Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 1997, 360Wet

Wet van 2 mei 1997, houdende wijziging van de Meststoffenwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is te voorzien in regels waarmee een nieuw stelsel van heffingen in de Meststoffenwet wordt geïntroduceerd;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De >Meststoffenwet1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. Onze Minister: Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

  b. grond: dat deel van de bodem dat wordt gebruikt of is bestemd om te worden gebruikt als voedingsbodem voor planten;

  c. groeimedium: materiaal in vaste of vloeibare vorm, niet zijnde grond, dat wordt gebruikt of is bestemd om te worden gebruikt als voedingsbodem voor planten;

  d. meststoffen: producten die bestemd zijn om

  1°. te worden toegevoegd aan grond of aan een groeimedium en die geheel of gedeeltelijk bestaan uit stoffen, organismen daaronder begrepen, of mengsels van stoffen, die als zodanig kunnen dienen om grond of een groeimedium geschikt of beter geschikt te maken als voedingsbodem voor planten;

  2°. te worden gebruikt als groeimedium;

  3°. te worden gebruikt als voedsel voor planten of delen van planten, voor zover deze producten niet reeds zijn begrepen onder 1° of 2°;

  e. dierlijke meststoffen: meststoffen of producten die geheel of grotendeels bestaan uit uitwerpselen van de in bijlage A bij deze wet opgenomen diersoorten, onderverdeeld in categorieën per soort, daaronder begrepen de door mestscheiding of andere vormen van be- of verwerking van de meststoffen verkregen waterige fractie;

  f. overige organische meststoffen: organische meststoffen, niet zijnde dierlijke meststoffen, die zijn opgenomen in bijlage B bij deze wet;

  g. andere meststoffen: meststoffen, niet zijnde dierlijke of overige organische meststoffen, die zijn opgenomen in bijlage B bij deze wet;

  h. verhandelen van meststoffen: afleveren van meststoffen aan handelaren in of gebruikers dan wel verwerkers van meststoffen alsmede het met het oog daarop voorhanden of in voorraad hebben, aanbieden of vervoeren van meststoffen;

  i. diervoeders: producten van plantaardige of dierlijke oorsprong, in natuurlijke staat, vers of verduurzaamd, en de afgeleide producten van hun industriële verwerking, alsmede organische of anorganische stoffen, al dan niet in de vorm van een mengsel, met of zonder toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen, en bestemd voor dierlijke voeding langs orale weg;

  j. bedrijf: geheel van productie-eenheden bestaande uit één of meer gebouwen of afgescheiden gedeelten daarvan en de daarbij behorende landbouwgrond, uitsluitend of onder meer dienende tot de uitoefening van de landbouw, zulks beoordeeld naar de feitelijke omstandigheden, en in ieder geval dat geheel van productie-eenheden dat als één bedrijf is opgegeven op grond van de krachtens artikel 6 gestelde regels inzake de registratie van de productie van dierlijke meststoffen, dan wel het na deze opgave ontstane geheel van productie-eenheden als gevolg van splitsing of samenvoeging overeenkomstig de krachtens artikel 15 of de bij of krachtens de Wet verplaatsing mestproduktie gestelde regels;

  k. produceren van dierlijke meststoffen: produceren van dierlijke meststoffen door het houden van dieren, door uitscharing van dieren of door tijdelijke onderbrenging ter weiding van dieren elders;

  l. aanvoeren van meststoffen: feitelijk afnemen van meststoffen van een derde of van een ander bedrijf, daaronder begrepen de dierlijke meststoffen geproduceerd door ter inscharing aangenomen dieren of door tijdelijk ter weiding aangenomen dieren;

  m. afvoeren van meststoffen: feitelijk afleveren van meststoffen aan een derde of aan een ander bedrijf, daaronder begrepen de dierlijke meststoffen geproduceerd door uitgeschaarde dieren of door tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren;

  n. mestoverschot: de in een bepaald kalenderjaar geproduceerde, aangevoerde of uit opslag komende hoeveelheid dierlijke meststoffen die in dat jaar niet op het eigen bedrijf wordt gebruikt;

  o. mestbank: een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid als bedoeld in artikel 9;

  p. landbouwgrond: grond waarop enige vorm van akkerbouw, veehouderij – daaronder begrepen intensieve veehouderij – tuinbouw – daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, planten, bloemen en bloembollen – en bosbouw die aan bij ministeriële regeling gestelde regels voldoet, wordt uitgeoefend;

  q. tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond: in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond, daaronder niet begrepen de oppervlakte waarop zich de bedrijfsgebouwen en daarbij behorende voorzieningen bevinden, die tot het bedrijf behoort op grond van eigendom, een zakelijk gebruiksrecht of een door de grondkamer goedgekeurde pachtovereenkomst als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Pachtwet, en die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij dat bedrijf in gebruik is;

  r. grasland: landbouwgrond waarop in het betreffende kalenderjaar gras wordt geteeld;

  s. bouwland: landbouwgrond, niet zijnde grasland en niet zijnde braakland;

  t. braakland: landbouwgrond waarop in het betreffende kalenderjaar gedurende ten minste zes maanden aaneengesloten geen gewas wordt geteeld, dan wel waarop gedurende zodanige periode een gewas wordt geteeld ten behoeve van groenbemesting;

  u. grond met een houtopstand: grond met een houtopstand waarvan velling – anders dan bij wijze van dunning – een verplichting tot herbeplanten op grond van in artikel 3 van de Boswet, dan wel enig ander algemeen verbindend voorschrift doet ontstaan, alsmede grond waarop zich een dergelijke houtopstand bevond, tenzij aan de verplichting tot herbeplanten is voldaan door beplanting van andere grond of een ontheffing als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de Boswet is verleend;

  v. natuurterrein: grond met een houtopstand, alsmede heideveld, ven, hoogveenterrein, zandverstuiving, duinterrein, kwelder, schor, gors, slik, riet- en ruigtland, griend en laagveenmoeras, waarop een beheer wordt gevoerd dat aan bij ministeriële regeling gestelde regels voldoet;

  w. bij het bedrijf behorende oppervlakte grond: in Nederland gelegen oppervlakte landbouwgrond en natuurterrein, daaronder niet begrepen de oppervlakte waarop zich de bedrijfsgebouwen bevinden, die tot het bedrijf in eigendom behoort, dan wel daartoe behoort ingevolge een zakelijk gebruiksrecht of een door de grondkamer geregistreerde, onderscheidenlijk goedgekeurde pachtovereenkomst als bedoeld in de artikelen 70f, eerste lid, onderscheidenlijk 12 of 70f, vijfde lid, van de Pachtwet;

  x. hectare: hectare in gemeten maat;

  y. fosfaat: fosfor, in welke vorm of verbinding dan ook, vermenigvuldigd met de factor 2,29;

  z. stikstof: stikstof, in welke vorm of verbinding dan ook.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld waaraan landbouwgrond moet voldoen om te worden aangemerkt als «tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond».

 • 3. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk IV wordt onder meststoffen verstaan: dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en andere meststoffen.

 • 4. Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk IV, behoudens artikel 13x, eerste lid, onderdeel a, wordt onder «tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond» tevens landbouwgrond gerekend die tot het bedrijf behoort op grond van een door de grondkamer geregistreerde, onderscheidenlijk goedgekeurde pachtovereenkomst als bedoeld in de artikelen 70f, eerste lid, onderscheidenlijk 12, derde lid, of 70f, vijfde lid, van de Pachtwet, en die in het kader van een normale bedrijfsvoering bij dat bedrijf in gebruik is.

B

Na artikel 1 wordt aan hoofdstuk I het volgende artikel toegevoegd:

Artikel 1a

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt geen rekening gehouden met handelingen waarvan, op grond van de omstandigheid dat zij geen wezenlijke verandering van feitelijke verhoudingen hebben ten doel gehad of op grond van andere bepaalde feiten en omstandigheden, moet worden aangenomen dat zij achterwege zouden zijn gebleven, indien daarmee niet de toepassing van deze wet voor het vervolg geheel of ten dele onmogelijk zou worden gemaakt.

C

In artikel 6, eerste lid, wordt «en, wat producenten van dierlijke meststoffen betreft, met betrekking tot door hen gehouden soorten en aantallen vee, pluimvee en andere krachtens artikel 1, eerste lid, aangewezen dieren» vervangen door: met betrekking tot de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond, en met betrekking tot de aantallen gehouden dieren van de onderscheiden diersoorten, onderverdeeld in categorieën per soort, die zijn opgenomen in bijlage A bij deze wet.

D

In artikel 8, tweede lid, vervalt «van vee, pluimvee en andere krachtens artikel 1 aangewezen diersoorten» en wordt «mestproduktie» telkens vervangen door: mestproductie.

E

Hoofdstuk IV wordt vervangen door:

HOOFDSTUK IV. HEFFINGEN

TITEL 1. FORFAITAIRE MINERALENHEFFINGEN
Artikel 13
 • 1. Ter zake van het aanvoeren van meststoffen of het produceren van dierlijke meststoffen worden onder de naam «forfaitaire mineralenheffingen» regulerende heffingen geheven van iedere persoon of rechtspersoon die, of samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen dat een bedrijf voert.

 • 2. De heffingen worden geheven per bedrijf.

Artikel 13a
 • 1. Er wordt een heffing geheven naar de belastbare hoeveelheid meststoffen in een kalenderjaar uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.

 • 2. Er wordt een heffing geheven naar de belastbare hoeveelheid meststoffen in een kalenderjaar uitgedrukt in kilogrammen stikstof.

Artikel 13b

De belastbare hoeveelheid meststoffen wordt bepaald door de som van de hoeveelheid aangevoerde meststoffen en de hoeveelheid geproduceerde dierlijke meststoffen, verminderd met achtereenvolgens:

a. de hoeveelheid afgevoerde dierlijke meststoffen;

b. de opname van meststoffen door het gewas;

c. het toelaatbare verlies van meststoffen.

Artikel 13c
 • 1. De hoeveelheid geproduceerde dierlijke meststoffen wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal in het betreffende kalenderjaar gehouden, uitgeschaarde of tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren van de onderscheiden diercategorieën en op basis van de forfaitaire productienormen voor de onderscheiden diercategorieën, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof per dier per jaar, die zijn opgenomen in bijlage A bij deze wet.

 • 2. De hoeveelheid aangevoerde en de hoeveelheid afgevoerde dierlijke meststoffen worden vastgesteld op basis van het gewicht of het volume van de in het betreffende kalenderjaar aangevoerde en afgevoerde meststoffen en op basis van de forfaitaire omrekennormen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof per 1000 kilogram dierlijke meststof, onderscheiden naar mestvorm, diercategorie en bedrijfssysteem, die zijn opgenomen in bijlage C bij deze wet. Daarbij worden de in bijlage C opgenomen bepalingen in acht genomen.

 • 3. De hoeveelheid aangevoerde overige organische meststoffen en andere meststoffen wordt vastgesteld op basis van het gewicht of volume en het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de in het betreffende kalenderjaar aangevoerde overige organische en andere meststoffen.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder, in afwijking van het tweede lid, ook de hoeveelheid aangevoerde dierlijke meststoffen wordt vastgesteld op basis van het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de dierlijke meststoffen.

Artikel 13d

De opname van meststoffen door het gewas, bedoeld in artikel 13b, onderdeel b, is per kalenderjaar per hectare van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

– 65 kilogram fosfaat, onderscheidenlijk 300 kilogram stikstof voor grasland;

– 50 kilogram fosfaat, onderscheidenlijk 125 kilogram stikstof voor bouwland.

Artikel 13e
 • 1. Het toelaatbare verlies van meststoffen, bedoeld in artikel 13b, onderdeel c, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, is per kalenderjaar per hectare grasland, bouwland of braakland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  – 40 kilogram fosfaat, in de jaren 1998 en 1999;

  – 35 kilogram fosfaat, in de jaren 2000 en 2001;

  – 30 kilogram fosfaat, in de jaren 2002 tot en met 2004;

  – 25 kilogram fosfaat, in de jaren 2005 en volgende.

  Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in de jaren 2008 en volgende is de in de eerste volzin bedoelde hoeveelheid fosfaat 20 kilogram.

 • 2. Het toelaatbare verlies van meststoffen, bedoeld in artikel 13b, onderdeel c, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, is per kalenderjaar per hectare grasland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  – 300 kilogram stikstof, in de jaren 1998 en 1999;

  – 275 kilogram stikstof, in de jaren 2000 en 2001;

  – 250 kilogram stikstof, in de jaren 2002 tot en met 2004;

  – 200 kilogram stikstof, in de jaren 2005 en volgende.

  Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in de jaren 2008 en volgende is de in de eerste volzin bedoelde hoeveelheid stikstof 180 kilogram.

 • 3. Het toelaatbare verlies van meststoffen, bedoeld in artikel 13b, onderdeel c, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, is per kalenderjaar per hectare bouwland of braakland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  – 175 kilogram stikstof, in de jaren 1998 en 1999;

  – 150 kilogram stikstof, in de jaren 2000 en 2001;

  – 125 kilogram stikstof, in de jaren 2002 tot en met 2004;

  – 110 kilogram stikstof, in de jaren 2005 en volgende.

  Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in de jaren 2008 en volgende is de in de eerste volzin bedoelde hoeveelheid stikstof 100 kilogram.

 • 4. Het toelaatbare verlies van meststoffen, bedoeld in artikel 13b, onderdeel c, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof is per kalenderjaar per hectare natuurterrein van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte grond 10 kilogram fosfaat en 50 kilogram stikstof.

Artikel 13f
 • 1. Het tarief van de heffing bedraagt f 1,50 per kilogram stikstof.

 • 2. Het tarief van de heffing bedraagt per kilogram fosfaat:

  – f 10,–, in de jaren 1998 en 1999;

  – f 20,–, in de jaren 2000 en volgende.

 • 3. Voor een hoeveelheid fosfaat overeenkomend met ten hoogste 10 kilogram per hectare van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte grond bedraagt het tarief van de heffing per kilogram fosfaat:

  – f 2,50 , in de jaren 1998 en 1999;

  – f 5,– , in de jaren 2000 en volgende.

 • 4. Met ingang van 1 januari 2005 komt in het derde lid «10 kilogram per hectare» te luiden: 5 kilogram per hectare.

Artikel 13g

De heffingen worden verschuldigd op het moment van aanvoeren van meststoffen of produceren van dierlijke meststoffen. Zij moeten na afloop van het kalenderjaar op aangifte worden voldaan.

TITEL 2. VERFIJNDE MINERALENHEFFINGEN
Artikel 13h

Ten aanzien van een tijdig daartoe aangemeld bedrijf worden, indien aan alle overige ter zake bij of krachtens deze wet gestelde regels wordt voldaan, niet de forfaitaire mineralenheffingen, bedoeld in artikel 13, geheven, maar regulerende heffingen ter zake van het aanvoeren van mineralen door het feitelijk van een derde of van een ander bedrijf afnemen van in bijlage D als aanvoerpost benoemde producten of dieren. De heffingen worden geheven onder de naam «verfijnde mineralenheffingen».

Artikel 13i
 • 1. Er wordt een heffing geheven naar de belastbare hoeveelheid mineralen in een kalenderjaar uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.

 • 2. Er wordt een heffing geheven naar de belastbare hoeveelheid mineralen in een kalenderjaar uitgedrukt in kilogrammen stikstof.

Artikel 13j

De belastbare hoeveelheid mineralen wordt bepaald door de hoeveelheid aangevoerde mineralen, verminderd met achtereenvolgens:

a. de hoeveelheid afgevoerde mineralen;

b. het toelaatbare mineralenverlies.

Artikel 13k
 • 1. De hoeveelheid aangevoerde mineralen wordt vastgesteld als de som van de hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in de in het betreffende kalenderjaar feitelijk van een derde of van een ander bedrijf afgenomen producten of dieren die in bijlage D van deze wet zijn benoemd als aanvoerpost.

 • 2. De hoeveelheid afgevoerde mineralen wordt vastgesteld als de som van de hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in de in het betreffende kalenderjaar feitelijk aan een derde of aan een ander bedrijf afgeleverde producten of dieren die in bijlage D van deze wet zijn benoemd als afvoerpost.

 • 3. De in het eerste en tweede lid bedoelde hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof worden vastgesteld overeenkomstig bijlage D bij deze wet.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder, in afwijking van bijlage D, de hoeveelheden fosfaat onderscheidenlijk stikstof in de aangevoerde en afgevoerde dierlijke meststoffen worden vastgesteld op basis van de forfaitaire omrekennormen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof per 1000 kilogram dierlijke meststof, onderscheiden naar mestvorm, diercategorie en bedrijfssysteem, die zijn opgenomen in bijlage C bij deze wet en die worden toegepast overeenkomstig de in die bijlage opgenomen bepalingen.

 • 5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder, in afwijking van bijlage D, de hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in de aangevoerde en afgevoerde producten wordt vastgesteld op basis van het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de producten.

Artikel 13l
 • 1. Het toelaatbare mineralenverlies, bedoeld in artikel 13j, onderdeel b, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, is per kalenderjaar per hectare grasland, bouwland of braakland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  – 40 kilogram fosfaat, in de jaren 1998 en 1999;

  – 35 kilogram fosfaat, in de jaren 2000 en 2001;

  – 30 kilogram fosfaat, in de jaren 2002 tot en met 2004;

  – 25 kilogram fosfaat, in de jaren 2005 en volgende.

  Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in de jaren 2008 en volgende is de in de eerste volzin bedoelde hoeveelheid fosfaat 20 kilogram.

 • 2. Het toelaatbare mineralenverlies, bedoeld in artikel 13j, onderdeel b, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, is per kalenderjaar per hectare grasland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  – 300 kilogram stikstof, in de jaren 1998 en 1999;

  – 275 kilogram stikstof, in de jaren 2000 en 2001;

  – 250 kilogram stikstof, in de jaren 2002 tot en met 2004;

  – 200 kilogram stikstof, in de jaren 2005 en volgende.

  Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in de jaren 2008 en volgende is de in de eerste volzin bedoelde hoeveelheid stikstof 180 kilogram.

 • 3. Het toelaatbare mineralenverlies, bedoeld in artikel 13j, onderdeel b, uitgedrukt in kilogrammen stikstof, is per kalenderjaar per hectare bouwland of braakland van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond:

  – 175 kilogram stikstof, in de jaren 1998 en 1999;

  – 150 kilogram stikstof, in de jaren 2000 en 2001;

  – 125 kilogram stikstof, in de jaren 2002 tot en met 2004;

  – 110 kilogram stikstof, in de jaren 2005 en volgende.

  Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in de jaren 2008 en volgende is de in de eerste volzin bedoelde hoeveelheid stikstof 100 kilogram.

 • 4. Het toelaatbare mineralenverlies, bedoeld in artikel 13j, onderdeel b, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof is per kalenderjaar per hectare natuurterrein van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte grond 10 kilogram fosfaat en 50 kilogram stikstof.

Artikel 13m
 • 1. Het tarief van de heffing bedraagt f 1,50 per kilogram stikstof.

 • 2. Het tarief van de heffing bedraagt per kilogram fosfaat:

  – f 10,–, in de jaren 1998 en 1999;

  – f 20,–, in de jaren 2000 en volgende.

 • 3. Voor een hoeveelheid fosfaat overeenkomend met ten hoogste 10 kilogram per hectare van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte grond bedraagt het tarief van de heffing per kilogram fosfaat:

  – f 2,50 , in de jaren 1998 en 1999;

  – f 5,– , in de jaren 2000 en volgende.

 • 4. Met ingang van 1 januari 2005 komt in het derde lid «10 kilogram per hectare» te luiden: 5 kilogram per hectare.

Artikel 13n

De heffingen worden verschuldigd op het moment van aanvoeren van mineralen door het feitelijk van een derde of een ander bedrijf afnemen van producten of dieren, die in bijlage D bij deze wet zijn benoemd als aanvoerpost. Zij moeten na afloop van het kalenderjaar op aangifte worden voldaan.

TITEL 3. HEFFING VAN INTERMEDIAIRE ONDERNEMINGEN
Artikel 13o

Ter zake van het aanvoeren van meststoffen wordt onder de naam «heffing van intermediaire ondernemingen» een regulerende heffing geheven van iedere persoon of rechtspersoon die, of samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen dat een onderneming, niet zijnde een bedrijf, voert en in het kader van die onderneming dierlijke meststoffen aanvoert ten behoeve van handel, transport, opslag, be- of verwerking of anderszins.

Artikel 13p

De heffing wordt geheven naar de belastbare hoeveelheid meststoffen in een kalenderjaar uitgedrukt in kilogrammen fosfaat.

Artikel 13q

De belastbare hoeveelheid meststoffen wordt bepaald door de hoeveelheid aangevoerde meststoffen, verminderd met de hoeveelheid afgevoerde meststoffen.

Artikel 13r
 • 1. De hoeveelheid aangevoerde meststoffen en de hoeveelheid afgevoerde meststoffen worden vastgesteld op basis van het gewicht of het volume en het fosfaatgehalte van de in het betreffende kalenderjaar aangevoerde meststoffen en afgevoerde meststoffen.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder, in afwijking van het eerste lid, de hoeveelheid aangevoerde of afgevoerde dierlijke meststoffen wordt vastgesteld op basis van de forfaitaire omrekennormen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat per 1000 kilogram dierlijke meststof, onderscheiden naar mestvorm, diercategorie en bedrijfssysteem, die zijn opgenomen in bijlage C bij deze wet. Bij de vaststelling worden dan de in bijlage C opgenomen bepalingen in acht genomen.

Artikel 13s

Het tarief van de heffing bedraagt per kilogram fosfaat:

– f 10,–, in de jaren 1998 en 1999;

– f 20,–, in de jaren 2000 en volgende.

Artikel 13t

De heffing wordt verschuldigd op het moment van het aanvoeren van meststoffen. Zij moet na afloop van het kalenderjaar op aangifte worden voldaan.

TITEL 4. BESTEMMINGSHEFFING
Artikel 13u
 • 1. Ter zake van het produceren van dierlijke meststoffen wordt een bestemmingsheffing geheven van iedere persoon of rechtspersoon die, of samenwerkingsverband van personen of rechtspersonen dat een bedrijf voert.

