terugdringing van het ziekteverzuim, kan het beperken van de opbouw van aanspraken op vakantie een positieve prikkel vormen. Bijkomend effect is dat met de beperking van de opbouw van de aanspraken op vakantie wordt voorkomen dat een ambtenaar een zogenoemd verlofstuwmeer opbouwt en na langdurige ziekte veelvuldig verlof opneemt, met alle gevolgen van dien voor de bedrijfsvoering. Daarom is overeengekomen dat na 26 weken ziekte de opbouw van de aanspraken op vakantie geheel of gedeeltelijk wordt stopgezet en dat in geval van een dienstongeval deze gehele of gedeeltelijk stopzetting na 52 weken plaatsvindt.

ARTIKEL VII

Hoewel de wijziging van de gemiddelde arbeidsduur per week van 38 uur naar 36 uur pas op 1 oktober 1998 wordt ingevoerd, is met de politievakorganisaties afgesproken reeds met ingang van 1 april 1998 te komen tot een versobering c.q. herschikking van een groot aantal verloffaciliteiten. In artikel 36c is het buitengewoon verlof bij verhuizing anders dan uit hoofde van dienstbelang komen te vervallen. In artikel 37 zijn de gebeurtenissen waarvoor buitengewoon verlof wordt toegekend sterk versoberd. Tevens is afgesproken met ingang van 1 april bij de berekening van de vakantieaanspraak reeds uit te gaan van een gemiddelde arbeidsduur van 7,2 uur per dag. Derhalve bedraagt de basis-vakantieaanspraak voor een ambtenaar met een volledige betrekking

23 * 7,2 uren = 165,6 uren per kalenderjaar. Aangezien bedoelde herberekening van het aantal vakantie-uren reeds met ingang van 1 april 1998 wordt ingevoerd, wordt het aantal (basis) vakantie-uren over 1998 voor een ambtenaar met een volledige betrekking dus als volgt berekend: ¼ * 184 uren over de periode 1 januari 1998 tot 1 april 1998 plus ¾ * 165,6 uren over de periode 1 april 1998 tot en met 31 december 1998. Voor de ambtenaar met een deelbetrekking dan wel voor de ambtenaar die meer vakantie-uren heeft dan de basis-aanspraak geldt mutatis mutandis hetzelfde.

Ook de verhoging van het aantal vakantie-uren in verband met het bereiken van een bepaalde leeftijd is reeds aangepast aan een gemiddelde arbeidsduur van 7,2 uur per dag, waarbij de verhoging van de aanspraak op vakantie in verband met leeftijd voor de categorie ambtenaren van 30 tot en met 39 jaar en van 40 tot en met 44 jaar is afgeschaft en de aanspraak voor ambtenaren vanaf 45 jaar is verminderd. Tot slot is de extra toekenning van vakantie-uren in verband met de hoogte van het salaris komen te vervallen.

ARTIKEL VIII, ONDERDEEL A

De wijziging van bijlage I is het gevolg van de per 1 augustus 1998 overeengekomen salarisverhoging van 2%.

ARTIKEL VIII, ONDERDEEL B

De verhoging van het minimumbedrag van de vakantie-uitkering met ingang van 1 augustus 1998 houdt verband met de overeengekomen verhoging van het bruto maandsalaris met 2% per genoemde datum.

ARTIKEL IX, ONDERDELEN A EN B

Het aantal te werken uren per jaar wordt berekend aan de hand van de formule neergelegd in het vierde lid van artikel 12. Voor een ambtenaar met een deelbetrekking wordt de arbeidsduur op grond van het vijfde lid naar evenredigheid vastgesteld. De rekenkundige afronding als bedoeld in het zesde lid betekent dat 0,5 uren of hoger naar boven wordt afgerond en minder dan 0,5 uren naar beneden.

ARTIKEL IX, ONDERDELEN C EN D

In verband met de invoering van een gemiddelde arbeidstijd per week van 36 uur is in artikel 12b het begrip «wekelijkse arbeidstijd» telkens vervangen door gemiddelde wekelijkse arbeidstijd. Tevens zijn de percentages in het tweede en derde lid aangepast teneinde te bewerkstelligen dat voor de ambtenaar met een volledige betrekking de gemiddelde wekelijkse arbeidstijd op minimaal 32 respectievelijk 28 uur gehandhaafd blijft.

