Wet van 13 maart 1997 tot wijziging van de Rampenwet en andere wetten in verband met de uitbreiding van de reikwijdte van de Rampenwet tot zware ongevallen en de regeling van enige andere onderwerpen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het mede naar aanleiding van een aantal rampen en zware ongevallen die hebben plaatsgevonden, wenselijk is de Rampenwet te wijzigen en enkele andere wetten in verband daarmee aan te passen, ten einde onder meer de bestrijding van zware ongevallen, de voorbereiding daarop en de nazorg bij rampen en zware ongevallen onder de werking van de Rampenwet te brengen en de landelijke coördinatie bij de bestrijding van rampen en zware ongevallen te versterken en dat het wenselijk is om overtreding van verplichtingen van de Rampenwet om informatie te verschaffen strafbaar te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de >Rampenwet1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 1 wordt onderdeel b vervangen door:

b. ramp of zwaar ongeval: een gebeurtenis

1°. waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is ontstaan, waarbij het leven en de gezondheid van vele personen of grote materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en

2°. waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken.

B

In de titel van de hoofdstukken II en V en in de artikelen 2, 2a, tweede lid, 4, eerste lid, 19, eerste lid, en 20 wordt «rampenbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

C

In de artikelen 2a, eerste, tweede en derde lid, 4 en 11a, derde lid, wordt «rampen» telkens vervangen door: rampen en zware ongevallen.

D

In artikel 2b worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «een ramp» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval.

2. Na «de ramp» wordt telkens ingevoegd: of het zware ongeval.

3. Na «een soortgelijke ramp» wordt ingevoegd: of een soortgelijk zwaar ongeval.

E

In de artikelen 2c, eerste lid, en 11b, tweede lid, wordt na «uitvoeren» de komma vervangen door een punt en wordt de daarop volgende tekst vervangen door: Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.

F

In artikel 2c wordt het tweede lid vervangen door:

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gegeven over de inhoud van de informatie, bedoeld in het eerste lid, alsmede over de wijze waarop de informatie wordt verschaft en welke natuurlijke personen of rechtspersonen de informatie verplicht zijn te verschaffen.

G

In artikel 4, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In onderdeel h wordt «rampterrein» vervangen door: terrein waar een ramp of een zwaar ongeval heeft plaatsgevonden.

2. Onder verlettering van de onderdelen l tot en met o tot m tot en met p wordt een nieuw onderdeel l ingevoegd, dat als volgt luidt:

l. een plan in hoofdlijnen met betrekking tot het beperken van de schadelijke gevolgen;.

H

In artikel 7, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «elke ramp» wordt ingevoegd: of elk zwaar ongeval.

2. Na «die ramp» wordt ingevoegd: of dat zware ongeval.

I

In artikel 9, eerste lid, wordt na «een en dezelfde ramp» ingevoegd: of een en hetzelfde zware ongeval.

J

In de titel van hoofdstuk III en in de artikelen 10, eerste lid, 11, 12, 13 en 22 wordt «rampbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval.

K

In de artikelen 11, eerste lid, 12, 13, 15, eerste lid, 17, eerste lid, en 25, eerste lid, wordt na «ramp» telkens ingevoegd: of een zwaar ongeval.

L

In artikel 11a, eerste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «een ramp die» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval dat.

2. Na «deze ramp» wordt ingevoegd: of dit zware ongeval.

M

In artikel 11a, tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «rampbestrijding» wordt ingevoegd: bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval.

2. Na «een ramp die» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval dat.

3. Na «deze ramp» wordt ingevoegd: of dit zware ongeval.

N

In artikel 11b, eerste en tweede lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. Na «een ramp» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval.

2. Na «de ramp» wordt ingevoegd: of het zware ongeval.

O

In artikel 11b wordt het derde lid vervangen door:

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gegeven over de inhoud van de informatie, bedoeld in het tweede lid, de wijze waarop deze informatie wordt verschaft en de personen die deze verschaffen.

P

In artikel 13 wordt «Onze commissarissen in de provinciën» vervangen door «Onze commissaris in de provincie» en wordt «hen» telkens vervangen door «hem».

Q

Na artikel 14 wordt een nieuw artikel 14a ingevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 14a

Indien bij of krachtens de wet aan een van Onze Ministers de bevoegdheid is gegeven bij een ramp of een zwaar ongeval regels te stellen of maatregelen te treffen, maakt hij van deze bevoegdheid geen gebruik dan na overleg met Onze Minister, tenzij de vereiste spoed zich daartegen verzet.

R

Artikel 16, tweede lid, wordt vervangen door:

 • 2. Onze Minister beslist op het verzoek na overleg met Onze betrokken commissarissen in de provincies. Onze betrokken commissarissen in de provincies treffen de nodige voorzieningen.

