Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 1997, 283Wet

Wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeentelijke indeling in de provincie Drenthe te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Paragraaf 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande gemeenten opgeheven.

Anloo

Beilen

Borger

Coevorden

Dalen

Diever

Dwingeloo

Eelde

Emmen

Gasselte

Gieten

Havelte

Meppel

Norg

Nijeveen

Odoorn

Oosterhesselen

Peize

Roden

Rolde

Ruinen

Ruinerwold

Schoonebeek

Sleen

Smilde

Vledder

Vries

Westerbork

De Wijk

Zuidlaren

Zuidwolde

Zweeloo

Artikel 2

 • 1. Met ingang van de datum van herindeling worden de onderstaande nieuwe gemeenten ingesteld.

  Aa en Hunze

  Borger-Odoorn

  Coevorden

  Emmen

  Meppel

  Middenveld

  Noordenveld

  Westerveld

  De Wolden

  Zuidlaren

 • 2. In de onderstaande tabel is aangegeven uit het gebied van welke op te heffen gemeenten het gebied van elk der nieuwe gemeenten bestaat, met dien verstande dat de grenzen van de nieuwe gemeenten komen te lopen zoals aangegeven op de bij de wet behorende kaart.

  Tabel 1. gebiedsbepaling nieuwe gemeenten

  nieuwe gemeentebestaande uit de op te heffen gemeenten
  Aa en HunzeAnloo Gasselte Gieten Rolde
    
  Borger-OdoornBorger Odoorn
    
  CoevordenCoevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
    
  EmmenEmmen Schoonebeek
    
  MeppelMeppel Nijeveen
    
  MiddenveldBeilen Smilde Westerbork
    
  NoordenveldNorg Roden Peize
    
  WesterveldDiever Dwingeloo Havelte Vledder
    
  De WoldenRuinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
    
  ZuidlarenEelde Vries Zuidlaren

Paragraaf 2. Grenswijzigingen van een gemeente die niet wordt opgeheven

Artikel 3

De grenzen van de gemeenten Assen en Hoogeveen worden gewijzigd als aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Paragraaf 3. Bepalingen in verband met de toepassing van de Wet algemene regels herindeling

Artikel 4

In de onderstaande tabel zijn voor de nieuwe gemeenten de op te heffen gemeenten aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Tabel 2. aanwijzing op te heffen gemeenten

nieuwe gemeenteaangewezen op te heffen gemeente
Aa en HunzeAnloo
Borger-OdoornBorger
CoevordenCoevorden
EmmenEmmen
MeppelMeppel
MiddenveldBeilen
NoordenveldRoden
WesterveldHavelte
De WoldenZuidwolde
ZuidlarenZuidlaren

Artikel 5

In de onderstaande tabel zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

b. de artikelen 44, eerste lid, en 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen;

c. artikel 48, tweede lid, in verband met de uitkeringen, bedoeld in dat artikel;

d. artikel 59, eerste lid, in verband met de overgang van ambtenaren;

e. artikel 70, eerste lid, in verband met de overgang van archiefbescheiden;

f. artikel 71, derde lid, in verband met de overgang van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Tabel 3. aanwijzing nieuwe gemeenten

aangewezen nieuwe gemeenteop te heffen gemeente
Aa en HunzeAnloo Gasselte Gieten Rolde
  
Borger-OdoornBorger Odoorn
  
CoevordenCoevorden Dalen Oosterhesselen Sleen Zweeloo
  
EmmenEmmen Schoonebeek
  
MeppelMeppel Nijeveen
  
MiddenveldBeilen Smilde Westerbork
  
NoordenveldNorg Roden Peize
  
WesterveldDiever Dwingeloo Havelte Vledder
  
De WoldenRuinen Ruinerwold De Wijk Zuidwolde
  
ZuidlarenEelde Vries Zuidlaren

Artikel 6

 • 1. Artikel 41, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen waaraan uitsluitend wordt deelgenomen door gemeenten waarvan het gebied grotendeels tot een en dezelfde gemeente komt te behoren.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van de Wet algemene regels herindeling, zijn voor de op te heffen gemeenten de nieuwe gemeenten aangewezen overeenkomstig de bij artikel 5 behorende tabel.