ARTIKEL IX, ONDERDEEL E

Het vijfde lid van artikel 19 is aangepast teneinde te voorkomen dat de ambtenaar die geheel of gedeeltelijk geen dienst verricht omdat deze zijn teveel gewerkte tijd aan het opnemen is, gekort wordt op zijn vakantie-aanspraken.

ARTIKEL IX, ONDERDEEL F

Het vervallen van de artikelen 30 en 31 hangt samen met de nieuwe systematiek, opgenomen in artikel 12, vierde, vijfde en zesde lid.

Deze systematiek houdt in dat voor iedere ambtenaar jaarlijks wordt vastgesteld wat het aantal te werken uren is. Vervolgens wordt in een rooster aangegeven wanneer deze uren gewerkt moeten worden. Compensatie van op feestdagen gewerkte uren in de vorm van verlof past daar niet bij.

ARTIKEL IX, ONDERDEEL G

Een uitzondering op de aanpassing van een aantal verloffaciliteiten aan de gemiddelde werkdag van 7,2 uur wordt gemaakt voor calamiteitenverlof.

In dit soort gevallen wordt verlof verleend voor een dienstdag, ongeacht de lengte van de dag.

ARTIKEL X

Per 1 oktober 1998 gaat voor het politiepersoneel de arbeidsduurverkorting in waarmee de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uur naar 36 uur wordt teruggebracht.

Het terugbrengen van de gemiddelde arbeidsduur heeft consequenties voor de breuk op basis waarvan het salaris per uur wordt berekend op grond waarvan de noemer wordt verkleind tot een 157e deel.

ARTIKEL XI, ONDERDEEL A

Bij de wijziging van het Barp van 13 juni 1996 (Stb. 1996, 358) is verzuimd het Bvdp aan deze wijziging aan te passen. Dit verzuim wordt hierbij hersteld.

ARTIKEL XI, ONDERDEEL B

Voor het gebruik, zonder toestemming van het bevoegd gezag, van een motorvoertuig voor dienstreizen, wordt geen vergoeding verleend. Deze wijziging dient de tekst van het besluit hiermee in overeenstemming te brengen.

ARTIKEL XI, ONDERDEEL C

In dit artikel was abusievelijk een verwijzing naar artikel 65 in plaats van naar artikel 64 opgenomen.

ARTIKEL XII, ONDERDELEN A EN B

Bij de wijziging van het Barp van 13 juni 1996 (Stb. 1996, 358) is verzuimd het Bvvp aan deze wijziging aan te passen. Dit verzuim wordt hierbij hersteld.

ARTIKEL XIII

In dit artikel is de eenmalige uitkering vastgelegd zoals deze voor het politiepersoneel per 1 juli 1997 is overeengekomen. De eenmalige uitkering bedraagt 1% van het jaarsalaris.

Aangezien het hier een eenmalige uitkering betreft, wordt het peildatumsysteem gehanteerd met als peildatum de maand juni 1997. Dit betekent dat de situatie in de maand juni bepalend is voor de toekenning van de eenmalige uitkering. Overeengekomen is dat de vakantie-uitkering geen deel uitmaakt van de berekeningsgrondslag voor de eenmalige uitkering. Derhalve bedraagt de eenmalige uitkering voor het politiepersoneel in actieve dienst 12% van het feitelijk genoten salaris. Onder salaris wordt in dit geval mede begrepen het maandgeld van de adspirant jonger dan 25 jaar.

De gewezen politieambtenaar die in juni 1997 een uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag geniet, heeft ook recht op de eenmalige uitkering.

In het vierde lid wordt de eenmalige uitkering uitgezonderd van het ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP. De eenmalige uitkering telt derhalve niet mee voor de pensioenberekening.

ARTIKEL XIV

Hoewel de wijziging van de gemiddelde arbeidsduur per week van 38 uur naar 36 uur pas op 1 oktober 1998 wordt ingevoerd, is met de politievakorganisaties afgesproken reeds met ingang van 1 april 1998 te komen tot een versobering c.q. herschikking van een groot aantal verloffaciliteiten. In de toelichting op artikel VII is dit reeds uitgebreid toegelicht.

