Besluit van 2 september 1997 tot vaststelling van de data van de inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 augustus 1997, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/WV/97/3172;

Gelet op artikel IX van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, artikel 103 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en artikel LVII van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Inwerkingtreding Wet Pemba

De Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van het in artikel I, onderdeel BB, van die wet opgenomen artikel 75 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 1997.

Artikel 2. Inwerkingtreding Waz

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van de artikelen 89 en 93 van die wet die in werking treden met ingang van 1 oktober 1997.

Artikel 3. Inwerkingtreding Wajong

De Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel 4. Inwerkingtreding Invoeringswet

De Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheids-regelingen treedt in werking met ingang van 1 januari 1998, met uitzondering van het in artikel XLII, onderdeel A, opgenomen artikel 25, eerste lid, onderdeel k, van de Wet op de ondernemingsraden, dat in werking treedt met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 september 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de achttiende september 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van de data van inwerkingtreding van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.

Artikel 1. Inwerkingtreding Wet Pemba

De Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen treedt met ingang van 1 januari 1998 in werking, met uitzondering van een artikelonderdeel.

Het in artikel I, onderdeel BB, opgenomen artikel 75 van de WAO biedt de werkgever de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, het risico van betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering zelf te dragen. De toestemming voor het eigen risicodragen wordt verleend met ingang van 1 januari of 1 juli van enig jaar, mits de aanvraag tot eigen risico-dragerschap ten minste dertien weken voor de desbetreffende datum is ingediend. Met het oog op de eerstmogelijke ingangsdatum van het eigen risicodragerschap, te weten 1 januari 1998 en de aanvraag daartoe die uiterlijk dertien weken voor die datum moet zijn gedaan, is er voor alle duidelijkheid naar betrokkenen toe voor gekozen om artikel 75 WAO eerder in werking te laten treden. Daarmee staat tevens duidelijk vast dat voor het Lisv de mogelijkheid bestaat om reeds voor 1 januari 1998 te beslissen op aanvragen tot eigen risicodragen. In verband hiermee is de inwerkingtredingsdatum van artikel 75 gesteld op 1 oktober 1997.

Artikelen 2, 3 en 4. Inwerkingtreding Waz, Wajong en Invoeringswet

Voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen geldt dat zij goeddeels in hun geheel in werking treden met ingang van 1 januari 1998. Op deze inwerkingtredingsdatum is een tweetal uitzonderingen gemaakt.

Allereerst een uitzondering met betrekking tot de artikelen 89 en 93 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, betreffende een ontheffing van de Waz-verzekering wegens gemoedsbezwaren. Teneinde zeker te stellen dat een aanvraag tot ontheffing met ingang van 1 januari 1998 kan ingaan, wordt met de vervroegde inwerkingtreding van deze artikelen de basis gegeven voor een ontheffingsaanvraag en -verlening ingaande 1 januari 1998. Daarmee wordt elk misverstand uitgesloten dat beschikkingen eerst na die dag zouden kunnen worden afgegeven, waardoor op grond van artikel 89, tweede lid, Waz de ingangsdatum van de ontheffing eerst één jaar later zou liggen. Dit is niet de bedoeling. Met het oog daarop is gekozen de inwerkingtredingsdatum van deze artikelen te stellen op 1 oktober 1997.

Bij de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen is verder een uitzondering gemaakt voor artikel XLII. Dat artikel behelst door middel van een toevoeging van een onderdeel k aan artikel 25, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden, de regeling van het adviesrecht van de ondernemingsraad met betrekking tot een voornemen van een werkgever om eigen risicodrager te worden.

Nu met het oog op de aanvraagprocedure voor het eigen risicodragen bepaald is dat artikel 75 van de WAO eerder dan 1 januari 1998, namelijk per 1 oktober 1997 in werking treedt, ligt het in de rede ook het adviesrecht in dit kader te regelen. Met het oog daarop treedt artikel 25, eerste lid, van de Wet op de ondernemingsraden op zo kort mogelijke termijn in werking, namelijk op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit is gepubliceerd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Naar boven