S

In artikel 18 vervallen het cijfer 1 voor de tekst van het eerste lid, alsmede het tweede lid.

T

Na artikel 25 wordt een nieuw artikel 26 ingevoegd, dat als volgt luidt:

Artikel 26

Handelen in strijd met de artikelen 2c, eerste lid, en 11b, tweede lid, is een strafbaar feit voor zover dat handelen in de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 2c, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 11b, derde lid, is aangeduid als strafbaar feit.

U

Artikel 28, eerste lid, wordt vervangen door:

 • 1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL II

In artikel 996, tweede lid, van boek 4 van het Burgerlijk Wetboek2 wordt «ramp als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: ramp of een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL III

In artikel 76f bis, eerste lid, van de Onteigeningswet3 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL IV

In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Belemmeringenwet Landsverdediging4 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

Tevens wordt «Rampenwet (Stb 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL V

In artikel 11, onderdeel b, van de Hamsterwet5 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL VI

In artikel 28, onderdeel b, van de Vervoersnoodwet6 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL VII

In artikel 33, onderdeel b, van de Noodwet voedselvoorziening7 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL VIII

In de artikelen 23, tweede lid, en 31, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, van de Vorderingswet 19628 wordt na «rampen» telkens ingevoegd: en zware ongevallen.

Tevens wordt in artikel 23, tweede lid, «Rampenwet (Stb 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL IX

In artikel 23, onderdeel b, van de Havennoodwet9 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL X

In artikel 29, eerste lid, van de Oorlogswet voor Nederland10 wordt «de brand- en rampenbestrijding» vervangen door: de bestrijding van branden, rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XI

In artikel 50, eerste lid, onderdeel d, van de Noodwet Arbeidsvoorziening11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. «rampenbestrijding» wordt vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

2. «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» wordt vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

3. Na «ramp» wordt ingevoegd: of een zwaar ongeval.

ARTIKEL XII

In de Brandweerwet 198512 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 1, zesde lid, wordt «rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet» vervangen door: rampen en zware ongevallen als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen.

B

In de artikelen 3, tweede lid, onder 1°, onderdelen e en f, en 5, eerste lid, wordt «rampenbestrijding» telkens vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

C

In artikel 3, tweede lid, onder 1°, onderdeel g, wordt na «ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

D

De artikelen 18 en 25 vervallen.

E

In artikel 23, eerste lid, vervallen de woorden «de regels bedoeld» en «en artikel 18».

ARTIKEL XIII

In de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen13 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In de artikelen 1, onderdeel a, 2, tweede lid, 17, eerste lid, en 18, eerste lid, wordt na «een ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

B

In artikel 1, onderdeel b, wordt na «ramp» ingevoegd: of zwaar ongeval.

Tevens wordt «Rampenwet (Stb 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

C

In de artikelen 3 en 4 wordt na «rampen» ingevoegd: en zware ongevallen.

ARTIKEL XIV

In de Wet rechtspositionele voorzieningen rampbestrijders14 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In de artikelen 1, onderdeel b, onder 1°, 3° en 4°, en 3 wordt na «een ramp» telkens ingevoegd: of een zwaar ongeval.

B

In artikel 1, onderdeel b, onder 1°, wordt «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

C

In artikel 1, onderdeel b, onder 2°, wordt «rampenbestrijding» vervangen door: bestrijding van rampen en zware ongevallen.

D

In artikel 3 wordt na «een ramp» ingevoegd «of een zwaar ongeval» en wordt na «die ramp» ingevoegd «of dat ongeval».

Tevens wordt «Rampenwet vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XV

In de Gemeentewet15 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 175, eerste lid, wordt na «rampen» ingevoegd: of zware ongevallen.

B

In artikel 181 wordt «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

C

In de bijlage bedoeld in artikel 299, tweede lid, wordt «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XVI

In artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten16 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

de Wet rampen en zware ongevallen, – voor zover aangeduid als strafbare feiten – de artikelen 2c, eerste lid, en 11b, tweede lid;.

ARTIKEL XVII

Artikel IV van de wet van 14 november 1991, houdende regels met betrekking tot de aanpassing van een aantal wetten die bepalingen bevatten welke mede betrekking hebben op de bescherming van de bevolking, op de noodwachten of de noodwachter (Stb. 1991, 631) vervalt.

ARTIKEL XVIII

In artikel 2:2, eerste lid, onderdeel a, van de Arbeidstijdenwet17 wordt na «een ramp» ingevoegd: of een zwaar ongeval.

Tevens wordt «Rampenwet» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XIX

Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet wordt het rampenplan, bedoeld in artikel 3 van de Wet rampen en zware ongevallen, aangepast aan artikel I, onder G, onderdeel 2, van deze wet.

ARTIKEL XX

In de artikelen 41 en 45, eerste lid, van de Kernenergiewet18 wordt «Rampenwet» telkens vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XXI

In de Provinciewet19 wordt in de bijlage bedoeld in artikel 291, tweede lid, «Rampenwet (Stb. 1985, 88)» vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XXII

In de bij de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden20 behorende lijsten A en B wordt «Rampenwet» telkens vervangen door: Wet rampen en zware ongevallen.

ARTIKEL XXIII

Artikel 9, tweede lid, van de Archiefwet21 1995 komt als volgt te luiden:

 • 2. Onze Minister-President kan regels stellen op grond waarvan in geval van buitengewone omstandigheden kan worden afgeweken van hetgeen in deze wet is bepaald met betrekking tot de vernietiging van archiefbescheiden.

ARTIKEL XXIV

A

Indien deze wet eerder in werking treedt dan de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden22, komt artikel XXIV van die wet als volgt te luiden:

ARTIKEL XXIV

De artikelen 59 en 60 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen23 komen als volgt te luiden:

Artikel 59
 • 1. Onverminderd de artikelen 7, eerste lid, en 8, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden kan, ingeval buitengewone omstandigheden dit noodzakelijk maken, bij koninklijk beluit, op voordracht van Onze Minister-President, artikel 60 in werking worden gesteld.

 • 2. Wanneer het in het eerste lid bedoelde besluit is genomen, wordt onverwijld een voorstel van wet aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden omtrent het voortduren van de werking van de bij het in het eerste lid bedoelde besluit in werking gestelde bepaling.

 • 3. Wordt het voorstel van wet door de Staten-Generaal verworpen, dan wordt bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, de bepaling die ingevolge het eerste lid in werking is gesteld, onverwijld buiten werking gesteld.

 • 4. Bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister-President, wordt de bepaling die ingevolge het eerste lid in werking is gesteld, buiten werking gesteld zodra de omstandigheden dit naar Ons oordeel toelaten.

 • 5. Het in het eerste, derde en vierde lid bedoelde besluit wordt op de daarin te bepalen wijze bekendgemaakt. Het treedt in werking terstond na de bekendmaking.

 • 6. Het besluit, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, wordt in ieder geval geplaatst in het Staatsblad.

Artikel 60

Onze Minister van Defensie is bevoegd, voor zover militaire belangen zulks vorderen, van de krachtens deze wet uitgevaardigde regelen en voorschriften af te wijken, dan wel deze voor zolang dat nodig is buiten werking te stellen en zelf ter zake een tijdelijke regeling te geven.

B

Indien deze wet later in werking treedt dan de Invoeringswet Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, wordt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen als volgt gewijzigd:

1. Artikel 59 vervalt.

2. De artikelen 60 en 61 worden vernummerd tot 59 en 60.

3. Artikel 61 komt als volgt te luiden:

Artikel 61

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende hoofdstukken, paragrafen, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

C

Indien deze wet eerder in werking treedt dan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, wordt in artikel 10 van die wet «artikel 61» vervangen door: artikel 60.

D

Indien deze wet later in werking treedt dan de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden, worden in de bij die wet behorende lijsten A en B de woorden «van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: artikel 61» vervangen door: van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen: artikel 60.

ARTIKEL XXV

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 maart 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de achtste april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager


XNoot
1

Stb. 1985, 88, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
2

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 1997, Stb. 139.

XNoot
3

Stb. 1851, 125, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 1996, Stb. 411.

XNoot
4

Stb. 1951, 323, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 1994, Stb. 573.

XNoot
5

Stb. 1962, 542, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
6

Stb. 1962, 571, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
7

Stb. 1962, 566, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
8

Stb. 1962, 587, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
9

Stb. 1962, 222, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
10

Stb. 1996, 368.

XNoot
11

Stb. 1971, 448, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 1996, Stb. 619.

XNoot
12

Stb. 1985, 87, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
13

Stb. 1991, 653, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
14

Stb. 1992, 531, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
15

Stb. 1994, 762, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 1997, Stb. 132.

XNoot
16

Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 1997, Stb. 86.

XNoot
17

Stb. 1995, 598, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 1997, Stb. 139.

XNoot
18

Stb. 1992, 623, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

XNoot
19

Stb. 1993, 668, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 februari 1997, Stb. 63.

XNoot
20

Stb. 1996, 365, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 maart 1997, Stb. 139.

XNoot
21

Stb. 1995, 276, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XNoot
22

Stb. 1996, 366.

XNoot
23

Stb. 1995, 525, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 1996, Stb. 366.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1995/96, 24 481.

Handelingen II 1995/96, blz. 6971–6978; 7074–7084.

Kamerstukken I 1996/97, 24 481 (18, 18a, 18b, 18c).

Handelingen I 1996/97, blz. 844–850.

Naar boven