De ambtenaren die per 1 april 1998 in dienst zijn, worden voor deze herschikking/versobering financieel gecompenseerd; zij ontvangen eenmalig een bedrag van f 1.450,00. De ambtenaar die na 1 april 1998 in dienst treedt, ontvangt in november 1998 een eenmalig bedrag naar evenredigheid van het aantal kalendermaanden dat hij tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998 in dienst is. De ambtenaar die in de periode tussen 1 april 1998 en 1 oktober 1998 ontslag wordt verleend, is het teveel door hem ontvangen bedrag verschuldigd.

ARTIKEL XV

In dit artikel is de eenmalige eindejaarsuitkering vastgelegd zoals deze voor het politiepersoneel over 1998 is overeengekomen. De eindejaarsuitkering bedraagt 1,3% van het jaarsalaris. Aangezien de eindejaarsuitkering geen structureel karakter heeft, wordt de peildatumsystematiek gehanteerd met als peildatum de maand november 1998.

Overeengekomen is dat de vakantie-uitkering geen deel uitmaakt van de berekeningsgrondslag voor de eindejaarsuitkering. Derhalve bedraagt de eindejaarsuitkering voor het politiepersoneel in actieve dienst 15,6% van het feitelijk genoten salaris. Onder salaris wordt in dit geval mede begrepen het maandgeld van de adspirant jonger dan 25 jaar. Voor de eindejaarsuitkering komt in aanmerking het in de maand november 1998 in dienst zijnde politiepersoneel, voorzover die maand daadwerkelijk salaris is genoten. De gewezen politieambtenaar die in november 1998 een uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag geniet, heeft ook recht op de eindejaarsuitkering.

Op grond van het vierde lid wordt de eindejaarsuitkering uitgezonderd van het ambtelijk inkomen in de zin van het Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds ABP. De eindejaarsuitkering telt derhalve niet mee voor de pensioenberekening.

ARTIKEL XVI

In dit artikel wordt geregeld hoe de inpassing van het politiepersoneel in de nieuwe salarisschalen dient plaats te vinden. Voor de inpassing wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, met uitzondering van de surveillant van politie die daarvan door het bevoegd gezag is uitgesloten, de ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie die door het bevoegd gezag is aangewezen voor de vaste component dan wel per 1 juli 1997 recht zou hebben gehad op de harmonisatietoeslag op grond van de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken van 6 december 1996, kenmerk EA96/U3909, indien deze niet was komen te vervallen, de bijzondere ambtenaar van politie en de ambtenaar die wordt bezoldigd volgens een van de salarisschalen van bijlage IA en anderzijds de ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie, die per 1 juli 1997 geen recht hebben gehad op de harmonisatietoeslag, indien deze niet was komen te vervallen. Voor de eerste categorie is overeengekomen dat het salaris wordt vastgesteld op het bedrag zoals het zou hebben gegolden per 1 juli 1997, indien de herstructurering niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met ten minste het bedrag van de tijdelijke vaste component.

Voor de tweede categorie is afgesproken dat het salaris wordt vastgesteld op het bedrag zoals het op 1 juli 1997 zou hebben gegolden, indien de herstructurering niet zou hebben plaatsgevonden, vermeerderd met ten minste f 100,00.

Indien de ambtenaar op 1 juli 1997 een periodieke verhoging wordt toegekend, dient eerst de indeling in de geherstructureerde schaal te worden geëffectueerd en vervolgens de periodieke verhoging.

ARTIKEL XVII

Artikel XI, onderdeel C, werkt terug tot 1 april 1994 omdat bij de inwerkingtreding van het Besluit vergoeding dienstreizen politie per 1 april 1994 in artikel 11 van dit besluit abusievelijk een verwijzing naar artikel 65 van het Barp in plaats van artikel 64 van het Barp was opgenomen.

De terugwerkende kracht van artikel XI, onderdeel A, en artikel XII, onderdelen A en B, tot 1 januari 1996, houdt verband met de wijziging van het Barp en het BBP in verband met de invoering van de WAO-conforme uitkering, bij besluit van 13 juni 1996 (Stb. 1996, 358). Dit besluit werkte terug tot en met 1 januari 1996, de datum van inwerkingtreding van de Wet privatisering ABP. Bij deze wijziging is verzuimd ook het Besluit vergoeding dienstreizen politie en het Besluit vergoeding verplaatsingskosten politie met ingang van 1 januari 1996 aan te passen. De terugwerkende kracht van de artikelen I, II, III en XII, onderdeel C, tot en met 1 april 1997 houdt verband met de afspraak die in het akkoord is gemaakt met betrekking tot de datum van inwerkingtreding van de maatregelen in verband met de flexibilisering van de bedrijfsvoering.

