Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 1997, 285Wet

Wet van 19 juni 1997, houdende regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kaderwet SZW-subsidies)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de totstandkoming van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht het wenselijk maakt een wettelijk kader te scheppen voor de verstrekking van subsidies door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Deze wet is van toepassing op de verstrekking van subsidies door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hierna te noemen Onze Minister, behoudens indien die subsidie wordt verstrekt krachtens een andere wet.

Artikel 2

Onze Minister kan subsidies verstrekken voor activiteiten welke passen in:

a. het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid;

b. het arbeidsomstandighedenbeleid;

c. het arbeidsverhoudingenbeleid;

d. het inkomensbeleid;

e. het sociale zekerheidsbeleid;

f. het emancipatiebeleid.

Artikel 3

 • 1. Onverminderd hoofdstuk 3 van de Financiële-verhoudingswet kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur of bij regeling van Onze Minister terzake van de verstrekking van subsidie regels worden gesteld met betrekking tot:

  a. de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt en wie daarvoor in aanmerking komt;

  b. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dit bedrag wordt bepaald;

  c. de aanvraag van een subsidie en de besluitvorming daarover;

  d. de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verleend;

  e. de verplichtingen van de subsidie-ontvanger;

  f. de vaststelling van de subsidie;

  g. intrekking en wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling;

  h. de betaling van de subsidie en het verlenen van voorschotten;

  i. andere criteria voor de verstrekking van subsidie.

 • 2. Verplichtingen als bedoeld in artikel 4:39 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen slechts bij algemene maatregel van bestuur aan de subsidie worden verbonden.

 • 3. In afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht is titel 4.2 van die wet van toepassing op subsidies die worden verstrekt op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, die uitsluitend voorziet in verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiekrecht zijn ingesteld.

Artikel 4

Onze Minister verstrekt slechts subsidie op grond van een algemene maatregel van bestuur of een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 3, tenzij het een subsidie betreft:

a. als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht of

b. waarvan de voorgenomen verstrekking tevoren is meegedeeld aan de beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 5

Onze Minister stelt een subsidieplafond vast voor de verschillende activiteiten waarvoor op grond van deze wet subsidie kan worden verstrekt en bepaalt daarbij hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld, tenzij Onze Minister van Financiën heeft ingestemd met het achterwege laten daarvan.

Artikel 6

Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld wordt verleend onder de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7

 • 1. Een aanvraag kan worden afgewezen en een beschikking tot subsidieverstrekking op grond van deze wet kan worden ingetrokken of gewijzigd voorzover subsidieverstrekking in strijd zou zijn respectievelijk in strijd is met ingevolge een verdrag voor de staat geldende verplichtingen.

 • 2. Bij de intrekking of wijziging kan worden bepaald, dat over onverschuldigd betaalde subsidiebedragen een rentevergoeding verschuldigd is.

 • 3. De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verstrekt, tenzij bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 4. De artikelen 4:49, derde lid, en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht zijn niet van toepassing op de intrekking of wijziging, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 8

 • 1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

 • 2. Aan subsidies op grond van deze wet is de verplichting verbonden dat de subsidieontvanger aan een toezichthouder alle medewerking verleent die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 9

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 10

Deze wet wordt aangehaald als: Kaderwet SZW-subsidies.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

Uitgegeven de tiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1996/97, 25 241.

Handelingen II 1996/97, blz. 5715.

Kamerstukken I 1996/97, 25 241 (283).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 17 juni 1997.