 • 2. De opbrengst van de heffing is bestemd voor de bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan de uitvoering van deze wet.

Artikel 13v
 • 1. De heffing bedraagt f 400,– per bedrijf per kalenderjaar.

 • 2. Indien de voor het betreffende bedrijf gedane aangifte van de heffing, bedoeld in de titels 1 en 2, vergezeld gaat van een verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent, bedraagt de heffing in het betreffende kalenderjaar f 100,– .

Artikel 13w

De heffing wordt verschuldigd op het moment van produceren van dierlijke meststoffen. Zij moet na afloop van het kalenderjaar op aangifte worden voldaan.

TITEL 5. VRIJSTELLING VOOR EXTENSIEVE VEEHOUDERIJBEDRIJVEN EN AKKER- EN TUINBOUWBEDRIJVEN
Artikel 13x
 • 1. Van de heffingen, bedoeld in de titels 1, 2 en 4 van dit hoofdstuk, zijn vrijgesteld bedrijven die in het betreffende kalenderjaar aan de volgende voorwaarden voldoen:

  a. de veebezetting is gemiddeld niet meer dan 2,5 grootvee-eenheden per hectare van de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond,

  b. de som van de hoeveelheid aangevoerde dierlijke meststoffen, de hoeveelheid aangevoerde overige organische meststoffen en de hoeveelheid geproduceerde dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, is per kalenderjaar per hectare van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond minder dan:

  – 120 kilogram fosfaat voor grasland en 100 kilogram fosfaat voor bouwland en 40 kilogram fosfaat voor braakland in de jaren 1998 en 1999;

  – 85 kilogram fosfaat voor grasland en bouwland, en 35 kilogram fosfaat voor braakland in de jaren 2000 en 2001;

  – 80 kilogram fosfaat voor grasland en bouwland, en 30 kilogram fosfaat voor braakland in de jaren 2002 en volgende, en

  c. de som van de hoeveelheid aangevoerde dierlijke meststoffen, de hoeveelheid aangevoerde overige organische meststoffen en de hoeveelheid geproduceerde dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, is per kalenderjaar per hectare natuurterrein van de gemiddeld in het betreffende kalenderjaar bij het bedrijf behorende oppervlakte grond minder dan 20 kilogram fosfaat.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Artikel 13y
 • 1. De omrekening van dieren van de onderscheiden diercategorieën naar grootvee-eenheden geschiedt overeenkomstig de daarvoor in bijlage A bij deze wet opgenomen normen.

 • 2. Op de vaststelling van de hoeveelheid aangevoerde dierlijke meststoffen, de hoeveelheid aangevoerde overige organische meststoffen en de hoeveelheid geproduceerde dierlijke meststoffen is artikel 13c van overeenkomstige toepassing.

Artikel 13z

Bij ministeriële regeling kan het in artikel 13x, onderdeel a, genoemde getal voor het aantal grootvee-eenheden worden vervangen door een lager getal, en kunnen de in 13x, onderdelen b en c, genoemde hoeveelheden fosfaat worden vervangen door andere hoeveelheden fosfaat. Artikel 13aj, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

TITEL 6. WIJZE VAN HEFFING, INVORDERING EN BETALING
Artikel 13aa
 • 1. De heffingen, bedoeld in dit hoofdstuk, worden door Onze Minister geheven.

 • 2. Onverminderd het overigens bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde worden de heffingen geheven met overeenkomstige toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met dien verstande dat van die wet buiten toepassing blijven de artikelen 2, vierde lid, 37 tot en met 40, 47a, 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87.

 • 3. Voor de toepassing van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 19 van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken treedt Onze Minister in de plaats van Onze Minister van Financiën. Voor de in de Algemene wet inzake rijksbelastingen genoemde functionarissen treden in de plaats de door Onze Minister aangewezen functionarissen.

 • 4. Voor de toepassing van artikel 21, derde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt met een onherroepelijke veroordeling gelijk gesteld het vervallen van het recht op strafvordering op de voet van de artikelen 74 en 74a van het Wetboek van Strafrecht.

 • 5. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde wordt artikel 52, tweede lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen als volgt gelezen:

  Administratieplichtigen zijn: de personen, rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, bedoeld in de artikelen 13, 13h, 13o en 13u, eerste lid, alsmede de producenten, leveranciers en afnemers, bedoeld in artikel 13al, onderdeel f.

 • 6. Voor de toepassing van artikel 66 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn de bij regeling van Onze Minister van Financiën gestelde regels van toepassing. Door Onze Minister worden de afwijkingen daarop vastgesteld die voor de juiste toepassing van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde noodzakelijk zijn.

 • 7. De artikelen 68 tot en met 71 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen zijn niet van toepassing voor zover het handelen in strijd met de regels tevens een overtreding oplevert van regels gesteld bij of krachtens de in artikel 35, tweede lid, genoemde artikelen.

Artikel 13ab
 • 1. De heffingen, bedoeld in dit hoofdstuk, worden ingevorderd door de door Onze Minister aangewezen functionaris en door de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990.

 • 2. Onverminderd het overigens bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde worden de heffingen ingevorderd met overeenkomstige toepassing van de Invorderingswet 1990 en de Kostenwet invordering rijksbelastingen, met dien verstande dat van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing blijven de artikelen 59 en 62. Voorts blijven bij de toepassing van artikel 66 van die wet de artikelen 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86 en 87 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen buiten toepassing.

 • 3. Behoudens voor zover de invordering is opgedragen aan de ontvanger, bedoeld in het eerste lid, treedt voor de toepassing van de Invorderingswet 1990 Onze Minister in de plaats van Onze Minister van Financiën.

 • 4. Met betrekking tot de invordering geldt dat:

  a. voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 uitsluitend bevoegd is de door Onze Minister aangewezen functionaris;

  b. de in de artikelen 10, eerste lid, 11, 12 en 26 van de Invorderingswet 1990 bedoelde bevoegdheden uitsluitend toekomen aan de door Onze Minister aangewezen functionaris, met dien verstande dat voor de toepassing van artikel 26 van die wet de bij regeling van Onze Minister van Financiën gestelde regels van toepassing zijn;

  c. de overige bij invordering van toepassing zijnde bevoegdheden, met uitzondering van die bedoeld in de artikelen 24, 25 en 58 van de Invorderingswet 1990, uitsluitend toekomen aan de ontvanger, bedoeld in het eerste lid;

  d. de bevoegdheid, bedoeld in artikel 24 van de Invorderingswet 1990, zowel toekomt aan de door Onze Minister aangewezen functionaris als aan de ontvanger, bedoeld in het eerste lid;

  e. de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 25 en 58 van de Invorderingswet 1990, toekomen aan de door Onze Minister aangewezen functionaris indien hij met de invordering is belast, en toekomen aan de ontvanger, bedoeld in het eerste lid, indien deze laatste met de invordering is belast.

 • 5. In het kader van het verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel wordt voor de toepassing van artikel 17 van de Invorderingswet 1990 voor «de ontvanger die het dwangbevel heeft uitgevaardigd» telkens gelezen: de met de tenuitvoerlegging van het dwangbevel belaste ontvanger.

 • 6. Betaling van de heffingen geschiedt aan de door Onze Minister aangewezen functionaris. Na de betekening van het dwangbevel dient te worden betaald aan de ontvanger, bedoeld in het eerste lid, die is vermeld op het dwangbevel.

TITEL 7. VERREKENING EN BIJDRAGEVERLENING
Artikel 13ac
 • 1. Ingeval in een kalenderjaar de belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, bedoeld in artikel 13j, minder is dan nihil, wordt deze verrekend met de belastbare hoeveelheden van de voorgaande drie kalenderjaren.

 • 2. Indien na de verrekening een belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof van minder dan nihil resteert, wordt deze verrekend met de daarop volgende kalenderjaren. De verrekening vindt plaats door vermindering van de belastbare hoeveelheid van een volgend jaar tot ten minste nihil.

 • 3. Verrekening met betrekking tot een kalenderjaar vindt slechts plaats indien met betrekking tot dat kalenderjaar aangifte van de verschuldigde verfijnde mineralenheffingen, bedoeld in artikel 13h, is gedaan, en aan de in dat artikel bedoelde regels is voldaan.

 • 4. De verrekening geschiedt in de volgorde waarin de belastbare hoeveelheden zijn ontstaan.

 • 5. De verrekening en het verlenen van een uit een verrekening voortvloeiende teruggaaf, alsmede de vaststelling van een resterende belastbare hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof van minder dan nihil, geschiedt op verzoek door de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking. De aangifte wordt aangemerkt als verzoek.

 • 6. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de verrekening en de vaststelling van het saldo.

Artikel 13aca
 • 1. Een bijdrage wordt verleend indien de belastbare hoeveelheid mineralen, bedoeld in artikel 13j, minder is dan nihil.

 • 2. De bijdrage wordt verleend vanaf een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip. Bij deze regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de bijdrage wordt verleend.

 • 3. De bij de ministeriële regeling vast te stellen hoogte van de bijdrage bedraagt per kilogram fosfaat, onderscheidenlijk stikstof niet meer dan de tarieven, bedoeld in artikel 13m, eerste en tweede lid.

 • 4. Geen bijdrage wordt verleend voor de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof die ingevolge artikel 13ac, eerste lid, in aanmerking komt voor verrekening met belastbare hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof van voorgaande jaren. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof waarvoor een bijdrage wordt verleend wordt niet meer in aanmerking genomen voor verrekening met navolgende kalenderjaren als bedoeld in artikel 13ac, tweede lid.

TITEL 8. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 13ad

De verminderingen, bedoeld in de artikelen 13b, 13j, 13q, 13af, 13ag en 13ah worden uitsluitend toegepast indien de heffingplichtige het recht tot vermindering kan aantonen op basis van de ter zake bij te houden, te bewaren, over te leggen of af te dragen gegevens, bescheiden en bewijsstukken, en indien aan de overigens ter zake gestelde regels is voldaan, waaronder de regels met betrekking tot de vaststelling van de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof waar de vermindering mee gepaard gaat.

Artikel 13ae

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan voor landbouwgrond met een te lage of te hoge fosfaattoestand of met een bijzondere bodemgesteldheid, een van de hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, bedoeld in de artikelen 13e en 13l, afwijkende hoeveelheid worden vastgesteld. De afwijkende hoeveelheid fosfaat is ten hoogste 50 kilogram. Bij of krachtens de maatregel worden de voor de toepassing van dit artikel noodzakelijke regels gesteld.

Artikel 13af

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de hoeveelheid stikstof, waarover op grond van titel 1 of 2 van dit hoofdstuk heffing is verschuldigd, wordt verminderd met een bij of krachtens de maatregel bepaalde hoeveelheid, overeenkomend met ten hoogste de gemiddelde hoeveelheid stikstof in dierlijke meststoffen die als ammoniak of in een andere vorm vervluchtigt.

Artikel 13ag

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof waarover op grond van titel 1, 2 of 3 van dit hoofdstuk heffing is verschuldigd, kan worden vermeerderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen in opslag bij het bedrijf of de onderneming bij aanvang van het betreffende kalenderjaar en verminderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen in opslag bij het bedrijf of de onderneming aan het einde van het betreffende kalenderjaar.