De terugwerkende kracht tot 1 juli 1997 van de artikelen IV, V, XIII, XVI en XVII, is het gevolg van de afspraken die hierover zijn gemaakt in het akkoord.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Bijlage I behorende bij het Besluit bezoldiging politie, bevattende de salarisschalen van politieambtenaren in guldens per maand met leeftijd respectievelijk salarisanciënniteit in jaren per 1 april 1997

Salaristabellen per 1 april 1997

sch.1 sch.2 sch.3 
leeftijd1-4-97leeftijd1-4-97leeftijd1-4-97
151306151332161359
161306161332171359
171306171332181611
181547181578191863
191788191825202114
202029202071  
      
sal.anc.  sal.anc.  sal.anc. 
025110256402618
126181267412674
227252277422774
327743289032890
U828314296643053
U102890U9305353158
U122966U11315863260
  U133260U113358
    U133456
    U153550
sch.4 sch.5 sch.6 
leeftijd1-4-97leeftijd1-4-97sal.anc.1-4-97
161387171436A22768
171387181703A12883
18164419197002959
19190120223713047
202157  23252
    33448
sal.anc.  sal.anc.  43542
A12617  53635
026730277163728
127241288773818
228312305183914
329653325794008
4315743355104096
5325953453  
6335763546   
7345573640   
U12354983733  
U143643U133823   
U163735U153919  
sch.7 sch.8 sch.9 
sal.anc. 1-4-97sal.anc. 1-4-97sal.anc.1-4-97
    A23780
    A13874
033440380203967
134421399014054
236282417524247
338113437334463
439074448944659
540005459554859
640886468665041
741857478675129
842818488885307
943849498395505
104500105070105691
sch.10 sch.11 sch.12 
sal.anc. 1-4-97sal.anc. 1-4-97sal.anc.1-4-97
040540530706407
141501550516591
243482569126776
345683585736962
447574603147140
549545622557328
651296641867514
753077660377692
855058678887877
956919697498110
105857107152108224
116031117248  
126225    
sch.13 sch.14 sch.15 
sal.anc. 1-4-97sal.anc. 1-4-97sal. anc. 1-4-97
071400769208339
173281787718572
275142811028805
376923833939036
478774857249281
581105880559532
683396903669791
7857279281710101
8880589532810422
9891699791910753
sch.16 sch.17 sch.18 
sal.anc. 1-4-97sal.anc. 1-4-97sal.anc.1-4-97
0903609791010753
19281110101111094
295322104222114446
39791310753311811
410101411094412186
510422511446512574
610753611811612974
711094712186713387
811446812574813814
911811912974914253

Garantieschalen per 1 april 1997

sch.2 sch.3 sch.4A 
050410434805307
151291456815505
253072475725691
355053495435857
456914512946030
557495530756225
658186550566279
  75691   
  85857   
  96030  
  106225   
  116254  
sch.6 sch.8 sch.12 
055050641808572
156911660318805
258572678829036
360303697439281
462254715249532
562545734059791
6637467526610077
7649777889710205
8660788122  
9671998235   
106826108408   
  118553  
sch.15  
07140    
17328     
27514     
37692     
47877     
58110    
68339     
78572     
88805     
98916     
108946    
119083    

Stroomlijning salarisschalen BBP (per 1 juli 1997)

conversietabel t.b.v. inschaling personeel met vaste toelage dan wel een harmonisatietoeslag (Artikel XVI, eerste lid)

was: schaalsalaris per 1 april 1997 plus vaste component per 1 januari 1997

wordt: schaalsalaris per 1 juli 1997

schaal 1schaal 2schaal 3
was wordt was wordt was wordt
J151 433J151 433J151 462J151 462     
J161 433J161 433J161 462J161 462J161 492J161 492
J171 433J171 433J171 462J171 462J171 492J171 492
J181 700J181 700J181 734J181 734J181 770J181 770
J191 966J191 966J192 007J192 007J192 049J192 049
J202 2311.12 339J202 279J202 279J202 326J202 326
            
