Wet van 24 april 1997, houdende overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten te regelen, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet in te trekken en in verband daarmee enige wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN

ARTIKEL I. ALGEMENE BEGRIPPEN

 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  b. het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming: het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, bedoeld in hoofdstuk IV van de Organisatiewet sociale verzekeringen;

  c. bedrijfsvereniging: een bedrijfsvereniging als bedoeld in hoofdstuk V van de Organisatiewet sociale verzekeringen;

  d. Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  e. Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds: het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 34 van de Wet financiering volksverzekeringen, zoals dit artikel luidde op de dag voor de dag van inwerkingtreding van deze wet;

  f. Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

  g. Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten: het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 • 2. Onder «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» wordt verstaan: de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en de daarop berustende bepalingen, zoals die wet en die bepalingen luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, met inbegrip van alle bij of krachtens wet met betrekking tot bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen invoerings- en overgangsbepalingen die op die dag van kracht waren.

ARTIKEL II. INTREKKING AAW

 • 1. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet wordt ingetrokken, onverminderd de artikelen IV, VIII, zesde lid, IX, XIII, XIV, XXIV en XXV.

 • 2. De algemene maatregelen van bestuur, mede op grond van achtereenvolgens de artikelen 5 en 43 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen, berusten na de inwerkingtreding van deze wet mede op achtereenvolgens de artikelen 2, zevende lid en 59, tiende lid van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en achtereenvolgens de artikelen 2, achtste lid, en 51, negende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. De algemene maatregel van bestuur, op grond van artikel 59b van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet getroffen, berust na de inwerkingtreding van deze wet op artikel 28 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

HOOFDSTUK 2. OVERGANGS- EN INVOERINGSBEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING, DE ZIEKTEWET EN DE WERKLOOSHEIDSWET

ARTIKEL III. BESCHIKKINGEN INZAKE WERKVOORZIENINGEN

Beschikkingen van de bedrijfsverenigingen op grond van artikel 57, met uitzondering van het tweede lid, onderdelen b en c, en beschikkingen van de bedrijfsverenigingen op grond van de artikelen 57a en 58 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet worden met betrekking tot personen die verzekerd zijn op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering aangemerkt als beschikkingen op grond van onderscheidenlijk de artikelen 65, 65a en 65b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

ARTIKEL IV. BESCHIKKINGEN INZAKE LEEFVOORZIENINGEN

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet blijft van toepassing ten aanzien van aanvragen voor voorzieningen op grond van artikel 57, tweede lid, onderdelen b en c van die wet, gedaan voor de inwerkingtreding van deze wet alsmede op de beschikkingen van de bedrijfsverenigingen tot toekenning van deze voorzieningen. De uitgaven in verband met deze beschikkingen komen ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds.

ARTIKEL V. BESCHIKKINGEN INZAKE VRIJWILLIGE ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Beschikkingen van de bedrijfsverenigingen op grond van artikel 59a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet worden aangemerkt als beschikkingen op grond van artikel 81, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

ARTIKEL VI. VERHOGING WAO-UITKERING

De persoon die op de dag voor inwerkingtreding van deze wet recht had op verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 46a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, behoudt deze verhoging zolang hij daar op grond van dat artikel recht op zou hebben als dat artikel en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet nog van kracht zouden zijn geweest. De verhoging wordt aangemerkt als uitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

ARTIKEL VII. SAMENLOOP AAW- EN WAO-UITKERING VRIJWILLIG VERZEKERDEN

Artikel 84a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat artikel luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op de persoon, bedoeld in artikel X, ten aanzien van wie de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet op grond van artikel XI van toepassing blijft, met dien verstande dat in artikel 84a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in plaats van «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» wordt gelezen: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

ARTIKEL VIII. OVERGANG VERMOGENSBESTANDDELEN AAF EN FAOP

 • 1. Alle vermogensbestanddelen die door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming afzonderlijk worden beheerd en geadministreerd in de vorm van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds gaan over op het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, overeenkomstig door Onze Minister te stellen regels.

 • 2. Met het oog op de toepassing van artikel II, onderdelen a, b, e, g, i, j en l, van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, draagt het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21 van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, een deel van zijn in artikel 21d, eerste volzin, van die wet bedoelde, aanwezige vermogen over aan het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het in de eerste zin bedoelde deel van het vermogen bestaat uit een bedrag dat het resultaat is van een breuk, waarvan de teller wordt gevormd door het aanwezige vermogen van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, vermenigvuldigd met de lasten van het Fonds arbeidsongeschiktheidsverzekering overheidspersoneel, bedoeld in artikel 21a van de Wet financiële voorzieningen privatisering ABP, en de noemer door de lasten van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 76, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 • 3. De toepassing van het tweede lid geldt de aldaar genoemde aanwezige vermogens en lasten op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.

 • 4. Onder «artikel 72 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» en «artikel 76, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» in het tweede lid, tweede zin, genoemd, wordt verstaan de artikelen 72 en 76, derde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zoals dat artikel en dat artikellid luidden op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet.

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot het tweede lid.

 • 6. De bepalingen, betrekking hebbend op het beheer en de administratie van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds, zoals die voor de datum van inwerkingtreding van deze wet in de Organisatiewet sociale verzekeringen en de Wet financiering volksverzekeringen voorkomen, blijven van kracht voor zolang dit beheer en deze administratie nog plaatsvinden ter uitvoering van hetgeen bij en krachtens het eerste lid is bepaald.

ARTIKEL IX. AAW-DECLARATIES

De op basis van artikel 8, derde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet bij het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming ingediende declaraties die op de datum van inwerkingtreding van deze wet nog niet zijn afgehandeld worden met ingang van die datum afgehandeld door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming ten laste van het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds.

ARTIKEL X. OVERGANGSBEPALING INZAKE ARTIKEL 17 WAJONG

Artikel 17, eerste lid, onderdeel c, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten is niet van toepassing ten aanzien van de jonggehandicapte die op de dag vóór de inwerkingtreding van deze wet recht had op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en buiten Nederland gevestigd was, zolang laatstgenoemde omstandigheid voortduurt.

ARTIKEL XI. OVERGANGSBEPALING INZAKE ARTIKEL 29B ZW

Voor de toepassing van artikel 29b, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dit artikellid luidt na inwerkingtreding van deze wet, wordt een uitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet of de wachttijd van 52 weken, bedoeld in artikel 6 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, genoten of doorgemaakt voor de dag van inwerkingtreding van deze wet, aangemerkt als uitkering of wachttijd als bedoeld in een wet, genoemd in artikel 29b, eerste lid, van de Ziektewet.

HOOFDSTUK 3. OVERGANGSBEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

§ 1. Overgangsrecht met betrekking tot bestaande rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering

ARTIKEL XII. PERSONENKRING WAZ

 • 1. De bepalingen van deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op personen die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet waren verzekerd op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en op wie een omstandigheid als bedoeld in artikel XIII van toepassing is, welke omstandigheid rechtstreeks voortvloeit uit het hebben verworven van winst of inkomsten uit werkzaamheden verricht in het bedrijfs- en beroepsleven als:

  a. zelfstandige;

  b. meewerkende echtgenoot;

  c. verzekerde op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zonder dat met betrekking tot deze werkzaamheden een andere wettelijke regeling inzake tegemoetkoming in de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing was.