Artikel 13ah

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof waarover op grond van titel 1, 2 of 3 van dit hoofdstuk heffing is verschuldigd, kan worden verminderd met de hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen die zijn verwerkt tot een niet als dierlijke meststof aan te merken product, of die in het kader van het proces van be- of verwerking verloren zijn gegaan.

Artikel 13ai

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder in plaats van de in de artikelen 13e, 13l en 13x neergelegde hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof, kleinere hoeveelheden fosfaat, onderscheidenlijk stikstof gelden, dan wel een lagere gemiddelde veebezetting dan bedoeld in artikel 13x, eerste lid, onderdeel a, geldt, een en ander voor zover krachtens artikel 1.2 van de Wet Milieubeheer gestelde regels in kleinere hoeveelheden fosfaat en stikstof of een lagere veebezetting voorzien.

Artikel 13aj
 • 1. Bij ministeriële regeling kunnen de tarieven genoemd in de artikelen 13f, 13m, 13s, en 13v worden vervangen door andere tarieven. Een verhoging van het tarief bedraagt maximaal 100% van het oorspronkelijke tarief.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen de hoeveelheden fosfaat en stikstof genoemd in de artikelen 13d, 13e, 13f, derde en vierde lid, 13l, 13m, derde en vierde lid, en 13ae worden vervangen door andere hoeveelheden fosfaat en stikstof.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen de bijlagen bij deze wet worden gewijzigd.

 • 4. Uiterlijk drie maanden na het tijdstip waarop een krachtens het eerste, tweede of derde lid vastgestelde ministeriële regeling in werking treedt, wordt een voorstel van wet tot goedkeuring van die regeling aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van de Kamers der Staten-Generaal tot het niet-aannemen van het voorstel besluit, worden onverwijld bij ministeriële regeling de krachtens het eerste, tweede of derde lid vastgestelde wijzigingen ongedaan gemaakt, zodanig dat de betrokken artikelen of bijlagen komen te luiden zoals zij voor het in de eerste volzin bedoelde tijdstip luidden.

 • 5. Krachtens dit artikel vastgestelde ministeriële regelingen worden in het Staatsblad geplaatst.

Artikel 13ak

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld met betrekking tot de vaststellingen, bedoeld in de artikelen 13c, 13k, 13r, en 13y, tweede lid, alsmede met betrekking tot de vaststelling van de opname van meststoffen door het gewas, bedoeld in artikel 13d, en de vaststelling van de toelaatbare verliezen, bedoeld in de artikelen 13e en 13l. Deze regels hebben betrekking op:

a. de methode van weging, volumebepaling, bemonstering en analyse;

b. de ten behoeve van de vaststelling te gebruiken apparatuur;

c. de bevoegdheid tot het doen van de vaststelling, welke bevoegdheid kan worden verbonden aan een door Onze Minister overeenkomstig bij ministeriële regeling gestelde erkenningsvoorwaarden verleende erkenning;

d. de plaats, het moment en de frequentie van vaststelling, daaronder begrepen tellingen voor de vaststelling van het gemiddelde aantal dieren en voor de vaststelling van de gemiddeld tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond;

e. de administratieve vastlegging en verantwoording van gegevens omtrent de vaststelling door direct bij het doen van de vaststelling betrokkenen;

f. andere voorzieningen die de uitoefening van het toezicht op de naleving van de gestelde regels kunnen vergemakkelijken;

g. andere voorwaarden waaraan de vaststelling moet voldoen wil de aldus bepaalde hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de verschuldigdheid of hoogte van de heffing, waaronder begrepen regels in zake de toelaatbaarheid van onderlinge menging van dierlijke meststoffen, overige organische meststoffen en andere meststoffen.

Artikel 13al

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de volgende onderwerpen:

a. de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder voor de toepassing van hoofdstuk IV, in afwijking van artikel 1, eerste lid, onderdeel q, en vierde lid, ook in de grensgebieden gelegen landbouwgrond buiten Nederland of landbouwgrond die anders dan op grond van één van de in dat artikel genoemde titels in gebruik is, onder de tot het bedrijf behorende oppervlakte landbouwgrond wordt gerekend;

b. nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan voor de toepassing van de verminderingen, bedoeld in de artikelen 13b, 13j, en 13q;

c. de aanmelding, bedoeld in artikel 13h, en de functionaris bij wie de aanmelding geschiedt;

d. nadere voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil een bedrijf in aanmerking komen voor de in artikel 13h bedoelde mogelijkheid, waartoe kunnen behoren:

1°. de verplichting om in bijlage D bij de wet als aanvoerpost, onderscheidenlijk afvoerpost benoemde meststoffen, producten of dieren uitsluitend af te nemen van, onderscheidenlijk af te leveren aan door Onze Minister overeenkomstig bij ministeriële regeling gestelde erkenningsvoorwaarden erkende leveranciers, onderscheidenlijk afnemers;

2°. de verplichting om aan het slot van het voorgaande kalenderjaar aanwezige voorraden van in bijlage D bij deze wet als aanvoerpost benoemde producten of dieren in aanmerking te nemen als mineralenaanvoer als bedoeld in artikel 13j;

e. de hetzij ingevolge artikel 13v, tweede lid, hetzij bij wijze van algemene verplichting bij de aangifte van de heffing over te leggen verklaring van een registeraccountant of accountant-administratieconsulent;

f. de regels waaraan de producenten, leveranciers en afnemers van de in bijlage D bij deze wet opgenomen meststoffen, producten en dieren, al dan niet in het kader van een erkenning als bedoeld in onderdeel d, onder 1°, moeten voldoen, waaronder het opmaken, bewaren, overleggen en afdragen van gegevens, bescheiden en bewijsstukken met betrekking tot de door hen geproduceerde, in voorraad gehouden, ontvangen, verhandelde en gebruikte aantallen of hoeveelheden van de meststoffen, producten en dieren, alsmede de daarmee gepaard gaande hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof;

g. de voor de bepaling van de verschuldigdheid en hoogte van de heffing, dan wel voor het toezicht op de naleving van de voorwaarden voor vrijstelling van de heffing op te maken, te bewaren, over te leggen en af te dragen gegevens, bescheiden en bewijsstukken;

h. alle onderwerpen die in aanvulling op de Algemene wet inzake rijksbelastingen of de Invorderingswet 1990 moeten worden geregeld met betrekking tot de uitvoering van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde.

TITEL 9. TIJDELIJKE UITZONDERING VOOR FOSFAAT IN ANDERE MESTSTOFFEN
Artikel 13am

In afwijking van de artikelen 13b en 13c, derde lid, en van de artikelen 13j en 13k, eerste lid, juncto de artikelen D1, eerste lid, onderdeel a, en D3, tweede lid, van bijlage D bij deze wet, wordt de hoeveelheid fosfaat in andere meststoffen eerst vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in aanmerking genomen bij de bepaling van onderscheidenlijk de belastbare hoeveelheid meststoffen, bedoeld in artikel 13b en de belastbare hoeveelheid mineralen, bedoeld in artikel 13j.

F

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. «produktie» wordt telkens vervangen door: productie.

2. In het zevende lid vervalt «vee, pluimvee of andere».

3. Het achtste lid komt te luiden:

 • 8. Indien aan bijlage A bij deze wet een diersoort wordt toegevoegd, is het gedurende drie jaren na inwerkingtreding van de betreffende wijziging van de bijlage verboden de hoeveelheid dierlijke meststoffen, die door deze diersoort op een bedrijf wordt geproduceerd, vervolgens te laten produceren door diersoorten die voordien wel in de bijlage waren opgenomen.

4. Het volgende lid wordt toegevoegd:

 • 9. Voor de toepassing van dit artikel wordt de hoeveelheid geproduceerde dierlijke meststoffen vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal in het betreffende kalenderjaar gehouden, uitgeschaarde of tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren, van de onderscheiden diercategorieën en op basis van de forfaitaire productienormen voor de onderscheiden diercategorieën, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat per dier per jaar, die zijn opgenomen in bijlage A bij deze wet.

G

Artikel 14a vervalt.

H

Artikel 14c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het mestproduktierecht» vervangen door: de van de onderscheiden diersoorten afkomstige hoeveelheid dierlijke meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, die op een bedrijf ten hoogste mag worden geproduceerd.

2. In het tweede lid vervalt «overeenkomt met het mestproduktierecht dat».

3. Aan het tweede lid wordt de volgende volzin toegevoegd: Artikel 14, negende lid, is van overeenkomstige toepassing..

I

Artikel 16 vervalt.

J

Artikel 17 komt te luiden:

Artikel 17

 • 1. Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van het bij of krachtens deze wet bepaalde.

 • 2. Onze Minister kan ontheffing verlenen van het bij of krachtens deze wet bepaalde.

 • 3. Aan de vrijstelling of de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

K

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «vergunningen en ontheffingen» vervangen door «vergunningen, ontheffingen en erkenningen».

2. In het tweede lid, onderdeel b wordt «of een ontheffing» vervangen door: , een ontheffing of een erkenning.

L

Artikel 19 wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de tekst van het artikel wordt een 1. geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Indien onderwerpen waarop deze wet van toepassing is, ter uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen regeling behoeven, kan dit geschieden bij ministeriële regeling.

M

In de artikelen 21, eerste lid, en 23 wordt «de artikelen 5, 9, 13 en 15» telkens vervangen door: de artikelen 5, 9, 13ae, 13af, 13ag, 13ah, 13ai, 15 en 38a.

N

Artikel 25 wordt vervangen door de volgende artikelen:

Artikel 25

Onze Minister kan de bevoegdheden die hem toekomen ingevolge artikel 13aa, eerste lid, en de bevoegdheden tot het verlenen van erkenningen en tot het stellen van erkenningsvoorwaarden, bedoeld in de artikelen 13ak, onderdeel c, en 13al, onderdeel d, onder 1°, delegeren.

Artikel 25a

De ministeriële regelingen bedoeld in hoofdstuk IV, behoudens titel 6, en in artikel 17 worden vastgesteld door Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 25b

Onze Minister doet over de werking van deze wet telkens na twee jaren een verslag aan de beide Kamers der Staten-Generaal toekomen.

O

Artikel 33 vervalt.

P

In artikel 35, tweede lid, wordt «17, tweede lid» vervangen door: 17, derde lid.

Q

Na artikel 38 wordt het volgende artikel ingevoegd:

Artikel 38a

De verschillende artikelen van deze wet of onderdelen daarvan, komen te vervallen op een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

R

De bij deze wet opgenomen bijlagen A, B, C en D worden als bijlagen toegevoegd.

ARTIKEL II

De Wet verplaatsing mestproduktie2 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de tekst van de wet en de daarbij behorende bijlage wordt het woord «produktie», alsmede samenstellingen daarmee telkens vervangen door: productie.

B

In artikel 1, eerste lid, vervallen de begripsomschrijvingen van «mestverwerkingsinrichting», «verwerken» en «tot het bedrijf behorende oppervlakte grond.»

C

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid vervalt het tweede gedachtenstreepje met de daarna opgenomen zinsnede.