1.02 7651.52 8112.02 8242.22 8243.02 8823.32 944
1.12 8821.62 9292.12 9452.32 9453.12 9453.32 945
1.23 0011.73 0472.23 0562.43 0563.23 0563.43 056
1.33 0551.83 1652.33 1832.63 2793.33 1833.63 261
U83 1181.83 1652.43 2672.63 2793.43 3643.73 364
U103 1831.93 283U93 3642.73 3913.53 4803.83 480
U123 2671.93 283U113 4792.83 5033.63 5933.93 593
    U133 5922.93 615U113 7013.103 701
        U133 8093.113 809
        U153 9133.123 913
schaal 4schaal 5schaal 6
waswordt was wordt was wordt
J161 522J161 522         
J171 522J171 522J171 572J171 572     
J181 806J181 806J181 866J181 866     
J192 090J192 090J192 160J192 160     
J202 372J202 372J202 454J202 454     
            
4.A12 8804.12 8805.03 0425.13 0426.A23 0246.13 151
4.02 9424.22 9985.13 1705.23 1706.A13 1516.13 151
4.12 9984.22 9985.23 3505.43 3746.03 2346.23 330
4.23 1174.33 1175.33 5785.63 5786.13 3316.23 331
4.33 2644.53 3565.43 6855.73 6856.23 5566.33 556
4.43 4774.63 4775.53 7935.83 7936.33 7706.43 770
4.53 5894.73 5895.63 8965.93 8966.43 8736.53 873
4.63 6974.83 6975.73 9995.103 9996.53 9756.63 975
4.73 8064.93 8065.84 1025.114 1026.64 0776.74 078
U123 9104.103 910U134 2015.124 2016.74 1766.84 180
U144 0134.114 013U154 3075.134 3076.84 2816.94 282
U164 1154.124 115    6.94 3846.104 384
        6.104 4806.114 485
schaal 7schaal 8schaal 9
waswordt was wordt was wordt
7.03 6317.23 7388.04 0948.24 1679.A23 9839.14 083
7.13 7397.23 7398.14 2978.34 3489.A14 0839.14 083
7.23 9417.33 9418.24 4968.44 5299.04 1809.24 273
7.34 1407.44 1408.34 7108.54 7109.14 2739.24 273
7.44 2457.54 2458.44 8358.64 8359.24 4769.34 476
7.54 3467.64 3468.54 9508.74 9509.34 7049.44 704
7.64 4427.74 4488.65 0488.85 0529.44 9119.54 911
7.74 5477.84 5518.75 1568.95 1569.55 1229.65 122
7.84 6537.94 6538.85 2668.105 2669.65 3139.85 474
7.94 7647.104 7648.95 3688.115 3689.75 4079.85 474
7.104 8907.114 8908.105 4628.125 4719.85 5949.95 650
        9.95 8039.105 826
        9.106 0009.116 002
schaal 10schaal 11schaal 12
waswordt was wordt was wordt
10.04 27310.14 37411.05 59511.15 59512.06 67512.1 6 675
10.14 37410.14 37411.15 80411.25 80412.16 85912.26 859
10.24 58310.24 58311.26 00011.36 00012.27 04412.3 7 044
10.34 81510.34 81511.36 17211.46 17212.37 23012.47 230
10.45 01510.45 01511.46 34611.56 34612.47 40812.5 7 408
10.55 22210.55 22211.56 54011.66 54012.57 59612.67 596
10.65 40710.65 40711.66 73311.76 73312.67 78212.7 7 782
10.75 59510.75 59511.76 91811.86 91812.77 96012.87 960
10.85 80410.85 80411.87 10311.97 10312.88 14512.9 8 145
10.96 00010.96 00011.97 28911.107 28912.98 37812.118 517
10.106 17210.106 17211.107 46711.117 46712.108 491 12.118 517
10.116 34610.116 34611.117 56311.127 647     
10.126 53910.126 539        
schaal 13schaal 14schaal 15
waswordt was wordt was wordt
13.07 40813.17 40814.0 7 96014.17 96015.0 8 60715.1 8 607
13.17 59613.27 59614.1 8 14514.2 8 14515.1 8 84015.2 8 840
13.27 78213.37 78214.2 8 37814.3 8 37815.2 9 07315.3 9 073
13.37 96013.47 96014.3 8 60714.4 8 60715.39 30415.4 9 304
13.48 14513.58 14514.48 84014.5 8 84015.4 9 54915.5 9 549
13.58 37813.68 37814.5 9 07314.6 9 07315.59 80015.6 9 800
13.68 60713.78 60714.69 30414.7 9 30415.610 05915.710 059
13.78 84013.88 84014.7 9 54914.8 9 54915.710 36915.810 369
13.89 07313.99 07314.89 80014.9 9 80015.810 69015.910 690
13.99 18413.109 30514.910 05914.1010 05915.911 021 15.1011 021
schaal 16schaal 17schaal 18
waswordt was wordt was wordt
16.0 9 30416.1 9 30417.010 05917.110 05918.011 021 18.111 021
16.1 9 54916.29 54917.110 36917.210 36918.111 362 18.211 362
16.2 9 80016.3 9 80017.210 69017.310 69018.211 714 18.311 714
16.310 05916.410 05917.311 02117.411 02118.312 079 18.412 079
16.410 36916.510 36917.411 36217.511 36218.412 454 18.512 454
16.510 69016.610 69017.511 71417.611 71418.512 842 18.612 842
16.611 02116.711 02117.612 07917.712 07918.613 242 18.713 242
16.711 36216.811 36217.712 45417.812 45418.713 655 18.813 655
16.811 71416.911 71417.812 84217.912 84218.814 082 18.914 082
16.912 07916.1012 07917.913 24217.1013 24218.914 521 18.1014 521

