Besluit van 6 oktober 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 september 1997, houdende Nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale werkvoorziening)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 oktober 1997, directie Arbeidsmarkt, nr. AM/RAW/97/1946;

Gelet op artikel 48 van de Wet sociale werkvoorziening;

Hebben goed gevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet sociale werkvoorziening treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 oktober 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de zestiende oktober 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet sociale werkvoorziening treedt met ingang van 1 januari 1998 in werking. Op deze wet zijn drie algemene maatregelen van bestuur gebaseerd. Het Besluit indicatie sociale werkvoorziening, het Besluit arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening en het Besluit financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening. Genoemde besluiten zijn onlangs in het Staatsblad gepubliceerd. Deze besluiten zullen met een afzonderlijk inwerkingtredingsbesluit, nadat de daarvoor geldende voorhangprocedure is voltooid, eveneens met ingang van 1 januari 1998 in werking treden.

In de Staatscourant zullen in verband met de inwerkingtreding van de wet zo spoedig mogelijk in ieder geval nog verschijnen: de Regeling indicatie sociale werkvoorziening, de Regeling arbeidsinpassing en begeleiding sociale werkvoorziening, de Regeling financieel verdeelmodel sociale werkvoorziening en de Regeling informatie sociale werkvoorziening.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Naar boven