2. In het zesde lid wordt «de artikelen 5, 6 en 11, vierde lid, onderdeel g» vervangen door: de artikelen 5 en 6.

D

Artikel 11 vervalt.

E

In artikel 14 vervalt «artikel 11, eerste en tweede lid, en».

F

In artikel 20 vervalt «11, eerste, derde en vierde lid,».

G

In artikel 22 wordt, onder vernummering van het derde tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. De verschillende artikelen van deze wet of onderdelen daarvan kunnen op een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld, voor een bij de maatregel te bepalen gebied buiten werking worden gesteld.

H

De bijlage behorende bij de Wet verplaatsing mestproduktie wordt als volgt gewijzigd:

1. «omvat het grondgebied» wordt telkens vervangen door: omvat, gerekend naar de situatie op 1 januari 1997, het grondgebied.

2. De namen van gemeenten waarvan het grondgebied door Gebied II wordt omvat worden in alfabetische volgorde gerangschikt.

3. In de alfabetische rangschikking van gemeenten waarvan het grondgebied door Gebied II wordt omvat wordt «Reusel» vervangen door: Reusel-De Mierden.

ARTIKEL III

Artikel 1a van de Wet op de economische delicten3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 1°, in het gedeelte betreffende de Wet verplaatsing mestproduktie, wordt «4, 9, zesde lid, en 11, eerste en derde lid,» vervangen door: 4, en 9, zesde lid;

2. Onder 3°, in het gedeelte betreffende de Meststoffenwet wordt «17, tweede lid» vervangen door: 17, derde lid;

3. Onder 3°, in het gedeelte betreffende de Wet verplaatsing mestproduktie, vervalt «11, vierde lid».

ARTIKEL IV

De ingevolge artikel 14a van de Meststoffenwet, zoals dit op de dag vóór inwerkingtreding van artikel I, onderdeel G van deze wet luidde, geldende hoeveelheid mestproductierechten voor varkens en kippen, is na inwerkingtreding van genoemd artikelonderdeel de hoeveelheid verplaatsbare niet-gebonden mestproductierechten voor varkens en kippen en de hoeveelheid niet-verplaatsbare niet-gebonden mestproductierechten voor varkens en kippen die voor deze bedrijven op de dag voor inwerkingtreding van het genoemde artikelonderdeel gold ingevolge artikel 1, derde lid, en 6, eerste lid, van de Wet verplaatsing mestproduktie, vermenigvuldigd met 10/7.

ARTIKEL V

De wijzigingen van de Meststoffenwet, voorzien in artikel I, onderdelen F, G en H, de wijzigingen van de Wet verplaatsing mestproduktie, voorzien in artikel II, en de wijzigingen van de Wet op de economische delicten, voorzien in artikel III, zijn niet van toepassing op gedragingen die hebben plaatsgevonden voor de dag waarop deze wet in werking treedt.

ARTIKEL VI

De tekst van de Meststoffenwet wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing in het Staatsblad stelt Onze Minister de nummering van de artikelen van de Meststoffenwet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van de artikelen met de nieuwe nummering in overeenstemming.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 mei 1997

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

De Staatssecretaris van Financiën,

W. A. F. G. Vermeend

Uitgegeven de negentiende augustus 1997

De Minister van Justitie a.i.,

H. F. Dijkstal

BIJLAGE A Behorende bij de Meststoffenwet

Diersoorten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel eOnderscheiden categorieën dieren binnen de diersoortenNummer diercategorieOmvang mestproductie per dier van de onderscheiden diercategorieën per jaar, uitgedrukt in kilogrammen:Aantal grootvee-eenheden per dier van de onderscheiden diercategorieën
   fosfaatstikstof 
I RundveeFok- en gebruiksvee    
 * Melk- en kalfkoeien (alle koeien die ten minste één maal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden; ook koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken)10041,00161,001,000
 * Vrouwelijk jongvee (alle vrouwelijke dieren die nog nooit gekalfd hebben en die worden aangehouden voor de vervanging van de eigen veestapel of de veestapel van derden; ook drachtige dieren die niet eerder hebben gekalfd):    
  – jonger dan 1 jaar1019,0052,000,220
  – 1 jaar en ouder10218,00110,000,439
 * Stieren voor de fokkerij (stieren bestemd voor het fokken van melk- of vleesvee):    
  – jonger dan 1 jaar10312,0052,000,293
  – 1 jaar en ouder10422,00120,000,537
      
 Witvleesproductie    
 * Vleeskalveren(doorgaans binnen 6 maanden na de geboorte geslacht; in hoofdzaak met melkproducten afgemest):    
  – startkalf t.b.v. vleeskalf, van ca. 0 tot ca. 2 maanden (kalveren die worden opgefokt van ca. 0 tot ca. 2 maanden, waarna ze voor afmesting aan een ander bedrijf worden geleverd)1102,404,000,059
  – van startkalf tot vleeskalf, van ca. 2 tot ca. 6 maanden (kalveren die zijn aangeleverd als startkalf van ca. 2 maanden en die verder worden afgemest tot vleeskalf van ca. 6 maanden)1116,1016,000,149
  – vleeskalf, van ca. 0 tot ca. 6 maanden (kalveren die worden gemest van ca. 0 tot ca. 6 maanden)1125,2012,000,127
      
 Roodvleesproductie    
 * Weide- en zoogkoeien (koeien die niet meer worden gemolken, maar worden vetgeweid)12041,00129,001,000
 * Vleesstieren, alsook vrouwelijke dieren en ossen die op dezelfde wijze worden gemest (vee dat tot ca. 16 maanden wordt gemest voor roodvlees):    
  – startkalf t.b.v. vleesstier, ca. 0 tot 3 maanden (kalveren die worden opgefokt van ca. 0 tot ca. 3 maanden, waarna ze voor afmesting aan een ander bedrijf worden geleverd)1216,706,000,163
  – van startkalf tot vleesstier, ca. 3 tot ca. 16 maanden (kalveren die zijn aangeleverd als startkalf van ca. 3 maanden en die verder worden afgemest tot vleesstier van ca. 16 maanden)12214,9050,000,363
  – vleesstier, ca. 0 tot ca. 16 maanden (stieren die worden gemest van ca. 0 tot ca. 16 maanden)12313,4042,000,327
 * Overige vleesvee (vee bestemd voor roodvleesproductie, dat niet behoort tot de categorieën «weidekoeien» of «vleesstieren»; ook vleesstieren, vrouwelijke dieren en ossen ouder dan ca. 16 maanden):    
  – jonger dan 1 jaar12412,0052,000,293
  – 1 jaar en ouder12520,00110,000,488
      
II VarkensFokkerij/vermeerdering    
 * Fokzeugen (ten minster éénmaal gedekt of geïnsemineerd: guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, drachtige zeugen, zeugen met biggen, zeugen waarvan de biggen gespeend zijn):    
  – waarvan de biggen aan een ander bedrijf worden geleverd ca. 6 weken na hun geboorte (ook fokzeugen die nog geen biggen hebben)40014,6025,000,356
  – waarvan de biggen worden gehouden tot een gewicht van ca. 25 kg (ook fokzeugen waarvan de biggen op het eigen bedrijf worden gehouden)40120,3035,000,495
 * Opfokzeugen (jonge zeugen, nooit gedekt of geïnsemineerd, gehouden voor de fokkerij):    
  – van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden (aangeleverde opfokzeugen van ca. 25 kg die worden afgeleverd op ca. 7 maanden of iets ouder; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf van exact 25 kg, die worden afgeleverd op ca. 7 maanden)4027,1015,000,173
  – van ca. 7 maanden tot de eerste dekking (opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 7 maanden of iets jonger, tot de eerste dekking)40311,8020,000,288
  – van ca. 25 kg tot de eerste dekking (opfokzeugen die zijn aangeleverd op ca. 25 kg, die niet op 7 maanden worden afgeleverd, maar worden aangehouden tot de eerste dekking; ook opfokzeugen afkomstig van het eigen bedrijf die worden aangehouden van exact 25 kg tot de eerste dekking)4048,2016,000,200
 * Opfokberen van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden (jonge nog niet dekrijpe beren, die worden aangehouden voor de fokkerij, van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden of iets ouder; ook beren afkomstig van het eigen bedrijf vanaf exact 25 kg)4058,1012,000,198
 * Dekberen, van ca. 7 maanden en ouder (dekrijpe beren – ook zoekberen – van ca. 7 maanden en ouder; ook aangeleverde beren van iets jonger dan 7 maanden; beren afkomstig van het eigen bedrijf te rekenen vanaf exact 7 maanden)40613,8027,000,337
 * Biggen, aangeleverd op ca. 6 weken, tot ca. 25 kg (gespeende biggen die op ca. 6 weken zijn aangeleverd, die worden afgeleverd op ca. 25 kg; ook op 6 weken aangeleverde biggen die op het eigen bedrijf worden aangehouden voor de mesterij, tot exact 25 kg)4072,705,50,066
      
 Mesterij    
 * Slachtzeugen (zeugen die niet meer gebruikt worden voor de fokkerij, maar worden afgemest)41011,8020,000,288
 * Vleesvarkens (varkens die doorgaans worden gemest vanaf ca. 25 kg of iets lichter tot ca. 110 kg; ook biggen afkomstig van het eigen, gesloten bedrijf vanaf exact 25 kg)4117,4018,000,180
      
III KippenLegrassen    
 * Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken (opfokhennen en -hanen voor de vervanging van hennen en hanen van legrassen, inclusief (groot)ouderdieren, die worden afgeleverd op ca. 18 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 18 weken meegeteld)3000,200,420,005
 * Hennen en hanen van legrassen, ca. 18 weken en ouder (hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren – die zijn aangeleverd op ca. 18 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige hennen en hanen – inclusief (groot)ouderdieren -, vanaf exact 18 weken)3010,500,900,012
      
 Vleesrassen    
 * Opfokhennen en -hanen van vleesrassen, jonger dan ca. 19 weken (opfokhennen en -hanen ter vervanging van (groot)ouderdieren van vleesrassen, die worden afgeleverd op ca. 19 weken; dieren die op het eigen bedrijf worden aangehouden worden tot exact 19 weken meegeteld)3100,250,620,006
 * Ouderdieren van vleesrassen, ca. 19 weken en ouder (ouderdieren – inclusief grootouderdieren – van vleesrassen, die zijn aangeleverd op ca. 19 weken; ook van het eigen bedrijf afkomstige (ouder)dieren, vanaf exact 19 weken)3110,741,500,018
 * Vleeskuikens (kuikens die voor de slacht worden afgeleverd)3120,240,630,006
      
IV KalkoenenVoor broedeieren    
 * Hennen en hanen voor de productie van broedeieren:    
  – ca. 0 tot ca. 6 weken (hennen en hanen van ca. 0 tot ca. 6 weken, gehouden op een quarantainebedrijf)2000,260,430,006
  – ca. 6 tot ca. 30 weken (hennen en hanen van ca. 6 tot ca. 30 weken, gehouden op een opfokbedrijf)2011,472,000,036
  – ca. 30 weken en ouder (hennen en hanen van ca. 30 weken en ouder)2022,003,200,049
      