Stroomlijning salarisschalen BBP (per 1 juli 1997)

conversietabel t.b.v. inschaling personeel zonder vaste toelage en zonder een harmonisatietoeslag

(Artikel XVI, tweede lid)

was: schaalsalaris per 1 april 1997

wordt: schaalsalaris per 1 juli 1997

schaal 1schaal 2schaal 3
was wordt was wordt was wordt
J151 306J151 433J151 332J151 462     
J161 306J161 433J161 332J161 462J161 359J161 492
J171 306J171 433J171 332J171 462J171 359J171 492
J181 547J181 700J181 578J181 734J181 611J181 770
J191 788J191 966J191 825J192 007J191 863J192 049
J202 029J202 221J202 071J202 279J202 114J202 326
            
1.02 5111.42 6392.02 5642.12 7143.02 6183.12 730
1.12 6181.52 8112.12 6742.22 8243.12 6743.22 842
1.22 7251.62 9292.22 7742.32 9453.22 7743.32 945
1.32 7741.62 9292.32 8902.43 0563.32 8903.43 056
U82 8311.73 0472.42 9662.53 1673.43 0533.53 158
U102 8901.73 047U93 0532.53 1673.53 1583.63 261
U122 9661.83 165U113 1582.63 2793.63 2603.73 364
    U133 2602.73 391U113 3583.83 480
        U133 4563.93 593
        U153 5503.103 701
schaal 4schaal 5schaal 6
was wordt was wordt was wordt
J161 387J161 522         
J171 387J171 522J171 436J171 572     
J181 644J181 806J181 703J181 866     
J191 901J192 090J191 970J192 160     
J202 157J202 372J202 237J202 454     
            
4.A12 6174.02 7755.02 7715.02 9156.A22 7686.0 2 973
4.02 6734.02 7755.12 8875.13 0426.A12 8836.1 3 151
4.12 7244.12 8805.23 0515.23 1706.02 9596.13 151
4.22 8314.22 9985.33 2575.43 3746.13 0476.13 151
4.32 9654.33 1175.43 3555.53 4766.23 2526.33 556
4.43 1574.53 3565.53 4535.63 5786.33 4486.33 556
4.53 2594.63 4775.63 5465.73 6856.43 5426.43 770
4.63 3574.63 4765.73 6405.83 7936.53 6356.43 770
4.73 4554.73 5895.83 7335.93 8966.63 7286.53 873
U123 5494.83 697U133 8235.103 9996.73 8186.6 3 975
U143 6434.93 806U153 9195.114 1026.83 9146.7 4 078
U163 7354.103 910    6.94 0086.84 180
        6.104 0966.94 282
schaal 7schaal 8schaal 9
was wordt was wordt was wordt
7.03 3447.13 5438.03 8028.13 9869.A23 7809.0 3 900
7.13 4427.13 5438.13 9908.24 1679.A13 8749.1 4 083
7.23 6287.23 7398.24 1758.34 3489.03 9679.14 083
7.33 8117.33 9418.34 3738.44 5299.14 0549.24 273
7.43 9077.44 1408.44 4898.54 7109.24 2479.34 476
7.54 0007.44 1408.54 5958.54 7109.34 4639.44 704
7.64 0887.54 2458.64 6868.64 8359.44 6599.54 911
7.74 1857.64 3468.74 7868.74 9509.54 8599.65 122
7.84 2827.74 4488.84 8888.85 0529.65 0419.75 298
7.94 3847.84 5518.94 9838.95 1569.75 1299.75 298
7.104 5007.94 6538.105 0708.105 2669.85 3079.8 5 474
        9.95 5059.95 650
        9.105 6919.105 826
schaal 10schaal 11schaal 12
was wordt was wordt was wordt
10.04 05410.04 17311.05 30711.05 40712.06 40712.16 675
10.14 15010.14 37411.15 50511.25 80412.16 59112.26 859
10.24 34810.24 58311.25 69111.25 80412.26 77612.37 044
10.34 56810.34 81511.35 85711.36 00012.36 96212.47 230
10.44 75710.45 01511.46 03111.46 17212.47 14012.57 408
10.54 95410.55 22211.56 22511.56 34612.57 32812.67 596
10.65 12910.65 40711.66 41811.66 54012.67 51412.77 782
10.75 30710.65 40711.76 60311.76 73312.77 69212.87 960
10.85 50510.85 80411.86 78811.86 91812.87 87712.98 145
10.95 69110.85 80411.96 97411.97 10312.98 110 12.108 331
10.105 85710.96 00011.107 15211.107 28912.108 22412.10 8 331
10.116 03110.106 17211.117 24811.117 467     
10.126 22510.116 346        
schaal 13schaal 14schaal 15
was wordt was wordt was wordt
13.07 14013.17 40814.07 69214.1 7 96015.0 8 33915.1 8 607
13.17 32813.27 59614.17 87714.2 8 14515.18 57215.2 8 840
13.27 51413.37 78214.28 11014.3 8 37815.2 8 80515.3 9 073
13.37 69213.47 96014.38 33914.4 8 60715.39 03615.4 9 304
13.47 87713.58 14514.48 57214.5 8 84015.4 9 28115.5 9 549
13.58 11013.68 37814.58 80514.6 9 07315.59 53215.6 9 800
13.68 33913.78 60714.69 03614.7 9 30415.6 9 79115.710 059
13.78 57213.88 84014.79 28114.8 9 54915.710 101 15.810 369
13.88 80513.99 07314.89 53214.9 9 80015.810 422 15.910 690
13.98 91613.99 07314.99 79114.1010 05915.910 753 15.1011 021
schaal 16schaal 17schaal 18
was wordt was wordt was wordt
16.0 9 03616.1 9 30417.09 79117.110 05918.010 753 18.111 021
16.19 28116.2 9 54917.110 10117.210 36918.111 094 18.211 362
16.2 9 53216.3 9 80017.210 42217.310 69018.211 446 18.311 714
16.39 79116.410 05917.310 75317.411 02118.311 81118.412 079
16.410 10116.510 36917.411 09417.511 36218.412 1861 8.512 454
16.510 42216.610 69017.511 44617.611 71418.512 5741 8.612 842
16.610 75316.711 02117.611 81117.712 07918.612 9741 8.713 242
16.711 09416.811 36217.712 18617.812 45418.713 3871 8.813 655
16.811 44616.911 71417.812 57417.912 84218.813 8141 8.914 082
16.911 81116.1012 07917.912 97417.1013 24218.914 253 18.1014 521