Artikel 7

 • 1. Voor de nieuwe gemeenten die bij deze wet worden ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen, worden tussentijdse raadsverkiezingen als bedoeld in artikel 52 van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

 • 2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeenten zijn de op te heffen gemeenten belast overeenkomstig de bij artikel 4 behorende tabel.

 • 3. Indien de datum van herindeling valt binnen een jaar voor de datum waarop reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, dan vinden deze reguliere verkiezingen niet plaats in de gemeenten die bij deze wet zijn ingesteld, alsmede in de gemeente Hoogeveen.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

Artikel 8

De gemeenteraden van de in artikel 2, eerste lid, en artikel 3 genoemde gemeenten nemen in de belastingverordening op de onroerende-zaakbelastingen ter zake van de kalenderjaren 1998 tot en met 2000 voor de onderscheidene toegevoegde gebieden dezelfde waardepeildata op als voor deze gebieden zijn gehanteerd bij de vaststelling van de waarden van de onroerende zaken, als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor het tijdvak dat aanvangt op 1 januari 1997. Artikel 41, tweede tot en met zevende lid, van de Wet waardering onroerende zaken zijn van overeenkomstige toepassing voor de onderscheidene toegevoegde gebieden.

Artikel 9

Artikel 10 van de >Wet op de rechterlijke indeling1 wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:

a. Het gestelde onder «Kantongerecht Assen:» wordt vervangen door: Aa en Hunze, Assen, Middenveld, Noordenveld, Zuidlaren.

b. Het gestelde onder «Kantongerecht Emmen:» wordt vervangen door: Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen.

c. Het gestelde onder «Kantongerecht Meppel:» wordt vervangen door: Hoogeveen, Meppel, Westerveld, De Wolden.

Artikel 10

De bijlage, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Politiewet 19932 wordt met ingang van de datum van herindeling als volgt gewijzigd:

Het gestelde onder «Drenthe» wordt vervangen door: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Middenveld, Noordenveld, Westerveld, De Wolden, Zuidlaren.

Artikel 11

Gedeputeerde staten van Drenthe kunnen bij de vaststelling van de grensbeschrijving, bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling, kennelijke onjuistheden verbeteren in de grenzen zoals die zijn aangegeven op de bij deze wet behorende kaart. Zij stellen Onze Minister van Binnenlandse Zaken onverwijld in kennis van de aangebrachte verbeteringen.

Artikel 12

 • 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen stelt op de wijze als aangegeven in de artikelen 56, tweede lid, 107a en 107b, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs de stichtings- en opheffingsnormen voor scholen voor basisonderwijs vast voor de bij deze wet betrokken gemeenten onderscheidenlijk delen van gemeenten.

 • 2. Indien de raad van een bij deze wet betrokken gemeente binnen drie maanden na de datum van herindeling een besluit neemt tot splitsing van de gemeente, stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de beide gebiedsdelen een afzonderlijke opheffingsnorm vast. Artikel 107b, eerste lid, eerste, tweede en vierde volzin, tweede lid, eerste en derde volzin, derde lid, eerste, derde en vierde volzin, en vierde lid, van de Wet op het basisonderwijs is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in het vierde lid voor «6 maanden» telkens wordt gelezen: 3 maanden.

 • 3. De ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde stichtings- en opheffingsnormen treden in de plaats van de voor de betrokken gemeenten op grond van artikel 56, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 107, tweede lid, 107b en 107c van de Wet op het basisonderwijs vastgestelde normen. De nieuwe normen gelden met ingang van 1 januari volgend op de datum van herindeling. Tot en met 31 december volgend op de datum van herindeling blijven op de scholen in de bij deze wet betrokken gemeenten de normen van toepassing die golden op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling.

Artikel 13

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 juni 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

A. G. M. van de Vondervoort

Uitgegeven de vijftiende juli 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1994, 404, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 1996, Stb. 449.

XNoot
2

Stb. 1993, 724, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1996/97, 25 046.

Handelingen II 1996/97, blz. 4605–4669; 4731–4732.

Kamerstukken I 1996/97, 25 046 (231 (herdr.), 231a, 231b, 231c).

Handelingen I 1996/97, blz. 1540–1551; 1553–1565.