 Vleeskalkoenen    
 * Vleeskalkoenen (vanaf het opzetten bij aanvang van de mestperiode tot de aflevering voor de slacht)2100,792,200,019
      
V Schapen* Fokschapen, inclusief de lammeren tot ca. 25 kg (alle ooien die ten minste éénmaal hebben gelammerd5505,1025,000,124
 * Overige schapen (alle lammeren zwaarder dan 25 kg, alle fokrammen en overhouders)5513,2017,000,078
      
VI Vossen* Fokmoeren, inclusief de niet-gespeende pups (alle vrouwelijke dieren die ten minste éénmaal zijn gedekt)7002,904,600,071
 * Fokrekels7012,103,500,051
 * Pups (alle jonge dieren tot een leeftijd van ca. 8 maanden)7022,103,500,051
      
VII Nertsen* Fokteven, inclusief de niet-gespeende pups (alle vrouwelijke dieren die ten minste éénmaal zijn gedekt)7501,001,600,024
 * Fokreuen7510,801,300,020
 * Pups (alle jonge dieren tot een leeftijd van ca. 8 maanden)7520,801,300,020
      
VIII Geiten* Melkgeiten, inclusief lammeren tot ca. 10 kg (alle geiten die ten minste éénmaal hebben gelammerd)6004,7019,000,115
 * Overige geiten (geitelammeren en opfokgeiten zwaarder dan ca. 10 kg en bokken)6012,5014,000,061
      
IX Eenden* Ouderdieren van vleeseenden (opfok- en legeenden)8001,102,000,027
 * Vleeseenden (eenden die worden gehouden voor de slacht)8010,601,200,015
      
X Konijnen* Voedsters, inclusief de niet-gespeende jongen (alle vrouwelijke dieren die ten minste éénmaal zijn gedekt)9001,803,800,044
 * Fokrammen (rammen bestemd voor het fokken van vleeskonijnen)9011,002,100,024
 * Opfokkonijnen (jonge, nog niet dekrijpe konijnen, die worden aagehouden voor de fokkerij, vanaf de leeftijd van ca. 80 dagen tot de eerste dekking)9020,801,700,020
 * Vleeskonijnen (jonge konijnen vanaf het spenen tot de leeftijd van ca. 80 dagen; ook opfokkonijnen tot 80 dagen)9030,401,000,010

BIJLAGE B Behorende bij de Meststoffenwet

Artikel B1

Onder overige organische meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, worden de volgende meststoffen verstaan:

a. zuiveringsslib, zijnde:

1°. slib, dat geheel of in hoofdzaak afkomstig is van een installatie voor de zuivering van huishoudelijk, stedelijk, industrieel dan wel ander afvalwater van soortgelijke samenstelling als huishoudelijk, stedelijk en industrieel afvalwater;

2°. slib, dat geheel of in hoofdzaak afkomstig is van sceptictanks en andere installaties voor de verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater met uitzondering van vet- en zandvangers;

b. compost, zijnde een product dat geheel of grotendeels bestaat uit één of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt, mits blijkens door de producent van de compost over te leggen gegevens dit product kennelijk niet geheel of grotendeels is geproduceerd uit dierlijke meststoffen;

c. een mengsel van de onder a en b bedoelde meststoffen;

d. een mengsel van de onder a en b bedoelde meststoffen met dierlijke meststoffen;

e. een mengsel van zwarte grond, zijnde een mengsel van bodembestanddelen en bewerkte organische afvalstoffen, met dierlijke meststoffen.

Artikel B2

Onder andere meststoffen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, worden meststoffen, alsmede mengsels van meststoffen verstaan, die vallen onder de volgende typeaanduidingen:

a. Stikstofmeststoftypen

Ammoniakwater

Ammoniumnitraat(-ureum-oplossing (urean))

Ammoniumsulfaat (ook: met nitrificatieremmer (dicyaandiamide))

Ammonsulfaatsalpeter (ook: met nitrificatieremmer (dicyaandiamide))

Calciummagnesiumnitraat(-oplossing)

Calciumnitraat(-oplossing)

Chilisalpeter

Crotonylideendiureum

Isobutylideendiureum

Kalkammonsalpeter

Kalkmagnesiasalpeter

Kalksalpeter

Kalkstikstof

Magnesiumnitraat(-oplossing)

Natronsalpeter

Nitraathoudende kalkstikstof

Oplossing van stikstofmeststof(fen)

Salmiak

Gemengde stikstofmeststof

Gemengde stikstofmeststof op basis van kalksalpeter (bladmeststof)

Gemengde stikstofmeststof met ureumformaldehyde

Gemengde stikstofmeststof met crotonilydeendiureum

Gemengde stikstofmeststof met isobutylideendiureum

Stikstofmagnesia

Stikstofmagnesiumsulfaat

Ureum (ook: omhuld, met zwavel omhuld kunsthars gecoat)

Ureum-ammoniumsulfaat

Ureumformaldehyde

Vloeibare ammoniak

Stikstofmeststof met crotonylideendiureum

Stikstofmeststof met isobutylideendiureum

Stikstofmeststof met ureumformaldehyde

b. Fosfaatmeststoftypen

Aluminiumcalciumfosfaat

Dubbelkalkfosfaat

Gloeifosfaat

Superfosfaat (ook: geconcentreerd, tripel-)

Natuurfosfaat (ook: zacht, gedeeltelijk ontsloten)

Thomasmeel

c. Meststoftypen met stikstof of fosfaat

Afvalproduct van de aromabereiding

Calciummagnesiumnitraatoplossing in water

Diammonfosfaat

Kalisalpeter (ook: omhuld)

Kaliumnatriumnitraat

Monoammonfosfaat

Monokaliumfosfaat

Nitraathoudende diatomeeën-aarde vrijkomend bij de bereiding van vloeibare meststoffen

NPK-, NP-, NK- en PK-meststoffen (ook: oplossing of suspensie van)

NPK-, NP- en NK-meststoffen met crotonylideendiureum

NPK-, NP- en NK-meststoffen met isobutylideendiureum

NPK-, NP- en NK-meststoffen met ureumformaldehyde

NPK-, NP- en PK-meststoffen met aluminiumcalciumfosfaat

NPK-, NP- en PK-meststoffen met gedeeltelijk ontsloten natuurfosfaat

NPK-, NP- en PK-meststoffen met natuurfosfaat

NPK-, NP- en PK-meststoffen op basis van aluminium-calciumfosfaat

NPK-, NP- en PK-meststoffen op basis van gloeifosfaat

NPK-, NP- en PK-meststoffen op basis van thomasmeel

NPK-, NP- en PK-meststoffen op basis van zacht natuurfosfaat

Kunsthars gecoate langzaamwerkende NPK-meststof

Kunsthars omhulde NPK-meststof 14+9+15

Langzaamwerkende samengestelde meststof NPK 16+11+14 met spoorelementen (B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn) voor potgrond

Langzaamwerkende samengestelde meststof NPK 16+10+12 met spoorelementen (B+Cu+Fe+Mn+Mo+Zn) voor potgrond

Organische NPK, NP en NK meststof van dierlijke oorsprong

Samengestelde meststoffen NPK, NP, NK en PK (ook: oplossing of suspensie van)

Samengestelde meststoffen NPK, NP en NK met thomasmeel

Samengestelde meststoffen NPK, NP en NK met ureumformaldehyde

Samengestelde meststoffen NPK, NP en NK met crotolylideendiureum

Samengestelde meststoffen NPK, NP en NK met isobutylideendiureum

Samengestelde meststof NPK met diciaandiamide

Samengestelde organische meststoffen NPK, NP en NK

Stikstofhoudende kalimeststof

Mengsel van stikstofhoudende kaliummeststof met schoon slib

Vinassekali

Mengmeststoffen met stikstof of fosfaat

Bloedmeel voor meststof

Guano

Kalkslib voor onderhoudsbekalking, vrijkomend bij melkbereiding

Kalkslib voor onderhoudsbekalking, vrijkomend bij huidlijmfabricage

Uienpulp

Mosterdzaadpulp

d. Meststoftypen voor voedingsoplossingen

Fosforzuur

Kaliumfosforcarbonaat

Kaliumhydroxyfosforzuur-oplossing

Kalisalpeterzuur in oplossing

Salpeterzuur

Vloeibare samengestelde meststoffen NPK, NP, NK en PK voor voedingsoplossingen

e. Kalkmeststoftypen met stikstof of fosfaat

Afvalkalk

Schuimaarde van suikerfabrieken (ook: gedroogd)

Mengsel van vloeibare schuimaarde en vloeibare magnesiumhoudende afvalkalk

Samengestelde meststoffen NPK, NP, NK en PK op basis van kalikiezelkalk

Stikstofhoudende kalkmeststof met boor

BIJLAGE C Behorende bij de Meststoffenwet

Enig artikel

1. De forfaitaire omrekennormen, uitgedrukt in kilogrammen fosfaat, onderscheidenlijk stikstof per 1000 kilogram dierlijke meststof, onderscheiden naar mestvorm, diercategorie en bedrijfssysteem, zijn opgenomen in de na dit artikel opgenomen tabel.

2. Indien niet alle dieren van eenzelfde diercategorie met een drinkwatersysteem gedrenkt worden dat bij dezelfde mestcategorie behoort, wordt het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte per 1000 kilogram dierlijke meststof behorende bij de mestcategorie voor overige drinkwatersystemen gehanteerd.

3. Bij menging van verschillende mestcategorieën wordt door middel van de mengverhouding het gemiddelde fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte per 1000 kilogram mest berekend.

4. Voor de toepassing van de tabel wordt verstaan onder:

a. mest: dierlijke meststof;

b. dunne mest: mest die verpompbaar is;

c. vaste mest: mest die niet verpompbaar is;

d. anti-morsbak: bak bevestigd om de drinknippel, waarin het gemorste water wordt opgevangen;

e. brijbak: bak, waarin het voor de dieren bestemde droogvoer wordt gestort en waarin een drinknippel zodanig is geplaatst dat het morswater in de droogvoerbak wordt opgevangen;

f. drinkbak: bak, waarin een drukmechanisme zodanig is geplaatst dat als een varken er tegen drukt een bepaalde hoeveelheid water in de bak komt;

g. trognippel: nippel die boven de trog is aangebracht en waarvan het morswater in de trog wordt opgevangen;

h. waterdoseercomputer: systeem waarbij de hoeveelheid aan dieren te verstrekken drinkwater door middel van een computer wordt ingesteld;

i. waterdoseerpistool: systeem waarbij de hoeveelheid aan dieren te verstrekken drinkwater direct bij het verstrekken kan worden afgelezen.