Bijlage I bij het Besluit bezoldiging politie: salaristabellen van politieambtenaren per 1 juli 1997 (in guldens per maand)

schaal 1 schaal 2 schaal 3  
leeftijd leeftijd leeftijd 
151433151462161492
161433161462171492
171433171462181770
181700181734192049
191966192007202326
202221202279   
      
sal.anc.  sal.anc. sal.anc.  
022440260002618
123391271412730
224572282422842
325753294532945
426934305643056
528115316753158
629296327963261
730477339173364
831658350383480
932839361593593
    103701
    113809
    123913
schaal 4 schaal 5    
leeftijd leeftijd  
161522171572  
171522181866   
181806192160  
192090202454   
202372     
      
    schaal 6  
sal.anc.  sal.anc.  sal.anc.  
027750291502973
128801304213151
229982317023331
331173327233556
432364337443770
533565347653873
634776357863975
735897368574078
836978379384180
938069389694282
103910103999104384
114013114102114485
124115124201  
  134307  
schaal 7 schaal 8 schaal 9  
sal.anc.  sal.anc. sal.anc. 
033480380503900
135431398614083
237392416724273
339413434834476
441404452944704
542455471054911
643466483565122
744487495075298
845518505285474
946539515695650
104764105266105826
114890115368116002
  125471  
schaal 10 schaal 11 schaal 12  
sal.anc.  sal.anc. sal.anc. 
041730540706489
143741559516675
245832580426859
348153600037044
450154617247230
552225634657408
654076654067596
755957673377782
858048691887960
960009710398145
106172107289108331
116346117467118517
126540127647  
schaal 13 schaal 14 schaal 15  
sal.anc.  sal.anc. sal. anc. 
072210777308375
174081796018607
275962814528840
377823837839073
479604860749304
581455884059549
683786907369800
7860779304710059
8884089549810369
9907399800910690
10930510100591011021
schaal 16 schaal 17 schaal 18  
sal.anc.  sal.anc. sal.anc. 
0905709748010680
19304110059111021
29549210369211362
39800310690311714
410059411021412079
510369511362512454
610690611714612842
711021712079713242
811362812454813655
911714912842914082
101207910132421014521

Bijlage I bij het Besluit bezoldiging politie: salaristabellen van politieambtenaren per 1 augustus 1998 (in guldens per maand)

schaal 1 schaal 2 schaal 3  
leeftijd leeftijd leeftijd 
151462151491161522
161462161491171522
171462171491181805
181733181768192089
192005192047202372
202265202324   
      
sal.anc.  sal.anc. sal.anc.  
022650265202670
123861276812785
225062288022899
326273300333003
427474311743117
528675323053221
629886334563326
731087345973431
832288357383549
933499368793664
    103775
    113885
    123991
schaal 4 schaal 5    
leeftijd leeftijd  
161552171603  
171552181903   
181842192203  
192131202503   
202420     
      
    schaal 6  
sal.anc.  sal.anc.  sal.anc.  
028310297303032
129371310313214
230582323323397
331793333733627
433014344143845
534235354553950
635466364964055
736617375874159
837718386884263
938829397494367
103988104079104471
114093114184114575
124197124285  
  134393  
schaal 7 schaal 8 schaal 9  
sal.anc.  sal.anc. sal.anc. 
034150388103978
136141406614164
238142425024358
340203443534565
442234462044798
543305480455009
644336493265224
745377504875404
846428515385583
947469525995763
104859105371105942
114988115475116122
  125580  
schaal 10 schaal 11 schaal 12  
sal.anc.  sal.anc. sal.anc. 
042560551506619
144611570616808
246742592026996
349113612037185
451154629547374
553265647257556
655156667067748
757067686877937
859208705688119
961209724598308
106295107434108498
116472117617118687
126670127800  
schaal 13 schaal 14 schaal 15  
sal.anc.  sal.anc. sal. anc. 
073650792808543
175561811918779
277482830829016
379373854539254
481194877949490
583085901659740
685456925469996
7877979490710260
8901689740810577
9925499996910904
10949110102601011241
schaal 16 schaal 17 schaal 18  
sal.anc.  sal.anc. sal.anc. 
0923809943010894
19490110260111241
29740210577211589
39996310904311948
410260411241412320
510577511589512703
610904611948613099
711241712320713507
811589812703813928
911948913099914363
101232010135071014811

XNoot
1

Stb. 1994, 214, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 21 mei 1997, Stb. 216.

XNoot
2

Stb. 1994, 215, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 1 september 1997, Stb. 415.

XNoot
3

Stb. 1994, 218, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 juni 1996, Stb. 358.

XNoot
4

Stb. 1994, 217, gewijzigd bij besluit van 27 juni 1995, Stb. 365.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 9 december 1997, nr. 237.