 • 2. Als zelfstandige dan wel als meewerkende echtgenoot wordt aangemerkt de persoon die op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet winst geniet uit bedrijf of zelfstandig uitgeoefend beroep of twee personen die op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet echtgenoten van elkaar zijn en samenwerken in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, waarbij ieder van de echtgenoten een deel van de winst geniet.

ARTIKEL XIII. TOEPASSELIJKHEID AAW- EN WAZ-BEPALINGEN OP PERSONENKRING

 • 1. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die wet op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet te zijnen aanzien gold, blijft, met uitzondering van de in het tweede lid genoemde artikelen, van toepassing op de persoon:

  a. wiens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet voor de datum van inwerkingtreding van deze wet is ingetreden en uitsluitend omdat de wachttijd, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van die wet nog niet was verstreken, op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering had, met betrekking tot het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering, onmiddellijk na afloop van het in dat lid genoemde tijdvak van 52 weken of binnen vier weken na afloop van dat tijdvak;

  b. die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, met betrekking tot dat recht;

  c. die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet in aanmerking was gebracht voor een voorziening als bedoeld in artikel 57, met uitzondering van een voorziening als bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c, van dat artikel, een inkomenssuppletie als bedoeld in artikel 59b, dan wel een vergoeding of toelage als bedoeld in artikel 58 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met betrekking tot die voorziening, inkomenssuppletie, vergoeding of toelage;

  d. die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet had, doch met toepassing van artikel 32a of 37 van die wet in aanmerking zou komen voor toekenning of heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, met betrekking tot die arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • 2. De artikelen 3a, 10, tweede, vijfde, zevende en achtste lid, 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 25, 26a, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 32a, 33, 36a, 37, 39, 40, 41, 41a, 43, 44, 45, 47, 48, 48a, 48b, 50, 52, 53, 55, 56, 57, met uitzondering van het tweede lid, onderdelen b en c, 58, 59b, 61, 62, 63, 65, 78, 86, 87 en 88 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet blijven niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde persoon.

 • 3. De toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet eindigt indien een persoon niet of niet langer in aanmerking komt voor toekenning of heropening van zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering, voorziening, inkomenssuppletie, vergoeding of toelage, anders dan op grond van het eerste lid.

 • 4. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde persoon zijn uitsluitend de artikelen 8, zesde, zevende en achtste lid, 9, eerste lid, 10, 12, vijfde lid, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 82, 84, 85, 86, 87, 94, 97, 99, 100 en 101 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen van toepassing.

 • 5. Beschikkingen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde persoon, genomen met toepassing van bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, worden aangemerkt als beschikkingen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

 • 6. De persoon, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van wie geen beschikking als bedoeld in het vijfde lid is genomen, wordt vanaf de dag van inwerkingtreding van deze wet aangemerkt als verzekerde in de zin van artikel 3, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

 • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel voor gevallen waarin dit artikel niet voorziet, dan wel toepassing van dit artikel tot onbedoelde consequenties leidt. Deze regels kunnen onder meer inhouden:

  a. de aanwijzing van andere categorieën personen, dan de in het eerste lid genoemde, op wie dit artikel mede van toepassing is;

  b. het buiten toepassing verklaren van meer artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan in de in het tweede lid genoemde, dan wel in afwijking van het tweede lid, het alsnog van toepassing verklaren van een of meer artikelen in dat lid genoemd;

  c. het van toepassing verklaren van meer artikelen van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen dan de in het vierde lid genoemde, dan wel in afwijking van het vierde lid, het alsnog buiten toepassing verklaren van een of meer artikelen in dat lid genoemd;

  d. het geheel of gedeeltelijk buiten toepassing verklaren van artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van bepaalde personen;

  e. het van toepassing verklaren van bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van bepaalde groepen van personen, anders dan uit het eerste tot en met derde lid voortvloeit.

§ 2. Overgangsrecht met betrekking tot nieuwe rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering

ARTIKEL XIV. VAN TOEPASSING BLIJVENDE AAW-BEPALINGEN

 • 1. Voor een persoon die als verzekerde, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, recht krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van die wet, blijven:

  a. de artikelen 5, 12, tweede tot en met vierde lid, en 23, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die artikelen luidden op 31 december 1986, van toepassing, indien hij op die dag recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en op 1 augustus 1993 de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt;

  b. indien onderdeel a niet van toepassing is, artikel 5 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals dat artikel luidde op 31 juli 1993, van toepassing, indien hij op die dag recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, en op 1 augustus 1993 de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt;

  c. de artikelen 24 en 26 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die artikelen luidden op 31 juli 1993, van toepassing, indien hij op die dag recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, en op 1 augustus 1993 de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor gevallen waarin dit artikel niet voorziet, dan wel toepassing van dit artikel tot onbedoelde consequenties leidt, zonodig in afwijking van het eerste lid, artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die artikelen luidden tot een bij die maatregel te bepalen datum, gelegen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor al dan niet bepaalde duur van toepassing blijven op een persoon als bedoeld in het eerste lid.

§ 3. Overgangsbepalingen ten aanzien van vrijwillig verzekerden op grond van de Ziektewet

ARTIKEL XV. PERSONENKRING

De bepalingen van deze paragraaf zijn van toepassing op de vrouw die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet was verzekerd op grond van de vrijwillige verzekering van de Ziektewet uit hoofde van werkzaamheden als bedoeld in artikel XII, eerste lid.

ARTIKEL XVI. RECHT OP BEVALLINGSUITKERING ZW

De vrouw wier bevalling blijkens een verklaring van een arts of een verloskundige waarop de vermoedelijke bevallingsdatum wordt aangegeven binnen zes weken na de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet is te verwachten, heeft uitsluitend recht op uitkering in verband met bevalling op de voet van de Ziektewet en de daarop berustende bepalingen. Gedurende dat recht heeft zij geen recht op uitkering in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

ARTIKEL XVII. BEHOUD RECHT OP BEVALLINGSUITKERING OP GROND VAN ZW

 • 1. De vrouw wier bevalling voor de dag van inwerkingtreding van deze wet heeft plaatsgevonden en in verband daarmee recht op uitkering in verband met bevalling heeft op grond van de Ziektewet, behoudt dat recht zolang de duur daarvan op grond van de bepalingen van die wet niet is verstreken. Tijdens die duur heeft zij geen recht op uitkering in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de samenloop van een uitkering in verband met bevalling op grond van de Ziektewet als bedoeld in het eerste lid met een andere uitkering die de persoon, bedoeld in het eerste lid, op grond van enige wettelijke regeling ontvangt.

§ 4. Uitkeringsrecht in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

ARTIKEL XVIII. TOEPASSELIJKHEID WAZ TEN AANZIEN VAN BEVALLINGSUITKERING

De vrouw die verzekerd is op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen heeft recht op uitkering in verband met haar bevalling, indien haar bevalling op of na de dag van inwerkingtreding van deze wet plaatsvindt en op haar artikel XV, noch artikel XVI, van toepassing is.