TABEL behorende bij bijlage C bij de Meststoffenwet

MestvormDiercategorieBedrijfssysteemMestcodeKg fosfaat per 1000 kg mestKg stikstof per 1000 kg mest
I Rundvee     
1. Vaste mestAlle categorieën van de diersoort rundveeAlle bedrijfssystemen103,34,0
2. GierAlle categorieën van de diersoort rundveeAlle bedrijfssystemen110,424,8
3. Na een eenvoudige mestscheiding verkregen:Alle categorieën van de diersoort rundveeAlle bedrijfssystemen   
– filtraat (droge-stofgehalte ten hoogste 6%)  120,894,8
– koek (droge-stofgehalte ten minste 20%)  133,14,0
4. Dunne mestMelkkoeien, kalfkoeien en zoogkoeien, alsook jongvee waarvan de dunne mest in de opslag voor dunne mest van de melkkoeien, kalfkoeien of zoogkoeien komtGehouden in een grupstal of ligboxenstal, waarbij het water voor het schoonmaken van de melkinstallatie in de mest komt141,54,6
  Gehouden in een ligboxenstal, waarbij het water voor het schoonmaken van de melkinstallatie niet in de mest komt151,54,9
  Gehouden in een grup- stal, waarbij het water voor het schoonmaken van de melkinstallatie niet in de mest komt161,65,2
 Vrouwelijk jongvee, stieren voor de fokkerij, vleesstieren en overig vleesveeAlle bedrijfssystemen171,74,8
 Vleeskalveren (wit vlees), tot ca. 2 maanden oudAlle bedrijfssystemen180,492,2
 Vleeskalveren (wit vlees), ca. 2 tot ca. 6 maanden oud, of gehouden vanaf de geboorte tot 6 maandenAlle bedrijfssystemen18a1,13,2
 Vleeskalveren (roze vlees), ca. 2 tot ca. 6 maanden oud, of gehouden vanaf de geboorte tot ca. 6 maandenAlle bedrijfssystemen18b2,06,3
      
II Varkens     
5. Vaste mestAlle categorieën van de diersoort varken, behalve vleesvarkensAlle bedrijfssystemen4011,819
6. GierAlle categorieën van de diersoort varken, behalve vleesvarkensAlle bedrijfssystemen411,01,6
7. Na een eenvoudige mestscheiding verkregen:Alle categorieën van de diersoort varken, behalve vleesvarkensAlle bedrijfssystemen    
– filtraat (droge-stofgehalte ten hoogste 6%)  422,93,5
– koek (droge-stofgehalte ten minste 18%)  436,43,5
8. Na mestscheiding bij mest be- of verwerking verkregen:Alle categorieën van de diersoort varken, behalve vleesvarkensAlle bedrijfssystemen    
– waterige fractie (drogestofgehalte ten hoogste 2%)  440,53,5
– vaste fractie (droge stofgehalte tenminste 23%)  4514,43,5
9. Dunne mesta. Fokzeugen inclusief de biggen tot het spenen, gehouden in de kraamstalAlle bedrijfssystemen462,63,2
 b. Biggen vanaf het spenen, tot ca. 25 kgAlle bedrijfssystemen473,36,3
 c. Guste en drachtige fokzeugen, opfokzeugen van ca. 7 maanden tot de eerste dekking, dekberen en slachtzeugenAlle bedrijfssystemen482,94,5
 d. Een combinatie van de mestcategorieën 9a en 9bAlle bedrijfssystemen492,84,5
 e. Een combinatie van de mestcategorieën 9a en 9cAlle bedrijfssystemen502,74,0
 f. Een combinatie van de mestcategorieën 9a, 9b en 9cAlle bedrijfssystemen512,84,5
 g. opfokzeugen van ca. 25 kg tot ca. 7 maanden, of opfokberen van ca. 25 kg tot ca. 7 maandenDrinkwater via antimorsbak, trognippel, brijbak, brijvoedermachine, waterdoseercomputer of waterdoseerpistool524,46,7
  Drinkwater via drinkbak of bijtnippel533,55,7
  Drinkwater via alle overige systemen543,35,3
10. Vaste mestVleesvarkensAlle bedrijfssystemen40a8,622,4
11. GierVleesvarkensAlle bedrijfssystemen41a0,81,9
12. Na eenvoudige mestscheiding verkregen: Alle bedrijfssystemen    
– filtraat (droge-stofgehalte ten hoogste 6%)  42a2,97,6
– koek (droge-stofgehalte ten minste 18%)  43a6,77,8
13. Na mestscheiding bij mestbe- of verwerking verkregen:VleesvarkensAlle bedrijfssystemen    
– waterige fractie (drogestofgehalte ten hoogste 2%)  44a0,57,6
– vaste fractie (droge-stofgehalte ten minste 23%)  45a14,47,8
14. Dunne mestVleesvarkensDrinkwater via antimorsbak, trognippel, brijbak, brijvoedermachine, waterdoseercomputer of -pistool52a3,79,2
  Drinkwater via drinkbak of bijtnippel53a3,07,7
  Drinkwater via alle overige systemen54a2,97,2
      
III Kippen     
15.Opfokhennen en -hanen van legrassen van de diersoort kip (jonger dan ca. 18 weken)Gehouden op de batterij; met dunne mest306,713
  Deeppitstal, kanalenstal313257
  Mestbandbatterij met geforceerde droging; direct vanaf de band321426
  Mestbandbatterij met geforceerde droging; de mest is nagedroogd332341
  Gehouden op volledig roostervloer348,917
  Gehouden op gedeeltelijk roostervloer (volièrestal)351425
  Gehouden op volledig strooisel361831
16.Opfokhennen en -hanen van legrassen van de diersoort kip (ca. 18 weken en ouder)Gehouden op de batterij; met dunne mest30a7,011
  Deeppitstal, kanalenstal31a3449
  Mestbandbatterij met geforceerde droging; direct vanaf de band32a1521
  Mestbandbatterij met geforceerde droging; de mest is nagedroogd33a2434
  Gehouden op volledig roostervloer34a9,814
  Gehouden op gedeeltelijk roostervloer (volièrestal)35a1521
  Gehouden op volledig strooisel36a1926
17.Opfokhennen en -hanen van vleesrassen van de diersoort kip (jonger dan ca. 19 weken)Gehouden op volledig roostervloer34b8,918
  Gehouden op gedeeltelijk roostervloer35b1428
  Gehouden op volledig strooisel36b1734
18. Ouderdieren van vleesrassen van de diersoort kipGehouden op gedeeltelijk roostervloer372742
  Gehouden op volledig strooisel382846
19. Vleeskuikens van de diersoort kipAlle bedrijfssystemen392045
      
IV Kalkoenen     
20.Hennen en hanen van de diersoort kalkoen voor de productie van broedeieren van ca. 0 tot ca 6 wekenAlle bedrijfssystemen201722
 Hennen en hanen van de diersoort kalkoen voor de productie van broedeieren van ca. 6 tot ca. 30 wekenAlle bedrijfssystemen212828
 Hennen en hanen van de diersoort kalkoen voor de productie van broedeieren van ca. 30 weken en ouderAlle bedrijfssystemen222532
21.VleeskalkoenenAlle bedrijfssystemen232344
      
V Schapen     
22. Vaste mestAlle categorieën van de Gehouden op roostervloer552,411
 diersoort schaapGehouden op stro562,111
      
VI Vossen     
23. Vaste mestAlle categorieën van de diersoort vosAlle bedrijfssystemen702938
      
VII Nertsen     
24. Vaste mestAlle categorieën van de diersoort nerts Alle bedrijfssystemen752230
24a. Dunne mestAlle categorieën van de diersoort nertsAlle bedrijfssystemen75a912
      
VIII Geiten     
25. Vaste mestAlle categorieën van de Gehouden op roostervloer604,715
 diersoort geitGehouden op stro614,113
      
IX Eenden     
26. Vaste mestAlle categorieën van de diersoort eend Alle bedrijfssystemen806,511
27. Dunne mestAlle categorieën van de diersoort eendAlle bedrijfssystemen814,43,3
      
X Konijnen     
28. Vaste mestAlle categorieën van de diersoort konijn Alle bedrijfssystemen9010,517
29. Dunne mestAlle categorieën van de diersoort konijnAlle bedrijfssystemen9100

BIJLAGE D Behorende bij de Meststoffenwet

Artikel D1

1. De aanvoerposten, bedoeld in de artikelen 13h, 13k, eerste lid, en 13n zijn:

a. meststoffen;

b. diervoeders bestemd voor de in bijlage A bij deze wet opgenomen diersoorten;

c. dieren van de diersoorten, opgenomen in bijlage A bij deze wet.

2 . Als aanvoerpost geldt tevens het ruwvoer gebruikt door uitgeschaarde dieren of door tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren, voor zover de betreffende hoeveelheden fosfaat en stikstof in de dieren zelf worden vastgelegd.

Artikel D2

1. De afvoerposten, bedoeld in artikel 13k, tweede lid, zijn:

a. dierlijke meststoffen;

b. het ruwvoer, opgenomen in tabel I van deze bijlage, afkomstig van het bedrijf zelf;

c. dieren van de diersoorten, opgenomen in bijlage A bij deze wet;

d. de dierlijke producten, opgenomen in tabel V van deze bijlage, afkomstig van het bedrijf zelf;

e. de andere akker- en tuinbouwproducten dan het ruwvoer, opgenomen in tabel I van deze bijlage, afkomstig van het bedrijf zelf.

2. Als afvoerpost geldt tevens het ruwvoer gebruikt door ingeschaarde dieren of door tijdelijk ter weiding aangenomen dieren, voor zover de betreffende hoeveelheden fosfaat en stikstof in de dieren zelf worden vastgelegd.

Artikel D2a

Voor de toepassing van de artikelen D1 en D2 wordt onder de aanvoerpost meststoffen niet begrepen de hoeveelheid dierlijke meststoffen geproduceerd door ingeschaarde of tijdelijk ter weiding aangenomen dieren, en onder de afvoerpost dierlijke meststoffen niet begrepen de hoeveelheid dierlijke meststoffen geproduceerd door uitgeschaarde of door tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren.

Artikel D3

1. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in dierlijke meststoffen en overige organische meststoffen wordt vastgesteld op basis van het gewicht of volume en het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de meststoffen.

2. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in andere meststoffen wordt vastgesteld overeenkomstig de ter zake door de leverancier verstrekte gegevens. Deze gegevens worden gebaseerd op het gewicht of volume en het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de meststoffen.

Artikel D4

1. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in diervoeders andere dan het ruwvoer en enkelvoudig krachtvoer, opgenomen in tabel II van deze bijlage, wordt vastgesteld overeenkomstig de ter zake door de leverancier verstrekte gegevens. Deze gegevens worden gebaseerd op het gewicht of volume en het fosfaatgehalte, onderscheidenlijk stikstofgehalte van de geleverde diervoeders.

2. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in het ruwvoer en enkelvoudig krachtvoer, opgenomen in de tabellen I en II van deze bijlage, wordt vastgesteld op basis van het gewicht van het voer en de in de tabellen opgenomen forfaitaire fosfaatgehaltes, onderscheidenlijk stikstofgehaltes per kilogram product.

3. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in het ruwvoer bedoeld in de artikelen D1, tweede lid, en D2 , tweede lid, van deze bijlage, wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde aantal in het betreffende kalenderjaar uitgeschaarde of tijdelijk elders ter weiding ondergebrachte dieren, onderscheidenlijk ingeschaarde of tijdelijk ter weiding aangenomen dieren, en de forfaitaire normen per dier per jaar, welke zijn opgenomen in tabel III van deze bijlage.

Artikel D5

De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in de dieren, wordt vastgesteld op basis van de in tabel IV van deze bijlage opgenomen forfaitaire fosfaatgehaltes, onderscheidenlijk stikstofgehaltes per dier, dan wel op basis van het gewicht van de dieren en de in de tabel opgenomen forfaitaire fosfaatgehaltes, onderscheidenlijk stikstofgehaltes per kilogram product.

Artikel D6

De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in de dierlijke producten wordt vastgesteld op basis van het gewicht en de in de tabel V opgenomen forfaitaire fosfaatgehaltes, onderscheidenlijk stikstofgehaltes per kilogram product.

Artikel D7

1. De hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof in andere akker- en tuinbouwproducten dan het ruwvoer, opgenomen in tabel I van deze bijlage, is per hectare bouwland van de tot het behorende oppervlakte landbouwgrond die in het betreffende kalenderjaar is beteeld met akker- en tuinbouwgewassen: 65 kilogram fosfaat en 165 kilogram stikstof.

2. Indien de gewassen niet aantoonbaar in het betreffende jaar van het bedrijf zijn afgevoerd, dan wel niet aantoonbaar bestemd zijn om van het bedrijf te worden afgevoerd, is de betreffende hoeveelheid fosfaat, onderscheidenlijk stikstof per hectare nihil.

TABEL I van bijlage D: de afvoerpost «ruwvoer» en de voor de onderscheiden soorten ruwvoer geldende forfaitaire fosfaat- en stikstofgehaltes

Soort ruwvoerHoeveelheid fosfaat onderscheidenlijk stikstof – in grammen – per kilogram product
 gram fosfaatgram stikstof
Corn cob mix (met ca. 100% spil)4,49,3
Corn cob mix (met ca. 25% spil)4,810,4
Gras1,45,9
Grashooi5,719,2
Graskuil4,115,0
Korrelmaïs6,614,1
Maïskolvenschroot3,48,3
Snijmaïs (kuil)1,44,3
Voederbieten0,51,9

TABEL II van bijlage D: de voor onderscheiden soorten ruwvoer en enkelvoudig krachtvoer die op het bedrijf worden aangevoerd geldende forfaitaire fosfaat- en stikstofgehaltes

Soort ruwvoer of enkelvoudig krachtvoerHoeveelheid fosfaat onderscheidenlijk stikstof – in grammen – per kilogram product
 gram fosfaatgram stikstof
Aardappelen1,13,2
Appelen0,20,6
Bietenblad (inclusief koppen)0,93,8
Corn cob mix (met ca. 100% spil)4,49,3
Corn cob mix (met ca. 25% spil)4,810,4
Graanstro1,85,6
Gras1,45,9
Grashooi5,719,2
Graskuil4,115,0
Graszaadstro3,011,0
Kool0,72,2
Korrelmaïs6,614,1
Maïskolvenschroot3,48,3
Peen0,71,6
Snijmaïs (kuil)1,44,3
Spruitenkoppen en -stengels1,65,4
Tarwe7,819,0
Uien0,72,2
Voederbieten0,51,9
Witlofwortelen0,71,4

TABEL III van bijlage D: de forfaitair vastgestelde hoeveelheden fosfaat en stikstof vastgelegd in uitgeschaarde, ingeschaarde, elders tijdelijk ter weiding ondergebrachte en tijdelijk ter weiding aangenomen dieren

DiercategorieHoeveelheid fosfaat onderscheidenlijk stikstof – in kilogrammen – per dier per jaar
 kg fosfaatkg stikstof
Jongvee van rundvee, zowel mannelijk als vrouwelijk, dat nog niet heeft gekalfd3,606,00
Weidekoeien en hoogdrachtige koeien3,604,80
Weidelammeren van schapen, van meer dan 25 kg0,841,56
Hoogdrachtige ooien0,360,72
Schapen, inclusief lammeren tot 25 kg1,202,4
Guste en drachtige ooien00

TABEL IV van bijlage D: de aanvoer- en afvoerpost «dieren» en de voor de dieren van de onderscheiden diercategorieën geldende forfaitaire fosfaat- en stikstofgehaltes

DiersoortDiercategorieHoeveelheid fosfaat onderscheidenlijk stikstof – in kilogrammen – per dier
  kg fosfaatkg stikstof
I Rundvee1   
 * Melk- en kalfkoeien10,115,2
 * Vrouwelijk jongvee, van 2 jaar en ouder, dat nog niet heeft gekalfd8,813,3
 * Vrouwelijk jongvee, van 1 tot 2 jaar oud8,112,3
 * Vrouwelijk jongvee, jonger dan 1 jaar5,27,9
 * Nuchtere kalveren0,81,3
 * Stieren voor de fokkerij, van 2 jaar en ouder18,627,8
 * Stieren voor de fokkerij, van 1 tot 2 jaar oud11,817,9
 * Stieren voor de fokkerij, jonger dan 1 jaar6,810,2
 * Vleesstieren (ook ossen), 1 jaar en ouder10,416,7
 * Vleesstieren (ook ossen), van 9 tot 12 maanden oud7,011,6
 * Vleesstieren (ook ossen), van 6 tot 9 maanden oud (starter)4,88,0
 * Vleesstieren (ook ossen), van 3 tot 6 maanden oud (starter)3,04,9
 * Vleesstieren (ook ossen), van 0 tot 3 maanden oud (starter)1,62,6
 * Vleeskalveren (voor de productie van wit vlees)4,27,2
 * Vleeskalveren (voor de productie van rose vlees)5,29,1
 * Zoog-, mest- en weidekoeien11,016,4
    
II Varkens2* Pasgeboren biggen0,020,03
 * Pas gespeende biggen van ca. 6 weken0,110,20
 * Biggen aangeleverd op ca.10 weken, van ca. 25 kg0,300,60
 * Vleesvarkens1,302,60
 *Fokzeugen (ten minste één maal gedekt; guste zeugen; gedekte maar nog niet drachtige zeugen; zeugen, waarvan de biggen gespeend zijn)2,004,10
 * Opfokzeugen en -beren, van ca. 25 kg, jonger dan ca. 7 maanden1,502,90
 * Fokberen, van ca. 7 maanden en ouder3,207,40
 * Slachtzeugen2,404,90
    
III Kippen3* Eendagskuikens0,00030,0010
 * Opfokhennen en -hanen van legrassen, jonger dan ca. 18 weken  
  – wit0,0180,036
  – bruin0,0200,039
 * Hennen en hanen van legrassen, van ca. 18 weken en ouder   
  – wit0,0120,049
  – bruin0,0150,059
 * Opfokhennen en -hanen van vleesrassen, jonger dan ca. 19 weken0,0330,057
 * Ouderdieren van vleesrassen, van ca. 19 weken en ouder0,0350,110
 *Vleeskuikens0,0200,052
    
IV Kalkoenen4* Eendagskuikens0,00050,0020
 * Kalkoenen voor de productie van broedeieren, inclusief hanen   
  – van ca. 7 maanden en ouder0,180,39
  – jonger dan ca. 7 maanden0,170,38
 * Jonge vleeskalkoenen:   
  – hennen0,15000,310
  – hanen0,30000,610
    
V Schapen5* Ooien voor de fokkerij, van 7 maanden en ouder1,001,90
 * Rammen voor de fokkerij, van 7 maanden en ouder1,202,30
 * Lammeren, van ca. 3 tot 7 maanden oud0,601,10
 * Lammeren, jonger dan 3 maanden0,300,60
 * Nuchtere lammeren0,050,10
    
VI Vossen* Fokmoeren0,0930,204
 * Fokrekels0,1100,240
 * Pups0,0440,096
    
VII Nertsen* Fokteven0,0200,040
 * Reuen0,0300,070
 * Pups0,0020,005
    
VIII Geiten6* Melkgeiten, van 1 jaar en ouder1,001,70
 * Bokken, van 1 jaar en ouder1,101,90
 * Jonge geiten, van 7 maanden tot 1 jaar oud0,801,30
 * Jonge geiten, van ca. 4 tot 7 maanden oud0,500,80
 * Geitelammeren, van ca. 6 weken tot 4 maanden oud0,300,60
 * Geitelammeren, jonger dan ca. 6 weken0,140,24
 * Pasgeboren geitelammeren0,040,07
    
IX Eenden7* Eendagskuikens0,00040,002
 * Vleeseenden en moedereenden0,04000,090
    
X Konijnen8* Pasgeboren konijnen0,0000,002
 * Voedsters0,0600,130
 * Fokrammen0,0600,140
 * Vleeskonijnen0,0300,080

1 Indien dieren van de diersoort rund per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0169 kilogram fosfaat en 0,0253 kilogram stikstof

2 Indien dieren van de diersoort varken per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0115 kg fosfaat en 0,024 kg stikstof

3 Indien dieren van de diersoort kip per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht:

* 0,0071 kilogram fosfaat en 0,0280 kilogram stikstof voor witte, hennen en hanen van leg-rassen, van 18 weken en ouder;

* 0,0071 kilogram fosfaat en 0,0280 kilogram stikstof voor bruine, hennen en hanen van legrassen, van 18 weken en ouder;

* 0,0089 kilogram fosfaat en 0,0280 kilogram stikstof voor ouderdieren van vleesrassen, van 19 weken en ouder;

* 0,0108 kilogram fosfaat en 0,0280 kilogram stikstof voor vleeskuikens

4 Indien dieren van de diersoort kalkoen per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0165 fosfaat en 0,0330 kilogram stikstof

5 Indien dieren van de diersoort schaap per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0137 kilogram fosfaat en 0,0250 kilogram stikstof

6 Indien dieren van de diersoort geit per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0137 kg fosfaat en 0,0240 kilogram stikstof

7 Indien dieren van de diersoort eend per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0131 kg fosfaat en 0,0259 kilogram stikstof

8 Indien dieren van de diersoort konijn per kilogram worden geleverd, gelden de volgende gehaltes per kilogram levend gewicht: 0,0137 kg fosfaat en 0,0300 kg stikstof

TABEL V van bijlage D: de afvoerpost «dierlijke producten» en de voor de onderscheiden producten geldende forfaitaire fosfaat- en stikstofgehaltes1

Dierlijk productHoeveelheid fosfaat onderscheidenlijk stikstof in grammen per kilogram product
 gram fosfaatgram stikstof
Kaas van koemelk9,242,5
Boter0,50,5
Koemelk/-karnemelk/-yoghurt2,15,4
Wei1,41,0
Geitenkaas9,239,5
Geitenmelk2,15,0
Schapenkaas9,242,5
Schapenmelk3,08,3
Eieren4,819,2
Wol0,3122,0

1 Het eiwitgehalte in deze producten kan met de volgende rekenregel worden omgerekend naar het gehalte aan stikstof, uitgedrukt in grammen per kilogram product: (eiwitgehalte * 10) : 6,38.


XNoot
1

Stb. 1986, 598, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

XNoot
2

Stb. 1993, 686, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1996, Stb. 449.

XNoot
3

Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 1997, Stb. 242.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1995/96, 1996/97, 24 782.

Handelingen II 1996/97, blz. 3477–3516; 3896–3945; 4004–4009; 4025–4027; 4184.

Kamerstukken I 1996/97, 24 782 (219, 219a).

Handelingen I 1996/97, blz. 1271–1284; 1306–1323.