Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 1997, 351AMvB

Besluit van 22 juli 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, de onderdelen F, de artikelen 63d tot en met 63h, en, voor zover deze nog niet in werking zijn getreden, de artikelen 63i tot en met 63l, G, H, K, L, N, II, tweede lid, en IV, onderdeel a, van de wet van 30 januari 1997 houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem (Stb. 86).

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 juli 1997, nr. MJZ97116590, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel V, eerste lid, van de wet van 30 januari 1997 houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem (Stb. 86);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, de onderdelen F, de artikelen 63d tot en met 63h, en, voor zover deze nog niet in werking zijn getreden, de artikelen 63i tot en met 63l, G, H, K, L, N, II, tweede lid, en IV, onderdeel a, van de wet van 30 januari 1997 houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem (Stb. 86), treden in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 22 juli 1997

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

W. Kok

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

W. Kok

Uitgegeven de eenendertigste juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

NOTA VAN TOELICHTING

In de toelichting op het inwerkingtredingsbesluit van 8 april 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdelen A, B, C, D, E, F waarvan de artikelen 63i tot en met 63l slechts met betrekking tot wateren waarvoor Onze Minister van Verkeer en Waterstaat waterkwaliteitsbeheerder is, en met uitzondering van de artikelen 63d tot en met 63h, I, J, M, O, II, eerste lid, III en IV, onderdeel b, van de wet van 30 januari 1997 houdende uitbreiding van de Wet bodembescherming met bijzondere regels inzake sanering van de waterbodem (Stb. 86), is aangekondigd dat in de zomer van 1997 de genoemde wet ook voor regionale wateren in werking zal treden. Met de inwerkingtreding van het onderhavige besluit wordt deze aankondiging gerealiseerd.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer a.i.,

W. Kok

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i.,

W. Kok