ARTIKEL XIX. UITZONDERING MELDINGSPLICHT

Ten aanzien van de vrouw die vanaf de dag van inwerkingtreding van deze wet op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen is verzekerd en wier bevalling blijkens een verklaring van een arts of verloskundige binnen drie maanden na de dag van inwerkingtreding van deze wet is te verwachten blijft artikel 34 van die wet buiten toepassing.

§ 5. Overige invoerings- en overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

ARTIKEL XX. AAW-UITKERING BASIS VOOR VAKANTIEBIJSLAG

Voor de toepassing van de artikelen 25 en 26 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering of uitkering in verband met bevalling, tevens verstaan de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

ARTIKEL XXI. TOEKENNINGSPERIODE WAZ-UITKERING

 • 1. In afwijking van artikel 35, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt het tijdvak van toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot een nader bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip gesteld op vijf jaar. Bij algemene maatregel van bestuur kan voorts worden bepaald, dat na het in de eerste zin bedoelde tijdstip, tot nog een later tijdstip, een tijdvak van vier jaar in aanmerking wordt genomen.

 • 2. De wijziging van het tijdvak, bedoeld in het eerste lid, brengt geen wijziging in de tijdvakken, zoals die gelden terzake van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die zijn toegekend of voortgezet op een tijdstip gelegen voor het tijdstip van wijziging van het tijdvak.

ARTIKEL XXII. AAW- EN WAZ-VERZEKERING ÉÉN VERZEKERING

Aaneensluitende verzekeringen op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen gelden als één verzekering.

HOOFDSTUK 4. OVERGANGSBEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING JONGGEHANDICAPTEN

§ 1. Overgangsrecht met betrekking tot bestaande rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering

ARTIKEL XXIII. PERSONENKRING WAJONG

De bepalingen van deze paragraaf zijn uitsluitend van toepassing op de persoon die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet:

a. verzekerd was op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zonder dat enige andere wettelijke regeling inzake tegemoetkoming in de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid op hem van toepassing was;

b. op wie op die dag een situatie als bedoeld in artikel XXIV van toepassing was; en

c. op wie artikel XII niet van toepassing is.

ARTIKEL XXIV. TOEPASSELIJKHEID AAW- EN WAJONGBEPALINGEN OP PERSONENKRING

 • 1. De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die wet op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet te zijnen aanzien gold, blijft, met uitzondering van de in het tweede lid genoemde artikelen, van toepassing op de persoon:

  a. wiens arbeidsongeschiktheid in de zin van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet voor de datum van inwerkingtreding van deze wet is ingetreden en uitsluitend omdat de wachttijd, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van die wet nog niet was verstreken, op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering had, met betrekking tot het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering, onmiddellijk na afloop van het in dat lid genoemde tijdvak van 52 weken of binnen vier weken na afloop van dat tijdvak;

  b. die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, met betrekking tot dat recht;

  c. die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet in aanmerking was gebracht voor een voorziening als bedoeld in artikel 57, met uitzondering van een voorziening als bedoeld in het tweede lid, onderdelen b en c, van dat artikel, dan wel een vergoeding of toelage als bedoeld in artikel 58 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met betrekking tot die voorziening, vergoeding of toelage;

  d. die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet had, doch met toepassing van artikel 32a of 37 van die wet in aanmerking zou komen voor toekenning of heropening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering, met betrekking tot die arbeidsongeschiktheidsuitkering.

 • 2. De artikelen 3a, 10, tweede, vijfde, zevende en achtste lid, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20g, 25, 26a, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 32a, 33, 36a, 37, 39, 40, 41, 41a, 43, 44, 45, 47, 48, 48a, 48b, 50, 52, 53, 55, 56, 57, met uitzondering van het tweede lid, onderdelen b en c, 58, 61, 62, 63, 65, 78, 86, 87 en 88 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet blijven niet van toepassing op de in het eerste lid bedoelde persoon.

 • 3. De toepasselijkheid van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet eindigt indien een persoon niet of niet langer in aanmerking komt voor toekenning of heropening van zijn recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering, voorziening, vergoeding of toelage, anders dan op grond van het eerste lid.

 • 4. Ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde persoon zijn uitsluitend de artikelen 7, 8, 9, 11, vijfde lid, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 66, 68, 74, 75 en 76 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten van toepassing.

 • 5. Beschikkingen ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde persoon, genomen met toepassing van bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, worden aangemerkt als beschikkingen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel voor gevallen waarin dit artikel niet voorziet, dan wel toepassing van dit artikel tot onbedoelde consequenties leidt. Deze regels kunnen onder meer inhouden:

  a. de aanwijzing van andere categorieën personen, dan de in het eerste lid genoemde, op wie dit artikel van toepassing is;

  b. het buiten toepassing verklaren van meer artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan in de in het tweede lid genoemde, dan wel in afwijking van het tweede lid, het alsnog van toepassing verklaren van een of meer artikelen in dat lid genoemd;

  c. het van toepassing verklaren van meer artikelen van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten dan de in het vierde lid genoemde, dan wel in afwijking van het vierde lid, het alsnog buiten toepassing verklaren van een of meer artikelen in dat lid genoemd;

  d. het geheel of gedeeltelijk buiten toepassing verklaren van artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van bepaalde personen;

  e. het van toepassing verklaren van bepalingen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet ten aanzien van bepaalde groepen van personen, anders dan uit het eerste tot en met derde lid voortvloeit.

§ 2. Overgangsrecht met betrekking tot nieuwe rechten op arbeidsongeschiktheidsuitkering

ARTIKEL XXV. VAN TOEPASSING BLIJVENDE AAW-BEPALINGEN

 • 1. Voor de persoon die als jonggehandicapte, bedoeld in artikel 5 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten recht krijgt op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van die wet blijft artikel 5 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals dat artikel luidde op 31 juli 1993, van toepassing, indien hij op die dag recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van die wet.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor gevallen waarin dit artikel niet voorziet, dan wel toepassing van dit artikel tot onbedoelde consequenties leidt, zonodig in afwijking van het eerste lid, artikelen van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, zoals die artikelen luidden tot een bij die maatregel te bepalen datum, gelegen voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, voor al dan niet bepaalde duur van toepassing blijven op een persoon als bedoeld in het eerste lid.

§ 3. Overige invoerings- en overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

ARTIKEL XXVI. AAW-UITKERING BASIS VOOR VAKANTIEBIJSLAG

Voor de toepassing van de artikelen 21 en 22 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt onder arbeidsongeschiktheidsuitkering tevens verstaan de arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet.

ARTIKEL XXVII. TOEKENNINGSPERIODE WAJONG-UITKERING

 • 1. In afwijking van artikel 28, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt de periode van toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering tot een nader bij algemene maatregel van bestuur te bepalen tijdstip gesteld op vijf jaar. Bij algemene maatregel van bestuur kan voorts worden bepaald, dat na het in de eerste zin bedoelde tijdstip, tot nog een later tijdstip, een termijn van vier jaar in aanmerking wordt genomen.

 • 2. De wijziging van de termijn, bedoeld in het eerste lid, brengt geen wijziging in de termijnen, zoals die gelden terzake van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, die zijn toegekend of voortgezet op een tijdstip gelegen voor het tijdstip van wijziging van de termijn.

ARTIKEL XXVIII. AAW-VERZEKERING EN WAJONG ÉÉN VERZEKERING

Aaneensluitende verzekering op grond van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet en jonggehandicapt zijn in de zin van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt als één ononderbroken verzekering dan wel situatie van jonggehandicapt zijn aangemerkt.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGING VAN VERSCHILLENDE WETTEN

ARTIKEL XXIX. ORGANISATIEWET SOCIALE VERZEKERINGEN

De >Organisatiewet sociale verzekeringen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel h wordt subonderdeel 3 vervangen door:

3°. het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, bedoeld in artikel 78 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

2. In onderdeel h wordt na subonderdeel 9 een subonderdeel ingevoegd, luidende:

10°. het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten, bedoeld in artikel 63 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

3. In onderdeel n wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1987, 90)» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

4. Na onderdeel n wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van dat onderdeel door een puntkomma, een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

o. sectorale arbeidsongeschiktheidskas: een sectorale arbeidsongeschiktheidskas als bedoeld in artikel 73 van de Wet op arbeidsongeschiktheidsverzekering.

B

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «het Algemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds» vervangen door: het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen, het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten.

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. De bedrijfsvereniging kan uitgaven die, ingevolge een besluit van het College op grond van het eerste lid, niet ten laste van de in het eerste lid genoemde Algemeen Werkloosheidsfonds, het Arbeidsongeschiktheidsfonds of het Toeslagenfonds kunnen worden gebracht ten laste brengen van wachtgeldfondsen of sectorale arbeidsongeschiktheidskassen.

C

In artikel 18 wordt «of hoofdstuk III paragraaf 2, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: , hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 1 en afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 1 en afdeling 2, paragraaf 2 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

D

In artikel 56 wordt «de Toeslagenwet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Toeslagenwet.

E

Artikel 68 vervalt.

F

In artikel 68a, eerste lid, vervalt steeds de zinsnede «, onverminderd artikel 68,»

G

Artikel 78 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «fonds of een wachtgeldfonds» vervangen door: fonds, sectorale arbeidsongeschiktheidskas, of wachtgeldfonds.

2. In het derde en zesde lid wordt «wachtgeldfonds» vervangen door: sectorale arbeidsongeschiktheidskas of wachtgeldfonds.

H

In artikel 85, vierde lid, wordt «en 4° bedoelde fondsen, alsmede aan de wachtgeldfondsen» vervangen door: 4° en 10° bedoelde fondsen, alsmede aan de sectorale arbeidsongeschiktheidskassen en de wachtgeldfondsen.

I

Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. In het derde lid wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

J

In artikel 99, onderdeel c, vervalt de zinsnede «, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet».

K

In artikel 108 wordt de zinsnede «20a, vierde lid, en 48, vierde lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: 48, vierde lid, en 63, vijfde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, 40, vierde lid, en 55, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXX. COÖRDINATIEWET SOCIALE VERZEKERING

Artikel 9 van de Coördinatiewet Sociale Verzekering2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij de berekening van het loon, waarnaar de premie op grond van de Werkloosheidswet wordt geheven, blijft, wat het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging betreft, het bij dezelfde werkgever genoten loon buiten aanmerking tot een bedrag, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van een door Onze Minister vastgesteld bedrag, met het aantal dagen van het premiebetalingstijdvak waarover de werknemer het loon heeft genoten.

2. Het vierde lid wordt vervangen door:

 • 4. Bij de berekening van het loon, waarnaar de premie op grond van de Werkloosheidswet wordt geheven, blijft, wat het door de werkgever en door de werknemer verschuldigde gedeelte van het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds betreft, het bij dezelfde werkgever genoten loon buiten aanmerking tot een bedrag, dat wordt verkregen door vermenigvuldiging van een door Onze Minister vastgesteld bedrag met het aantal dagen van het premiebetalingstijdvak waarover de werknemer het loon heeft genoten. Het bedrag, genoemd in de eerste zin kan voor de werkgever en voor de werknemer verschillend worden vastgesteld.

ARTIKEL XXXI. ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET

De Algemene Arbeidsongeschiktheidswet3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Voor de tekst van artikel 79 wordt een 1. geplaatst, waarna een tweede lid wordt toegevoegd, luidende:

 • 2. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, beslist de bedrijfsvereniging binnen zeventien weken of, indien zij advies vraagt aan een deskundige die niet onder haar verantwoordelijkheid werkzaam is binnen eenentwintig weken, na ontvangst van het bezwaarschrift.

B

Na artikel 79 wordt een nieuw artikel 79a ingevoegd, luidende:

Artikel 79a

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten, waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.

ARTIKEL XXXII. WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

Artikel 6 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. de directeur-grootaandeelhouder.

2. Het derde lid wordt vervangen door:

 • 3. Het eerste en tweede lid zijn alleen van toepassing op de aldaar bedoelde arbeidsverhoudingen.

3. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Door Onze Minister worden, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, regels gesteld omtrent hetgeen onder directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt verstaan.

ARTIKEL XXXIII. WET TERUGDRINGING BEROEP OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELINGEN

Na artikel XXVII van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen5 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

ARTIKEL XXVIIA

 • 1. In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de bedrijfsvereniging binnen dertien weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

 • 2. Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, beslist de bedrijfsvereniging binnen zeventien weken of indien zij advies vraagt aan een deskundige die niet onder haar verantwoordelijkheid werkzaam is binnen eenentwintig weken, na ontvangst van het bezwaarschrift.

ARTIKEL XXVIIB

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten, waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.

ARTIKEL XXXIV. ZIEKTEWET

De Ziektewet6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. de directeur-grootaandeelhouder.

2. Aan het artikel wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Door Onze Minister worden, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, regels gesteld omtrent hetgeen onder directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt verstaan.

B

Na artikel 11 wordt een nieuw artikel 11a ingevoegd, luidende:

Artikel 11a
 • 1. Het ziekengeld van de werknemer die op de eerste dag van de ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid, ter zake waarvan ziekengeld wordt uitgekeerd, in dienstbetrekking stond tot een werkgever die het in artikel 75a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering bedoelde risico zelf draagt, wordt uitbetaald door tussenkomst van deze werkgever.

 • 2. Artikel 11, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

C

Artikel 29b, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. De werknemer die in de drie jaren voorafgaand aan zijn dienstbetrekking:

  a. recht had op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; of

  b. de wachttijd van 52 weken, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 7, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, of artikel 6, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, heeft doorgemaakt en aansluitend aan die wachttijd niet arbeidsongeschikt is als bedoeld in die wetten; heeft vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid tot werken recht op ziekengeld over perioden van ongeschiktheid tot werken wegens ziekte die gelegen zijn in de drie jaren na aanvang van de dienstbetrekking.

D

Artikel 69, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. De vrouwelijke vrijwillig verzekerde, met uitzondering van de persoon die verzekerd is op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, heeft recht op ziekengeld in verband met haar bevalling.

E

De Derde afdeling wordt vervangen door:

DERDE AFDELING. BEZWAAR
§ 1. Algemeen
Artikel 73

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten, waaraan een medische beoordeling ten grondslag ligt.

Artikel 74

In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de bedrijfsvereniging binnen dertien weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

§ 2. Geschillen van geneeskundige aard
Artikel 75

Deze paragraaf is van toepassing op geschillen van geneeskundige aard omtrent het al dan niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken.

Artikel 75a

In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift twee weken.

Artikel 75b
 • 1. In afwijking van artikel 7:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden nog tijdens het horen nadere stukken indienen.

 • 2. In afwijking van artikel 7:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht worden het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende stukken:

  a. voorafgaand aan het horen aan belanghebbenden gezonden, dan wel

  b. ten minste twee dagen voorafgaand aan de hoorzitting voor belanghebbenden ter inzage gelegd.

 • 3. In afwijking van artikel 7:10, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht beslist de bedrijfsvereniging binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

ARTIKEL XXXV. WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet7 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst van het artikel wordt het cijfer 1. geplaatst.

2. Aan het eind van onderdeel b vervalt «en».

3. De punt aan het eind van onderdeel c wordt vervangen door een puntkomma waarna een nieuw onderdeel wordt toegevoegd, luidende:

d. die directeur-grootaandeelhouder is.

4. Aan het artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Door Onze Minister worden, in overeenstemming met Onze Minister van Financiën, regels gesteld omtrent hetgeen onder directeur-grootaandeelhouder, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt verstaan.

B

Artikel 81 wordt vervangen door:

Artikel 81
 • 1. De premie is verschuldigd door werkgevers en werknemers.

 • 2. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds van de bedrijfsvereniging is verschuldigd door de werkgever.

 • 3. Het deel van de premie dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds is gedeeltelijk verschuldigd door de werkgever en gedeeltelijk door de werknemer. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welk gedeelte door de werkgever en welk gedeelte door de werknemer is verschuldigd.

 • 4. Bij de vaststelling van de door werkgevers en werknemers verschuldigde premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds, blijft de premie, bedoeld in artikel 68 van de Ziektewet, buiten beschouwing.

C

Artikel 85, vierde lid, wordt vervangen door:

 • 4. De in het derde lid bedoelde vervangende premie is door de werkgever verschuldigd.

D

Aan artikel 93 wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. de te betalen reïntegratie-uitkeringen ter zake van proefplaatsingen als bedoeld in artikel 63 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;.

ARTIKEL XXXVI. WET FINANCIERING VOLKSVERZEKERINGEN

De Wet financiering volksverzekeringen8 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de puntkomma aan het eind van onderdeel d vervangen door een punt en vervalt onderdeel e.

B

In artikel 2 wordt de puntkomma aan het eind van onderdeel c vervangen door een punt en vervalt onderdeel d.

C

In artikel 11 vervalt het derde lid en vervalt «en derde» in het vierde lid, dat wordt vernummerd tot derde lid.

D

In artikel 25 wordt «, de vrijwillige nabestaandenverzekering en de vrijwillige algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: en de vrijwillige nabestaandenverzekering.

E

In artikel 26, eerste lid, wordt de puntkomma aan het einde van onderdeel a vervangen door een punt en vervallen «: a.» en onderdeel b.

F

In artikel 27, derde lid, wordt «, de vrijwillige nabestaandenverzekering en de vrijwillige algemene arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: en de vrijwillige nabestaandenverzekering.

G

De artikelen 34, 35 en 37 vervallen.

ARTIKEL XXXVII. TOESLAGENWET

De Toeslagenwet9 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel f, wordt vervangen door:

f. loondervingsuitkering: een uitkering krachtens de verplichte verzekering op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, alsmede een uitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen;

B

Aan artikel 38 wordt een tweede lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Indien het bezwaarschrift, bedoeld in het eerste lid, verband houdt met een bezwaar tegen een besluit waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, zijn de artikelen 79, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 87d van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en XXVIIa, tweede lid, van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL XXXVIII. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKLOZE WERKNEMERS

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers10 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4°, vervalt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28),».

B

In artikel 2, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2°, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%, welke is toegekend op grond van artikel 6, eerste lid, onderdeel b, van die wet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van minder dan 80%.

ARTIKEL XXXIX. WET INKOMENSVOORZIENING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE GEWEZEN ZELFSTANDIGEN

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen11 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdeel b, onder 3°, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

B

In artikel 6, tweede lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

C

Artikel 48, eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. de rijksbelastingdienst voor de heffing of invordering van enige rijksbelasting, premies volksverzekeringen of premie op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

ARTIKEL XL. ALGEMENE BIJSTANDSWET

De Algemene bijstandswet12 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, onderdeel a, vervalt «, de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet».

B

Artikel 2, onderdeel b, wordt vervangen door:

b. premies werknemersverzekeringen: de premie op grond van de Werkloosheidswet.

C

In artikel 8, vierde lid, wordt «de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

ARTIKEL XLI. WET ARBEID GEHANDICAPTE WERKNEMERS

De Wet arbeid gehandicapte werknemers13 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel b, 1e, wordt vervangen door:

1e. aan wie een arbeidsongeschiktheidsuitkering is toegekend op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

2. In onderdeel b, 3e, wordt «voor wie, met toepassing van artikel 57, eerste lid, of artikel 57a van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: voor wie, met toepassing van artikel 65 of artikel 65a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

3. Na onderdeel b, 4e, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:

5e. die in verband met arbeidsongeschiktheid, op grond van het Pensioenreglement van de Stichting tot verzorging van de pensioenen van het personeel van de Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau een uitkering is toegekend;.

B

Na artikel 16 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 16a
 • 1. De bedrijfsvereniging kan voorzieningen die strekken tot behoud of herstel van de arbeidsgeschiktheid of die de arbeidsgeschiktheid bevorderen, toekennen aan een persoon als bedoeld in de ministeriële regeling, bedoeld in artikel 16, derde lid, tenzij aan hem op grond van, of met overeenkomstige toepassing van artikel 65 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 30 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of artikel 24 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten dergelijke voorzieningen kunnen worden toegekend.

 • 2. De bedrijfsvereniging kan een persoon aan wie op grond van het eerste lid voorzieningen kunnen worden toegekend, in aanmerking brengen voor voorzieningen die strekken tot verbetering van zijn leefomstandigheden indien het vervoersvoorzieningen betreft die deel uitmaken van, dan wel rechtstreeks samenhangen met voorzieningen waarvoor hij op grond van het eerste lid in aanmerking is of wordt gebracht.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden met betrekking tot dit artikel nadere regels gesteld.

Artikel 16b
 • 1. Indien het toekennen van een voorziening als bedoeld in artikel 16a tot gevolg heeft dat een persoon met een arbeidshandicap geen of slechts gedeeltelijk arbeid kan verrichten en uit dien hoofde inkomsten derft, heeft hij tijdens de duur van die voorziening aanspraak op een toelage die overeenkomt met het bedrag van het gederfde inkomsten.

 • 2. Indien naar het oordeel van de bedrijfsvereniging daartoe aanleiding bestaat kan tijdens de duur van een voorziening als bedoeld in artikel 16a een vergoeding worden verleend wegens kosten van onderhoud en huisvesting.

 • 3. De bedrijfsvereniging kan toelagen wegens inkomstenderving, alsmede vergoedingen verlenen anders dan bedoeld in het eerste en tweede lid.

 • 4. De vergoeding op grond van dit artikel is niet vatbaar voor beslag.

Artikel 16c

In de uitvoering van de artikelen 16a en 16b wordt voorzien door de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

ARTIKEL XLII. WET OP DE ONDERNEMINGSRADEN

De Wet op de ondernemingsraden14 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 25, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

k. vaststelling van een regeling met betrekking tot het zelf dragen van het risico, bedoeld in artikel 75a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

B

In artikel 27, eerste lid, onderdeel b, wordt «een regeling met betrekking tot een pensioenverzekering» vervangen door: een regeling met betrekking tot een ouderdoms- of nabestaandenpensioenverzekering.

ARTIKEL XLIII. ARBEIDSOMSTANDIGHEDENWET

Artikel 18, eerste lid, onderdeel c, van de Arbeidsomstandighedenwet15 wordt vervangen door:

c. het uitvoeren van:

1°. het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 24a;

2°. de aanstellingskeuring, indien de werkgever deze laat verrichten;.

ARTIKEL XLIV. ZIEKENFONDSWET

De Ziekenfondswet16 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1980, 28), berekend naar een arbeidsongeschiktheid van tenminste 45%, ontvangt» vervangen door: dan wel een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van ten minste 45%, ontvangt, dan wel een uitkering in verband met bevalling op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen ontvangt, indien betrokkene op de dag, voorafgaande aan de dag waarop haar recht op die uitkering ingaat, verzekerd was op grond van de Ziekenfondswet.

B

In artikel 4, tweede lid, onderdeel d, wordt «krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet dan wel ingevolge het bepaalde bij of krachtens artikel 8 of artikel 90 van genoemde wet geen recht op toekenning van een zodanige uitkering hebben» vervangen door: op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XLV. WET OP DE TOEGANG TOT ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN

In artikel 16, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen17 wordt «Algemene Arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

ARTIKEL XLVI. WET OP DE INKOMSTENBELASTING 1964

De Wet op de inkomstenbelasting 196418 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, derde lid, onderdeel d, wordt «artikel 45, eerste lid, onderdeel g» vervangen door: artikel 45, eerste lid, onderdelen g en j.

B

In artikel 8, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel g door een puntkomma, na dit onderdeel toegevoegd:

h. voordelen bestaande uit uitkeringen en aanspraken op uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

C

In artikel 8a, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door een puntkomma, na dit onderdeel toegevoegd:

d. premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

D

Aan artikel 30a wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 • 3. In afwijking in zoverre van artikel 30, eerste lid, aanhef en onderdeel a, behoren uitkeringen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen steeds tot de in dat onderdeel a bedoelde inkomsten in de vorm van bepaalde periodieke uitkeringen en verstrekkingen die van publiekrechtelijke aard zijn.

E

Aan artikel 36, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

F

In artikel 45, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel i door een puntkomma, na dit onderdeel toegevoegd:

j. premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

G

In artikel 48, derde lid, wordt, onder wijziging van de onderdeelaanduidingen b en c in c en d, na onderdeel a ingevoegd:

b. verminderd met de als persoonlijke verplichtingen aan te merken premies ingevolge de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;.

ARTIKEL XLVII. WET FINANCIËLE VOORZIENINGEN PRIVATISERING ABP

De Wet financiële voorzieningen privatisering ABP19, zoals die wet komt te luiden indien het bij koninklijke boodschap van 24 april 1996 bij de Tweede Kamer ingediende voorstel van Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen tot wet wordt verheven, wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 21, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Het FAOP heeft tot doel:

  a. zorg te dragen voor de uitvoering van paragraaf 9 van de Wet privatisering ABP, alsmede de artikelen 49, 50, vierde lid, 51 en 76 van die wet;

  b. zorg te dragen voor de uitvoering van de Wet arbeid gehandicapte werknemers, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van die wet;

  c. de middelen bijeen te brengen en te beheren die nodig zijn voor de dekking van de uitgaven van het FAOP ter zake van de WAO-conforme uitkeringen en de voorzieningen overeenkomstig de artikelen 65, 65a en 65b van de WAO, bedoeld in artikel 32 van de Wet privatisering ABP.

B

Na artikel 21a worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 21b

De in artikel 21, tweede lid, onderdeel c, bedoelde middelen worden verkregen door het heffen van de in artikel 23 bedoelde invaliditeitspremie.

Artikel 21c

Ten gunste van het FAOP komen:

a. de gelden die het FAOP ontvangt door het heffen van de sectorale premie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b;

b. de gelden die het FAOP op grond van artikel 32 van de Wet privatisering ABP met overeenkomstige toepassing van artikel 65, tweede lid, van de WAO ontvangt;

c. de gelden die het FAOP op grond van artikel 76, eerste lid, van de Wet privatisering ABP met overeenkomstige toepassing van artikel 90 van de WAO ontvangt in verband met uitkeringen als bedoeld in artikel 21a, onderdeel a.

Artikel 21d

Het FAOP vormt een vermogensreserve ter grootte van tien procent van het totaal van de in artikel 21a bedoelde uitgaven van het FAOP per kalenderjaar. De sectorale premie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, is mede bestemd voor de instandhouding van deze vermogensreserve.

C

De artikelen 23 tot en met 26 worden vervangen door vijf nieuwe artikelen, luidende:

Artikel 23
 • 1. De invaliditeitspremie, bedoeld in artikel 21b, bestaat uit:

  a. de in artikel 77b van de WAO bedoelde basispremie die ten gunste komt van het Arbeidsongeschiktheidsfonds, bedoeld in artikel 72 van de WAO;

  b. een sectorale premie die ten gunste komt van het FAOP.

 • 2. De basispremie, waarop de artikelen 77, 77a en 77b van de WAO van toepassing zijn, en de sectorale premie, waarop de artikelen 24 en 25 van toepassing zijn, zijn verschuldigd door elke werkgever.

Artikel 24
 • 1. De werkgever betaalt de invaliditeitspremie aan het FAOP.

 • 2. De werkgever mag de door hem verschuldigde invaliditeitspremie niet verhalen op de werknemer.

 • 3. De werkgever is invaliditeitspremie verschuldigd voor iedere in zijn dienst dan wel te zijnen laste komende werknemer.

 • 4. Onverminderd artikel 77 van de WAO, wordt de invaliditeitspremie betaald over het loon dat een werknemer in een uitbetalingstermijn heeft of geacht wordt te hebben ontvangen.

 • 5. Iedere werkgever doet zo spoedig mogelijk na het verstrijken van elke uitbetalingstermijn, doch uiterlijk voor het einde van de maand volgende op die termijn, aan het bestuur van het FAOP per werknemer en per dienstverhouding gespecificeerd opgave van het loon over bedoelde termijn en zo nodig van de voor die termijn geldende deeltijdfactor.

 • 6. Het bestuur van het FAOP kan met het oog op de inning van de invaliditeitspremie ambtshalve een heffingsgrondslag vaststellen, wijzigen of intrekken.

 • 7. De werkgever betaalt de door hem verschuldigde invaliditeitspremie aan het FAOP voor het einde van de maand volgende op de uitbetalingstermijn waarop die invaliditeitspremie betrekking heeft.

 • 8. De werkgever is aan het FAOP de wettelijke rente verschuldigd over bedragen die niet tijdig zijn voldaan.

Artikel 25
 • 1. De invaliditeitspremie wordt door het FAOP geheven in een overeenkomstig dit artikel vastgesteld percentage van de in artikel 26a bedoelde heffingsgrondslag.

 • 2. De invaliditeitspremie bedraagt een door het bestuur van het FAOP vast te stellen percentage van de in artikel 26a bedoelde heffingsgrondslag. Het in de eerste volzin bedoelde percentage bedraagt de som van:

  a. het door het Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming, bedoeld in artikel 31 van de Organisatiewet sociale verzekeringen, op basis van artikel 77, tweede lid, van de WAO vastgestelde percentage van de in dat artikel bedoelde basispremie, en

  b. het door het bestuur van het FAOP op basis van artikel 26 vastgestelde percentage van de in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, bedoelde sectorale premie.

 • 3. In afwijking van het tweede lid en van artikel 77, eerste lid, van de WAO bedraagt de invaliditeitspremie over het loon uit een deeltijdbetrekking: het met de deeltijdfactor vermenigvuldigde percentage van de in artikel 26a bedoelde heffingsgrondslag.

 • 4. Het bestuur van het FAOP stelt het in het tweede lid bedoelde percentage op zodanige manier vast, dat per kalenderjaar de uitgaven van het FAOP, bedoeld in artikel 21a, zijn gedekt alsmede de in artikel 21d bedoelde vermogensreserve in stand wordt gehouden. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met de opbrengst van de belegging van de vermogensreserve.

Artikel 26
 • 1. Het percentage van de in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, bedoelde sectorale premie, alsmede de periode waarvoor dit percentage zal gelden, worden door het bestuur van het FAOP vastgesteld in overeenstemming met Onze Minister en de Raad voor het overheidspersoneelsbeleid.

 • 2. Indien de in het eerste lid bedoelde overeenstemming niet wordt bereikt, wordt het in het eerste lid bedoelde percentage voor de duur van drie maanden vastgesteld bij ministeriële regeling.

Artikel 26a
 • 1. De in artikel 23, eerste lid, onderdeel a, bedoelde basispremie wordt geheven over de heffingsgrondslag. De in de eerste zin bedoelde heffingsgrondslag is het in artikel VI, derde lid, tweede zin, van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen juncto artikel 77, eerste lid, van de WAO bedoelde loon.

 • 2. De in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, bedoelde sectorale premie wordt geheven over de heffingsgrondslag. De in de eerste volzin bedoelde heffingsgrondslag is het loon dat de werknemer in een uitbetalingstermijn van dezelfde werkgever heeft of geacht wordt te hebben ontvangen, voor zover dit loon, herleid naar een jaarbedrag, niet uitgaat boven het bedrag dat wordt verkregen door het bedrag, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, te vermenigvuldigen met 261.

 • 3. Indien de werknemer die ambtenaar is, zijn betrekking niet feitelijk vervult wegens het vervullen van een andere betrekking op grond van waarvan hij eveneens ambtenaar is, wordt de heffingsgrondslag, bedoeld in het tweede lid, voor de eerstbedoelde betrekking zoveel mogelijk verminderd met de heffingsgrondslag voor de laatstbedoelde betrekking.

D

Artikel 29, tweede lid, alsmede het cijfer «1.» voor het eerste lid vervallen.

E

Artikel 30 vervalt.

F

Artikel 49, tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

b. een voorstel omtrent de vast te stellen sectorale premie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, onderdeel b, die toereikend is voor de dekking van de in artikel 21a bedoelde uitgaven.

ARTIKEL XLVIII. WET PRIVATISERING ABP

De Wet privatisering ABP20 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 32, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. De zinsnede «en de artikelen 80, 88, 89 en 92 tot en met 98c van de WAO» wordt vervangen door: en de artikelen 80, 87, 87a, 87b, 87c, 87d, 88, 88a tot en met 88i, 89 en 92 tot en met 98c van de WAO.

2. De zinsnede «, alsmede de artikelen 57 tot en met 58 juncto 14, 16 tot en met 20, 48 en 78 van de AAW en de op de artikelen 57 tot en met 58 van die wet berustende bepalingen» vervalt.

B

Artikel 32, zesde lid, vervalt.

C

In het tot zesde lid vernummerde oude zevende lid van artikel 32 vervallen de woorden «en van de AAW».

D

Na artikel 32 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 32a
 • 1. De werkgever van de in artikel 32 bedoelde overheidswerknemer of gewezen overheidswerknemer is verplicht een geval, waarin de arbeidsongeschiktheid in de zin van dat artikel voortduurt, uiterlijk in de zesde maand na aanvang van de arbeidsongeschiktheid bij het FAOP te melden. De werkgever geeft daarbij de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid op. Voor het bepalen van het tijdvak van zes maanden worden tijdvakken van arbeidsongeschiktheid samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

 • 2. Als werkgever van de in het eerste lid bedoelde gewezen overheidswerknemer die recht heeft op een uitkering terzake van werkloosheid, wordt beschouwd de instantie van wie betrokkene de uitkering terzake van werkloosheid ontvangt.

 • 3. Het FAOP kan omtrent de uitvoering van dit artikel voorschriften geven.

E

In artikel 33, eerste lid, wordt de zinsnede «In afwijking van de op de artikelen 57, 57a en 58 van de AAW berustende bepalingen» vervangen door: In afwijking van de op grond van artikel 32, eerste lid, van overeenkomstige toepassing zijnde, op de artikelen 65, 65a en 65b van de WAO berustende, bepalingen.

F

In artikel 46, eerste lid, vervallen de woorden «en de AAW».

G

Artikel 63 vervalt.

ARTIKEL XLIX. VOORZIENINGEN OP GROND VAN WET PRIVATISERING ABP

Degene die op grond van artikel 38 van de Wet privatisering ABP in aanmerking is gebracht voor een voorziening overeenkomstig artikel 57, 57a of 58 van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, waarvan de duur niet eindigt op of voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, wordt met ingang van de laatstgenoemde datum in aanmerking gebracht voor een voorziening overeenkomstig artikel 65, 65a of 65b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van artikel 32, eerste lid, van de Wet privatisering ABP.

ARTIKEL L. VERHOGING WAO-CONFORME UITKERING

De persoon die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet met overeenkomstige toepassing van artikel 46a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering op grond van artikel 32, eerste lid, van de Wet privatisering ABP recht had op een verhoging van de WAO-conforme arbeidsongeschiktheidsuitkering, bedoeld in paragraaf 9 van de Wet privatisering ABP, behoudt deze verhoging zolang hij daar op grond van de genoemde artikelen recht op zou hebben als die artikelen en de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet nog van kracht zouden zijn geweest op de dag van inwerkingtreding van deze wet. De verhoging wordt aangemerkt als WAO-conforme uitkering op grond van paragraaf 9 van de Wet privatisering ABP.

ARTIKEL LI. ALGEMENE MILITAIRE PENSIOENWET

De Algemene militaire pensioenwet21 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel X 5 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Onze Minister kan een beroepsmilitair, een gewezen beroepsmilitair, die krachtens deze wet aanspraak of uitzicht heeft op een pensioen ter zake van arbeidsongeschiktheid, alsmede een dienstplichtige in werkelijke dienst, met overeenkomstige toepassing van de artikelen 65, 65a en 65b van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, in aanmerking brengen voor voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid en andere voorzieningen.

2. Het tweede en derde lid vervallen.

3. Het vierde, vijfde en zesde lid worden vernummerd tot tweede, derde en vierde lid.

4. In het tot tweede lid vernummerde vierde lid wordt «de Algemene arbeidsongeschiktheidswet» vervangen door: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

B

In artikel X 6, eerste lid wordt «Hoofdstuk IIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering» vervangen door: De paragrafen 1 tot en met 5 van Hoofdstuk IIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

ARTIKEL LII. WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVOORZIENING MILITAIREN

Aan artikel 5, eerste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen22 wordt een zin toegevoegd, luidende: Hoofdstuk IIA van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL LIII. BURGERLIJK WETBOEK

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 oktober 1993 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II 1993/94, 23 438, nrs. 1–2) tot wet is verheven en in werking is getreden wordt het Burgerlijk Wetboek23 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 629, vierde lid, eerste zin, wordt vervangen door:

Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de werknemer toekomt krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig fonds waarin de werknemer niet deelneemt.

B

Aan het slot van artikel 631, derde lid, wordt een nieuwe zin toegevoegd, luidende:

Onder enig ander fonds als bedoeld in onderdeel c, wordt niet verstaan een fonds dat tot doel heeft aan de werkgever of aan de werknemer een uitkering te doen die verband houdt met het recht van de werknemer op doorbetaling van loon tijdens ziekte, zwangerschap of bevalling als bedoeld in artikel 629 lid 1, of met de betaling van arbeidsongeschiktheidsuitkering als bedoeld in artikel 75a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

ARTIKEL LIV. WET BRUTERING OVERHEVELINGSTOESLAG LONEN

Aan artikel 2, tweede lid, van de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen24 wordt een zin toegevoegd, luidende:

Daarbij kan dit percentage voor verschillende categorieën inhoudingsplichtigen of personen verschillend worden vastgesteld.

HOOFDSTUK 6. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL LV. WIJZIGINGEN IN VERBAND MET INVOERINGSWET OSV 1997

Indien het bij koninklijke boodschap van 8 oktober 1996 ingediende voorstel van wet houdende invoering van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Invoeringswet Organisatiewet sociale verzekeringen 1997; 25 047) in werking is getreden, wordt in de artikelen 74 en 75b, derde lid, van de Ziektewet, 79, tweede lid, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, 87c en 87d van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel XXVIIa van de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen «de bedrijfsvereniging» vervangen door: het Landelijk instituut sociale verzekeringen.

ARTIKEL LVI. VAN TOEPASSING BLIJVEND RECHT INZAKE BEZWAAR EN BEROEP

 • 1. Met betrekking tot de mogelijkheid tot het maken van bezwaar en het instellen van beroep tegen besluiten, die geen betrekking hebben op het verzekerd zijn of op de verschuldigde premie, op grond van:

  a. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  b. de Ziektewet;

  c. de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met uitzondering van de artikelen 57, 57a en 58;

  d. de Toeslagenwet over de toeslag op een uitkering op grond van de in de onderdelen a tot en met c genoemde wetten;

  e. de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen; die zijn bekendgemaakt voor de datum van inwerkingtreding als bedoeld in artikel LVII, tweede lid, blijven de wettelijke bepalingen van toepassing zoals deze golden voor die datum.

 • 2. Met betrekking tot de in het eerste lid bedoelde besluiten die zijn bekendgemaakt binnen dertien weken na de inwerkingtreding als bedoeld in artikel LVII, tweede lid, en die reeds aan een heroverweging onderworpen zijn geweest, vindt afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht geen toepassing.

 • 3. Met betrekking tot de behandeling van het beroep of hoger beroep tegen een besluit op grond van de Ziektewet dat is bekendgemaakt voor de datum van inwerkingtreding als bedoeld in artikel LVII, tweede lid, en dat uitsluitend betrekking heeft op het bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken blijft het recht van toepassing zoals het gold voor die datum.

ARTIKEL LVII. INWERKINGTREDING

 • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen, onderdelen of subonderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XXXI, XXXIII, XXXIV, onderdeel E, XXXVII onderdeel B, XLVIII, onderdeel A, onder 1, LV en LVI in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, dan wel het Staatsblad waarin de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treden de in het eerste zin bedoelde artikelen in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na zowel de datum van uitgifte van Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst als de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt geplaatst.

 • 3. Indien de datum van inwerkingtreding als bedoeld in het tweede lid is gelegen na 1 januari 1997, is afdeling 7.1. van de Algemene wet bestuursrecht tot die datum niet van toepassing op besluiten, die geen betrekking hebben op de verzekeringsplicht of de verschuldigde premie op grond van:

  a. de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

  b. de Ziektewet;

  c. de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet met uitzondering van de artikelen 57, 57a en 58;

  d. de Toeslagenwet over de toeslag op een uitkering op grond van de in de onderdelen a tot en met c genoemde wetten;

  e. de Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen;

  f. paragraaf 9 van de Wet privatisering ABP.

ARTIKEL LVIII

Deze wet wordt aangehaald als «Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen».

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 24 april 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

F. H. G. de Grave

Uitgegeven de negenentwintigste april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1994, 790, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
2

Stb. 1987, 552, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 1997, Stb. 96.

XNoot
3

Stb. 1990, 127, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
4

Stb. 1987, 89, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 april 1997, Stb. 175.

XNoot
5

Stb. 1993, 412, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 1997, Stb. 96.

XNoot
6

Stb. 1987, 88, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 1997, Stb. 96.

XNoot
7

Stb. 1987, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 1997, Stb. 96.

XNoot
8

Stb. 1989, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
9

Stb. 1987, 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 1997, Stb. 96.

XNoot
10

Stb. 1995, 205, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
11

Stb. 1995, 206, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
12

Stb. 1995, 199, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
13

Stb. 1986, 300, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
14

Stb. 1990, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 170.

XNoot
15

Stb. 1996, 133.

XNoot
16

Stb. 1992, 391, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 februari 1997, Stb. 96.

XNoot
17

Stb. 1986, 123, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 1995, Stb. 690.

XNoot
18

Stb. 1990, 103, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 1996, Stb. 659.

XNoot
19

Stb. 1994, 302, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 april 1997, Stb. 175.

XNoot
20

Stb. 1995, 639, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
21

Stb. 1988, 284, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
22

Stb. 1972, 313, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
23

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 1997, Stb. 162.

XNoot
24

Stb. 1993, 743, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 mei 1996, Stb. 302.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1995/96, 1996/97, 24 776.

Handelingen II 1996/97, blz. 1658–1708; 1757–1784; 1931–1974; 2187.

Kamerstukken I 1996/97, 24 776 (94, 94a, 94b, 94c, 94d, 94e).

Handelingen I 1996/97, zie vergadering d.d. 15 en 22 april 1997.

Naar boven