Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 1997, 239AMvB

Besluit van 27 mei 1997, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 25 februari 1997 (Stb. 1997, 150), tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met de wet tot wijziging van die wetten inzake de vereenvoudiging van het Londo-bekostigingsstelsel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 22 mei 1997, nr. 1997/5094 (6055), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VIII van het Besluit van 25 februari 1997 tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met de wet tot wijziging van die wetten inzake de vereenvoudiging van het Londo-bekostigingsstelsel;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit van 25 februari 1997 (Stb. 150) tot wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met de wet tot wijziging van die wetten inzake de vereenvoudiging van het Londo-bekostigingsstelsel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst behoudens het tweede lid.

  • 2. Artikel I, onderdeel I, voor wat betreft artikel 49, tweede en derde lid, onderdeel N, voor wat betreft artikel 54, vijfde en zesde lid, onderdeel X en onderdeel Z, en artikel II, onderdeel J, voor wat betreft artikel 41, tweede en derde lid, onderdeel O, voor wat betreft artikel 45, vijfde en zesde lid, onderdeel Z, onderdeel BB en onderdeel DD, treden in werking met ingang van 1 januari 1998.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 mei 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de negentiende juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager