Besluit van 20 augustus 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 14 augustus 1997, nr. CWW88/014, directie juridische zaken, afdeling wet- en regelgeving;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 augustus 1997

Beatrix

De Minister van Defensie,

J. J. C. Voorhoeve

Uitgegeven de elfde september 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven